Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємств

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Класифікація основних фондів

Основні фонди аграрних підприємств охоплюють велику кількість засобів праці. їх якісний склад і раціональне співвідношення значно впливають на розвиток виробництва, оскільки вони є виміром і основою розвитку продуктивних сил, забезпечують відповідний рівень і темпи збільшення виробництва продукції та підвищення продуктивності праці. Залежно від функціонального призначення й участі в процесі виробництва вони поділяються на основні засоби виробничого та невиробничого призначення (рис. 7.3).

Класифікація основних засобів підприємств

Рис. 7.3. Класифікація основних засобів підприємств

До виробничих фондів аграрних підприємств належать засоби праці, які постійно та безпосередньо беруть участь у виробництві й реалізації того чи іншого виду продукції.

Поряд з основними виробничими фондами діють основні невиробничі фонди. Вони є джерелом отримання нематеріальних послуг, ці основні фонди не беруть безпосередньої участі у виробничому процесі, але відіграють важливу роль, створюючи належні умови для життя сільських трудівників, і забезпечують умови високопродуктивної праці, у такий спосіб опосередковано впливають на результати виробничої діяльності підприємств.

До невиробничих основних фондів належать основні фонди житлово-комунального господарства та культурно-побутового обслуговування: житлові будинки, клуби, будинки культури, школи, дитячі дошкільні заклади, лікувальні заклади, спортивні об'єкти, лазні й інші, що належать підприємству.

В умовах інтеграції аграрні підприємства можуть виробляти не лише сільськогосподарську, а й інші види продукції, надавати різні послуги, здійснювати будівництво. Тому виробничі фонди за функціональною роллю - неоднорідні. Ця ознака міститься в класифікації основних фондів: на виробничі сільськогосподарського призначення та виробничі ^сільськогосподарського призначення.

До виробничих фондів сільськогосподарського призначення належать будівлі, споруди, передавальне обладнання, робочі й силові машини, вимірювальні прилади, інструменти, обчислювальна техніка, транспортні засоби, виробничий і господарський інвентар, робоча й продуктивна худоба, багаторічні насадження та ін.

До виробничих фондів несільськогосподарського призначення належать засоби праці промислово-виробничих цехів і дільниць, будівельних організацій, фонди торгівлі та громадського харчування аграрних підприємств.

У структурі основних виробничих фондів, як засвідчує багаторічна практика, основну частку становлять основні виробничі фонди сільськогосподарського призначення, близько 96,0 % (несільськогосподарського призначення - лите 4.0 % ї Пп^то частка останніх для окремих підприємств може сягати 10 % і більше.

До основних засобів, згідно з Інструкцією нового плану рахунків від 25 грудня 1999 р., належать матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше року.

Рахунок 10 "Основні засоби" має такі субрахунки, що відповідають їх видовій класифікації: земельні ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель, будинки та споруди, машини й обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади й інвентар, робоча та продуктивна худоба, багаторічні насадження, інші основні засоби (рис. 7.4).

Видова класифікація основних фондів

Рис. 7.4. Видова класифікація основних фондів

Для встановлення норм амортизаційних відрахувань і встановлення амортизаційних сум, відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", застосовують укрупнену класифікацію, виокремлюючи групи основних фондів:

  • - будівлі, споруди, їхні структурні компоненти, передавальні пристрої, вартість капітального поліпшення землі;
  • - автомобільний транспорт і вузли, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади й інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них;
  • - інші основні фонди, не введені до першої, другої та четвертої груп;
  • - електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, їх програмне забезпечення, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, телефони, мікрофони та рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів.

Багато вчених вважає, що така класифікація основних фондів невдала, оскільки об'єднує в другу групу різні за функціональним призначенням об'єкти, наприклад, автомобільний транспорт; меблі й конторське обладнання. Це ж стосується і четвертої групи.

До групи земельні ділянки належать земельні ділянки, якими володіє господарство.

Капітальні затрати на поліпшення земель - це витрати на заходи, пов'язані з плануванням, осушенням, зрошенням, розкорчуванням площ, насипанням дамб, очищенням водоймищ.

Будівлі та споруди в рослинництві охоплюють: склади для зберігання зерна, картоплі, овочів та навіси для зберігання сільськогосподарської техніки, силосні башти, силосні й сінажні траншеї, теплично-парникове господарство, зрошувальні, осушні споруди. У тваринництві до них належать: тваринницькі будівлі, зооветеринарні й зоотехнічні лабораторії, склади для продукції тваринництва, гноєсховища, водонапірні башти, свердловини, водорозподільна мережа, лінії електропередач, внутрігосподарські дороги, під'їзні шляхи тя ін

До групи машини й обладнання належать трактори, силові установки, всі ґрунтообробні та посівні машини, комбайни, машини для боротьби зі шкідниками, хворобами сільськогосподарських культур і тварин, внесення добрив, доїльні установки, холодильники, інкубатори, обладнання кормоцехів і засоби кормороздавання, гаражне, ремонтне обладнання та ін.

Транспортні засоби. Ця група об'єднує всі види автомобілів, гужовий і водний транспорт, тракторні причепи, автокари й інші засоби переміщення.

До групи інструментів, приладів, інвентар входять усі предмети виробничого призначення, які слугують для полегшення виконання виробничих операцій, а також обладнання з охорони праці, конторський, господарський і протипожежний інвентар і под.

До складу робочої та продуктивної худоби належать продуктивні тварини всіх видів, а також тварини, яких використовують на сільськогосподарських роботах.

Багаторічні насадження - це плодові, ягідні багаторічні насадження, полезахисні смуги, а також інші насадження, що мають виробниче призначення.

До інших основних засобів належать усі ті, які не введені до попередніх груп.

Значна частина виробничих фондів аграрних підприємств надходить з промисловості. Це переважно засоби індустріалізації (трактори, комбайни, автомобілі, сільськогосподарські машини й інше обладнання). У зв'язку з цим їх вартість формується і визначається у галузі промисловості, а їх якість, відповідність технології та експлуатаційні характеристики залежать від досягнутого рівня науки, техніки, продуктивності праці в цих галузях.

 
<<   ЗМІСТ   >>