Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ПЛАСТИКОВИМИ КАРТКАМИ

 • • Банківська платіжна картка як засіб розрахунків. Класифікація платіжних карток.
 • • Безготівкові операції з платіжними картками.
 • • Готівкові операції з платіжними картками.

Список рекомендованих джерел і літератури

 • 1. Банківська справа / За ред. Р. І. Тиркала. - Тернопіль: Карт-бланш, 2001 -316 с.
 • 2. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А. М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2002. - 476 с.
 • 3. Інструкція Про касові операції в банках України: Постанова N0 337 Правління НБУ від 14.08.2003 р., зі змінами і доповненнями.
 • 4. Операції комерційних банків: Навч. посібник / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк: - К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003.-500 с
 • 5. Положення про порядок емісій платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням: Постанова № 137 Правління НБУ від 19.04.2005 р.

Глосарій

Банківська платіжна картка (БПК) – пластиковий ідентифікаційний засіб, за допомогою якого держателю БПК надається змога здійснювати операції сплати за товари і послуги та отримувати готівкові кошти. Ідентифікування держателя БПК має забезпечуватись нанесенням на БПК номера БПК, терміну дії БПК та прізвища, ім'я і зразка підпису держателя БПК.

Еквайринг – діяльність банку, що включає в себе проведення розрахунків із підприємствами торгівлі (послуг) за операції, які здійснені держателями БПК, і виконання операцій з видавання готівки держателям БПК.

Екпайр – банк або інша юридична особа, яка здійснює еквайринг.

Емітент – банк або інша юридична особа, яка здійснює емісію БПК.

Імпринтер – пристрій, призначений для перенесення рельєфних реквізитів кредитної БПК на розрахунковий документ - сліп, складений на паперовому носії.

СКР (спеціальний картковий рахунок) – банківський рахунок, на якому обліковуються операції за БПК.

Платіжна організація – юридична особа, яка є власником або одержала право на використання товарного та інших знаків, що ідентифікують належність БПК та інших платіжних інструментів до платіжної системи, і яка визначає правила роботи платіжної системи, порядок розрахунків за операції із застосуванням БПК та відповідає за їх виконання.


Банківська платіжна картка як засіб розрахунків. Класифікація платіжних карток

У світі існує багато видів пластикових карток. На рис. 3.9 схематично зображено загальноприйняту класифікацію пластикових карток.

Види пластикових карток

Рис. 3.9. Види пластикових карток

Одним із функціональних призначень банківських пластикових карток є здійснення платежів (тому вона має назву "платіжна"), а деякі з них можуть забезпечувати кредитування власника картки.

Для юридичних осіб призначені такі типи банківських платіжних карток:

 • - дебетна, яка дає змогу здійснювати операції в межах залишку коштів на спеціальному картковому рахунку шляхом прямого дебетування;
 • - кредитна - дає змогу здійснювати операції за дебетом спеціального карткового рахунку та в межах установленого банком-емітентом овердрафту.

Емісію платіжних карток і здійснення операцій з їх використанням у межах України проводять банки, що мають ліцензію НБУ. Платіжна картка є власністю емітента і надається клієнтові або його довіреній особі відповідно до умов договору з клієнтом (за винятком не персоніфікованих наперед оплачених платіжних карток). Один примірник договору між емітентом і клієнтом має бути переданий клієнтові.

У разі застосування дебетної схеми обслуговування для клієнтів відкривають окремі картрахунки, що ведуть у режимі поточних рахунків із урахуванням обмежень, установлених законодавством.

У разі застосування кредитної схеми клієнтам відкривають окремі картрахунки.

Зарахування коштів на картрахунки юридичних осіб здійснюється з поточних рахунків і за рахунок готівки, що вноситься до каси банку-емітента, яка була повернена як невикористана або як відшкодування за кошти, які використані понад установлені норми витрат.

Платіжні картки використовують клієнти як засіб для безготівкової оплати за товари (послуги), для перерахування коштів із своїх картрахунків на рахунки інших осіб, а також як засіб для одержання готівки в касах банків, через банкомати, фінансові установи.

За здійснені операції банки отримують комісійну винагороду, розмір якої встановлюють самостійно.

Довірені особи клієнтів – юридичних і фізичних осіб, підприємців можуть здійснювати операції з безготівкової оплати товарів (послуг) та одержувати готівку із застосуванням корпоративних платіжних карток.

Важливо зазначити, що корпоративні платіжні картки не застосовуються для виплати заробітної плати та інших виплат соціального характеру (правилами платіжної системи можуть бути інші обмеження).

У разі втрати платіжної картки клієнт або її держатель має негайно повідомити про це емітента. В іншому випадку емітент не несе відповідальності за переказ коштів, ініційований за допомогою цієї платіжної картки.

Контроль за діяльністю банків із виконання операцій, пов'язаних з емісією та еквайрингу платіжних карток, здійснює Національний банк України.

 
<<   ЗМІСТ   >>