Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Курс фінансів

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Функції фінансів

Фінанси виконують кілька важливих функцій у соціально-економічному розвитку країни. До них належать:

  • 1) мобілізація ресурсів;
  • 2) розподіл залучених ресурсів;
  • 3) організація раціонального використання економічних ресурсів;
  • 4) контроль за формуванням і використанням залучених ресурсів.

Мобілізація ресурсів полягає в тому, що за допомогою фінансових важелів суб'єкт діяльності залучає необхідні ресурси з метою вирішення певних задач. Мобілізація – це залучення, одержання, придбання ресурсів. Такі операції здійснюються за наявності різних умов і можливостей. Мобілізація ресурсів проводиться з використанням різноманітних інструментів. Навіть у випадках, коли мобілізація ресурсів здійснюється у товарній формі, фінанси відіграють важливу роль, оскільки оцінювання ресурсів, а також їх обіг відбуваються у грошовій формі. При цьому формуються певні фінансові активи і відповідно, зобов'язання між учасниками.

Наприклад, з метою формування ресурсів для забезпечення діяльності підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) засновники повинні утворити статутний капітал, який формується шляхом одержання внесків учасників. Вони можуть здійснюватися у матеріальній, нематеріальній та грошовій формах. При цьому активи передаються від засновників до підприємства як юридичної особи, а ТОВ приймає на себе відповідні зобов'язання перед засновниками.

Мобілізація економічних ресурсів суб'єктами господарської діяльності може проводитись з використанням різних способів залучення коштів, наприклад випуску і розміщення цінних паперів, залучення кредитів, використання частини прибутку з метою збільшення власного капіталу тощо.

Мобілізація коштів з метою фінансування державних видатків проводиться держаними органами управління. Джерела мобілізації встановлюються законодавством і затверджуються Законом про державний бюджет на поточний рік. До них, зокрема, відносять: податки, збори та обов'язкові відрахування, продаж ресурсів, одержання дивідендів на державні пакети акцій, орендної плати від переданого в оренду державного майна та ін. З метою фінансування дефіциту державного бюджету використовуються доходи, одержані від приватизації державного майна, надходження від розміщення державних цінних паперів, залучення кредитів тощо.

З переходом до ринкової економіки процес мобілізації ресурсів для суб'єктів значно ускладнюється. Так, залучення коштів до Державного бюджету має певні межі і потребує налагодженої системи виконання. Отримання ресурсів шляхом емісії та розміщення цінних паперів передбачає вивчення потреб фінансового ринку, попиту інвесторів, гарантій обслуговування емісій. Одержанню дивідендів передує активна діяльність в управлінні підприємством шляхом участі в роботі загальних зборів акціонерів, спостережної ради, правління та інших органів керівництва ВАТ. Значно ускладнюються умови одержання кредитів. Необхідно забезпечити цільове і прибуткове використання залучених коштів, надати відповідні гарантії кредитору, провести погашення і обслуговування наданих кредитів у строки, передбачені кредитною угодою.

Розподіл залучених ресурсів – це поділ мобілізованих ресурсів за різними напрямами використання з метою забезпечення певної діяльності. Так, розподіл ресурсів на рівні держави у процесі виконання державного бюджету передбачає використання доходів бюджету за встановленим призначенням. Це – фінансування освіти, охорони здоров'я, органів державного управління, проведення регулювання економіки, здійснення державних інвестицій та ін. Суб'єкти підприємницької діяльності поділяють мобілізовані ресурси на фонди, які використовуються з метою формування та поповнення необоротних і оборотних активів. Кожен із наведених елементів має певну структуру, яка визначається в процесі діяльності підприємства.

Фінансові ресурси розподіляють між різними групами населення. Зростає обсяг руху фінансових і економічних ресурсів між державами. У процесі розподілу коштів використовуються різні способи. Це – міжбюджетне регулювання, надання кредитів, створення спільних підприємств, фінансових груп, холдингових компаній та ін. Розподіл ресурсів між групами громадян проводиться шляхом надання державних дотацій, допомоги, кредитування (як споживчого, так і підприємницького), фінансування створення додаткових робочих місць, проведення перепідготовки кадрів та ін.

За допомогою фінансів здійснюють організацію раціонального й ефективного використання залучених економічних ресурсів. Коли ресурси не дають необхідної віддачі, це призводить до виникнення збитків і дестабілізує господарський розвиток підприємства. Тоді виникає необхідність проведення суттєвих змін як у структурі, так і способах використання залучених ресурсів. Аналіз використання ресурсів виявляє напрями їх оптимізації. На державному рівні розподіл видатків між розпорядниками ресурсів автоматично не передбачає їх раціонального використання. Задача досягнення фінансових результатів у діяльності суб'єктів полягає в цільовому й ефективному застосуванні ресурсів під час виконання державних програм.

Функція контролю за формуванням і використанням ресурсів полягає в тому, що за допомогою фінансових важелів і показників здійснюється контроль за діяльністю суб'єкта. Такий контроль передбачає вивчення і прийняття рішень щодо доцільності й ефективності виконання функцій мобілізації, розподілу та використання економічних і фінансових ресурсів. Контрольну функцію здійснюють різні суб'єкти: власники підприємства, державні органи управління, громадські організації та ін.

Власники контролюють діяльність правління, аналізуючи звіти та показники, які відображають результати роботи суб'єкта господарювання. На основі такого аналізу розробляються і впроваджуються заходи, спрямовані на здійснення впливу на правління з метою підвищення ефективності його діяльності. Державний контроль – це контроль державними органами управління фінансової діяльності державних установ, юридичних осіб різних форм власності, громадян та ін. Важлива роль у проведенні контролю належить і громадським організаціям. Наприклад, профспілки зацікавлені у виконанні фінансових операцій з урахуванням інтересів працівників і службовців, яких залучають на умовах найму.

 
<<   ЗМІСТ   >>