Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аудит готівково-розрахункових операцій

Мета

Метою аудиту готівково-розрахункових операцій є встановлення об'єктивної істини щодо достовірності та об'єктивності відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності готівково-розрахункових операцій та доведення цієї істини через висновок до користувачів.

Завдання

При здійсненні аудиту готівково-розрахункових операцій аудитору необхідно:

  • 1) дати оцінку стану внутрішнього контролю за рухом і збереженням грошових коштів та інших цінностей у касі підприємства;
  • 2) у залежності від оцінки стану внутрішнього контролю встановити метод організації аудиту: суцільний, вибірковий чи комбінований, та визначити необхідність проведення фактичного контролю.
  • 3) перевірити за обраним методом:

♦ забезпечення умов зберігання готівки та інших цінностей у касі при надходженні їх із банку і при здаванні їх у банк;

♦ забезпечення порядку збереження чекових книжок;

♦ забезпечення контролю за випискою чеків і отримання за ними грошей;

♦ дотримання порядку документального надходження грошей у касу і їх видачі;

♦ своєчасність оприбуткування готівкових грошей;

♦ дотримання ліміту готівки в касі й умов видачі грошей під звіт на операційні та інші потреби;

♦ стан обліку касових операцій;

♦ застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Предметна область дослідження

Інформація про наявність та рух готівкових коштів знаходить відображення на рахунку ЗО "Каса" та в бухгалтерській звітності: Ф. І "Баланс", розділ II, у складі рядків 230 і 240; Ф. З "Звіт про рух грошових коштів"; Ф. 5 "Примітки до річної фінансової звітності", розділ VI "Грошові кошти", рядок 640.

Рахунок 30 "Каса" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів у касі підприємства.

Рахунок 30 "Каса" має такі субрахунки:

  • 301 "Каса в національній валюті"
  • 302 "Каса в іноземній валюті".

За дебетом рахунку 30 "Каса" відображається надходження грошових коштів у касу підприємства, за кредитом — виплата грошових коштів із каси підприємства.

На підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квитків, оплата послуг зв'язку, обмін валюти тощо), відкриваються субрахунки "Операційна каса в національній валюті" та "Операційна каса в іноземній валюті".

При аудиті операцій з грошовими коштами використовуються наступні джерела інформації: касові плани, прибуткові і видаткові касові ордери і виправдовуючи документи, додані до них, касові книги і звіти касира, банківські виписки по поточних та інших банківських рахунках, інші банківські документи, чекові книжки, корінці використаних чеків і анульовані чеки, журнали реєстрації касових ордерів, а також дані синтетичного й аналітичного бухгалтерського обліку по всіх операціях із грошовими коштами, звіти про використання реєстраторів розрахункових операцій (розрахункових книжок), акти перевірок каси контролюючими органами. Оцінка стану внутрішнього контролю

У своїй роботі аудитор значну увагу звертає на рівень внутрішнього контролю на підприємстві, від якого значною мірою залежить обсяг перевірки, її особливості тощо. Тестування внутрішнього контролю готівково-розрахункових операцій повинно дати інформацію (або спростувати її) про те, що на підприємстві:

♦ несумісні обов'язки розподілені;

♦ касові операції здійснюються у відповідності з чинним законодавством;

♦ збереження грошових коштів забезпечене належним чином;

♦ касові операції належним чином контролюються.

Із цією метою аудитор вивчає такі питання:

♦ наявність на підприємстві налагодженої системи проведення раптових перевірок каси з повним перерахуванням грошової готівки і перевіркою інших цінностей, які знаходяться в касі;

♦ наявність на підприємстві наказу керівника, який встановлює періодичність перевірок;

♦ наявність ознак формального проведення перевірок каси: призначення в комісії по проведенню перевірок постійно одних і тих же осіб, відсутність робочих записів ревізійної комісії, що додаються до акта, які свідчать про перерахування банкнот, проведення перевірок каси на звітні дати, коли касир знає про них і заздалегідь готується та ін.;

♦ надання права підпису прибуткових і видаткових касових ордерів іншим особам, крім головного бухгалтера і керівника підприємства, не відображене в розпорядженнях керівника підприємства;

♦ формальне проведення перевірок каси при зміні (звільненні) касирів;

♦ відсутність у штаті касира, коли ці функції покладені на облікового робітника без письмового розпорядження керівника підприємства;

♦ наявність договорів про повну матеріальну відповідальність з касиром;

♦ застосування на підприємстві РРО та внутрішній контроль за їх використанням. Відповідальність за дотримання порядку ведення касових операцій покладається на керівника підприємств, головного бухгалтера і касира.

При проведенні перевірки стану внутрішнього контролю аудитор використовує різні аудиторські процедури, в тому числі опитування. Результати опитування відповідальних осіб можуть бути різноманітними: касир може не знати, чи є на підприємстві наказ про проведення раптових ревізій каси, керівник підприємства - про необхідність укладання договору про повну матеріальну відповідальність з касиром. Незбіг у відповідях на поставлені аудитором запитання також може свідчити про слабкі сторони внутрішнього контролю.

З метою виявлення слабких сторін у питаннях дотримання нормативних документів по готівковому обігу аудитору необхідно детально вивчити акти перевірки дотримання порядку ведення операцій з готівкою контролюючими органами.

Результати вивчення та оцінки системи внутрішнього контролю готівково-розрахункових операцій оформлюються в робочому документі, зразок якого наведено нижче.

Зразок

Аудиторська фірма____________________________________________________

Підприємство_________________________________________________________

Період перевірки______________________________________________________

ТЕСТ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ГОТІВКОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Варіант відповіді Оцінка системи внутрішнього контролю (висока, середня, низька) Примітки
з/п Зміст питання Так Ні Інф. відсутня
1 2 3 4 5 6 7
1. Каса (загальні питання)
1.1 Наявність договору з касиром про повну матеріальну відповідальність
1.2 Відсутність у штаті касира, суміщення функцій касира та облікового працівника
1.3 Наявність сейфа для зберігання грошей і їхніх еквівалентів
1.4 Чекові книжки на одержання готівки зберігаються в сейфі
1.5 Касові книги пронумеровані, прошнуровані й опечатані у встановленому порядку
1.6 Надання права підпису прибуткових і видаткових ордерів іншим особам, крім головного бухгалтера і керівника підприємства
1.7 Наявність суцільної реєстрації прибуткових і видаткових ордерів
1.8 Наявність пропусків у нумерації прибуткових і видаткових ордерів
1.9 Наявність на підприємстві наказу керівника про періодичність перевірки готівки в касі
1.10 Раптові перевірки каси проводяться регулярно й оформлюються відповідним актом
1.11 Наявність порушень ведення касових операцій, встановлених:

а) внутрішнім контролем;

б) органами зовнішнього контролю
1.12 Чи мали місце факти накладання на підприємство стягнень за порушення Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні?
2. Каса в національній валюті.
2.1 Ліміт каси встановлений банком
2.2 Дотримання касиром ліміту залишку каси контролюється головним бухгалтером (бухгалтером)
2.3 Цільове використання коштів. отриманих у банку, контролюється головним бухгалтером (бухгалтером)
2.4 Повнота здачі депонованих сум у банк контролюється головним бухгалтером (бухгалтером)
2.5 Пpoдaж послуг (продукції) за готівку здійснюється із застосуванням:

- РРО;

- КОРО;

- прибуткових ордерів (у касі підприємства)
2.6 Здача готівкового виторгу здійснюється:

- у касу банку (caмoнocoм);

- iнкacaційнoю службою:

- підприємству зв'язку
2.7 Платіжні відомості й касові ордери формуються:

- автоматизовано;

- касиром вручну;

- бухгалтером вручну
2.8 Касові звіти в національній валюті формуються:

- автоматизовано;

- касиром вручну
2.9 Регістри з обліку касових операцій у національній валюті формуються:

- автоматизовано;

- касиром вручну
2.10 Доступ до комп'ютеризованого oблi-кy операцій щодо руху коштів мають тільки особи. яким необхідний такий доступ у межах службових обов'язків
2.11 Наявність дозволу на розміщення об'єкта торгівлі (побутових послуг)
2.12 Наявність патенту при здійсненні виду діяльності, що підлягає патентуванню
3. Каса (в iнoзeмнiй валюті)
3. 1 Наявність окремих касових книг для облiкy готівки у різних валютах
3.2 Касові ордери і звіти касира в іноземній валюті формуються:

- автоматизовано:

- касиром вручну:

- обліковим працівником вручну
3.3 Регістри з обліку касових операцій в іноземній валюті формуються:

- автоматизовано;

- касиром вручну
3.4 Облік касових операцій в іноземній валюті ведеться у двох валютах: валюті розрахунків і національній валюті
3.5 Валюта, отримана в банку, видається повністю (тобто в касі не залишається готівка в іноземній валюті)
3.6 Своєчасність і повнота повернення
3.7 Перерахунок готівки в іноземній валюті для відображення в національній валюті здійснюється за курсом НБУ на дату здійснення операції.
3.8 Правильність відображення курсових різниць за операціями з готівкою в іноземній валюті.

Виконав _____________________________________________________________

Перевірив ____________________________________________________________

Ознайомився_________________________________________________________

Залежно від оцінки системи внутрішнього контролю, встановленої тестуванням та вивченням актів перевірки ведення операцій із готівкою, аудитор встановлює види і кількість аудиторських контрольних процедур.

За необхідності аудитор може брати участь в інвентаризації готівки в касі.

Перевірка проводиться в тих же напрямах, що й контроль за дотриманням порядку ведення операцій із готівкою контролюючими органами. Особливістю є те, що аудиторські процедури проводять вибірково з метою встановлення суттєвих відхилень, які впливають на достовірність та об'єктивність звітних даних.

Суцільна перевірка проводиться на замовлення клієнта або при дуже низькій оцінці системи внутрішнього контролю.

 
<<   ЗМІСТ   >>