Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Типові та можливі порушення обліку витрат, доходів і фінансових результатів

До типових та можливих порушень по операціях з обліку витрат, доходів і фінансових результатів слід віднести:

 • - незадовільне оформлення первинних документів (застосування нетипових чи недоречних форм, відсутність підписів, печаток, не заповнення всіх необхідних реквізитів) або взагалі — відсутність первинних документів;
 • - віднесення на собівартість реалізованої продукції витрат операційної діяльності (витрат на відрядження понад норм, оплати викидів шкідливих речовин понад ліміт, витрат, пов'язаних з митними процедурами тощо);
 • - відсутність достовірної оцінки витрат і доходів та неймовірність щодо економічної вигоди;
 • - неправильне формування доходів та витрат за бартерними операціями;
 • - неспіввіднесення витрат підприємства з доходами;
 • - неправильне розмежування витрат за звітними періодами;
 • - неправильне визначення собівартості реалізації за галузями, видами діяльності;
 • - неможливість або неправильне визначення достовірної оцінки ступеня завершеності виконаних робіт;
 • - неможливість достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг;
 • - неправильний розподіл витрат між втратами від основної операційної діяльності, адміністративними витратами, витратами на збут;
 • - неправильне віднесення витрат до інших операційних витрат;
 • - неправильне оформлення або відсутність договорів, що стали підставою для відвантаження товарно-матеріальних цінностей і визнання доходу;
 • - неналежність відображених доходів підприємству;
 • - неправильна класифікація доходів за видами діяльності підприємства;
 • - доходи визнані не в тому звітному періоді, у якому вони справді мали місце;
 • - неправильна оцінка доходів;
 • - неправильність визначення чистого доходу;
 • - здійснення запису за доходами та витратами із використанням накладних та актів неіснуючих клієнтів або за фіктивними чи нетоварними операціями;
 • - неправильно визначено фінансовий результат до оподаткування;
 • - неправильно нарахований податок на прибуток;
 • - неправильно застосовано та розраховано відстрочений податковий кредит та відстрочене податкове зобов'язання;
 • - невідповідність даних аналітичного та синтетичного обліку тощо.

Термінологічний словник за підтемою 7.9.

Адміністративні витрати (згідно з П(С)БО 16 "Витрати") — загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством.

Амортизація як елемент витрат (згідно з П(С)БО 16 "Витрати") — включається сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів.

Асоційовані підприємства (згідно з Господарським кодексом України) — це група суб'єктів господарювання — юридичних осіб, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності у формі участі в статутному фонді та/або управлінні. Залежність між асоційованими підприємствами може бути простою і вирішальною.

Валовий прибуток (збиток) — розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Витрати (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками). Наприклад: списання виробничих запасів у виробництво, нарахування заробітної плати, нарахування амортизації (зносу) обладнання, списання різних послуг, нарахування оренди, нарахування (визначення) податків та зборів тощо.

Витрати звичайної діяльності — витрати будь-якої основної діяльності підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають унаслідок її проведення (поняття існувало до набрання чинності НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності").

Витрати звітного періоду (згідно з П(С)БО 16 "Витрати") — або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власникам), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Витрати на збут (згідно з П(С)БО 16 "Витрати") — витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг).

Витрати на оплату праці як елемент витрат (згідно з П(С)БО 16 "Витрати") — включаються: заробітна плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальна допомога, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.

Витрати надзвичайної діяльності — витрати діяльності, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства та щодо якої не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступного звітному періоді (поняття існувало до набрання чинності НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності").

Витрати операційної діяльності — витрати основної діяльності підприємства, а також інших видів діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю .

Витрати основної діяльності — витрати діяльності, пов'язаної з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Витрати періоду (згідно з Методичними рекомендаціями з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості) — витрати, які не включаються до виробничої собівартості та розглядаються як витрати того періоду, у якому їх було здійснено. Це витрати, що виникають при обслуговуванні та управлінні підприємством в цілому (адміністративні (загальногосподарські) витрати), при реалізації продукції (витрати на збут), та інші операційні витрати. Вони не включаються у виробничу собівартість, не потребують розподілу між видами продукції, а в повній сумі списуються на фінансові результати як частина витрат операційної діяльності підприємства за звітній період.

Відрахування на соціальні заходи як елемент витрат (згідно з П(С)БО 16 "Витрати") — включаються: відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на інші соціальні заходи.

Втрати від участі в капіталі (згідно з П(С)БО 16 "Витрати") — є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі.

Дивіденди (згідно з П(С)БО 15 "Дохід") — частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (згідно з П(С)БО 15 "Дохід") — загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг без вирахування наданих знижок, повернення раніше проданих товарів та непрямих податків і зборів (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).

Доходи (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників). Наприклад: виручка від реалізації, доходи від оренди, отримані дивіденди, відсотки тощо.

Дочірнє підприємство (згідно з П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств") — підприємство, яке перебуває під контролем материнського (холдингового) підприємства.

Елемент витрат (згідно з П(С)БО 16 "Витрати") — сукупність економічно однорідних витрат.

Збиток (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.

Звичайна діяльність (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — звіт про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід.

Інвестиційна діяльність (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Інший сукупний дохід (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — доходи і витрати, які не включені до фінансових результатів підприємства.

Інші витрати (згідно з П(С)БО 16 "Витрати") — витрати, до яких включаються витрати, що виникають під час діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг).

Інші доходи (згідно з П(С)БО 15 "Дохід") — доходи, у які, зокрема, включаються дохід від реалізації фінансових інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі господарської діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

Інші операційні витрати — витрати іншої операційної діяльності, не пов'язаної з обслуговуванням і управлінням підприємством та реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), тобто крім витрат, які відображаються за рахунками 90 "Собівартість реалізації", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут".

Інші операційні витрати як елемент витрат (згідно з П(С)БО 16 "Витрати") — включаються витрати операційної діяльності, які не увійшли до складу елементів, наведених в пп.22-25 цього Положення (стандарту) (матеріальні затрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація), зокрема витрати на відрядження, на послуги зв'язку, плата за розрахунково-касове обслуговування тощо.

Інші операційні доходи (згідно з П(С)БО 15 "Дохід") — доходи, до яких включаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), зокрема: дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках в банках, дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття тощо.

Капіталізація фінансових витрат (згідно з П(С)БО 31 "Фінансові витрати") — включення фінансових витрат до собівартості кваліфікаційного активу.

Метод участі в капіталі (згідно з П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції") — метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.

Матеріальні затрати як елемент витрат (згідно з П(С)БО 16 "Витрати") — включає вартість витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва): сировини й основних матеріалів; купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів; палива й енергії; будівельних матеріалів; запасних частин; тари й тарних матеріалів; допоміжних та інших матеріалів.

Момент реалізації — дата відвантаження, передачі продукції та подання в банк платіжних документів або дата зарахування на поточний рахунок платежу від покупця.

Надзвичайна подія — подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді; сукупність господарських операцій, що виникають нерегулярно внаслідок надзвичайних подій (форс-мажорних обставин): стихійні лиха — землетруси, повені, пожежі та ін. (поняття існувало до набрання чинності НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності").

Надзвичайні доходи — доходи, які виникли внаслідок надзвичайних подій (поняття існувало до набрання чинності НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності").

Об'єкт витрат (згідно з П(С)БО 16 "Витрати") — продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат.

Операційна діяльність (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Операційний цикл (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — проміжок часу між придбанням запасів для провадження діяльності і отриманням грошей та їх еквівалентів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.

Основна діяльність (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Податки на прибуток (згідно з П(С)БО 16 "Витрати") — визнаються витратами згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток".

Прибуток (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування — алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків) (поняття існувало до набрання чинності НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності").

Прибуток від звичайної діяльності — різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до оподаткування та сумі податків на прибуток (поняття існувало до набрання чинності НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності").

Проценти (відсотки) (згідно з П(С)БО 15 "Дохід") — плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані підприємству.

Реалізація — процес продажу готової продукції, товарів, виконаних робіт і наданих послуг за цінами продажу.

Роялті (згідно з П(С)БО 15 "Дохід") — будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торговельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Собівартість реалізованих товарів (згідно з П(С)БО 16 "Витрати") — собівартість, яка визначається за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) (згідно з П(С)БО 16 "Витрати") — собівартість, яка складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.

Спільне підприємство — підприємство, яке здійснює господарську діяльність зі створенням або без створення юридичної особи, яка є об'єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до письмової угоди між ними.

Сукупний дохід (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій з власниками).

Фінансова діяльність (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталів підприємства.

Фінансовий результат — кінцевий результатний показник діяльності підприємства за звітний період, який визначається як різниця між доходами та витратами і має два види: прибуток або збиток.

Фінансові витрати (згідно з П(С)БО 16 "Витрати") — витрати, до яких відносяться витрати на проценти (за користування кредитами отриманими, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати"

Фінансові доходи (згідно з П(С)БО 15 "Дохід") — доходи, до яких включаються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).

Фінансові результати від операційної діяльності (прибуток або збиток) — алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат на збут та інших операційних витрат.

Фінансові результати до оподаткування — алгебраїчна сума фінансового результату від операційної діяльності (прибутку (збитку)), доходів та втрат від участі в капіталі, інших фінансових доходів та витрат, інших доходів і витрат.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (згідно з П(С)БО 15 "Дохід") — визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів.

Чистий прибуток (збиток) (згідно з П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" — не є чинним після набуття чинності НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку.

Чистий фінансовий результат (прибуток або збиток) — алгебраїчна сума фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), витрат (доходу) з податку на прибуток та прибутку (збитку) від припиненої діяльності після оподаткування.

 
<<   ЗМІСТ   >>