Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Експертиза товарів

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Організація досліджень та оформлення результатів

Експертиза проводиться після подання особою чи органом, які призначили експертизу, матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та Інструкції.

Керівник експертної установи розглядає отримані матеріали і доручає відповідному підрозділу установи організувати проведення експертизи. Він має право вказати, кому з експертів слід доручити її виконання і встановити відповідний термін, щоб передати вирішення цих питань керівникові підрозділу.

Організовуючи виконання комплексної експертизи, керівник установи доручає проведення досліджень відповідним підрозділам установи і визначає, який підрозділ буде провідним.

Керівник провідного підрозділу формує комісію експертів і призначає голову експертної комісії. Експерт, призначений головою комісії, немає переваг перед іншими співвиконавцями при вирішенні поставлених питань. Як голова він виконує лише організаційні функції, а саме: скликає нараду експертів, проводить ознайомлення з матеріалами, які надійшли на дослідження, організовує розробку спільної програми дослідження, координує виконання всієї програми досліджень, керує проміжними та підсумковими нарадами експертів, складає проект висновків.

Обов'язкові вимоги до висновків експерта визначені відповідно до КПК України, зокрема, такі:

 • • у висновку зазначається:
  • - які питання були поставлені у постанові (ухвалі);
  • - де, коли і на підставі чого була проведена експертиза;
  • - хто був присутнім під час проведення експертизи і хто брав у ній участь;
  • - які матеріали використовувались експертом, які проводилися дослідження;
 • • висновок має бути логічним, простим, доступним і науково обґрунтованим;
 • • висновок повинен випливати з обставин і фактичних даних справи та точно відповідати встановленим у справі даним, які були перевірені під час слідства.

Висновок експертизи складається з трьох частин: вступної, досліджувальної та висновків дослідження.

Вступна частина висновку експертизи містить:

 • - назву експертизи, її номер, чи є вона основною, повторною, додатковою, комісійною, хто її призначив;
 • - дані про експерта (експертів), питання до експерта, короткий виклад обставин справи;
 • - час початку і закінчення експертизи, наводиться перелік матеріалів, поданих експерту.

У досліджувальній частині висновку експертизи описується процес дослідження та його результати, а також дається обґрунтування висновку експерта. Кожному питанню, яке вирішується експертом, має відповідати повний розділ досліджуваної частини.

Досліджувальна частина повинна містити:

 • - відомості про стан об'єктів дослідження, застосовані методи дослідження, умови їх проведення, посилання на ілюстрації, додатки та необхідні роз'яснення до них;
 • - експертну оцінку результатів дослідження.

Описування результатів застосування інструментальних методів дослідження та проведення експериментів може обмежуватись викладанням кінцевих результатів (графіки, діаграми, таблиці, матеріали експериментів); вони мають зберігатись у наглядових експертних висновках і на вимогу осіб, які мають право ознайомитись з матеріалами експертизи, надаватись їм для вивчення.

У заключній частині містяться обґрунтовані відповіді на поставлені експерту питання в тій послідовності, в якій вони викладені у його вступній частині. На кожне з поставлених питань має бути дана відповідь по суті або вказано, з яких причин неможливо його вирішити.

Висновок експертизи підписується експертами, які проводили дослідження, та засвідчується печаткою експертної установи. Якщо до висновку експертизи додаються фототаблиці, креслення, схеми, діаграми та ін., вони також підписуються експертами та засвідчуються печаткою експертної установи.

Висновок експертизи та додатки до нього складаються у 2-х екземплярах, один з яких направляється особі або органу, які призначали експертизу, а другий залишається в експертній установі [20, 33].

 
<<   ЗМІСТ   >>