Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аудит витрат діяльності

До витрат діяльності відносять витрати, пов'язані з операційною діяльністю, але які не входять до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). До таких витрат за П(с)БО № 16 відносять:

♦ адміністративні витрати;

♦ витрати на збут;

♦ інші операційні витрати.

До адміністративних витрат належать такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

♦ загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

♦ витрати на службові відрядження й утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

♦ витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

♦ винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

♦ витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

♦ амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

♦ витрати на врегулювання спорів у судових органах;

♦ податки, збори та інші, передбачені законодавством, обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що входять до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

♦ плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

♦ інші витрати загальногосподарського призначення.

До витрат на збут входять такі витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг):

♦ витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції;

♦ витрати на ремонт тари;

♦ оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам і працівникам підрозділів, що забезпечують збут;

♦ витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

♦ витрати на передпродажну підготовку товарів;

♦ витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

♦ витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

♦ витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;

♦ витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

♦ інші питати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

До інших операційних витрат входять:

♦ витрати на дослідження та розробки відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи";

♦ собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти у національну грошову одиницю, є еквівалентом, виражена у грошовій одиниці України за курсом Національного банку України на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов'язані з продажем іноземної валюти;

♦ собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов'язаних з їх реалізацією;

♦ сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

♦ втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов'язаннями, пов'язаними з операційною діяльністю підприємства);

♦ втрати від знецінення запасів;

♦ нестачі й втрати від псування цінностей,

♦ визнані штрафи, пеня, неустойка;

♦ витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

♦ інші витрати операційної діяльності.

Метою аудиту витрат є:

♦ перевірка правильності класифікації витрат, не пов'язаних із виробництвом;

♦ перевірка повноти відображення витрат у бухгалтерському обліку.

При перевірці витрат діяльності необхідно виконати такі аудиторські процедури:

♦ перевірка обґрунтованості внесення витрат до складу адміністративних;

♦ перевірка складу витрат за статтями згідно із застосовуваною підприємством класифікацією;

♦ перевірка обґрунтованості віднесення до складу адміністративних витрат податків, зборів та обов'язкових платежів;

♦ складання переліку видів та сум податків, віднесених на адміністративні витрати;

♦ перевірка наявності та повноти оформлення документів, які підтверджують витрати;

♦ перевірка обґрунтованості внесення витрат до складу витрат на збут;

♦ перевірка складу витрат за центрами виникнення витрат згідно із застосовуваною підприємством класифікацією;

♦ перевірка наявності та повноти оформлення документів, які підтверджують витрати;

♦ перевірка правильності визначення собівартості іноземної валюти, що реалізована, та операційних курсових різниць;

♦ перевірка відповідності застосованого методу оцінки запасів при реалізації облікової політики;

♦ перевірка обгрунтованості внесення витрат до складу адміністративних;

♦ перевірка правильності розрахунку резерву сумнівних боргів;

♦ перевірка обґрунтованості списання на витрати поточної безнадійної заборгованості суми, що перевищує резерв сумнівних боргів;

♦ перевірка правильності відображення в обліку витрат від знецінення, нестачі

та псування запасів;

♦ перевірка наявності й повноти оформлення документів, які підтверджують

витрати;

♦ перевірка повноти відображення витрат, пов'язаних із нарахуванням та сплатою відсотків за кредит;

♦ перевірка наявності й правильності відображення витрат, пов'язаних із випуском, утриманням та обігом цінних паперів;

♦ перевірка наявності й правильності відображення витрат, пов'язаних із фінансовим лізингом;

♦ перевірка наявності й правильності відображення витрат, пов'язаних із втратами: від інвестицій в асоційовані підприємства; від спільної діяльності; від інвестицій у дочірні підприємства;

♦ перевірка розрахунку собівартості: реалізованих фінансових інвестицій; реалізованих необоротних активів; реалізованих майнових комплексів;

♦ перевірка правильності розрахунку від'ємних коопераційних курсових різниць;

♦ складання переліку відсутніх первинних документів;

♦ складання переліку витрат, не відображених в обліку;

♦ узагальнення інформації з аудиту витрат.

♦ перевірка Головної книги щодо суттєвості нестандартних записів на бухгалтерських рахунках;

♦ вивчення операцій із пов'язаними сторонами: протоколів, договорів щодо операцій із пов'язаними сторонами, наявність операцій із пов'язаними особами, не відображених в обліку.

При перевірці й оцінці внутрішнього контролю витрат діяльності застосовують тест, приклад якого наведений нижче.

Зразок

Аудиторська фірма___________________________

Підприємство _______________________________

Період перевірки_____________________________

Термін перевірки_____________________________

ТЕСТ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

№ з/п Зміст питання Варіант відповіді Оцінка системи внутрішнього контролю Примітки
так ні інф. відсутня
І 2 3 4 5 6 7
1. Загальні питання
1. Чи санкціонуються витрати відповідною особою?
2. Чи контролюється наявність необхідних документів, що підтверджують витрати (акти, накладні)?
3. Яка встановлена періодичність віднесення витрат на формування фінансових результатів: щомісячно, щоквартально, раз на рік?
2. Адміністративні витрати (рахунок 92)
1. Чи ведеться аналітичний облік адміністративних витрат за відповідними статтями (витрати зв'язку: на відрядження; ремонт; витрати на електроенергію, теплову енергію, канцтовари тощо)?
3. Витрати на збут (рахунок 93)
1. Чи ведеться аналітичний облік витрат на збут за центрами виникнення витрат (по кожному магазину, складу тощо)?
4. Інші витрати операційної діяльності (рахунок 94)
І. Чи ведуться дослідження та розробки на підприємстві?
2. Чи акумулюються окремо витрати на дослідження та розробки?
3. Чи ведеться облік собівартості реалізованої іноземної валюти та від'ємних операційних курсових різниць?
4. За яким методом обліковуються виробничі запаси у разі їх реалізації:

• ідентифікованої собівартості; середньозваженої собівартості;

• собівартості перших за часом надходження (ФІФО);
5. Чи здійснювалося нарахування резерву сумнівних боргів?
6. Чи здійснювалося списання на витрати поточної безнадійної заборгованості в сумі, що перевищує резерв сумнівних боргів?
7. Чи віднесені до складу витрат суми уцінки запасів?
8. Чи віднесені до складу витрат нестачі, виявлені в період інвентаризації запасів?
9. Чи внесені до складу витрат сплачені штрафи та пені?
10. Чи застосовується субрахунок 949 "Інші витрати операційної діяльності" для відображення витрат?
5. Фінансові витрати (рахунок 95)
1. Чи здійснює підприємство фінансові витрати?
6. Втрати від участі в капіталі (рахунок 96)
1. Чи понесені підприємством втрати від участі в капіталі?
7. Інші витрати (рахунок 97)
1. Чи здійснювалися операції з реалізації: фінансових інвестицій; майнових комплексів; необоротних активів?
2. Чи розподілені витрати за цими операціями згідно з чинними субрахунками?
3. Чи здійснювалася уцінка необоротних активів та фінансових інвестицій?
4. Чи віднесені до складу витрат суми уцінки необоротних активів та фінансових інвестицій?
5. Чи списувалися на витрати необоротні активи в сумі залишкової вартості?

Виконав_________________________________

Перевірив________________________________

Ознайомився______________________________

Тестування дає змогу встановити, як здійснюється класифікація витрат на підприємстві, чи здійснюється санкціонування таких витрат.

За результатами тестування аудитор переходить до складання програми аудиту витрат діяльності. Кількість аудиторських процедур оберненопропорційна оцінці системи внутрішнього контролю: чим вища оцінка системи внутрішнього контролю, тим менше аудиторських процедур може планувати аудитор.

За програмою аудиту здійснюється перевірка правильності відображення витрат діяльності в обліку і звітності за обраним методом організації аудиту (суцільний, вибірковий, комбінований).

Питання для самопідготовки

 • 1. Як класифікують витрати у Звіті про фінансові результати?
 • 2. Що є метою аудиту витрат і собівартості продукції (робіт, послуг)?
 • 3. Які завдання аудиту витрат і собівартості продукції (робіт, послуг)?
 • 4. Які Ви розумієте термін "собівартість"?
 • 5. Якими нормативними документами користується аудитор при виконанні аудиту витрат і собівартості продукції (робіт, послуг)?
 • 6. Які особливості нормативної бази аудиту витрат і собівартості продукції (робіт, послуг)?
 • 7. Яка інформація становить предметну галузь дослідження витрат і собівартості продукції (робіт, послуг)?
 • 8. Які документи аналізує аудитор при перевірці ведення обліку і розподілу прямих витрат?
 • 9. Яку інформацію вивчає аудитор при перевірці обліку витрат на виробництво?
 • 10. Яку інформацію вивчає аудитор при перевірці правильності обліку нестач і надлишків у виробництві?
 • 11. Які документи вивчає аудитор при перевірці незавершеного виробництва?
 • 12. Як і для чого аудитор вивчає організаційно-технологічні особливості клієнта?
 • 13. Як провести тестування системи внутрішнього контролю витрат на виробництво і собівартості продукції?
 • 14. Які питання необхідно внести до програми аудиту витрат на виробництво і собівартості продукції?
 • 15. Як здійснити перевірку організації аналітичного обліку витрат на виробництво?
 • 16. Як здійснити перевірку відповідності залишків незавершеного виробництва у регістрах синтетичного й аналітичного обліку?
 • 17. Які питання необхідно внести до тесту проведення інвентаризації незавершеного виробництва?
 • 18. Як перевірити правильність обліку зворотних відходів?
 • 19. Як перевірити достовірність показника собівартості продукції (робіт, послуг)?
 • 20. Як здійснити перевірку обліку випуску і руху готової продукції?
 • 21. Як перевірити достовірність показників відвантаженої і реалізованої продукції?
 • 22. На які типові помилки і порушення необхідно звертати увагу аудитору при аудиті витрат на виробництво і собівартості готової продукції (робіт, послуг)?
 • 23. Які аудиторські процедури необхідно виконати при аудиті витрат діяльності?
 • 24. Які аудиторські процедури необхідно виконати при аудиті витрат діяльності?
 • 25. Як провести тестування внутрішнього контролю витрат діяльності?
 • 26. Як скласти програму аудиту витрат діяльності?
 • 27. В якій послідовності проводиться перевірка витрат діяльності?
 
<<   ЗМІСТ   >>