Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Робочі документи внутрішнього аудитора

Існують різні методи документування інформації, що має відношення до внутрішнього аудиту. Вибір конкретного методу є предметом аудиторського судження. До таких методів відносяться: текстовий опис, опитувальні листи, тести, контрольні переліки, блок-схеми тощо.

Робочі документи внутрішнього аудитора наведено в табл. 13.1.

Таблиця 13.1. Робочі документи внутрішнього аудитора

Використані аудитором документи підприємства

Документи, створені самим аудитором

Матеріали планування перевірки (визначення мети, план, програми, бюджет, оцінка ризику)

Документи, що містять загальну інформацію щодо організаційно-правової форми та оргструктури підприємства

Матеріали, які свідчать про те, що робота, виконана іншими спеціалістами, контролювалася аудиторами

Витяги (копії) з установчих документів підприємства, інші юридичні документи (договори, контракти тощо)

Відомості про те, ким і коли застосовувались прийоми і способи аудиту

Використані аудитором документи підприємства

Документи, створені самим аудитором

Листи-підтвердження, отримані аудитором від підрозділів підприємства

Копії листування з аудиторськими фірмами, експертами та іншими особами з питань попередніх перевірок суб'єкта

Копії бухгалтерської та іншої фінансової документації підприємства, порівняльні відомості

Власні записи аудитора з вивчення та оцінки бух обліку та внутрішнього контролю (опитувальники, тести, схеми)

Пояснення, роз'яснення і заяви, отримані від підрозділів підприємства

Аналіз основних показників і тенденцій діяльності підприємства. Аналіз господарських операцій та залишків за рахунками бухгалтерського обліку

Звіти та висновки внутрішнього аудитора за результатами перевірки

Взаємовідносини зовнішнього і внутрішнього аудиторів

Як уже наголошувалося, обсяг і мета внутрішнього аудиту залежить від розміру та структури суб'єкта господарювання, вимог його власників і управлінського персоналу.

Роль внутрішнього аудиту визначається власником і керівництвом суб'єкта господарювання і його мета відрізняється від мети зовнішнього аудитора при проведені аудиту. Цілі функціонування внутрішнього аудиту змінюються відповідно до вимог керівництва чи власників підприємства. Основне завдання зовнішнього аудитора — встановити, чи не містять фінансові звіти суттєвих викривлень. Разом з тим, внутрішній аудит є підрозділом суб'єкта господарювання незалежно від ступеня самостійності та об'єктивності внутрішнього аудиту. Від його ефективності залежить час, якість, обсяг процедур, що застосовує зовнішній аудитор при проведені аудиту. При оцінці роботи внутрішнього аудитора зовнішній аудитор повинен використати наступні критерії:

 • - організаційний статус;
 • - обсяг діяльності внутрішнього аудитора;
 • - технічність компетентність, професіоналізм тощо.

Завдання внутрішнього аудиту відрізняються від завдань зовнішніх аудиторів ще й тому, що результати такого аудиту використовуються, в основному, для внутрішніх потреб і внутрішніми користувачами, але обсяги їх значно ширші: від перевірки достовірності фінансової звітності до постійного надання пропозицій та рекомендацій керівництву з проведення тих чи інших операцій та пошуків найбільш оптимальних шляхів.

Внутрішні аудитори здійснюють не тільки контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства та управлінського персоналу й працівників, а також надають керівництву і власникам необхідну інформацію за результатами проведеного аналізу та оцінки господарської діяльності та рекомендації за результатами проведеної перевірки.

Разом з тим, зовнішні аудитори застосовують матеріали внутрішнього аудиту, використання яких залежить від його ефективності, кількості працівників і виконанням ними функцій.

При використанні зовнішнім аудитором роботи внутрішнього аудиту, він повинен оцінити роботу та виконати аудиторські процедури для підтвердження її відповідності обсягу роботи та програм аудиту.

Основні вимоги щодо цього передбачені МСА 610 "Використання роботи внутрішніх аудиторів" [13], метою якого є встановлення положень і надання рекомендацій зовнішнім аудиторам при розгляді роботи внутрішнього аудиту. Процедури, передбачені в цьому МСА, слід застосовувати лише для тих видів діяльності внутрішньої аудиторської перевірки, які є релевантними аудиторській перевірці фінансових звітів.

Оцінка роботи внутрішнього аудитора зовнішнім аудитором може включати наступні процедури:

 • - чи мають особи, які виконували внутрішній аудит, відповідну кваліфікацію;
 • - чи належним чином здійснюється контроль, перевірка та документування;
 • - чи одержані достатні та відповідні докази, що повинні забезпечити достовірну основу для формулювання висновків;
 • - чи відповідають отримані результати обставинам тощо.

Від якості внутрішнього аудиту залежить термін і ефективність зовнішнього аудиту. Ефективність внутрішнього аудиту є важливим фактором при оцінці зовнішнім аудитором аудиторського ризику та ризику внутрішнього контролю, так як зовнішній аудитор може не використовувати окремі процедури або значно скоротити їхню кількість, якщо він впевнений у високій кваліфікації внутрішніх аудиторів і ефективності внутрішнього аудиту, але відмовитись від контролю окремих із цих операцій він не має права.

Зовнішній аудитор повинен скласти свою програму (розширений план) аудиту таким чином, щоб мати можливість відобразити в своїх робочих документах висновки, які відносяться до конкретної роботи внутрішніх аудиторів, а також які були зроблені за результатами роботи внутрішнього аудиту. При цьому, зовнішній аудитор повинен оцінювати роботу внутрішнього аудитора на всіх стадіях аудиту, а також ретельно перевірити всю робочу документацію внутрішнього аудитора. Для ефективної роботи внутрішнього аудитора зовнішньому аудитору необхідно детально ознайомитись із його планами роботи, визначити порядок взаємодії з ними та використання їх в процесі аудиту, а також з'ясувати можливості використання робочих документів внутрішнього аудитора.

Разом з тим, аудиторські фірми (зовнішні аудитори) повинні дотримуватись правила професійного скептицизму та обов'язково проводити контрольні заходи тих операцій і рахунків, що перевірені внутрішніми аудиторами. Такі перевірки дають можливість виявити якість внутрішнього аудиту, довіра до якості якого, нажаль, в останній час суттєво знижується.

У зв'язку із цим АПУ своїм Рішенням № 265/9 від 28.02.2013 р. затвердила Робочу програму постійного удосконалення професійних знань аудиторів з теми "Отримання незалежним аудитором розуміння системи внутрішнього контролю суб'єкта господарювання та використання роботи внутрішнього аудиту".

Предметом теми є система внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту суб'єктів господарювання, щодо яких проводиться аудит фінансової звітності.

Метою удосконалення знань з теми є підвищення професійного рівня сертифікованих аудиторів України, набуття необхідних теоретичних знань щодо принципів організації та елементів системи внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту суб'єктів господарювання, а також отримання практичних навичок для проведення тестування та оцінки ефективності й адекватності даних систем із погляду їх впливу на достовірність фінансової звітності. Це уможливить у подальшому проведення аудиту на високому професійному рівні та підвищення якості аудиторських послуг і впевненості користувачів фінансової звітності.

Після навчання за даною програмою аудитори повинні:

 • - розуміти суб'єкт господарювання, його середовище, особливості бізнесу та визначати чинники ризиків діяльності;
 • - вміти виокремлювати складові частини елементів системи внутрішнього контролю та визначати особливості їх функціонування, які можуть мати вплив на достовірність фінансової звітності;
 • - вміти проводити тестування та аналіз існуючих систем внутрішнього контролю суб'єктів господарювання і на основі отриманих даних оцінювати адекватність та ефективність роботи відповідних систем;
 • - вміти використовувати дані, отримані при оцінці ефективності систем внутрішнього контролю, для планування обсягу, часу і методів збору аудиторських доказів;
 • - вміти оцінювати якість та користь структурних підрозділів внутрішнього аудиту в процесі складання фінансової звітності суб'єкта господарювання;
 • - визначати й обґрунтувати доцільність використання роботи внутрішнього аудитора для цілей аудиту фінансової звітності суб'єкта господарювання.

Термінологічний словник за Темою 13

Внутрішній аудит — незалежна діяльність усередині самого підприємства щодо перевірки й оцінки його роботи, визначення платоспроможності та запобігання банкрутству. За внутрішній аудит відповідає саме підприємство або один з його відділів. Мета внутрішнього аудиту — вдосконалення організації та управління виробництвом, виявлення і мобілізація резервів його зростання тощо. Його функції охоплюють, серед іншого, перевірку, оцінювання та моніторинг адекватності й ефективності внутрішнього контролю.

Внутрішні аудитори (Internal auditors) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — особи, обов'язком яких є виконання функцій внутрішнього аудиту. Внутрішні аудитори можуть працювати у структурному підрозділі внутрішнього аудиту або подібному підрозділі.

Метод внутрішнього аудиту — науково обґрунтована оцінка господарських операцій та процесів, аналіз ситуації ризику, застереження від банкрутства, визначення і використання резервів для збільшення прибутку, сприяння поліпшенню фінансової діяльності підприємства.

 
<<   ЗМІСТ   >>