Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ДОДАТКИ

 • 2.5. Порядок формування статутного капіталу:
 • 2.5.1. До моменту реєстрації Фірми кожен Учасник зобов'язаний зробити не менш, як 30% внеску.
 • 2.5.2. Учасники зобов'язані повністю зробити внесок не пізніше одного року після реєстрації Фірми. У разі невиконання цього зобов'язання Учасник сплачує за час прострочки 10% річних із недовнесеної суми.
 • 2.6. Фірма має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу за рішенням загальних зборів учасників. Збільшення статутного капіталу може бути здійснено лише після внесення повністю всіма Учасниками своїх часток. Зменшення статутного капіталу за наявності заперечень кредиторів не допускається.
 • 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ФІРМИ
 • 3.1. Учасники Фірми мають право:
  • - брати участь в управлінні справами Фірми в порядку, визначеному установчими документами;
  • - брати участь у розподілі прибутку Фірми та одержувати його частку;
  • - вийти в установленому порядку з Фірми;
  • - одержувати інформацію про діяльність Фірми. На вимогу Учасника Фірма зобов'язана надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Фірми про її діяльність, протоколи загальних зборів;
  • - інші права згідно із Статутом Фірми, цим Договором та чинним законодавством України.
 • 3.2. Учасники Фірми зобов'язані:
  • - дотримуватися установчих документів Фірми й виконувати рішення загальних зборів й інших органів управління Фірми;
  • - виконувати свої зобов'язання перед Фірмою, зокрема, пов'язані з майновою участю, а також робити внески у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами;
  • - не розголошувати комерційної таємниці і конфіденційної інформації про діяльність Фірми;
  • - нести інші зобов'язання, якщо це передбачено законодавством України.
 • 3.3. Учасник Фірми може за згодою решти Учасників відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі третім особам, якщо ніхто з Учасників Фірми чи сама Фірма не скористалися правом переважного придбання такої частки за умови дотримання вимог Закону України "Про аудиторську діяльність". Передача частки третім особам і перехід усіх прав та обов'язків можливі тільки після повного внесення своєї частки Учасника Фірми, який поступився такою часткою.
 • 3.4. Частка Учасника Фірми може бути придбана самою Фірмою. У цьому випадку Фірма зобов'язана передати її іншим Учасникам чи третім особам у строк, який не перевищує одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у вищому органі Фірми, проводяться без урахування частки, придбаної Фірмою.
 • 3.5. При виході з Фірми Учасник повинен подати нотаріально завірену заяву до вищого органу Фірми.
 • 3.6. При виході Учасника з Фірми йому виплачується вартість частини майна Фірми, пропорційна його частці в статутному капіталі. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Фірми, і в строк до 12 місяців після виходу. На вимогу Учасника й за згодою загальних зборів внесок може бути повернений повністю або частково в натуральній формі.
 • 3.7. Учаснику, який вибув, сплачується належна йому частка прибутку, одержаного Фірмою в даному році до моменту виходу Учасника. Майно, передане Учасником Фірми тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.
 • 3.8. Учасника Фірми, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Фірми, може бути виключено з Фірми рішенням, за яке проголосували Учасники, що володіють у сукупності більше, як 50 % загальної кількості голосів. При цьому цей Учасник (його представник) у голосуванні участі не бере.
 • 3.9. При виключенні Учасника з Фірми настають наслідки, передбачені пп. 3.6, 3.7 цього Договору.
 • 3.10. При реорганізації юридичної особи. Учасника Фірми, або у зв'язку зі смертю громадянина. Учасника Фірми, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до Фірми за умови дотримання вимог Закону України "Про аудиторську діяльність''.
 • 3.11. При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Фірми або відмові Фірми у прийнятті до неї правонаступника (спадкоємця) йому видається в грошовій або натуральній формі належна частка в майні.
 • 4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 • 4.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання.
 • 4.2. Зміни й доповнення до цього Договору вносяться на підставі рішення зборів Учасників Фірми.
 • 4.3. Зміни підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • 1.1. Цей Статут визначає правові й економічні основи організації й діяльності товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "________________________________________" (далі - "Фірма").
 • 1.2. Фірма керується у своїй діяльності Законами України "Про аудиторську діяльність", "Про господарські товариства". Цивільним кодексом України, "Про підприємництво", іншими нормативними актами, цим Статутом і Установчим договором Фірми.
 • 1.3. Назва Фірми:
  • - повна: товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма" _______________________________________________________________________
  • - скорочена: ТОВ "Аудиторська фірма"_______________________________".
 • 1.4. Місцезнаходження Фірми:________________________________________
 • (повна адреса)
 • 2. МЕТА Й ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ
 • 2.1. Основною метою створення й діяльності Фірми є надання аудиторських послуг суб'єктам підприємницької діяльності і фізичним особам, а також одержання прибутку (доходу) в інтересах Засновників і трудового колективу Фірми.
 • 2.2. Предметом діяльності Фірми є аудиторська діяльність, до складу якої входять практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) і надання інших аудиторських послуг. Аудиторські послуги Фірмою можуть надаватися у формі аудиторських перевірок (аудиту) і пов'язаних з ним експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності й інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних і юридичних осіб.
 • 2.3. Діяльність Фірми здійснюється за умови дотримання вимог, передбачених Законом України "Про аудиторську діяльність".
 • 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ФІРМИ
 • 3.1. Фірма є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові й інші рахунки в установах банків, печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, інші необхідні реквізити. Фірма набуває права юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому законом порядку.
 • 3.2. Фірма має право створювати на території України та за її межами філії й представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України. Філії, представництва та дочірні підприємства діють на підставі Положень, Статутів про них.
 • 3.3. Фірма може бути учасником спільних підприємств, господарчих товариств, асоціацій та інших добровільних об'єднань.
 • 3.4. Фірма працює на принципах повного господарського розрахунку, самофінансування і самоврядування.
 • 3.5. Фірма відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке, згідно з чинним законодавством, може бути звернено стягнення.
 • 3.6. Фірма не відповідає за зобов'язання Засновників. Засновники Фірми несуть відповідальність за зобов'язаннями Фірми в межах їхніх внесків до Статутного капіталу Фірми. Засновники, які не повністю сплатили свої внески, відповідають за зобов'язаннями Фірми в межах сплаченої суми у випадках виключення Учасника з Фірми й ліквідації Фірми.
 • 3.7. Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов'язання Фірми. Фірма не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів, а також інших підприємств, установ, організацій.
 • 3.8. У межах своєї статутної діяльності Фірма має право укладати від свого імені угоди, мати, одержувати Й відчужувати належне їй майно, набувати інших майнових та немайнових прав, виступати позивачем і відповідачем у судах, господарських і третейських судах.
 • 3.9. Фірма здійснює володіння, користування й розпорядження власним майном без обмежень відповідно до цілей, предмету діяльності та призначення майна.
 • 3.10. Фірма має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у встановленому порядку в обсязі своїх завдань і функцій.
 • 3.11. Майно Фірми складається з основних фондів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі Фірми.
 • 3.12. Фірма є власником:
  • - майна, переданого їй Засновниками у власність:
  • - майна, отриманого в результаті діяльності Фірми;
  • - одержаних доходів;
  • - іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Фірма здійснює володіння, користування та розпорядження майном згідно з цілями своєї діяльності.

4. УЧАСНИКИ ФІРМИ

 • 4.2. Учасники Фірми мають право:
 • 4.2.1. Брати участь в управлінні справами Фірми в порядку, встановленому в установчих документах.
 • 4.2.2. Брати участь у розподілі прибутку Фірми й одержувати його частку.
 • 4.2.3. Вийти в установленому порядку з Фірми.
 • 4.2.4. Одержувати інформацію про діяльність Фірми. На вимогу Учасника Фірма зобов'язана надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Фірми про її діяльність, протоколи загальних зборів.
 • 4.3. Учасники Фірми зобов'язані:
 • 4.3.1. Дотримуватися установчих документів Фірми і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління Фірми.
 • 4.3.2. Виконувати свої зобов'язання перед Фірмою, зокрема, пов'язані з майновою участю, а також робити внески в розмірі, порядку й засобами, передбаченими установчими документами.
 • 4.3.3. Не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Фірми.

 • 5.3. Учасники зобов'язані повністю зробити внесок не пізніше року після реєстрації Фірми. У разі невиконання цього зобов'язання учасник сплачує за час прострочки 10% річних з недовнесеної суми.
 • 5.4. Фірма має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу за рішенням загальних зборів учасників. Збільшення статутного капіталу може бути здійснено лише після внесення повністю всіма Учасниками своїх часток. Зменшення статутного капіталу за наявності заперечень кредиторів не допускається.
 • 5.5. Рішення Фірми про зміни розміру статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.
 • 6. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФІРМИ
 • 6.1. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності Фірми на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини, становлять трудовий колектив Фірми.
 • 6.2. Трудові відносини робітників фірми регулюються чинним законодавством, цим Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 • 6.3. Фірма створює умови для високопродуктивної праці, забезпечує виконання законодавства про працю і безпечні умови праці.
 • 6.4. Соціальні і трудові права працівників Фірми гарантуються не нижче за встановлені чинним законодавством і Законом України "Про охорону праці".
 • 7. ПРИБУТОК І ЗБИТКИ ФІРМИ
 • 7.1. Прибуток Фірми формується з надходжень від надання аудиторських і супутніх аудиту послуг та іншої діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Фірма здійснює відрахування до бюджету за результатами діяльності відповідно до чинного законодавства. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні фірми.
 • 7.2. Прибуток, що підлягає розподілу, розподіляється між Учасниками відповідно до їх частки у Статутному капіталі Фірми.
 • 7.3. Порядок розподілу прибутку встановлюється вищим керівним органом Фірми — загальними зборами Засновників.
 • 7.4. Збитки, завдані внаслідок фінансово-господарської діяльності Фірми, компенсуються за рахунок коштів резервного й інших фондів, її майна й додаткових внесків Учасників.
 • 7.5. Для здійснення господарської діяльності Фірма може створювати фонди:
  • - резервний (страховий) фонд у розмірі 25% статутного капіталу;
  • - інші фонди, передбачені законодавством України.
 • 7.6. Склад, призначення, розміри, джерела створення, порядок поновлення і використання кожного з фондів визначається загальними зборами Учасників Фірми згідно з господарською необхідністю і чинним законодавством України.
 • 7.7. Фонди знаходяться у повному розпорядженні Фірми.
 • 8. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ФІРМИ
 • 8.1. Фірма здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність і подає ЇЇ в установленому обсязі органам державної статистики, податковим і фінансовим органам.
 • 9. УПРАВЛІННЯ ФІРМОЮ

Збори засновників

 • 9.1. Вищим органом фірми є збори Засновників. Вони складаються з Учасників фірми або призначених ними представників.
 • 9.2. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їхніх часток у статутному капіталі Фірми.
 • 9.3. Збори засновників Фірми обирають голову Фірми.
 • 9.4. До компетенції зборів Фірми належить:
 • 9.4.1. Визначення основних напрямів діяльності Фірми.
 • 9.4.2. Унесення змін до Статуту Фірми.
 • 9.4.3. Призначення і звільнення членів виконавчого органу Фірми (директора, його заступника) та ревізійної комісії Фірми.
 • 9.4.4. Затвердження річних результатів діяльності фірми, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, призначення порядку покриття збитків.
 • 9.4.5. Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їхніх статутів і положень.
 • 9.4.6. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління фірми.
 • 9.4.7. Затвердження правил, процедури Й інших внутрішніх документів фірми, визначення організаційної структури фірми.
 • 9.4.8. Визначення умов оплати праці посадових осіб Фірми, її дочірніх підприємств, філій і представництв.
 • 9.4.9. Прийняття рішення про припинення діяльності Фірми, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
 • 9.4.10. Установлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових внесків.
 • 9.5. Загальні збори засновників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), які володіють у сукупності більш як 60% голосів.
 • 9.6. Рішення з питань, зазначених у пунктах 9.4.1, 9.4.2, а також при вирішенні питання про виключення засновника з Фірми вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50% загальної кількості голосів Учасників Фірми. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.
 • 9.7. Загальні збори Засновників фірми скликаються не рідше двох разів на рік.
 • 9.8. Учасники фірми, які володіють у сукупності більш як 20% голосів, мають право вимагати скликання позачергових загальних зборів Засновників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Фірми.
 • 9.9. Про проведення зборів Засновників фірми Учасників повідомляють письмово із зазначенням часу, місця проведення зборів і порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з Учасників Фірми має право вимагати розгляду питання на загальних зборах за умови, що воно було ним піднято не пізніше як за 25 днів до початку зборів.
 • 9.10. Не пізніше як за 7 днів до скликання зборів Засновників Учасникам Фірми повинна бути надана можливість ознайомлення з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

Дирекція

 • 9.11. Виконавчим органом Фірми, який здійснює керування його поточною діяльністю, є дирекція, що обирається загальними зборами Засновників Фірми. Дирекцію очолює директор. Директором Фірми може бути тільки аудитор.
 • 9.12. Дирекція вирішує всі питання діяльності Фірми, за винятком тих, що входять до виключної компетенції зборів Засновників. Загальні збори Засновників Фірми можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції дирекції.
 • 9.13. Дирекція несе відповідальність перед Фірмою за:
 • 9.13.1. Утілення в життя рішень загальних зборів Засновників Фірми щодо забезпечення її статутної діяльності.
 • 9.13.2. Вирішення поточних питань роботи Фірми.
 • 9.13.3. Вирішення кадрових питань.
 • 9.13.4. Вирішення питань матеріально-технічного забезпечення.
 • 9.13.5. Організацію ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю.
 • 9.13.6. Здійснення підготовки низки питань, які, відповідно до Статуту, вирішуються загальними зборами Фірми.
 • 9.13.7. Визначення порядку й розмірів оплати праці працівників Фірми.
 • 9.13.8. Вирішення інших питань, винесених загальними зборами на розгляд дирекції.
 • 9.14. Дирекція підзвітна зборам Засновників і організує виконання їхніх рішень. Дирекція не має права приймати рішення, обов'язкові для Учасників Фірми.
 • 9.15. Директор має право без довіреності виконувати дії від імені Фірми в межах чинного законодавства України. У разі відсутності директора його обов'язки виконує виконавчий директор.

Ревізійна комісія

 • 9.16. Контроль за діяльністю дирекції Фірми здійснює ревізійна комісія, що утворюється загальними зборами Засновників Фірми в кількості 3-х осіб.
 • 10. АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • 10.1. Фірма має право здійснювати аудиторську діяльність лише за умови, якщо загальний розмір частки Учасників, які не є аудиторами, у статутному капіталі не перевищує 30%.
 • 10.2. Фірма має право здійснювати аудиторську діяльність лише за умови, якщо в ній працює хоча б один аудитор.
 • 10.3. Фірма має право:
  • - самостійно визначати форми і методи аудиту на підставі чинного законодавства, наявних норм і стандартів, умов договору із замовником;
  • - отримувати необхідні документи, які мають відношення до предмету перевірки і знаходяться як у замовника, так і у третіх осіб;
  • - отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від керівництва й працівників замовника;
  • - перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керівництва суб'єкта господарювання проведення контрольних оглядів, замірів виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо яких здійснюється перевірка документів;
  • - залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різного профілю.
 • 10.4. Обов'язки Фірми:
  • - належним чином надавати аудиторські послуги, перевіряти стан бухгалтерського обліку і звітності замовника, їх достовірність, повноту і відповідність чинному законодавству й установленим нормативам;
  • - повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замовників про виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку і звітності;
  • - зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту і наданні інших аудиторських послуг. Не розголошувати відомості, що становлять комерційну таємницю, і не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
  • - відповідати перед замовником за порушення умов договору відповідно до чинного законодавства України;
  • - обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг й іншими видами робіт, які мають безпосереднє відношення до надання аудиторських послуг, у формі консультацій, перевірок або експертиз.
 • 10.5. Забороняється проведення аудиту:
  • - аудитором, який має прямі родинні стосунки з керівництвом суб'єкта господарювання, що перевіряється;
  • - аудитором, який має особисті майнові інтереси у суб'єкта господарювання, що перевіряється;
  • - аудитором — членом керівництва, учасником або власником суб'єкта господарювання, що перевіряється;
  • - аудитором — працівником суб'єкта господарювання, що перевіряється;
  • - аудитором — працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи представництва суб'єкта господарювання, що перевіряється.
 • 11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІРМИ
 • 11.1. Фірма має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до предмета своєї діяльності й чинного законодавства, що регулює цю діяльність.
 • 11.2. При веденні зовнішньоекономічної діяльності Фірма користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності й несе відповідальність за порушення законодавства, укладених контрактів, завдання збитків.
 • 12. ВИХІД УЧАСНИКА З ФІРМИ
 • 12.1. При виході з Фірми Учасник повинен подати нотаріально завірену заяву до вищого органу Фірми.
 • 12.2. При виході Учасника з Фірми йому виплачується вартість частини майна Фірми, пропорційна його частці в Статутному капіталі. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Фірми, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу Учасника та за згодою загальних зборів вклад може бути повернений повністю або частково в натуральній формі.
 • 12.3. Учаснику, який вибув, сплачується належна йому частка прибутку, одержаного Фірмою в даному році, до моменту виходу Учасника. Майно, передане Учасником Фірмі тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.
 • 13. ВИКЛЮЧЕННЯ З ФІРМИ
 • 13.1. Учасника Фірми, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Фірми, може бути виключено з Фірми на підставі рішення, за яке проголосували Учасники, що володіють у сукупності більш як 50% загальної кількості голосів. При цьому цей Учасник (його представник) у голосуванні участі не бере.
 • 13.2. При виключенні Учасника з Фірми настають наслідки, передбачені розділом 12 цього Статуту.
 • 14. ПРАВОНАСТУПНИКИ (СПАДКОЄМЦІ) УЧАСНИКА ФІРМИ
 • 14.1. При реорганізації юридичної особи, Учасника Фірми, або у зв'язку зі смертю громадянина. Учасника Фірми, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до Фірми за умови дотримання вимог Закону України "Про аудиторську діяльність''.
 • 14.2. При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Фірми або відмові Фірми у прийнятті до неї правонаступника (спадкоємця) йому видається в грошовій або натуральній формі частка майна, яка належала реорганізованій або ліквідованій юридичній особі. Вартість цієї частки визначається на день реорганізації або ліквідації (смерті) Учасника. У цих випадках розмір статутного капіталу Фірми підлягає зменшенню.
 • 15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ
 • 15.1. Припинення діяльності Фірми відбувається шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.
 • 15.2. Реорганізація Фірми відбувається за рішенням вищого органу Фірми.
 • 15.3. При реорганізації Фірми вся сукупність прав і обов'язків Фірми переходить до її правонаступників.
 • 15.4. Фірма ліквідується:
 • 15.4.1. Після досягнення мети, поставленої при її створенні.
 • 15.4.2. За рішенням вищого керівного органу Фірми.
 • 15.4.3. На підставі рішення суду або господарського суду.
 • 15.4.4. За іншими підставами згідно з чинним законодавством.
 • 15.5. Ліквідація Фірми проводиться призначеною нею ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства й припинення діяльності Фірми - за рішенням суду або господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.
 • 15.6. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Фірми.
 • 15.7. Ліквідаційна комісія у триденний термін із моменту її призначення публікує інформацію про ліквідацію Фірми в одному з офіційних органів преси із зазначенням строку подачі кредиторами заяв своїх претензій.
 • 15.8. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Фірми, виявляє її дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів Фірми третім особам, а також її учасникам, складає ліквідаційний баланс і подає його вищому органу Фірми або органу, що призначив ліквідаційну комісію.
 • 15.9. Грошові кошти, що належать Фірмі, враховуючи виручку від розпродажу її майна при ліквідації, після розрахунків з оплати праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, розподіляються між Учасниками Фірми пропорційно їхнім внескам до Статутного капіталу Фірми у шестимісячний строк після її ліквідації.
 • 15.10. У разі виникнення суперечок щодо виплати заборгованості Фірми її грошові кошти не підлягають розподілу між Учасниками до вирішення суперечки або до отримання кредиторами своїх грошових коштів.
 • 15.11. Ліквідація Фірми вважається завершеною, а Фірма такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.
 • 16. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 • 16.1. Зміни й доповнення до Статуту вносяться на підставі одностайного рішення зборів Учасників Фірми.
 • 16.2. Зміни підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.

 • 2. МЕТА Й ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ
 • 2.1. Основною метою створення й діяльності Фірми є надання аудиторських послуг суб'єктам підприємницької діяльності і фізичним особам, а також

одержання прибутку (доходу) в інтересах Засновників і трудового колективу Фірми.

 • 2.2. Предметом діяльності фірми є аудиторська діяльність, що включає в себе практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) і надання інших аудиторських послуг. Аудиторські послуги можуть надаватися фірмою у формі аудиторських перевірок (аудиту) і пов'язаних із ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності й інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних і юридичних осіб.
 • 2.3. Діяльність Фірми здійснюється за умови дотримання вимог, передбачених Законом України "Про аудиторську діяльність".
 • 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС
 • 3.1. Фірма є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові й інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп, інші необхідні реквізити, фірма набуває права юридичної особи з моменту її державної реєстрації в установленому законом порядку.
 • 3.2. Фірма створюється на невизначений строк діяльності.
 • 3.3. Фірма може створювати на території України та за її межами філії й представництва відповідно до чинного законодавства України. Філії й представництва діють на основі Положень про них.
 • 3.4. Фірма може бути учасником спільних підприємств, господарчих товариств, асоціацій та інших добровільних об'єднань.
 • 3.5. Фірма працює на принципах повного господарського розрахунку, самофінансування і самоврядування.
 • 3.6. Фірма відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке. згідно з чинним законодавством, може бути звернено стягнення.

Фірма не відповідає за зобов'язання Засновника, оскільки Засновник не відповідає за зобов'язання Фірми.

 • 3.7. Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов'язання Фірми. Фірма не відповідає за зобов'язання держави, її органів, а також інших підприємств, установ, організацій.
 • 3.8. У межах своєї статутної діяльності Фірма має право укладати від свого імені угоди, мати, одержувати та відчужувати майно, набувати інших майнових й особистих немайнових прав, виступати позивачем і відповідачем у судах, господарських і третейських судах.
 • 3.9. Фірма відповідно до чинного законодавства здійснює володіння, користування і розпорядження власним майном без обмежень у відповідності з цілями, предметом діяльності та призначенням майна.
 • 3.10. Фірма має право самостійно провадити зовнішньоекономічну діяльність у встановленому порядку в обсязі своїх завдань і функцій.
 • 4. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ФІРМИ
 • 4.1. Фірма визначає основні напрями діяльності, а також стратегію розвитку.
 • 4.2. Фірма реалізує свої послуги за цінами, що встановлюються самостійно або на договірній основі.
 • 4.3. Фірма має право:
  • - відкривати розрахунковий та інші рахунки для своїх грошових коштів та здійснення всіх видів розрахункових і касових операцій;
  • - користуватися банківським кредитом;
  • - самостійно встановлювати форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників. Фірма самостійно визначає фонд оплати праці без обмежень його зростання з боку державних органів;
  • - видавати своїм працівникам грошові позики, премії, разові допомоги;
  • - провадити зовнішньоекономічну діяльність.
 • 4.4. Фірма зобов'язана:
  • - забезпечувати своєчасну сплату податків й інших відрахувань до бюджету відповідно до чинного законодавства;
  • - дотримуватися вимог чинного законодавства при здійсненні підприємницької діяльності.
 • 5. АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • 5.1. Фірма має право здійснювати аудиторську діяльність лише за умови, що в ній працює хоча б один аудитор.
 • 5.2. Фірма має право:
  • - самостійно визначати форми і методи аудиту на підставі чинного законодавства, наявних норм і стандартів, умов договору із замовником;
  • - отримувати необхідні документи, які мають відношення до предмета перевірки і знаходяться як у замовника, так і у третіх осіб;
  • - отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від керівництва і працівників замовника;
  • - перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керівництва суб'єкта господарювання проведення контрольних оглядів, замірів виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо яких здійснюється перевірка документів;
  • - залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різного профілю.
 • 5.3. Обов'язки Фірми:
  • - належним чином надавати аудиторські послуги, перевіряти стан бухгалтерського обліку і звітності замовника, їх достовірність, повноту і відповідність чинному законодавству і встановленим нормативам;
  • - повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замовників про виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку і звітності;
  • - зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту і наданні інших аудиторських послуг. Не розголошувати відомості, що становлять предмет комерційної таємниці, і не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
  • - відповідати перед замовником за порушення умов договору відповідно до чинного законодавства;
  • - обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг й іншими видами робіт, які мають безпосереднє відношення до надання аудиторських послуг у формі консультацій, перевірок або експертиз.
 • 5.4. Забороняється проведення аудиту:
  • - аудитором, який має прямі родинні стосунки з керівництвом суб'єкта господарювання, що перевіряється;
  • - аудитором, який має особисті майнові інтереси у суб'єкта господарювання, що перевіряється;
  • - аудитором - членом керівництва, засновником або власником суб'єкта господарювання, що перевіряється;
  • - аудитором - працівником суб'єкта господарювання, що перевіряється;
  • - аудитором - працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи представництва суб'єкта господарювання, що перевіряється.
 • 6. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • 6.1. Фірма має право провадити зовнішньоекономічну діяльність відповідно до предмета своєї діяльності та чинного законодавства, що регулює цю діяльність.
 • 6.2. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Фірма користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе відповідальність за порушення законодавства, укладених контрактів. завдання збитків.
 • 7. МАЙНО, ПРИБУТОК ФІРМИ
 • 7.1. Майно Фірми складають основні фонди й оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Фірми.
 • 7.2. Джерелами формування майна Фірми є:
  • - статутний капітал, переданий Фірмі Засновником у порядку й обсязі, визначеному чинним законодавством. Статутний капітал Фірми може бути збільшений за рахунок прибутку Фірми або за рахунок додаткових внесків Засновника;
  • - доходи, отримані Фірмою від аудиторської діяльності;
  • - інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.
 • 7.3. Кошти Фірми використовуються для:
  • - організації, розвитку і розширення аудиторської діяльності;
  • - оплати праці працівників Фірми;
  • - участі у роботі створених (сумісних) підприємств, структурних підрозділів;
  • - придбання акцій та інших цінних паперів;
  • - розв'язання питань соціального розвитку, а також поліпшення умов праці, життя і здоров'я працівників.
 • 7.4. Статутний капітал Фірми утворюється за рахунок внеску Засновника і становить: ___________________________________________(прописом) гривень.
 • 7.5. Основним узагальнюючим показником господарської діяльності Фірми є прибуток.
 • 7.6. Прибуток, що залишається після виплати з нього обов'язкових платежів, належить Засновникові і розподіляється ним незалежно.
 • 7.7. Фірма утворює резервний фонд у розмірі 25% статутного капіталу. Резервний фонд формується за рахунок щорічних 5% відрахувань від суми чистого прибутку до досягнення 25% статутного капіталу.
 • 7.8. Фірма створює інші фонди, перелік яких, порядок утворення, розмір і призначення визначаються Засновником.
 • 8. УПРАВЛІННЯ ФІРМОЮ
 • 8.1. Засновник здійснює свої права на управління Фірмою особисто чи через директора Фірми, якого приймає за контрактом. Директором може бути лише сертифікований аудитор.
 • 8.2. Директор Фірми здійснює поточне керування діяльністю Фірми.
 • 8.3. Директор призначається Засновником і несе відповідальність за діяльність Фірми, а також за виконання завдань і функцій, покладених на нього. Засновник може взяти на себе виконання функцій директора.
 • 8.4. Директор:
  • - забезпечує оперативне керування Фірмою, представляє її інтереси у всіх відносинах з іншими юридичними й фізичними особами, а також органами державної влади й управління;
  • - без спеціального доручення виступає від імені фірми, укладає договори та інші угоди, видає доручення;
  • - має право першого підпису бухгалтерських й інших фінансових документів;
  • - розпоряджається майном Фірми, зокрема грошовими коштами, в межах повноважень, наданих йому Засновником;
  • - визначає правила внутрішнього розпорядку і штатний розпис Фірми;
  • - видає накази і розпорядження, відкриває і розпоряджається банківськими рахунками Фірми;
  • - наймає і звільняє працівників фірми, застосовує заходи заохочення і накладає стягнення;
  • - дає вказівки, що є обов'язковими для всіх працівників Фірми, розробляє і затверджує посадові інструкції працівників.
 • 9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФІРМИ
 • 9.1. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності фірми на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини, становлять трудовий колектив Фірми.
 • 9.2. Трудові відносини робітників Фірми регулюються чинним законодавством, цим Статутом і правилами внутрішнього розпорядку.
 • 9.3. Фірма створює умови для високопродуктивної праці, забезпечує виконання законодавства про працю і безпечні умови праці. Соціальні і трудові права працівників фірми гарантуються не нижче встановлених чинним законодавством і Законом України "Про охорону праці".
 • 9.4. Фірма сплачує за ставками, передбаченими законодавством, відрахування до Державного фонду соціального страхування, виходячи з чисельності трудового колективу, а також відрахування до Пенсійного фонду й інших фондів, перерахування коштів до яких є обов'язковим.
 • 9.5. Фірма самостійно встановлює штати, визначає форми і системи оплати праці, тривалість і розпорядок робочого дня.
 • 9.6. Інтереси трудового колективу на Фірмі представляє уповноважений ним орган.

Трудовий колектив (уповноважений ним орган):

 • - розглядає і затверджує проект колективного договору;
 • - вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.
 • 10. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ
 • 10.1. Фірма веде оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї роботи, а також статистичну звітність.

Директор і головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку і звітності.

 • 10.2. Перший фінансовий рік Фірми починається з дати її державної реєстрації і завершується 31 грудня поточного року. Наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.
 • 10.3. Перевірка фінансової діяльності фірми здійснюється державною податковою інспекцією й іншими органами в межах їх компетенції.
 • 11. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ФІРМИ
 • 11.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Фірми здійснюється за рішенням Засновника або суду, господарського суду.
 • 11.2. Ліквідація Фірми здійснюється призначеною Засновником комісією, а в разі ліквідації Фірми за рішенням суду або господарського суду — ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.
 • 11.3. При реорганізації і ліквідації Фірми звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим законодавством України.
 • 11.4. При реорганізації права й обов'язки Фірми переходять до правонаступників.
 • 11.5. Спадкоємство майна Фірми провадиться відповідно до цивільного законодавства України.
 • 11.6. Грошові кошти, що належать Фірмі, враховуючи виручку від розпродажу майна при ліквідації, після розрахунків з оплати праці працівників, які працюють на умовах найму, виконання зобов'язань перед бюджетом, банками іі іншими кредиторами, надходять у володіння Засновника і використовуються ним самостійно.
 • 11.7. Ліквідація вважається завершеною, а Фірма - ліквідованою з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

ЗАСНОВНИК ФІРМИ

Додаток 7

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ

Загальні положення

Головний бухгалтер аудиторської фірми:

♦ призначається і звільняється з посади за наказом керівника фірми;

♦ адміністративно підпорядковується безпосередньо керівнику фірми;

♦ не може бути матеріально відповідальною особою. До початку виконання обов'язків підписує з керівником трудовий контракт і дану посадову інструкцію;

♦ на час відсутності (відрядження, хвороба) його обов'язки виконує заступник, який користується відповідними правами і несе відповідальність згідно зі своєю посадовою інструкцією;

♦ У практичній діяльності керується Законами України, Указами Президента України, Вказівками, Положеннями й Інструкціями Міністерства фінансів і Міністерства статистики України з питань ведення бухгалтерського обліку на фірмі.

Головний бухгалтер аудиторської фірми повинен знати:

♦ рішення засновників, накази, розпорядження й інші вказівки, що стосуються діяльності фірми;

♦ організацію аудиторської діяльності, праці й управління; організацію бухгалтерського обліку на фірмі; організацію внутрішньогосподарських розрахунків, засоби механізації облікових і обчислювальних робіт, цивільне право; трудове законодавство.

Приймання і передача справ при призначенні і звільненні головного бухгалтера оформлюються актом після перевірки стану бухгалтерського обліку і достовірності звітних даних. Після підписання акту особами, що здають і приймають справи, акт затверджується керівником, після чого претензії до колишнього головного бухгалтера не висуваються.

Обов'язки головного бухгалтера:

Головний бухгалтер фірми, який здійснює організацію бухгалтерського обліку на фірмі "Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні", зобов'язаний забезпечити:

 • а) широке використання сучасних засобів механізації й автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку. Постійно вдосконалювати систему обліку, застосовуючи найсучасніші методи обліку і комп'ютерні програми;
 • б) повний облік надходження грошових коштів, ТМЦ і основних засобів, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з їх рухом; достовірний облік витрат діяльності Й обігу, виконання кошторисів витрат, надання послуг;
 • в) правильний облік результатів діяльності підприємства відповідно до встановлених правил;
 • г) правильне нарахування і своєчасне перерахування платежів до бюджету, внесків до позабюджетних і соціальних фондів, погашення у встановлені строки заборгованості перед банками по позиках; відрахування з прибутку до спеціальних фондів і резервів;
 • г) перевірку організації бухгалтерського обліку і звітності в структурних підрозділах, виділених на окремий баланс; систематичний інструктаж працівників із питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу;
 • д) складання достовірної бухгалтерської звітності на підставі первинних документів і бухгалтерських записів, подання її у встановлені строки зовнішнім користувачам (ДПА, органам статистики, засновникам, банкам тощо);
 • е) здійснення (разом з іншими підрозділами і службами) економічного аналізу аудиторської діяльності фірми за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішніх резервів, попередження втрат;

є) необхідну допомогу іншим службам у використанні облікових даних для роботи з виявлення і мобілізації внутрішньогосподарських резервів;

 • ж) активну участь працівників в удосконаленні систем і технологій ведення бухгалтерського обліку на фірмі;
 • з) своєчасне проведення спільно з іншими службами, що мають або не мають самостійний баланс, перевірок і документальних ревізій і підготовку пропозицій щодо поліпшення їх роботи;
 • и) збереження бухгалтерських документів, оформлення і передачу їх у встановленому порядку до архіву.

Головний бухгалтер зобов'язаний постійно знаходитися на своєму робочому місці в години, передбачені розпорядком робочого дня на підприємстві. Причини його відсутності (крім хвороби і відпустки) попередньо погоджуються з керівником або посадовою особою, яка його заміщує, з передачею повноважень, за необхідності, одному із заступників.

Головний бухгалтер спільно з керівниками відповідних підрозділів і служб зобов'язаний ретельно контролювати:

 • а) правильність нарахування оплати праці, встановлення посадових окладів, дотримання штатної, фінансової і касової дисциплін;
 • б) дотримання встановлених правил проведення інвентаризації грошових коштів, ТМЦ, основних фондів, розрахунків і касових зобов'язань;
 • в) стягнення у встановлені строки дебіторської і погашення кредиторської заборгованості, дотримання платіжної дисципліни;
 • г) законність списання з бухгалтерського балансу нестач, дебіторської заборгованості й інших втрат.

За відсутності в складі підприємства самостійної фінансової служби на головного бухгалтера покладаються обов'язки з обліку фінансових, розрахункових і кредитних операцій і контролю за законністю, своєчасністю і правильністю оформлення даних операцій.

Документи, які слугують підставою для приймання і видачі грошових коштів і ТМЦ, а також кредитні та розрахункові зобов'язання, підписуються керівником підприємства і головним бухгалтером або особами, ними уповноваженими. Надання права підписання документів цим особам повинно бути оформлене наказом по підприємству. Зазначені вище документи без підпису головного бухгалтера або уповноважених ним осіб вважаються недійсними і не повинні прийматися до виконання матеріально відповідальними особами, працівниками бухгалтерії підприємства, а також установами банків.

Головному бухгалтеру забороняється приймати до виконання й оформлення документи на операції, що суперечать законодавству і встановленому порядку приймання, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей. У разі одержання від керівника підприємства письмового розпорядження здійснити таку дію головний бухгалтер її виконує, а далі діє на свій розсуд за обставинами. Суперечності між керівником і головним бухгалтером вирішуються зборами засновників фірми.

Права головного бухгалтера:

Головний бухгалтер установлює службові обов'язки підлеглим йому працівникам у такий спосіб, щоб кожен із них знав коло своїх обов'язків і ніс відповідальність за їх виконання. Працівники інших служб, зайняті бухгалтерським обліком, питаннями організації і ведення обліку та звітності, підпорядковуються головному бухгалтерові.

Вимоги головного бухгалтера до порядку оформлення операцій і подання до бухгалтерії або до обчислювальних центрів необхідних документів і відомостей є обов'язковими для всіх підрозділів і служб підприємства. За невиконання або порушення вказівок головного бухгалтера, що випливають зі здійснення покладених на нього обов'язків, винні особи можуть, за розпорядженням керівника, притягуватися до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Підрозділи і служби фірми:

 • - несуть повну відповідальність за законність операцій, що здійснюються, і правильність їх оформлення;
 • - зобов'язані своєчасно передавати до бухгалтерії або до обчислювального центру необхідні для бухгалтерського обліку і контролю документи — накази, постанови, розпорядження, а також договори, угоди, кошториси, нормативи та інші. За несвоєчасне, неправильне оформлення і складання цих документів, затримку їх передачі для відображення в бухгалтерському обліку і звітності, за недостовірність даних, що містяться в документах, а також за складання документів, які відображають незаконні операції, відповідальність несуть посадові особи, що склали і підписали ці документи. Списки посадових осіб, на яких покладається обов'язок за складання первинних документів і яким надається право їх підпису, узгоджуються з головним бухгалтером фірми.

Головний бухгалтер має право підписувати поряд із керівником фірми бухгалтерські звіти і баланси фірми, статистичну звітність, а також інші документи, згідно із встановленим переліком.

Відповідальність головного бухгалтера: Головний бухгалтер несе відповідальність у разі:

 • а) неправильного ведення бухгалтерського обліку, що спричинило викривлення даних у бухгалтерській звітності;
 • б) прийняття до виконання й оформлення документів по операціях, які суперечать установленому порядку приймання, зберігання і витрачання грошових коштів та інших цінностей;
 • в) несвоєчасної і неправильної перевірки операцій по розрахунковому та інших рахунках у банках, розрахунків з дебіторами і кредиторами;
 • г) порушення порядку списання з балансу нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат;
 • г) складання недостовірної звітності з вини бухгалтерії;
 • д) інших порушень Положень, Інструкцій, нормативних актів з бухгалтерського обліку і невиконання своїх обов'язків, передбачених цією інструкцією.

Дата_______________________________

Підписи____________________________

Примітка. При заповненні цього пункту необхідно називати установи, організації, підприємства так, як вони називалися у свій час, військову службу записувати із вказанням посади і номера військової частини.

ПРОГРАМА

Постійного обов'язкового вдосконалення професійних знань сертифікованих аудиторів України

№ теми Зміст Кількість годин, усього
1 2 3
1. Концептуальні засади бухгалтерського обліку у контексті Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" як законодавчої бази ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, визначення організаційних засад побудови бухгалтерського обліку. Концептуальні основи аудиту.

1.1. Мета, загальні принципи бухгалтерського обліку й аудиту.

1.2. Нормативно-правова база бухгалтерського обліку й аудиту. Функції держави у питаннях регулювання аудиторської практики (Закон України "Про аудиторську діяльність" та ін.).

1.3. Концептуальні основи міжнародних стандартів аудиту і Національних нормативів аудиту. Спільність і розбіжність між ними.

1.4. Огляд супутніх послуг аудиту (ННА І, 2, 3; МСА 120, 300).

1.5. Сучасні проблеми аудиту.
4
2. Діяльність з укладання угоди

2.1. Законодавчі вимоги й етичні питання, пов'язані з укладанням угоди з новим клієнтом.

2.2. Оцінка ризику, пов'язана з укладанням угоди.

2.3. Ознайомлення з практикою управління підприємством.

2.4. Погодження обсягів робіт і умов угоди. Укладання угоди на проведення аудиту. (ННА 4, 5; МСА 220, 210). Програма і календарний план аудиторської перевірки (ННА 4, 5, 21; МСА 210,230, 501, 520,540).
2
3. Планування аудиту

3.1. Планування аудиту, знання бізнесу клієнта, розуміння системи внутрішнього контролю, попередня оцінка суттєвості.

3.2. Аудиторський ризик. Альтернативні підходи до аудиту.

3.3. Визначення і компоненти внутрішнього контролю. Перевірка функціонування політики і процедур контролю. Оцінка процедур контролю і їх результатів.

3.4. Планування суттєвості. Розробка аудиторських програм. Визначення необхідності й обмеження у залученні експертів.

3.5. Семінар на тему "Планування аудиту".

3.6. Практичне заняття за темою "Планування аудиту” (домашнє завдання).
6

2
4. Процес аудиту

4.1. Перевірка дотримання клієнтом вимог законодавства, наявності помилок і шахрайства в обліку клієнта.

4.2. Контрольні процедури й особливості їх застосування.

4.3. Врахування вимог законів і нормативних актів при аудиті фінансової звітності (ННА 7, 8. 16, 17, 18, 29; МСА 230, 250-599).
2
5. Робочі документи аудитора

5.1. Цілі й основні вимоги до робочих документів. Форма і зміст робочих документів.

5.2. Види документів, їх класифікація і кодування.

5.3. Особливості робочих документів при аудиті малих підприємств (ННА 6; МСА 230)
2
б. Аудиторська вибірка

6.1. Методи вибору елементів для тестування. Визначення і застосування аудиторської вибірки. Зв'язок аудиторських процедур з використанням аудиторської вибірки. Методи відбору елементів вибірки.

6.2. Застосування вибірки при тестуванні контролів. Застосування вибірки при проведенні процедур за суттю (ННА 17; МСА 530).
4
7. Проведення аудиту в комп'ютерному середовищі

7.1. Наслідки для аудиту комп'ютеризації обліку клієнта. Стандарт аудиту стосовно перевірки у комп'ютерному середовищі. Аудит систем бази даних. (ННА 13, ЗО, 31; МСА 401, 402, 1001, 1002, 1003, 1008, 1009).

7.2. Використання комп'ютерів у процесі аудиту. Використання ме тодів аудиту за допомогою комп'ютерів з експертними системами і програми з аудиторськими запитами.

7.3. Аудит суб'єктів, які використовують послуги обслуговуючих організацій із ведення бухгалтерського обліку.
2
8 Аудиторські висновки

8.1. Зміст і значення стандартного і модифікованих аудиторських висновків.

8.2. Аудиторський висновок про спеціальне аудиторське завдання. Перевірка прогнозної фінансової інформації. Зобов'язання щодо розгляду фінансових звітів. Зобов'язання щодо виконання
3
погоджених процедур. Зобов'язання щодо підготовки фінансової інформації (ННА 26, 27, 28. 29; МСА 700, 710, 720, 800, 810, 910, 920, 930).
9. Завершення аудиту

9.1. Контроль аудиту. Розгляд фінансових звітів. Листи-заяви й інші питання завершення аудиту. Аудиторська відповідальність за початкове сальдо і порівняльну інформацію.

9.2. Події після дати балансу. Відповідальність аудиторів за безперервність діяльності (ННА 15, 20, 21, 22; МСА 560, 570, 580 1007, 5110).
2
10. Складні аудиторські ситуації

10.1. Робота аудитора в складних аудиторських ситуаціях.

10.2. Робота з іншими аудиторами й експертами.

10.3. Відповідальність аудиторів за невиявлення незаконних актів, які були здійснені клієнтами (ННА 7, 8, 23, 24, 25; МСА 240 250, 600, 610, 620).
2
11. Професійна етика, права й обов'язки аудиторів

11.1 Основні принципи етики і підготовки аудитора.

11.2. Вимоги до проведення аудиту. Права й обов'язки аудиторів, установлені законодавством.

11.3. Відповідальність аудитора стосовно шахрайства.
2
12. Семінар на теми "Аудиторські висновки" і "Завершення аудиту" 4
13. Тестування (40 закритих тестів) 3
УСЬОГО 40

 • 1.1.2. Підготовка електронної форми фінансової звітності.
 • 1.1.3. Аудит на замовлення клієнта.
 • 1.1.4. Інформаційно-консультаційні послуги.
 • 1.1.5. Проведення аналізу фінансово-господарської діяльності на замовлення клієнта.
 • 1.1.6. Проведення семінарських занять і тренінгів з питань удосконалення бухгалтерського обліку.
 • 1.1.7. Проведення навчання бухгалтерів головного підприємства та структурних підрозділів за новими стандартами бухгалтерського обліку.
 • 1.1.8. Інші види аудиторських послуг на замовлення клієнта.
 • 1.2. "Замовник" може одержувати аудиторські послуги, передбачені в п. 1.1, в необмеженій кількості і в зручний для нього час.
 • 2. Зобов'язання сторін
 • 2.1. "Замовник" зобов'язується:
 • 2.1.1. Надавати аудитору можливість доступу до будь-яких записів, документації та іншої інформації, необхідної для надання аудиторських послуг.
 • 2.1.2. Забезпечити необхідні умови для проведення семінарських занять і тренінгів із бухгалтерським персоналом.
 • 2.1.3. Приймати виконані роботи і проводити оплату згідно з актом виконаних робіт.
 • 2.2. "Виконавець" зобов'язується:
 • 2.2.1. Надавати аудиторські послуги з дотриманням вимог до якості згідно зі стандартами, нормами аудиту і законодавчими актами України.
 • 2.2.2. Дотримуватися умов конфіденційності інформації та інших принципів аудиту.
 • 2.2.3. Інформувати замовника в разі, якщо у процесі роботи виявиться недоцільність аудиторських послуг.
 • 2.2.4. Результати наданих послуг представляти "Замовнику" у зручній для нього формі.
 • 3. Відповідальність сторін
 • 3.1. "Замовник" несе відповідальність:
  • - за достовірність наданої аудитору інформації;
  • - за початкові залишки при першому проведенні аудиту;
  • - за невиконання зобов'язань щодо прийому та виплати винагороди за роботу.
 • 3.2. "Виконавець" несе відповідальність:
  • - за якість виконаних робіт;
  • - за дотримування термінів виконання робіт,
  • - за дотримання принципів аудиту при виконанні робіт;
  • - "Виконавець" не несе відповідальності за невиконання "Замовником" рекомендацій аудитора.
 • 4. Термін дії договору
 • 4.1. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до ЗО грудня 2006 р.
 • 4.2. Договір може бути розірваним за ініціативою однієї зі сторін з попередженням іншої сторони за місяць до його припинення.

Додаток 13

ЗРАЗОК ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

 • 1. Загальні положення
 • 1.1. Відділ внутрішнього аудиту є самостійним структурним підрозділом фірми і підпорядковується безпосередньо генеральному директору.
 • 1.2. У своїй діяльності відділ внутрішнього аудиту керується законодавством України, внутрішньо-фірмовими нормативними актами, рішеннями засновників і наказами генерального директора.
 • 1.3. Відповідальність за організацію внутрішнього аудиту несе керівник відділу, який зобов'язаний організовувати безперервний процес ефективного контролю в усіх підрозділах фірми, а також організовувати відносини з усіма підрозділами і зовнішніми компетентними органами з питань контролю фінансово-господарської діяльності.
 • 2. Завдання

Здійснює контроль за збереженням власності, правильними витратами грошових і матеріальних засобів, дотриманням економії та господарського розрахунку, законністю операцій із фінансово-господарської діяльності.

3. Функції

Головні завдання внутрішнього контролю: перевірка й інвентаризація наявності майна, ефективності використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, застосування цін, тарифів, розрахунково-платіжної дисципліни, своєчасності розрахунків із бюджетом і позабюджетними фондами.

 • 4. Відносини відділу внутрішньою аудиту з іншими відділами фірми
 • 4.1. З бухгалтерією

Отримує документи, що підтверджують достовірність бухгалтерської і статистичної звітності, інші первинні документи, які випливають із фінансово-господарської діяльності фірми і розрахунків із дебіторами, кредиторами, органами державної податкової інспекції і позабюджетними фондами.

Надає акти перевірок, довідки про проведений аналіз, документи про проведені інвентаризації та інші документи, що випливають із діяльності відділу і вимагають інформування бухгалтерії.

4.2. З планово-економічним відділом

Отримує річні, квартальні та місячні плани виробництва, довідки щодо аналізу випуску, собівартості продукції та іншу документацію, необхідну для проведення об'єктивного контролю.

Надає положення з економії матеріальних і грошових засобів, з удосконалення планової роботи, держрозрахунку і самофінансування підрозділів.

4.3. З виробничим підрозділом

Отримує зведення виконання плану випуску продукції, місячні та квартальні звіти про роботу; дані по залишках незавершеного виробництва, нормам витрат сировини, основних і допоміжних матеріалів, витрати енергетичних ресурсів; кошториси затрат на ремонт обладнання; рекламації на неякісну продукцію.

Надає результат аналізу використання матеріальних засобів і обладнання, довідки перевірок.

4.4. З юридичним відділом

Отримує результати судового розгляду по цивільних і кримінальних справах; проекти наказів, інструкції договорів та інших актів, які випливають із діяльності фірми.

Надає матеріали по фактах розкрадань, нестач і відшкодування дебіторської заборгованості з громадян. Довідки й акти перевірок для юридичної оцінки негативних фактів, виявлених перевірками.

4.5. Із відділом праці і заробітної плати

Отримує штатний розпис і зміни в ньому; Положення про оплату праці. Надає пропозиції щодо вдосконалення оплати праці та довідки з перевірки підрозділів у частині оплати праці і використання робочого часу.

4.6. Із відділом збуту

Отримує оперативну інформацію та первинні документи про виконання договорів на реалізацію продукції, документи по претензіях і позовах у зв'язку з поставкою продукції.

Надає висновок, письмові довідки з питань контролю, аналізу діяльності відділу збуту; пропозиції з удосконалення роботи відділу.

4.7. З іншими відділами

Отримує первинні документи по видах діяльності відділів, зведені регістри, довідки, пояснення; направляє спеціалістів для участі в перевірках під керівництвом аудитора.

Надає пропозиції щодо вдосконалення роботи, довідки, звіти й інші звітні документи по проведених перевірках.

 • 5. Права
 • 5.1. Вимагати від підрозділів підприємства надання планів, звітів, довідок, пояснень, роз'яснень та інших документів, необхідних для здійснення чинного й об'єктивного контролю.
 • 5.2. Підписувати акти перевірок і ревізій, пропозицій з покращення роботи й інші документи, які випливають із діяльності відділу.
 • 5.3. Надавати керівництву фірми і засновникам пропозиції щодо накладання матеріальних і дисциплінарних стягнень на осіб, які порушують чинне законодавство.
 • 5.4. Здійснювати зв'язок з іншими організаціями з питань, які входять до компетенції відділу.
 • 5.5. Вказівки відділу внутрішнього аудиту в межах функцій і завдань, передбачених чинним Положенням, є обов'язковими для виконання керівництвом та всіма працівниками фірми.

б. Відповідальність

 • 6.1. Усю повноту відповідальності за якість, достовірність та своєчасність виконання покладених чинним Положенням на відділ завдань і функцій несе на* чальник відділу.
 • 6.2. Ступінь відповідальності інших працівників відділу встановлюється посадовими інструкціями.

 • 1. Загальні положення
 • 1.1. Громадянин _________________________________________призначається

на посаду Аудитора товариства на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства з "____"________________200_р.

 • 1.2. Цей контракт регулює трудові та інші, пов'язані з ним. відношення між Аудитором і Адміністрацією.
 • 1.3. Робота за даним контрактом є основним місцем роботи Аудитора; за згодою Адміністрації Аудитор може обіймати інші оплачувані посади на інших підприємствах, у державних і громадських органах.
 • 1.4. Аудитор підлеглий безпосередньо Генеральному директору. В оперативній підлеглості Аудитора знаходяться працівники товариства, призначені наказом Генерального директора для участі в перевірках та інвентаризаціях.
 • 2. Права й обов'язки Аудитора 2.1. Аудитор зобов'язаний забезпечити перевірки і ревізії за такими напрямами:
  • - збереженість власності акціонерів і фірми;
  • - виявлення і мобілізація резервів і економії;
  • - перевірка відповідності системи організаційних регламентів чинним нормативним актам і засновницьким документам;
  • - забезпечити послідовну й ефективну діяльність фірми;
  • - перевірка організації роботи з укладання договорів і контролю за їх виконанням;
  • - контроль за розрахунково-платіжною дисципліною, своєчасністю розрахунків із бюджетом і позабюджетними фондами;
  • - експертиза достовірності оперативного, статистичного і бухгалтерського обліку;
  • - перевірка обліку затрат на виробництво і повноти відображення виручки від продаж, формування фінансових результатів;
  • - перевірка порядку використання прибутку, що залишається у розпорядженні ВАТ;
  • - своєчасне і повне відображення операцій в обліку;
  • - усунення факторів, які негативно впливають на ефективність роботи фірми.
 • 2.2. Аудитор планує й організовує документальні і комплексні перевірки, інвентаризації, експертизи та інші способи контролю.
 • 2.3. На Аудитора не можуть бути покладені обов'язки, пов'язані з іншими завданнями, ніж передбачені п. 1.5.
 • 2.4. Аудитор не має права погоджуватися з діями працівників товариства й Адміністрації, які суперечать законодавству, установчим документам товариства, порушують фінансову або договірну дисципліну; про всі виявлені порушення він зобов'язаний повідомити акціонерів товариства й Адміністрацію у письмовій формі.
 • 3. Права й обов'язки роботодавця
 • 3.1. Роботодавець має право:
  • - вимагати від Аудитора сумлінного виконання обов'язків, передбачених чинним трудовим договором (контрактом);
  • - заохочувати Аудитора за сумлінну працю;
  • - притягувати Аудитора до дисциплінарної відповідальності у випадках його дисциплінарних провин.
 • 3.2. Роботодавець зобов'язаний:
  • - дотримуватися умов чинного трудового договору (контракту);
  • - забезпечити Аудитора коштами та іншими матеріальними, трудовими і фінансовими засобами для виконання роботи за чинним договором (контрактом);
  • - створити умови для ефективної праці Аудитора, обладнати його робоче місце, забезпечити інформаційною і електронною технікою, транспортом та іншими умовами і засобами, що випливають із діяльності Аудитора;
  • - своєчасно виплачувати обумовлену чинним трудовим договором (контрактом) заробітну плату і інші винагороди.
 • 4. Термін дії контракту
 • 4.1. Дійсний контракт укладений на строк з "___"________________200х р. по

"__"_____________________ 200х р.

 • 4.2. Після закінчення строку дії контракту за згодою сторін він може бути подовжений або укладений на новий строк шляхом оформлення у встановленому порядку нового контракту.
 • 5. Оплата праці
 • 5.1. Адміністрація зобов'язується виплачувати Аудитору посадовий оклад у розмірі_____грн на місяць не пізніше 5-го числа по закінченні відпрацьованого місяця.
 • 5.2. Адміністрація зобов'язується виплачувати Аудитору_% економії, отриманої в результаті усунення виявлених Аудитором невиробничих витрат фінансових засобів, збереженні грошових засобів і майна, резервів підвищення рентабельності товариства.
 • 5.3. Адміністрація зобов'язується виплачувати Аудитору винагороди за результатами роботи товариства щоквартально.
 • 5.4. За згодою сторін розміри системи оплати праці можуть бути переглянуті. Після перегляду нові умови контракту оформлюються письмово, підписуються сторонами і є невід'ємною частиною чинного контракту.
 • 5.5. Із суми заробітної плати та з інших установлених законодавством доходів Аудитор виплачує податки у розмірах і порядку, визначених податковим законодавством.
 • 6. Робочий час і час відпочинку
 • 6.1. Для виконання Аудитором своїх службових обов'язків йому встановлюють ненормований робочий день.
 • 6.2. Аудитору надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю__________

календарних днів із виплатою компенсації____грн. Відпустка може бути надана в будь-який час протягом робочого року за згодою сторін.

 • 6.3. За згодою Адміністрації Аудитору може бути надана відпустка без збереження заробітної плати, якщо це не впливає на нормальну роботу товариства, у випадках, установлених законодавством.
 • 7. Гарантії та компенсації
 • 7.1. Для забезпечення нормальної роботи аудитору надається робочий кабінет, засоби оргтехніки, телефон, автотранспорт та інші необхідні умови для якісної роботи; для участі в аудиторських перевірках та інвентаризації виділяються спеціалісти відповідної кваліфікації.
 • 7.2. Аудитору також надаються житло і компенсації, медичне обслуговування, створюються умови для підвищення кваліфікації і т. ін.
 • 7.3. На Аудитора повністю розповсюджуються пільги і гарантії, встановлені для працівників товариства законодавством, засновницькими документами, положенням про персонал, іншими рішеннями акціонерів або Адміністрації.
 • 7.4. На період дії контракту Аудитор підлягає всім видам державного соціального страхування.
 • 7.5. Збитки, завдані Аудитору в результаті погіршення здоров'я, пов'язані з виконанням ним своїх робочих обов'язків, підлягають відшкодуванню у відповідності з трудовим законодавством.
 • 8. Відповідальність аудитора 8.1. Аудитор несе дисциплінарну та іншу, встановлену законодавством, відповідальність у випадках:
  • - навмисного замовчування фактів порушення законодавства, що можуть призвести товариство до матеріальних збитків;
  • - розголошення відомостей, що можуть завдати товариству збитків і підірвати його імідж.
 • 8.2. Дисциплінарні стягнення на Аудитора накладаються за рішенням загальних зборів акціонерів. Суперечки між Аудитором і Адміністрацією товариства вирішуються акціонерами.
 • 9. Звільнення з посади
 • 9.1. Звільнення аудитора з посади, яку він обіймає, здійснюється Адміністрацією на підставі рішення засновників у порядку, передбаченому трудовим законодавством України.
 • 9.2. При звільненні Аудитора з посади здійснюється передавання справ за відповідним актом новопризначеному Аудитору або іншому співробітнику, призначеному наказом Генерального директора. До затвердження цього акту Генеральним директором умови цього контракту вважаються чинними, а наказ про звільнення не видається.
 • 9.3. Звільнений Аудитор зобов'язується протягом 5 років не розголошувати свідчень економічного і технологічного характеру, які стали йому відомі під час роботи у товаристві.
 • 10. Підсумкові положення
 • 10.1. У разі виникнення між сторонами суперечки він підлягає врегулюванню шляхом безпосередніх переговорів Аудитора й Адміністрації. Якщо суперечка між сторонами не врегульована в результаті переговорів, вона вирішується в порядку, передбаченому установчими документами Товариства, Положенням про персонал і трудовим законодавством.
 • 10.2. Умови контракту можуть бути змінені за взаємним узгодженням сторін у випадках:
  • - зміни чинного законодавства;
  • - зміни Статуту організації;
  • - ініціативи будь-якої зі сторін чинного трудового договору.

Будь-які зміни контракту оформлюються у вигляді підписаної сторонами додаткової угоди, є невід'ємною частиною цього контракту.

10.3. Цей контракт складений у двох примірниках, один з яких зберігається у документах товариства, а інший знаходиться в Аудитора. Кожна зі сторін має право виготовити у встановленому порядку необхідну їй кількість копій контракту.

 
<<   ЗМІСТ   >>