Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Стратегічне управління

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ФІРМОЮ: ВИЗНАЧЕННЯ, СУТНІСТЬ, МОДЕЛІ

Стратегічний менеджмент - галузь науки управління, що швидко розвивається. Стратегія необхідна фірмі для того, щоб визначити напрямки розвитку. Сам термін "стратегія" має багато визначень, а для її розробки використовуються різні методичні підходи і прийоми. Тому для однозначного розуміння етапів, послідовності н особливостей розробки стратегії у першому розділі запропоновано у логічній послідовності і структурованому вигляді інформацію, що стосується об'єкта дослідження, основних понять і типів стратегій, еволюції систем управління на рівні фірми, сутності і моделей стратегічного менеджменту.

Стратегія фірми

Фірма як суб'єкт ринку

У менеджменті широко використовується таке поняття, як "підприємницька структура", під якою розуміється склад суб'єктів ринкових відносин, до числа яких належать тільки ті організаційно-господарські одиниці, метою діяльності яких є одержання прибутку (підприємницького доходу) як кінцевого результату діяльності.

Виходячи з мети діяльності суб'єкта ринкових відносин, виділяють чотири категорії економічних суб'єктів: фірми, банки, страхові і трастові компанії, інвестиційні структури. Фірми відносять до основних суб'єктів підприємницької діяльності, а банки, страхові і трастові інвестиційні компанії — до структур, що обслуговують сферу підприємницької діяльності.

Надалі нас у першу чергу буде цікавити такий суб'єкт ринку, як фірма, що являє собою складне економічне утворення, особливий інститут сучасної економічної системи.

Під фірмою, як правило, розуміється первинна організаційно-господарська одиниця бізнесу, що здійснює підприємницьку діяльність, пов'язану з виробництвом і просуванням товарів до споживача або наданням послуг. До основних характеристик фірми відносять [27]:

  • - юридичну самостійність, фірма є юридичною особою, зареєстрованою у відповідних державних органах;
  • - виробничу самостійність, фірма самостійно вирішує що, де і яким чином робити і продавати;
  • - фінансову самостійність: фірма самостійно розподіляє одержуваний доход;
  • - організаційну самостійність: фірма самостійно обирає тип внутрішньої організації.

Отже, фірма - це відособлений агент ринку, що має виробничу і фінансову свободи і зареєстрований як юридична особа, яка має банківський рахунок та інші нормативно закріплені атрибути. Фірма звичайно має фірмовий знак і фірмову назву. Остання найчастіше містить ім'я і/ або прізвище одного чи декількох власників фірми, під яким вона значиться в державному реєстрі країни. Назва фірми може відбивати характер діяльності, але не відбиває її організаційно-правовий статус. У деяких країнах поширено конкретні найменування фірм (у США - корпорації, в Англії - компанії, у європейських країнах - товариства).

У загальному випадку фірма як організаційно-господарська одиниця складається з одного чи декількох підприємств, що спеціалізуються на конкретних видах діяльності, і функціональних підрозділів, що здійснюють управлінську діяльність. Використовуючи положення Закону України "Про підприємства в Україні", наведемо таке визначення поняття "підприємство".

Підприємство - самостійний статутний суб'єкт, що господарює, володіє правами юридичної особи і здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання прибутку (доходу). Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий та інший рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а промислове підприємство - також товарний знак. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Слід зазначити, що в законодавстві багатьох країн підприємство - складовий елемент фірми - не розглядається як самостійний суб'єкт права, за ним не визнається характер господарського утворення, що володіє відособленим майном, власним балансом і користується правами юридичної особи.

Але для позначення і фірми, і підприємства в менеджменті найчастіше застосовується термін "організація". Організація становить основу світу менеджерів, вона є причиною, що обумовлює існування менеджменту. У даному випадку мова йде про організацію як про соціальний інститут, а не як про певний процес чи функцію. У цьому посібнику термін "організація" насамперед використовується для уявлення про таку юридичну особу, як виробничо-комерційна організація (ділове підприємство). "Організація - група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети або цілей" [70].

Якщо звернутися до визначень терміна "організація", пропонованих різними авторами, то можна переконатися, що трактування відрізняються подробицями, але загальною залишається думка, що організовувати - це групувати людей для досягнення якоїсь мети, координувати і регулювати їхні дії в дусі доцільної єдності. Мета - один з найважливіших системотвірних факторів. Виходячи із системного підходу до змісту терміна "організація", будемо вважати, що організація це відкрита соціотехнічна система. У контексті системного уявлення наведемо визначення трьох вищеозначених термінів: фірма, підприємство, організація (табл. 1.1).

Надалі використовуватимуться всі три поняття (фірма, підприємство, організація) як синоніми, у кожному випадку виходячи з того, яке з них найбільш прийнятне при викладенні відповідного матеріалу.

Таблиця 1.1

Визначення понять "фірма", "підприємство", "організація"

Визначення понять

 
<<   ЗМІСТ   >>