Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

 • • Інвестиційні операції банків із цінними паперами.
 • • Інвестиційні портфелі банків, управління інвестиційними портфелями.
 • • Купівля-продаж банками цінних паперів на вторинному ринку.
 • • Вкладення коштів банків у державні цінні папери.

Список рекомендованих джерел і літератури

 • 1. Банківська справа: Теорія і практика: Навч. посіб. / С. М. Подік, В. І. Ігнатенко; За ред. С. М. Подіка. - К.: ФАДА, ЛТД, 2006.
 • 2. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 476 с.
 • 3. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посіб. - 5-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2006. - 311 с.
 • 4. Господарський кодекс України. - К.: Парламентське вид-во, 2004. -192 с.
 • 5. Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна xa ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2001. - 602 с.
 • 6. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р.
 • 7. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.96 р.
 • 8. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.91 р.
 • 9. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р.
 • 10. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків України: Затверджено постановою № 368 Правління НБУ від 28.08.2001 р.
 • 11. Кравченко Ю. Я. Рынок ценных бумаг: Курс лекций. - К.: ВИРА-Р, 2002. - 368 с.
 • 12. Луців Б. Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій. - Тернопіль: Економічна думка - Карт-бланш, 2001.
 • 13. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. - 3-тє вид. - К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. - 500 с.
 • 14. Положення про порядок визначення справедливої вартості та зменшення корисності цінних паперів: Затверджено постановою № 561 НБУ від 17.12.2003 р.
 • 15. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Соляр В. В., Маслов С. І. Основи банківської справи: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. -410 с.
 • 16. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник / А. Яагородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. - К.: Вид-во "Аконіт", 2000.
 • 17. Цивільний кодекс України: Офіційне видання. - К.: Атіка, 2004. - 416 с.

Глосарій

Активний ринок цінних паперів – ринок, на якому існує можливість у будь-який час продати цінний папір за ціною, що переважає на ньому під час виставлення цього цінного папера на продаж.

Відкритий ринок – ринок, на якому здійснюються операції з купівлі-продажу цінних паперів між особами, які не є первинними кредиторами чи позичальниками, і коли кошти в результаті продажу цінних паперів на такому ринку надходять на користь держателя цінних паперів, а не емітента.

Котирування – механізм визначення та / або фіксації ринкової ціни цінного папера.

Портфель цінних паперів – сукупність різного виду цінних паперів, якими володіє конкретний інвестор.

Собівартість цінного папера – це ціна придбання цінного папера, включаючи комісійні винагороди, мито, податки, збори, обов'язкові платежі та інші витрати, що безпосередньо пов'язані з придбанням цінних паперів.

Фінансові інвестиції банків – вкладення коштів банків в акції, облігації та інші цінні папери.

Інвестиційні операції банків із цінними паперами

Якісне проведення банками активних операцій неможливе без здійснення ними фінансових інвестицій. Надаючи кредити, банки, безперечно, отримують високий дохід, але наражаються на суттєвий кредитний ризик. Отже, вкладаючи вільні кредитні ресурси, вони повинні потурбуватися про диверсифікацію ризиків та достатню ліквідність активів. Цим вимогам цілком відповідають вкладення коштів у цінні папери (портфельні інвестиції).

Портфельні (фінансові) інвестиції лише частково спрямовуються на збільшення реального капіталу, вкладення коштів у цінні папери передбачає:

 • • досягнення ліквідності;
 • • одержання доходу;
 • • збереження коштів;
 • • диверсифікацію ризиків;
 • • використання як застави для отримання міжбанківських кредитів;
 • • поліпшення фінансових показників банківського балансу.

Досягти банкам усіх цілей одночасно неможливо, треба знайти компромісне рішення, з'ясувати, що для банку-інвестора на даний час є пріоритетним, а що - другорядним. Так, наприклад, банки як інституційні інвестори, вкладаючи кошти в цінні папери, можуть сформувати вторинні ліквідні резерви для поліпшення своєї ліквідності і ця мета буде для них настільки важливою, що на ринку цінних паперів банки встановлюватимуть таку ціну на свої фінансові активи, аби якнайшвидше їх конвертувати в готівку, незважаючи на інші цілі інвестування.

 
<<   ЗМІСТ   >>