Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Внутрішньогосподарський контроль

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Організація та методика контролю виробництва і виходу продукції

Термінологічний словник

Виробництво - це процес створення різноманітних благ для існування і розвитку людського суспільства.

Прямі витрати - витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом.

Об'єкт витрат - продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат.

Загальновиробничі витрати - витрати по обслуговуванню основного та допоміжного виробництва, управління виробництвом.

Брак у виробництві - це продукцію, напівфабрикати, вузли, деталі й роботи, що не відповідають за якістю встановленим стандартам, технічним умовам, будівельним нормам (проектам), і не можуть бути використані за прямим призначенням без додаткових затрат на їх виправлення.

Завдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми і напрями проведення контролю виробництва і виходу продукції

Розвиток ринкових відносин веде до збільшення кількості можливих альтернатив на всіх рівнях управління виробництвом, до свободи у прийняття рішень, а отже до підвищення відповідальності за ризик. Для його зниження важливе значення має економічна експертиза вибору напрямів інвестицій у нові технології чи нову техніку, змін у структурі виробництва й управління тощо. Визначальне значення у вирішення цих проблем має внутрішньогосподарський контроль, основою перевірки якого є оперативність.

Основні завдання контролю виробничої діяльності зображено на рис. 11.1:

Завдання контролю виробництва і виходу продукції

Рис. 11.1. Завдання контролю виробництва і виходу продукції

Контроль виробничої діяльності здійснюють на підставі ряду документальних джерел, а саме:

 • - річних звітів;
 • - бізнес планів;
 • - договорів з виробничими підрозділами;
 • - первинних документів з обліку робіт, виробничих витрат і оприбуткування продукції (облікових листів праці і виконаних робіт, дорожніх листів вантажного автомобіля (трактора), актів на списання насіння та садівного матеріалу, актів на списання мінеральних добрив, відомостей витрат кормів, актів на оприбуткування приплоду тварин, щоденників надходження продукції з поля та ін..);
 • - статистичної звітності;
 • - даних агротехнічного, зооветеринарного обліку та ін..;
 • - перевірку виробничої діяльності рекомендується здійснювати в такій послідовності (рис. 11.2).

Етапи перевірки виробництва і виходу продукції

Рис. 11.2. Етапи перевірки виробництва і виходу продукції

Одним із основних джерел перевірки є нормативна база, а саме:

 • - Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України";
 • - П(С)БО 15 "Дохід";
 • - П(С)БО 16 "Витрати":
 • - п(с)БО 9 "Запаси";
 • - П(С)БО 7 "Основні засоби" та ін.

Контроль виробничої діяльності здійснюють на підставі річних звітів, планів економічного і соціального розвитку, договорів на виконання госпрозрахункових завдань, виробничих звітів, журналу-ордера № 10, первинних документів з обліку робіт, виробничих витрат і оприбуткування продукції, статистичної звітності, даних оперативного, зооветеринарного, агротехнічного обліку та ін.

За всіх видів перевірки широко використовують прийоми візуального контролю, тобто збір інформації в процесі спостереження за виробничими процесами, обстеження робочих місць, а також прийоми економічного аналізу, в тому числі економіко-статистичні методи при виборі альтернативних оцінок і прогнозуванні перспективних рішень щодо нових технологій та форм організації виробництва.

Для виявлення відхилень та порушень фактичні дані порівнюють із нормативними, тобто використовують такі джерела, як інструкції з ведення обліку і складання звітності, рекомендації зо планування виробничої й комерційної діяльності, різноманітні нормативи використання трудових і матеріальних ресурсів, стандарти, правила, положення, законодавчі документи.

 
<<   ЗМІСТ   >>