Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Фінансовий облік у банках

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • 1. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. - 4-те вид., випр. та допов. - К.: Знання, КОО; Л.: Вид-во ЛБІ НБУ 2002. - 566 с.
 • 2. Закон України "Про банки і банківську діяльність" // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001. - № 1. - С. 3-47.
 • 3. Закон України "Про Національний банк України" від 20 травня 1999 р., № 679-ХІУ // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. -1999. - № 7. - С. 3-23.
 • 4. Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 5 квітня 2001 р., № 2346-Ш // Офіційний вісник України. - 2001. -№ 20. - С. 1-23.
 • 5. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України: Затверджено Постановою № 481 Правління НБУ від 27.12.2007 р.
 • 6. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України: Затв. Постановою № 495 Правління НБУ від 20.10.2004 р.
 • 7. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України: Затв. Постановою № 555 Правління НБУ від 17.11.2004 р.
 • 8. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України: Затверджено Постановою № 358 Правління НБУ від 03.10.2005 р.
 • 9. Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України: Затверджено Постановою № 480 Правління НБУ від 20.12.2005 р.
 • 10. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Затверджено Постановою № 22 Правління НБУ від 21.01.2004 р., зі змінами.
 • 11. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України: Затверджено Постановою № 280 Правління НБУ від 17.06.2004 р., зі змінами і доповненнями.
 • 12. Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України: Затверджено Постановою № 480 Правління НБУ від 27.12.2007 р.
 • 13. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті: Затв. Постановою № 320 Правління НБУ від 16.08.2006 р.
 • 14. Інструкція з бухгалтерського обліку запасів товарно-матеріальних цінностей банків України: Затверджено Постановою № 625 Правління НБУ від 10.12.2004 р.
 • 15. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ 2000. - 404 с.
 • 16. Кіндрацька Л. М. Фінансовий та управлінський облік в банках: Підручник. - К.: КНЕУ 2008. - 816 с.
 • 17. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік в банках України: Підручник. -Вид. 2-ге, допов. і перероб. - К.: КНЕУ 2001. - 636 с.
 • 18. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Пер. з англ. за ред. С. Ф. Голова. - К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2004. - 736 с.
 • 19. Облік та аудит у банках: Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Герасимовича. - К., 2004. - 531 с.
 • 20. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. - 3-тє вид. - К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ 2003.
 • - 500 с.
 • 21. План рахунків бухгалтерського обліку банків України: Затв. Постановою Правління НБУ від 17.06.2004 р. за № 280, зі змінами і доповненнями.
 • 22. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках : Затв. Постановою № 566 Правління НБУ від 30.12.1999 р.
 • 23. Положення про організацію операційної діяльності в банках України: Затв. Постановою № 254 Правління НБУ від 18.06.2003 р.
 • 24. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України: Затв. Постановою № 255 Правління НБУ від 18.06.2003 р., зі змінами і доповненнями.
 • 25. Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України: Затв. Постановою № 123 Правління НБУ від 8.04.2005 р.
 • 26. Правила ведення аналітичного обліку в банках України: Затв. Постановою № 221 Правління НБУ від 16.06.2005 р.
 • 27. Правила бухгалтерського обліку банками України операцій з чеками в іноземній валюті: Затв. Постановою № 123 Правління НБУ від 08.04.2005 р.
 • 28. Правила бухгалтерського обліку операцій з документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями банків України: Затв. Постановою № 549 Правління НБУ від 17.11.2004 р.
 • 29. Фінансовий облік та фінансова звітність у банках: Навч. посібник / Національний банк України; За заг. ред. Г. П. Табачук, О. М. Сарахман. - К.: УБС НБУ, 2007. - 430 с.
 
<<   ЗМІСТ