Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Економіка туризму

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Методи оптимізації руху грошових коштів.

Як найважливіший етап управління рухом грошових коштів, особливо збиткових і низькорентабельних підприємств, оптимізація покликана виконати низку важливих завдань:

 • - виявити та залучити резерви зниження залежності підприємства від зовнішніх джерел надходження коштів;
 • - забезпечити максимальну збалансованість вхідних і вихідних грошових потоків як за часом, так і за обсягами;
 • - сприяти тіснішому взаємозв'язку руху грошових коштів від різних видів діяльності;
 • - сприяти збільшенню обсягу чистих грошових коштів.

Оптимізація руху грошових коштів полягає у виборі найбільш ефективних форм організації цього руху з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів діяльності підприємства.

Основні об'єкти оптимізації руху грошових коштів:

 • - надходження та витрачання грошових коштів;
 • - чистий рух коштів за кожним видом діяльності;
 • - чистий рух сукупних коштів від усіх видів діяльності;
 • - вплив зміни валютного курсу на залишок грошових коштів;
 • - залишок грошових коштів на кінець періоду. Найважливішою передумовою оптимізації руху грошових коштів підприємства є оцінювання факторів, які впливають на обсяг і характер їх формування в часі.

Методи оптимізації руху грошових коштів залежать від рівня достатності планованого грошового потоку. При оптимізації дефіцитного грошового потоку виходять з вивчення тривалості дефіцитності. Дефіцит може бути короткостроковим або навіть випадковим і довгостроковим, стійко притаманним даному підприємству.

Збалансованість дефіцитного руху грошових коштів у короткостроковому періоді досягається застосуванням "Системи прискорення - уповільнення платіжного обороту". Ця система передбачає розробку підприємством організаційних заходів, з одного боку, для прискорення залучення коштів, а з іншого - для уповільнення їх витрачання.

Серед заходів, що прискорюють залучення коштів у діяльність підприємств туризму, можна виокремити такі:

 • - розширення системи цінових знижок на турпродукт з метою ефективного збільшення обсягів його реалізації;
 • - прискорення інкасації платіжних документів покупців турпродукту. Уповільнити витрачання грошових коштів у короткостроковому періоді можна за рахунок таких заходів:
 • - збільшення періоду (флоуту) інкасації власних платіжних документів;
 • - запобігання передоплати придбання підприємством турпослуг і товарів;
 • - розширення оренди (лізингу) замість купівлі основних фондів;
 • - реструктуризації кредитів (боргів) шляхом переведення короткострокових кредитів у довгострокові.

При вирішенні проблем збалансування обсягів дефіцитного грошового потоку в короткостроковому періоді можуть зростати проблеми дефіциту в довгостроковому періоді, тому слід розробити заходи, спрямовані на ліквідацію дефіциту грошових коштів у довгостроковому періоді.

Для збільшення надходження коштів у довгостроковому періоді рекомендується застосовувати такі заходи:

 • - залучення довгострокових кредитів з урахуванням фінансового левериджу;
 • - продаж (здача в оренду) зайвих нематеріальних активів підприємства;
 • - для акціонерних товариств - додаткова емісія акцій (облігацій). Зниження витрат коштів у довгостроковому періоді можливе за допомогою таких заходів:
 • - зменшення кількості та обсягів інвестиційних програм;
 • - відмови від використання коштів для фінансового інвестування;
 • - скорочення суми постійних витрат.

Оптимізація надлишкового грошового потоку підприємства вимагає використання надлишку на інвестування розвитку діяльності підприємства. До основних напрямів використання надлишкових коштів туристичних підприємств належать такі:

 • o придбання додаткових основних фондів і нематеріальних активів, зокрема, нового програмного забезпечення для комп'ютерів;
 • o прискорення впровадження новітніх інвестиційних проектів;
 • o здійснення перспективної диверсифікації операційної діяльності;
 • o формування ефективного портфеля фінансових інвестицій;
 • o дострокове погашення довгострокових кредитів тощо.

У системі оптимізації грошових потоків підприємства важливе місце посідає їх синхронізація, тобто збалансованість у часі. Синхронізувати грошові потоки можна за допомогою методу кореляції. Коефіцієнт кореляції в процесі оптимізації повинен прямувати до +1.

Завершальним етапом оптимізації руху грошових коштів є забезпечення умов для максимізації чистого руху грошових коштів від усіх видів діяльності підприємства.

Прискорення чистого руху коштів забезпечує самофінансування і підвищення ринкової вартості підприємства. Зростанню чистого руху грошових коштів сприяють:

 • o скорочення постійних витрат;
 • o зниження рівня змінних витрат;
 • o ефективна податкова політика;
 • o ефективна цінова політика;
 • o упровадження прискореної амортизації основних фондів;
 • o продаж зайвих основних фондів і нематеріальних активів;
 • o посилення претензійної роботи з метою повного і своєчасного стягнення штрафних санкцій та ін.

Обґрунтовані заходи оптимізації руху грошових коштів використовуються при його плануванні.

 
<<   ЗМІСТ   >>