Повна версія

Головна arrow Філософія arrow Філософія

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Філософія - це світогляд

Що таке світогляд?

У відповіді на це запитання намалюйте у своєму зошиті три сонечка (дуже важливо виконати цю інтелектуальну вправу в строгій послідовності і спонтанно, витягаючи поняття і образи з підсвідомості).

А тепер давайте проаналізуємо структуру Вашого світогляду. Ці три сонечка (Дивись схему 1) і є кістяк Вашого світогляду, тому що світогляд це система поглядів на світ і місце в ньому людини, відношення людини до навколишньої дійсності і до самого себе. У світогляді фіксується пізнавальне відношення людини до світу (світорозуміння, світогляд) і емоційно-ціннісне відношення (світовідчування, світосприймання). Інакше кажучи, світогляд - це знання про світ і людину, а також переконання, ідеали, принципи людини, її ціннісні орієнтації.

Образ світогляду

Схема 1. Образ світогляду

Світоглядне знання, як правило, емоційно пофарбоване; тому що людина не може байдуже вирішувати проблеми, які стосуються її саму (наприклад, що є людська душа? смертна вона чи безсмертна? в чому сенс життя? і т.п.).

Проаналізуйте, яке у Вас світовідчування і світорозуміння. Що в Ваших сонечках вказує на такі складові світогляду як знання, емоції, принципи, переконання, система цінностей. Як Ви оцінюєте: де у Вас повсякденний, а де теоретичний рівень світорозуміння? Що в Ваших схемах вказує на зв'язок Вашого світогляду з міфологією,релігією, філософією?

Структура світогляду

Структура світогляду

Схема 2. Структура світогляду

Залежно від того, які методи використовуються в пізнанні світу і наскільки глибоко суб'єкт, який пізнає, проникає в сутність світу, виділяються рівні світогляду: буденно-життєвий (стихійні, несистематизовані уявлення про світ і людину, здоровий глузд) і теоретичний, науковий (пізнання світу і людини на рівні законів - істотних зв'язків, - систематизоване знання). Філософію звичайно пов'язують з теоретичним рівнем світогляду, так як вона являє собою систематизоване, логічно обгрунтоване знання. Філософія не просто висловлює судження про що-небудь, а і розгортає його в логічно-обґрунтовану систему. Однак існує і так звана життєва мудрість, здатність людини вирішувати універсальні загальні проблеми. От чому іноді стверджують, що кожна людина - філософ або філософом називають людину, схильну до загальних міркувань, до узагальнених висновків.

Для розуміння специфіки філософського світогляду порівняємо його з такими історичними типами світогляду як міфологія і релігія.

Міфологія - цілісне світорозуміння, в якому різні уявлення зв'язані в єдину образну картину світу, яка об'єднує у собі реальність і фантазію, природне і надприродне, знання і віру, думку і емоції. У міфологічному світогляді структура космосу, сутність людини, добро і зло, прекрасне і потворне виражені в конкретних образах, які часто є метафорами і символами. Наприклад, у слов'янській міфології, дерево - це образ світу. Дерево поєднує три головних "поверхи" світобудови: небо, землю і пекло. У "Вечорах на хуторі біля Диканьки" М.В.Гоголь пише: "Є десь, у далекій землі, таке дерево, яке шумить вершиною в самому небі, і бог сходить по ньому на землю в ніч перед світлим святом"1.

Конкретнообразне міфологічне подання про світ було безпосередньо включене в сферу практичної життєдіяльності людини (єдність обряду і міфу в первісній культурі). Міфологія - це нерозчленована єдність релігійних вірувань (наприклад, анімізм2, фетишизм3), зачатків наукових знань, моральних принципів (життя і діяльність героя у міфі було моделлю поводження людей, моральною повинністю або забороною), форм естетичного засвоєння світу (казка, героїчний епос, легенда, історичний переказ). Пізніше, коли окремі сфери культури, мораль, релігія, мистецтво, наука, знайшли своє відносно самостійне існування, міф все-таки залишився в духовній культурі, як специфічна мова в мистецтві, а також форма ідеології (політичний, соціальний міф). Якщо міфологія - це образне знання про світ, звернене до почуттів і емоцій людини, то філософія - це раціональне обґрунтоване знання, звернене до розуму.

Релігія - це історичний тип світогляду, в основі якого віра в існування надприродних сил і в їх головну роль у світобудові і житті людей.

Релігія, яка виникла в кам'яному віці 50-40 тисяч років тому, тривалий період залишалася пануючим світоглядом. Пропонуючи специфічні варіанти відповідей на складні світоглядні питання, вона і зараз існує і розвивається поряд з філософією і наукою. Філософія у своєму історичному розвитку то, зближалась (майже зливаючись) з релігією (середньовічна філософія - богослов'я, теологія), то віддалялася і протистояла їй (атеїзм). Історичний приклад: в 1770 році прокурор Паризького Парламенту Сегьє, вимагаючи офіційного осуду і спалення книги "Системи природи" П. Гольбаха заявив, що філософи зробилися наставниками людському роду. Свобода мислити - от їхній вигук і цей вигук чується з одного краю світу до іншого. Однією рукою вони прагнуть похитнути престол, а іншою хочуть перекинути вівтар.

Якщо релігія опирається на віру, то філософія в пошуку відповідей на ті ж світоглядні питання опирається на розум.

Філософія, як тип світогляду, інтерпретує основне питання будь-якого світогляду - питання про відношення людини і світу (дивись схему 3).

Основне питання філософії виникає із самопізнання, саморефлексії людини. Куди повинна була подивитися людина, щоб задатися запитанням про співвідношення матеріального і духовного? Очевидно, що вона подивилася вглиб себе і помітила, що є носієм двох сутностей - матеріальної і духовної - душі і тіла. "Звідки взялися в мені ці дві сутності? - задає собі людина наступне питання - "Тіло те саме що природа, а душа?" Звідси і пішла філософія. Тому основне питання філософії можна визначити і як головне, і як вихідне, а філософію, як один зі способів самопізнання людини, самоствердження її у світі. В основному питанні фіксуються різні аспекти відносин матеріального і духовного. Два перших аспекти називаються першою і другою сторонами основного питання. Залежно від відповіді на питання: що первинно: матерія або свідомість? - всі філософи відносяться до одного із трьох напрямків:

■ матеріалізм - філософи, які обґрунтовують первинність матеріальної сутності світу; увесь світ - матерія, яка рухається; свідомість залежить від матерії і не може існувати без її;

■ ідеалізм - філософія, що обґрунтовує первинність духовної сутності світу; виділяється об'єктивний ідеалізм - визнання первинним світового, об'єктивно - (незалежно) - існуючого духовного початку (бог, дух, "абсолютна ідея", "світовий розум") і суб'єктивний ідеалізм, що стверджує, що первинне - свідомість окремої людини (суб'єкта);

■ дуалізм - філософія, яка обґрунтовує рівноправну єдність у світі двох початків - матерії і духу.

Слід зазначити, що первинність у філософії розуміється у двох аспектах:

 • 1) первинно те, що з'явилося раніше (або існувало завжди), наприклад, у матеріалізмі - матерія нескінченна, несотворима, незнищувана; в ідеалізмі цією ж якістю володіє дух, свідомість;
 • 2) первинно те, що важніше, головніше; те, що визначає, від чого залежить все інше; так в ідеалізмі дух може існувати сам по собі і маючи нескінченний творчий потенціал, на певному етапі розвитку створює матерію (природу).

Головне питання світогляду

В історії філософії виділяються три основні форми матеріалізму:

> стихійний, наївний матеріалізм (дивись розділ "Антична філософія");

> метафізичний, механічний матеріалізм розглядає першооснову світу - матерію, як пасивне начало, яке приводиться в рух якою-небудь зовнішньою силою;

> діалектичний матеріалізм трактує матерію як активну першооснову світу (саморух матерії - істотна властивість буття).

Друга сторона основного питання філософії фіксує пізнавальне відношення людини до світу. На питання: "чи можна пізнати світ?" - більшість філософів відповідають ствердно. Вони трактують пізнання як процес відбиття суб'єкта об'єктом - гносеологічний оптимізм (від лат. gnosis - знання, пізнання). Протилежна позиція - агностицизм (gnosis - знання; а - префікс "ні", дослівно - незнання) - напрямок у філософії, які заперечує пізнаванність світу. В агностицизмі абсолютизується активність суб'єкта у пізнанні, отже, знання залежить не стільки від об'єкта, скільки від суб'єкта.

Тут схематично позначені лише основні філософські напрямки. Реальний філософський процес значно різноманітніший і багатший цієї схеми. Усередині кожного з напрямків існує розмаїтість шкіл, вчень, варіантів вирішення тих або інших проблем; є філософи, які у своєму розвитку еволюціоні-зувалися від одного напрямку до іншого; відомі також філософські школи, які заперечують світоглядні проблеми (позитивізм, наприклад) і тому не вписуються в наведену схему.

Застосовуючи метод підіймання від абстрактного до теоретично-конкретного ми надалі наповнимо цю абстрактну схему конкретно-історичним змістом.

Отже, філософія - це теоретично сформульований світогляд, один зі способів духовного освоєння людиною світу. В філософії, як у світогляді завжди, явно або неявно, присутня людина. Філософія вивчає Світ, Космос, для того щоб розуміти в них місце Людини. Спрямованість до людини, гуманістичний пафос філософії полягає в тому, що вона покликана відповісти на смисложиттеві питання людини, в центрі філософських теоретичних узагальнень, пошуків стоїть людина. Філософія служить способом самопізнання і духовного розвитку людини і людства.

Проведемо інтелектуальний експеримент. Закрийте книгу і запишіть у свій словник, (він може бути наприкінці зошита, а може складатися по ходу) визначення таких термінів:

світогляд, міфологія, релігія, філософія, основне питання філософії, матеріалізм, метафізичний матеріалізм, діалектичний матеріалізм, ідеалізм, суб'єктивний ідеалізм, об'єктивний ідеалізм, дуалізм, монізм, плюралізм, агностицизм.

Зрівняєте Ваші визначення, з тими, які Ви читали в підручнику (можна взяти інший підручник або словник). Якщо за змістом більше 50% визначень вірні - то Ви попрацювали на ВІДМІННО! Ви почали шлях осягнення філософії Я Вас поздоровляю і пропоную перейти до наступного інтелектуального випробування.

Попрацюйте над такими тестами.

Тест 1.

Виділіть правильне визначення:

a) Матеріалізм - це визнання того, що увесь світ, всі тіла і предмети складаються з однакових часток (атомів, електронів і т.п.).

b) Матеріалізм - це принцип життя, що полягає у визнанні примата матеріальних благ для життя людини.

c) Матеріалізм - це філософський напрямок, що затверджує первинність природи, матерії і вторинність свідомості.

d) Матеріалізм - це практично здоровий погляд на речі, відмова від ілюзорних, далеких від життя міркувань і т.п.

Тест 2.

Виділіть правильне визначення:

а) Ідеалізм - це прагнення обґрунтувати значення ідеалів життя, прагнення людини до досконалості.

b) Ідеалізм - це визнання ідей, свідомості за первинне, що визначає, за все матеріальне.

c) Ідеалізм - це твердження, що ідеї, думки існують реально.

d) Ідеалізм це ілюзорні, далекі від життя міркування, спроба забути про "прозу" життя і т.п.

Тест 3.

До якого філософського напрямку можна віднести тезу: "Буття не пов'язане з матеріальними особливостями емпіричного існування, оскільки акт існування здійснюється і може здійснюватися без матерії"?

a) Суб'єктивний ідеалізм.

b) Об'єктивний ідеалізм.

c) Дуалізм.

d) Метафізичний матеріалізм.

e) Діалектичний матеріалізм.

Тест 4.

До якого філософського напрямку відноситься наступне міркування? "Об'єкт і відчуття те саме... і не можуть тому бути абстрагованими одне від іншого "?

a) Діалектичний матеріалізм.

b) Метафізичний матеріалізм.

c) Об'єктивний ідеалізм.

d) Суб'єктивний ідеалізм.

e) Дуалізм.

Тест 5.

До якого філософського напрямку відноситься наступне вирішення основного питання філософії: "Об'єктивний світ і його закони є визначальним початком у відношенні до думок людей, наукових теорій"?

a) Об'єктивний ідеалізм.

b) Суб'єктивний ідеалізм.

c) Дуалізм.

d) Матеріалізм.

Тест 6.

До якого філософського напрямку відноситься наступне висловлення філософа: "Дух і природа, мислення і буття суть дві нескінченних сторони ідеї, яка може істинно виступити лише тоді, коли її сторони вловлюються окремо в їх абстрактності і цілісності"?

a) Діалектичний матеріалізм.

b) Метафізичний матеріалізм.

c) Дуалізм.

d) Об'єктивний ідеалізм.

e) Суб'єктивний ідеалізм.

Тест 7.

До якого філософського напрямку відноситься наступне висловлення'. "Світ, єдиний із усього, не створений ні ким з богів і ніким з людей, а був, є і буде вічно живим вогнем..."?

a) Об'єктивний ідеалізм.

b) Суб'єктивний ідеалізм.

c) Дуалізм.

d) Матеріалізм.

Тест 8.

Який варіант вирішення основного питання філософії тут представлений: "... Речі, які я сприймаю, суть мої власні по~ дання, і ніяке подання не може існувати інакше, як у розумі"?

a) Об'єктивний ідеалізм.

b) Суб'єктивний ідеалізм.

c) Дуалізм.

d) Метафізичний матеріалізм.

e) Діалектичний матеріалізм.

Тест 9.

До якого філософського напрямку можна віднести наступну тезу: "Сама по собі матерія являє собою пасивний початок; вона володіє тільки силою інерції; от чому щораз, як ми бачимо, що вона рухається, можна зробити висновок, що її рух виникає з іншого начала..."?

a) Об'єктивний ідеалізм.

b) Суб'єктивний ідеалізм.

c) Дуалізм.

d) Метафізичний матеріалізм.

e) Діалектичний матеріалізм.

Тест 10.

Який з філософських напрямків відображено в поетичному тексті Вольтера:

Отож він - промінь, що з неба до нас іде,

Перед чиїм сяйвом юрба благоговіє!

Отож той дух, що нас переживе!

Він разом з почуттями породжений, росте, слабшає...

На жаль, він з ними і умре.

a) Об'єктивний ідеалізм.

b) Суб'єктивний ідеалізм.

c) Дуалізм.

d) Матеріалізм.

Тест 11.

До якого філософського напрямку відноситься таке міркування філософа: "Поняття, що не мають ніякої підстави в природі, можна порівняти з північними лісами, де дерева не мають коріння. Досить пориву вітру, досить незначного факту, щоб перекинути весь цей ліс дерев і ідей"?

a) Об'єктивний ідеалізм.

b) Суб'єктивний ідеалізм.

c) Дуалізм.

d) Матеріалізм.

Тест 12.

До якого напрямку у філософії можна віднести автора цих рядків: Ваш світ - хоч він і блищить красою, Але коли завгодно вам, зліплю і я такий: Матерії шматок... і я, сумнівів немає, Створю стихії всі, тварин, вихрі, світло, Довідатися б тільки мені руху закон.

a) Об'єктивний ідеалізм.

b) Суб'єктивний ідеалізм.

c) Дуалізм.

d) Матеріалізм.

Які відповіді правильні? Це Вам вирішувати. Не хочу принижувати Вас підказками наприкінці книги; тим більше, що лінь наша - це одна з головних спокус і пороків, з якими важко боротися (по собі знаю).

Давайте поміркуємо разом над двома завданнями, в яких частіше інших роблять помилки. Порівняйте свої міркування з моїми. Сходяться - добре! А не сходяться - ще краще! Значить у Вас критичне (нестандартне) мислення.

Тест 4.

З яким філософським напрямком пов'язане наступне міркування? "Об'єкт і відчуття те саме.,, і не можуть тому бути абстраговані одне від іншого "?

a) Діалектичний матеріалізм.

b) Метафізичний матеріалізм.

c) Об'єктивний ідеалізм.

d) Суб'єктивний ідеалізм.

e) Дуалізм.

Часто позначають це висловлення як дуалізм. Насправді ж зведення об'єкта (об'єктивного світу) до відчуття (частини свідомості) характерно для суб'єктивного ідеалізму. Дуалісти, виділяючи дві сутності, першооснови буття (матерію і дух) не зводять одне до іншому, навпроти стверджують, що вони взаємопов'язані, але незалежні одна від іншої. Правильна відповідь - d) Суб'єктивний ідеалізм.

Тест 10.

Який з філософських напрямків відображено в наступному поетичному тексті Вольтера:

Отож він - промінь, що з неба до нас іде, Перед чиїм сяйвом юрба благоговіє! Отож той дух, що нас переживе!

Він разом з почуттями породжений, росте, слабшає... На жаль, він з ними і умре.

a) Об'єктивний ідеалізм.

b) Суб'єктивний ідеалізм.

c) Дуалізм.

d) Матеріалізм.

Тут є історична підказка: Вольтер (справжнє ім'я Франсуа Марі Аруе,. 1694-1778) - філософ, письменник, публіцист; в художній формі критикував феодальні відносини, деспотичну форму правління, феодально-клерикальний світогляд. В "Філософських листах", "Трактаті про метафізику"; "Філософському словнику" виступав як деїст, у той же час висловлював ідею про вічність і нестворення матерії, її об'єктивне існуванні і вічний рух. Дуже вплинув на французьких матеріалістів XVIII століття.

У перших трьох рядках Вольтер саркастично переказує думки релігійної філософії, а у двох останніх стверджує свою думку матеріаліста і атеїста: "На жаль, він (дух) з ними і умре". Отже, це матеріалізм (правильна відповідь - d))

І ще одне завдання для найвдумливіших, творчих і серйозно настроєних читачів.

Зробіть самоаналіз за такою схемою:

Із двох сутностей, з яких складаюсь я:

 • а) Первинне тіло 6) Первинна душа
 • 1. 1.
 • 2. Приведіть 5 або більше 2.
 • 3. аргументів будь-якого 3. Аналогічно
 • 4. характеру 4.
 • 5. 5.

Хто Ви більше після цього - матеріаліст чи ідеаліст? Поверніться тепер до запитань, які ми задали собі на самому початку нашого діалогу. Зрозуміло тепер, чому філософія не сама Мудрість, а шлях до неї і шлях цей нескінченний, як нескінченне пізнання Світу - Макрокосмосу і Людини - Мікрокосмосу?

Отже, ми розмірковували над двома визначеннями філософії:

 • - філософія - це любов;
 • - філософія - це світогляд.

Звернемося ще до одного, який найчастіше зустрічається в сучасній культурі: філософія - це наука.

 
<<   ЗМІСТ   >>