Повна версія

Головна arrow Право arrow Громадські об’єднання в Україні

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Кредитні спілки

Кредитні спілки – це неприбуткові організації, засновані фізичними особами на кооперативних засадах з метою задово­лення потреб її членів у взаємному кредитуванні, наданні фінан­сових послуг шляхом об'єднання грошових внесків.

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на таких основних принципах:

 • – добровільності вступу до кредитної спілки та свободи виходу з неї;
 • – рівноправності членів кредитної спілки;
 • – самоврядування;
 • – гласності.

Відповідно до цих принципів:

 • – ніхто не може бути примушений вступати до кредитної спілки, а виключення з членів кредитної спілки здійснюється лише у разі порушення членом кредитної спілки її статуту;
 • – усі члени кредитної спілки мають рівні права, у тому числі під час голосування на загальних зборах, незалежно від розміру пайового та інших внесків;
 • – забороняється будь-яке втручання у діяльність кредитної спілки, за винятком випадків, передбачених законами України та положенням (про кредитні спілки);
 • – кредитна спілка зобов'язана відповідно до цього положення забезпечити повне та своєчасне інформування своїх членів з питань власної діяльності, а також на їх прохання ознайомлювати з про­токолами загальних зборів і засідань інших органів управління кредитної спілки, надавати копії документів або витяги з них.

Кредитна спілка є юридичною особою, має самостійний ба­ланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також печатку, штамп та бланки зі своїм найменуванням, власну символіку. Кредитна спілка набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації.

Кредитна спілка може укладати від свого імені договори та інші угоди, які не суперечать положенню, іншим нормативно-правовим актам і статуту кредитної спілки, набувати майнових та немайнових прав, мати обов'язки, що випливають із законо­давства України та укладених кредитною спілкою угод, бути позивачем і відповідачем у судах.

Кредитна спілка не може бути засновником або співзаснов-ником суб'єкта (суб'єктів) підприємницької діяльності.

Кредитна спілка діє на основі самофінансування, несе від­повідальність за наслідки своєї діяльності та виконання зо­бов'язань перед своїми членами, партнерами та державним бю­джетом.

Організаційні засади створення та порядок припинення діяльності кредитних спілок

Кредитна спілка створюється на підставі рішення установчих зборів, на яких присутні не менше 50 осіб, які відповідно до положення можуть бути членами кредитної спілки та об'єднані хоча б за однією з таких ознак:

 • – спільне місце роботи або навчання,
 • – належність до однієї професійної спілки, іншої громад­ської або релігійної організації,
 • – проживання в одному селі, селищі, місті, що не має район­ного поділу, районі або районі міста.

Рішенням про створення кредитної спілки є протокол уста­новчих зборів, який підписують голова та секретар зборів.

Невід'ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах. У реєстрі обов'язково зазначаються прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта (для інозем­ців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, дані національного паспорта або документа, який його замінює), адреса та інші відомості, що підтверджують наявність ознак, зазначених у абзаці першому цього пункту. Дані про особу за­свідчуються її особистим підписом.

На установчих зборах затверджується статут кредитної спілки, обираються її органи управління, уповноважуються особи для проведення державної реєстрації, вирішуються інші питання, пов'язані зі створенням кредитної спілки. Кредитна спілка діє на основі статуту, який не має суперечити законодавству України.

 
<<   ЗМІСТ   >>