Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Типові та можливі порушення обліку необоротних активів

До типових та можливих порушень по операціях з обліку необоротних активів слід віднести:

 • - незадовільне оформлення первинних документів (застосування нетипових чи недоречних форм, відсутність підписів, печаток, не заповнення всіх необхідних реквізитів);
 • - списання необоротних активів по актах, що не оформлені у відповідності до діючих нормативних документів;
 • - неправильне списання витрат на поліпшення необоротних активів;
 • - не відображення в бухгалтерському обліку оприбуткованих матеріалів, вузлів, запасних частин після ліквідації основних засобів;
 • - неправильний розподіл конкретних об'єктів необоротних активів за групами;
 • - нарахування амортизації на об'єкти, нормативні строки використання яких минули, з метою заниження прибутку для оподаткування;
 • - порушення строків нарахування амортизації;
 • - неправильне визначення балансової вартості необоротних активів;
 • - неправильне віднесення нарахованих сум амортизації (зносу) на невідповідні рахунки бухгалтерського обліку;
 • - відсутність кошторисів на поточний ремонт необоротних активів;
 • - використання необоротних активів в корисних цілях під виглядом тимчасового використання;
 • - приховування нестач необоротних активів внаслідок заплутаності аналітичного обліку та неякісного проведення інвентаризацій;
 • - неправильний розрахунок суми відшкодувань матеріальних збитків у випадках крадіжок, псування, знищення основних засобів;
 • - заміна нових необоротних активів застарілими, що були списані, але не ліквідовані;
 • - несвоєчасне списання об'єктів необоротних активів, що не приносять економічної вигоди підприємству
 • - невідповідність даних аналітичного та синтетичного обліку тощо.

Термінологічний словник за Підтемою 7.3

Амортизація необоротних активів (згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби") — систематичний розподіл вартості необоротних активів, яка амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Багаторічні насадження (згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій) — довгострокові біологічні активи, які не пов'язані із сільськогосподарською діяльністю.

Бібліотечні фонди — активи, до складу яких включають бібліотечні фонди виробничо-господарського призначення; художні бібліотечні фонди.

Біологічний актив (згідно з П(С)БО 30 "Біологічні активи") — тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди.

Будинки та споруди (згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій) — будинки, споруди, їхні структурні компоненти та передавальні пристрої, а також житлові будівлі.

Вартість, яка амортизується, (згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби") — первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.

Вигоди від відновлення корисності (згідно з П(С)БО 28 "Зменшення корисності активів") — величина, на яку сума очікуваного відшкодування активу (в межах балансової (залишкової) вартості цього активу, визначеної на дату відновлення корисності без урахування попередньої суми втрат від зменшення його корисності) перевищує його балансову (залишкову) вартість.

Відстрочені податкові активи (згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій) — сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах унаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки.

Втрати від зменшення корисності (згідно з П(С)БО 28 "Зменшення корисності активів") — сума, на яку балансова (залишкова) вартість активу перевищує суму його очікуваного відшкодування.

Господарський спосіб ремонту (будівництва) — спосіб, за яким визначені роботи виконуються самим суб'єктом господарювання без залучення сторонньої організації (підрядника).

Група нематеріальних активів (згідно з П(С)БО 8 "Нематеріальні активи") — сукупність однотипних за призначенням та умовами використання нематеріальних активів.

Група основних засобів (згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби") — сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання необоротних матеріальних активів.

Довгострокова дебіторська заборгованість (згідно з П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість") — сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

Довгострокові біологічні активи (згідно з П(С)БО 30 "Біологічні активи") — усі біологічні активи, які не є поточними біологічними активами.

Довгострокові зобов'язання (згідно з П(С)БО 11 "Зобов'язання") — всі зобов'язання, що не є проточними зобов'язаннями

Довгострокові фінансові інвестиції (згідно з П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції") — фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент.

Залишкова вартість (згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби") — різниця між первісною (переоціненою) вартістю необоротного активу і сумою його накопиченої амортизації (зносу).

Знос основних засобів (згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби") - сума амортизації об'єкта основних засобів з початку його корисного використання; поступове систематичне списання вартості основних засобів у процесі їх корисного використання, пов'язане з їх фізичним і моральним старінням.

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) — ріжучі, ударні, давильні й ущільнюючі знаряддя праці, включаючи ручні механізовані знаряддя, які працюють за допомогою електроенергії, стисненого повітря тощо, а також будь-які пристрої для обробки матеріалів, виконання монтажних робіт, виробничий інвентар, обладнання для охорони праці та меблі.

Інші малоцінні необоротні матеріальні активи — активи, до складу яких включають музейні експонати, експонати, інші предмети.

Інші необоротні активи — необоротні активи, які не можуть бути включені до інших статей розділу "Необоротні активи".

Інші необоротні матеріальні активи (згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій) — необоротні матеріальні активи, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунка "Інші необоротні матеріальні активи". Тут, зокрема, відображається вартість сценічно-постановочних предметів вартість завершених капітальних інвестицій в об'єкти операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо).

Капітальний ремонт будівлі (згідно з Листом Держбуду України "Щодо віднесення ремонтно-будівельних робіт до капітального та поточного ремонтів") — комплекс ремонтно-будівельних, робіт, який передбачає заміну, відновлювання та модернізацію конструкцій і обладнання будівель в зв'язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників, а також покращання планування будівлі і благоустрою території без зміни будівельних габаритів об'єкта.

Капітальні витрати на поліпшення земель — капітальні вкладення у поліпшення земель (меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи).

Ліквідаційна вартість (згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби") — сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їхнього корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією).

Малоцінні необоротні матеріальні активи (згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій) — предмети, строк корисного використання яких більше одного року, зокрема спеціальні інструменти і спеціальні пристосування, вартість яких погашається нарахуванням зносу за встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного способу використання таких об'єктів та інші предмети, які за вартісними ознаками підприємством зараховано до складу малоцінних необоротних матеріальних активів.

Накопичена амортизація нематеріальних активів (згідно з П(С)БО 8 "Нематеріальні активи") — сума амортизації об'єкта нематеріальних активів з початку його корисного використання.

Незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи (згідно з П(С)БО 8 "Нематеріальні активи") — капітальні інвестиції у придбання, створення і модернізацію нематеріальних активів, використання яких за призначенням на дату балансу не відбулося.

Незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи (згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби") — капітальні інвестиції у будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання об'єктів необоротних матеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося, а також авансові платежі для фінансування будівництва.

Нематеріальний актив (згідно з П(С)БО 8 "Нематеріальні активи") — немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований.

Необоротні активи (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — всі активи, що не є оборотними.

Неподібні активи — активи, які мають різне функціональне призначення та різну справедливу вартість.

Об'єкт амортизації основних засобів (згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби") — вартість основних засобів (крім вартості землі та незавершених капітальних інвестицій).

Об'єкт основних засобів (згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби") — закінчений пристрій з усіма пристосуваннями та приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, який відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством.

Оренда (згідно з П(С)БО 14 "Оренда") — угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку.

Основні засоби (згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби") — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Первісна вартість (згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби") — історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів.

Переоцінена вартість (згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби") — вартість необоротних активів після їх переоцінки.

Підрядний спосіб ремонту (будівництва) — спосіб, за яким визначені роботи виконуються сторонньою організацією (підрядником).

Подібні об'єкти (згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби") — об'єкти, які мають однакове функціональне призначення та однакову справедливу вартість (різниця між справедливою вартістю об'єктів обміну не повинна перевищувати 10 %).

Поточний ремонт об'єкта необоротних активів — (згідно Листа Держбуду України "Щодо віднесення ремонтно-будівельних робіт до капітального та поточного ремонтів") — комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційних якостей та попередження передчасного зносу конструкцій і інженерного обладнання.

Предмети прокату (згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку) — активи, призначені для видачі напрокат: машини, устаткування, інструменти та інвентар, посуд, одяг та ін.

Природні ресурси (згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій) — придбані природні ресурси для наступного видобутку: родовища нафти і газу, джерела мінеральної сировини, що відносяться до вичерпних активів; їхньою особливістю є те, що при добуванні вони перетворюються на матеріальні запаси (тобто оборотні активи)

Справедлива вартість (згідно з П(С)БО 19 "Об'єднання підприємства" ) — сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов'язання в результаті операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Строк корисного використання (експлуатації) (згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби") — очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).

Тимчасові (нетитульні) споруди (згідно з Правилами визначення вартості будівництва (ДБН Д.11-1-2000) — виробничі, складські, допоміжні, житлові і суспільні будівлі та споруди, необхідні для виконання будівельно-монтажних робіт і обслуговування працівників будівництва, які спеціально будуються або пристосовуються на період будівництва та не реєструються як об'єкт нерухомості; титульні тимчасові споруди будуються за рахунок коштів замовника, нетитульні тимчасові споруди — за рахунок коштів підрядника.

Транспортні засоби — наземний, підземний, водний, підводний, повітряний та космічний моторизований засіб, призначений для перевезення пасажирів та їх багажу, вантажів і міжнародних відправлень.

Чиста вартість реалізації необоротного активу (згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби") — справедлива вартість необоротного активу за вирахуванням очікуваних витрат на його реалізацію.

 
<<   ЗМІСТ   >>