Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка та фінанси підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Інтегральна оцінка фінансово-майнового стану підприємства

Обґрунтування управлінських рішень в економічній сфері неможливе без широкого використання інформації про фінансовий стан підприємств, які є основними об'єктами економічних відносин. Водночас у контексті реалізації інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України стає актуальним завдання комплексного підходу при оцінці фінансово-майнового стану суб'єктів господарювання, що репрезентується інтегральним показником.

У вітчизняній науково-практичній літературі з фінансового аналізу та фінансового менеджменту використовуються такі терміни, як інтегральна оцінка, інтегральний фінансовий аналіз та комплексний фінансовий аналіз. Усі наведені терміни застосовуються для позначення однієї й тієї самої функціонально-організаційної форми фінансового аналізу.

При дослідженні об'єкта управління як цілісної системи взаємопов'язаних фінансових відносин постає питання щодо узагальнення результатів дослідження окремих фінансових аспектів операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства з метою формування єдиного (інтегрального) показника як індикатора ефективності фінансового менеджменту на підприємстві.

У працях зарубіжних і вітчизняних економістів досліджено широке коло питань, пов'язаних з комплексним аналізом фінансового стану підприємств, його оцінкою та управлінням. Однак кожен науковець, який досліджує дану проблематику, обґрунтовує власне бачення методики проведення інтегральної оцінки фінансово-майнового стану підприємства, що видно із таблиці 14.1.

Слід зазначити, що широко використовуваними сьогодні є складні інтегральні методики рейтингування підприємств різних галузей, їхніх систем корпоративного управління, що використовують провідні рейтингові агентства - Standart&Poor's, Institutional Shareholder Services, Brunswick UBS Warbung.

Таблиця 14.1. Підходи до інтегральної оцінки фінансово-майнового стану підприємства

Підходи до інтегральної оцінки фінансово-майнового стану підприємства

Актуальність інтегральної оцінки фінансово-майнового стану полягає в тому, що за її допомогою з'являється можливість в узагальненому вигляді представити діяльність підприємства на ринку та визначити рейтинг ефективності його функціонування. Це дозволяє суб'єктам ринкових відносин визначитись із найефективнішими способами інвестування капіталу і таким чином сприяти росту віддачі використовуваних ресурсів в умовах їх обмеженості.

Комплексна оцінка фінансово-майнового стану підприємства може проводитись із використанням наступних методів: створення рангу за допомогою ряду показників, кластерного аналізу, матричного методу, методу бальних оцінок, методу порівняльної рейтингової оцінки, методу рейтингового фінансового аналізу тощо.

Метод створення рейтингу за допомогою ряду показників досить простий і оснований на рангуванні підприємств відповідно до значень відібраних для аналізу ключових показників -виручка, чистий прибуток, капіталізація, сукупний дохід інвестора. Однак слід відмітити, що відібрані показники не повністю характеризують фінансово-майновий стан підприємства, а такі показники, як капіталізація та сукупний доход інвестора є більшою мірою показниками для рейтингової оцінки цінних паперів на основі фондових індексів.

Кластерний аналіз дозволяє поділити за визначеними критеріями сукупність підприємств, що вивчається, на групи, які називаються кластерами. В даній методиці обираються елементарні кластери, а потім відбувається їх об'єднання в один сполучений (підсумковий) кластер.

Для формування рейтингу фінансово-майнового стану підприємства методом кластерного аналізу рекомендується використовувати наступні показники: коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами, коефіцієнт оборотності, коефіцієнт рентабельності виробництва. Якщо підприємство посідає за критерієм максимізації відповідного показника перше місце в кластері, то йому надасться і бал, друге місце - 2 бали і т. д. Підсумковий кластер являє собою рейтингову оцінку фінансового стану підприємства. Таким чином, стабільно низькі значення показників кластерного аналізу визначають високий рейтинг підприємства.

Метод бальних оцінок є відносно простим і ґрунтується на думці досвідчених спеціалістів-експертів. Рейтинг встановлюється за системою показників як сума балів. Всі показники поділяються на класи: перший клас - значення показників перевищують встановлені або теоретично обґрунтовані нормативи; другий клас - значення показників перебувають на рівні нормативу; третій клас —значення показників менше нормативного рівня.

Система показників складається з коефіцієнтів ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності. Показник в першому класі оцінюється в 3 бали, в другому - в 2 бали, в третьому - в 1 бал. Критерієм формування рейтингу виступає максимум суми балів за всіма показниками.

Система вихідних показників для порівняльної рейтингової оцінки фінансового стану підприємства включає показники: оцінки ліквідності; фінансової стійкості; ділової активності; рентабельності.

В основу такої методики покладено порівняння оцінюваного підприємства по кожному показнику фінансового стану з умовним еталонним підприємством, яке має найкращі показники з усіх порівнюваних підприємств. Тобто базою розрахунку для отримання рейтингової оцінки фінансового стану підприємства є не суб'єктивні оцінки експертів, а найбільш високі результати з усієї сукупності реальних показників.

Методика порівняльної рейтингової оцінки фінансового стану підприємства може бути представлена у вигляді послідовності наступних дій:

  • - вихідні дані подаються у вигляді матриці, тобто таблиці, де за стрічками записані номери показників (і = 1,2,3,... п), а за стовпчиками - номери підприємств (}= 1,2,3,... п);
  • - за кожним показником знаходиться максимальне значення і заноситься в стовпчик умовного еталонного підприємства (т + 1);
  • - вихідні дані матриці стандартизуються у співвідношенні відповідного показника еталонного підприємства за формулою:

де Хі —стандартизовані показники стану і-го підприємства; А „— значення /-го показника у у-го підприємства; шах А. - значення /-го показника у еталонного підприємства; - для кожного підприємства, фінансовий стан якого аналізується, значення його рейтингової оцінки визначається за формулою:

де Р — рейтингова оцінка 3-го підприємства;

Хц...Х - стандартизовані показники ^го підприємства; - підприємства впорядковуються в порядку зменшення рейтингової оцінки.

Найвищий рейтинг має підприємство з мінімальними значеннями порівняльної оцінки.

Розглянута методика рейтингової оцінки має наступні переваги: базується на комплексному багатомірному підході до оцінки фінансової діяльності підприємства; здійснюється на основі даних публічної фінансової звітності підприємства; враховує досягнення всіх конкурентів; здійснюється з врахуванням математичних моделей.

Огляд вищенаведених методик дає підстави стверджувати про існування таких недоліків при використанні наведених діагностичних підходів:

діагностику ідентичних об'єктів, процесів, явищ дослідники пропонують здійснювати з допомогою відмінних методик, що спричиняє неспіввимірність і незіставність результатів досліджень;

одні й ті самі індикатори в різних методиках запропоновано розраховувати за різними формулами, використовуючи різне інформаційне забезпечення, що спотворює сприйняття ідентичних -

різноманітність методик для оцінювання аналогічних об'єктів сприяє маніпулюванню підходами з метою досягнення особистих цілей суб'єктів оцінювання (свідоме поліпшення чи погіршення реальної ситуації);

окремі інтегральні методики містять показники, отримання значень яких потребує використанім експертній методів, проведення соціологічних досліджень, що зумовлює високий рівень суб'єктивності оцінювання.

Отже, спектр методичних підходів до інтегральної оцінки досить широкий. Однак, деякі методики (кластерний, бальний аналіз) на наш погляд, не забезпечують адекватної комплексної оцінки фінансово-майнового стану підприємства. Ґрунтовнішими є метод порівняльної рейтингової оцінки та метод рейтингового фінансового аналізу. Порівняльна рейтингова оцінка націлена на порівняння результатів діяльності досліджуваного підприємства з еталоном (найкращим підприємством у вибірці). Суттєвим недоліком такого підходу є нехтування коригуванням окремих показників на вагові коефіцієнти, які б відображали ступінь їх впливу на кінцевий результат. Рейтинговий фінансовий аналіз, навпаки, враховує міру впливу показників, однак нехтує порівнянням у просторі, тобто з рештою підприємств галузі чи регіону. Тому є актуальним удосконалення даних методів проведення інтегральної оцінки фінансово-майнового стану підприємств.

Етапи здійснення інтегральної оцінки фінансово-майнового стану підприємства

Для проведення інтегральної оцінки фінансово-майнового стану підприємства сукупність показників фінансово-господарського стану підприємства доцільно поділити на дві групи: нормативні та тенденційні (рис. 14.2). Під норма/пивними показниками слід розуміти такі показники, для яких встановлено рекомендовані значення. Під тенденційними показниками фінансово-майнового стану підприємства слід розуміти такі показники, для яких не встановлено загальноприйнятих значень та які оцінюються бажаним вектором спрямування (збільшення або ж зменшення).

Показники фінансово-майнового стану підприємства

Рис. 14.2. Показники фінансово-майнового стану підприємства

Інтегральну оцінку фінансово-майнового стану підприємства слід проводити в два етапи:

  • - на першому етапі оцінка фінансово-майнового стану підприємства здійснюється за нормованими показниками і відбір підприємств, результати діяльності яких відповідають встановленим нормативним значенням;
  • - на другому етапі оцінка фінансово-майнового стану підприємства здійснюється за тенденційними показниками і формування їх рейтингу відбувається за інтегральним показником їх діяльності.

Відповідне дослідження можна провести за алгоритмом (рис. 14. 3):

Алгоритм інтегральної оцінки фінансово-майнового стану підприємства

Рис. 14.3. Алгоритм інтегральної оцінки фінансово-майнового стану підприємства

Таким чином, інтегральна оцінка фінансово-майнового стану дає можливість в узагальненому вигляді представити діяльність підприємства на ринку та визначити рейтинг ефективності його господарювання. Це дозволить суб'єктам ринкових відносин визначитись із найефективнішими способами інвестування капіталу і очікувати зростання віддачі від використовуваних ресурсів в умовах їх обмеженості.

 
<<   ЗМІСТ   >>