Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аналіз фонду оплати праці та ефективності його використання

Завданнями аналізу фонду оплати праці (ФОП) є визначення правильності витрачання коштів на оплату праці, виявлення впливу факторів, встановлення правильності співвідношення темпів зростання продуктивності праці й середньої заробітної плати.

При аналізі ФОП необхідно дослідити зміну показника в динаміці та рівень виконання плану, визначити фактори, що спричинили його зміну.

При вивченні структури ФОП слід приділити увагу питомій вазі окремих елементів у загальній сумі та дослідити їхню зміну в динаміці й оцінити виконання завдання. При визначенні рейтингової оцінки підприємства важливо дослідити співвідношення трудових показників і середньої заробітної плати по підприємству з відповідними показниками підприємств галузі, а середню заробітну плату по підприємству порівняти також з прожитковим мінімумом, мінімальною заробітною платою та іншими показниками, що діють на момент дослідження.

При проведенні факторного аналізу ФОП оцінюється вплив на його абсолютне відхилення таких показників-факторів, як чисельність і середня заробітна плата, та виявляються причини виявлених відхилень:

+АФОПч = +АЧo 30 o 12, (9.13)

+АФОП3 = +АЗ o Ч1 o 12, (9.14)

де +АФОПч , +АФОП3 - абсолютне відхилення ФОП за рахунок зміни чисельності працівників і середньої заробітної плати, грн./рік;

+АЧ - абсолютне відхилення середньорічної чисельності працівників, осіб;

+АЗ - абсолютне відхилення середньої заробітної плати, грн./місяць; Ч1 - фактична середньорічна чисельність персоналу в звітному періоді, осіб;

30 - базовий рівень середньої заробітної плати, грн./місяць.

Дані для аналізу виконання плану по фонду оплати праці на прикладі сталеплавильного цеху наведені в таблиці 9.4.

Як видно з даних таблиці 9.4, фонд оплати праці в звітному періоді при зіставленні з рівнем запланованого показника збільшився на + 1232,2 тис.грн., що зумовлено, головним чином, підвищенням середньомісячної заробітної плати, оскільки виконання плану із середньомісячної заробітної плати (111,9%) перевищує виконання плану із се-редньооблікової чисельності персоналу цеху (105,7%).

Таблиця 9.4

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ У СТАЛЕПЛАВИЛЬНОМУ ЦЕХУ

Показник

План

Факт

Виконання плану, %

Абсолютне відхилення, +

Фонд оплати праці, тис. грн./рік,

10998,0

12230,2

111,2

+ 1232,2

у тому числі:

- основна заробітна плата;

4399,2

5014,4

114,0

+ 615,2

- додаткова;

6532,8

7118,0

108,9

+ 585,2

- заохочення та компенсаційні виплати

66,0

97,8

148,2

+ 31,8

Структура фонду оплати праці, всього, %,

100,0

100,0

-

-

у тому числі:

- основна заробітна плата;

40,0

41,0

102,5

+ 10

- додаткова;

59,4

58,2

98,0

- 1,2

- заохочення та компенсаційні виплати

0,6

0,8

133,3

+ 0,2

Середня заробітна плата, грн./місяць

1950,0

2182,4

111,9

+ 232,4

У тому числі за категоріями персоналу: - робітники;

1842,7

2062,4

111,9

+ 219,7

- учні;

-

-

-

-

- керівники;

3742,1

4033,1

107,8

+ 291,0

- спеціалісти;

2080,7

2135,9

102,7

+ 55,2

- молодший обслуговуючий персонал

980,0

1072,4

109,4

+ 92,4

Середньооблікова чисельність персоналу, осіб

470,0

467

105,7

-3

Абсолютне відхилення фонду оплати праці за рахунок зменшення фактичного рівня середньооблікової чисельності персоналу склало (467 - 470) х 1950,0 х 12 = -70200 грн. Абсолютне відхилення фонду оплати праці за рахунок зростання в звітному періоді середньомісячної заробітної плати склало 467 х (2182,4 - 1950,0) х 12 = +1302369,6 грн. Сумарний вплив середньооблікової чисельності та середньомісячної заробітної плати одного працюючого на зміну ФОП склав + 1232,2 тис.грн

У звітному періоді значної зміни структури фонду оплати праці не спостерігається. Так, частка основної заробітної плати в ФОП за планом склала 40,0%, а за звітом - 41,0%, у той же час спостерігається зниження частки додаткової заробітної плати з 59,4% до 58,2%. Такі зміни зумовлені, головним чином, підвищенням часових тарифних ставок та посадових окладів працівників.

У процесі аналізу ефективності використання фонду оплати праці оцінюється відповідність темпів росту середньої заробітної плати та продуктивності праці. Якщо темпи росту продуктивності праці перевищують темпи росту середньої заробітної плати, то на підприємстві складаються умови зниження собівартості продукції за рахунок трудових витрат.

Коефіцієнт співвідношення продуктивності праці та середньої заробітної плати (КІ, част.од.) визначається наступним чином:

де Ів та Із - загальні індекси продуктивності праці та середньої заробітної плати, част. од.

Зазначене співвідношення повинно дотримуватись приблизно у таких розмірах:

  • - при нормальних умовах функціонування підприємства - 1:0,8;
  • - при освоєнні нових видів продукції або виробничих потужностей
  • - (1:0,7).

Кількісна оцінка впливу співвідношення між зростанням продуктивності праці та середньої заробітної плати на зміну собівартості продукції у відсотках (±ЛСТ, %) та у грошових одиницях (±ЛСЪ грн.) визначається за формулами відповідно 9.16 та 9.17, а на зміну фінансового результату (±ЛФРТ, грн.) - за формулою 9.18 [39]:

де Уз - питома вага витрат на заробітну плату з нарахуваннями на соціальне забезпечення у собівартості продукції або у валових витратах, %;

С - собівартість продукції або валові витрати, гри.

±АФРТ = +АСТ . (9.18)

Для оцінки ефективності використання коштів на ФОП підприємства застосовують, головним чином, показник рентабельності заробітної плати 3, част.од.):

Я3 = П/ФОП, (9.19)

де П - прибуток підприємства за звітний період, грн.;

ФОП - фонд оплати праці підприємства за звітний період, грн.

У процесі аналізу ефективності використання ФОП підприємства необхідно також зіставити темпи зростання його та середньої заробітної плати з основними показниками, які характеризують темпи зростання кінцевих результатів діяльності підприємства, таких як обсяг виробництва та реалізації продукції, витрати на 1 гривню товарної продукції; прибутку; рентабельності та ін. Перевищення темпів росту ФОП та середньої заробітної плати при зіставленні з указаними показниками свідчить про неефективне використання коштів на оплату праці.

 
<<   ЗМІСТ   >>