Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Надання сейфів для зберігання цінностей

Ціль послуги – збереження банками документів, грошових коштів і цінностей фізичних та юридичних осіб – громадян України, іноземних громадян та громадян без громадянства терміном до одного року. Послуги з відповідального збереження цінностей клієнтів банку надаються відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Банки здійснюють збереження документів, грошових коштів і цінностей фізичних та юридичних осіб – громадян України, іноземних громадян та громадян без громадянства терміном до одного року. За бажанням наймача термін користування індивідуальним сейфом може бути продовжений. Комплекс секцій індивідуальних сейфів призначений для зберігання документів, грошових коштів та цінностей. У сейфах забороняється зберігати наркотичні, легкозаймисті, вибухонебезпечні, радіоактивні та отруйні речовини, інші предмети, вилучені з громадського обігу.

Сейфи надають у користування юридичним та фізичним особам на умовах, передбачених договором, укладеним між банком і наймачем. Договір на користування сейфом складають у письмовій формі, він містить усі суттєві умови, обов'язкові реквізити, повне найменування сторін (для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, для юридичних осіб - юридична адреса, повноваження представника). Термін дії договору визначається у кожному конкретному випадку за погодженням сторін. Від імені юридичної особи договір укладається безпосередньо керівником юридичної особи або уповноваженою особою, яка діє на підставі доручення за підписом керівника підприємства з відбитком печатки цього підприємства. Договір складається у двох примірниках. Перший примірник договору зберігається в банку, а другий - передають наймачеві.

Тарифи оплати послуг за користування сейфами є складовою тарифів комісійної винагороди за надані банківські послуги, які затверджуються наказом по банку. Тариф розробляється і стягується в національній валюті України. Оплата послуг проводиться в безготівковій або в готівковій формі через касу банку.

Пертим розрахунковим терміном вважається момент укладення договору. У разі дострокового звільнення сейфа раніше внесена плата за час користування сейфом не повертається.

На підставі квитанції про оплату послуг за користування сейфом, заяви, договору на право користування сейфом наймачеві видають ключі з повідомленням номера сейфа, проводять інструктаж, видають пам'ятку та тимчасову перепустку в банк на термін дії договору. При відвідуванні наймачем банку він повинен підтвердити своє право на користування сейфом шляхом пред'явлення працівникові банку договору та квитанції про оплату.

Після надання зазначених документів відповідальна особа банку налає клієнтові в користування сейф. Працівник банку повинен:

  • - звірити прізвище клієнта, зазначене в паспорті, з даними договору і квитанції (квитанція надається один раз за першого відвідування та продовження терміну користування сейфом на новий термін);
  • - перевірити термін тимчасового користування сейфом і, якщо він закінчився, запропонувати клієнтові продовжити термін дії договору та внести плату;
  • - звірити номер сейфа та номер, зазначений у договорі;
  • - здійснити запис про відвідування наймача та надати дозвіл електронній системі управління на відкриття конкретного сейфа.

У зв'язку з анонімністю зберігання цінностей працівник банку не повинен бути безпосередньо присутнім у момент вкладання та вилучення цінностей. Для проведення операцій із цінностями клієнтові надається операційна кімната (кабіна).

Якщо наймач, з яким укладено договір на користування сейфом, уповноважує іншу особу користуватися його сейфом, вкладати та вилучати цінності або виконувати інші обов'язки наймача, останній повинен скласти від свого імені доручення, оформлене відповідно до чинного законодавства України.

У разі дострокового розірвання договору на наймання сейфа наймач повинен письмово підтвердити на звороті договору, що ключі та перепустку повернуто і щодо банку претензій немає. У разі пред'явленім банку свідоцтва про смерть наймача (належно посвідчену копію) вміст сейфа одержує особа, якій він заповіданий, спадкоємець за законом або держава, на підставі заповіту або свідоцтва про право на спадщину, посвідченого нотаріально, або копії такого документа, посвідченої нотаріально або прирівнюваної до нотаріально посвідченої.

У разі ліквідації, реорганізації наймача - юридичної особи вміст сейфа отримує, відповідно, правонаступник або розпорядник майна.

Якщо немає спадкоємців ні за законом, ні за заповітом або жоден із спадкоємців не прийняв спадщини, або всі спадкоємці позбавлені заповідачем спадщини, вміст сейфа - майно померлого за правом спадкоємства перс ходить до держави, за винятком частки, яка включає суму витрат на встановлення нового замка та вартості послуг щодо зберігання майна. Оцінювання майна проводять незалежні експерти. Реалізація майна здійснюється за окремою угодою з підприємством, яке безпосередньо здійснює такі операції.

Витрати, пов'язані зі зберіганням майна, та за умови схову понад термін, передбачений договором, відшкодовуються за рахунок вилученого майна. За користування сейфом понад час, визначений у договорі, з наймача стягується плата в розмірі комісійної винагороди, передбаченої тарифами та збільшеної на 20 відсотків.

У надзвичайних випадках (пожежа, повінь, аварія тощо) банк має право відкрити сейф за відсутності клієнта. У разі проведення примусового відкриття сейфа банк за 15 днів повідомляє клієнта про причини та час відкриття сейфа шляхом надсилання рекомендованого поштового повідомлення (претензії).

Відсутність наймача за зазначеною в договорі адресою або неявка його в банк у зазначений у повідомленні час не є підставою для перенесення часу відкриття сейфа. За відсутності наймача в усіх випадках примусового відкриття сейфів в обов'язковому порядку складається акт за підписом посадових осіб та членів спеціально створеної комісії. В акті зазначаються дата, час та причини відкриття сейфа, а також склад комісії. Майно, яке вилучається, передають до сховища.

У разі, коли майно має вартість (цінні папери, грошові білети, валютні цінності, коштовності та ін.), майно передають до сховища. Якщо майно не має вартості, то банк розпоряджається ним на свій розсуд.

У разі втрати наймачем ключів від сейфа наймач зобов'язаний відшкодувати витрати банку на встановлення нового замка в розмірі фактичних витрат.

Наймач повинен відшкодувати банку збитки, завдані властивостями зданого на схов майна, коли банк, приймаючи майно на схов, не знав і не повинен був знати про ці властивості.

Режим роботи депозитного сховища встановлюється наказом по банку відповідно до існуючого пропускного режиму роботи банку. Режим роботи депозитного сховища доводиться банком до відома наймача.

Відповідальний працівник депозитного сховища перевіряє документ, який засвідчує особу (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, але не є громадянином України, національний паспорт іноземця або документ, що його заміняє, та ін.), приймає від наймача заяву, складає договір на право користування сейфом, оформляє операцію оплати послуг за користування сейфом, а також контрольну карту клієнта. Оплата здійснюється з урахуванням ПДВ.

У разі втрати виданих наймачеві ключів він зобов'язаний терміново сповістити про це банк. Відкриття сейфа в цьому разі проводять тільки у присутності наймача. У наймача після відкриття сейфа відбирають письмове підтвердження цілісності та схоронності вмісту вкладеного.

У разі примусового відкриття сейфа наймач зобов'язаний відшкодувати витрати банку на заміну замка.

 
<<   ЗМІСТ   >>