Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Гроші і кредит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Запитання та завдання для самоперевірки

 • 1. У чому полягає економічне призначення фінансового посередництва?
 • 2. Чи всіх посередників грошового ринку можна назвати фінансовими?
 • 3. Які особливості діяльності фінансових посередників?
 • 4. Охарактеризуйте етапи створення банківської системи України.
 • 5. Що таке банківська система в ринковій економіці і які принципи її побудови? Якою є структура банківської системи України?
 • 6. У чому полягають відмінності між емісійними і неемісійними банками? Наведіть приклади банків кожної групи.
 • 7. До якої категорії слід відносити інвестиційні банки – до банків чи небанківських фінансових посередників, і чому?
 • 8. Що таке державний банк? Які особливості його створення і функціонування?
 • 9. У чому виявляється незавершеність формування банківської системи України?
 • 10. Які функції виконує банківська система України?
 • 11. Охарактеризуйте розвиток страхових компаній як фінансових посередників грошового ринку.
 • 12. Яким чином страхові компанії та пенсійні фонди діють як фінансові посередники?
 • 13. У чому полягає відмінність між державними та недержавними пенсійними фондами?
 • 14. Чим займаються факторингові компанії?
 • 15. Охарактеризуйте діяльність лізингових компаній в Україні.
 • 16. Що таке інтегровані структури бізнесу і які їх види ви знаєте?
 • 17. Назвіть мотиви створення холдингових компаній.
 • 18. Які є особливості фінансово-промислових груп?
 • 19. Розкрийте сутність концерну та охарактеризуйте його особливості.
 • 20. У чому полягає сутність трастових операцій?
 • 21. Охарактеризуйте діяльність інвестиційних компаній.
 • 22. Дайте характеристику такому учаснику фінансового ринку, як пенсійні фонди.
 • 23. Назвіть головні причини слабкої інвестиційної активності банків.
 • 24. Які е умови функціонування дворівневої банківської системи.
 • 25. Назвіть характерні риси банківської системи.

Завдання для самостійного розв'язання

Завдання № С-01

Знайдіть відповідне тлумачення.

Терміни і поняття

 • 1. Банк.
 • 2. Концерн.
 • 3. Небанківські фінансово-кредитні установи.
 • 4. Корпорація.
 • 5. Лізингова компанія.
 • 6. Фінансова компанія.
 • 7. Ломбард.
 • 8. Інвестиційні компанії.
 • 9. Факторингова компанія.
 • 10. Кредитна спілка.
 • 11. Страхова компанія.
 • 12. Трастові компанії.

Визначення

A. Громадська організація, метою діяльності якої є фінансовий захист її членів шляхом взаємного кредитування за рахунок залучених їх особистих заощаджень.

B. Різноманітні установи, які акумулюють тимчасово вільні кошти і розміщують їх у формі кредиту.

C. Суб'єкт ринку, метою діяльності якого на ринку є торгівля фінансовими інструментами.

D. Організації, які купують предмети довгострокового кредитування і надають їх у довгострокову оренду фірмі-орендарю, яка поступово сплачує вартість взятого в оренду майна.

E. Установа, яка спеціалізовано займається реалізацією відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб за настання окремих подій за рахунок грошових коштів, що акумулюються з отриманих ними внесків.F. Установи, фінансові посередники, які акумулюють тимчасово вільні кошти і розміщують їх у формі кредиту.

G. Товариства, що здійснюють управління майном, грошима, цінними паперами чи правами за дорученням власника.

H. Спеціалізована небанківська кредитна установа, яка видає позички під заставу рухомого майна.

I. Статутне об'єднання підприємств на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об'єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності.

J. Різновид кредитно-фінансових інститутів, які випускають і продають власні цінні папери в основному дрібним індивідуальним інвесторам.

К. Організації, які купують дебіторську заборгованість клієнтів, пов'язану з постачанням товарів або наданням послуг.

L. Договірне об'єднання, створене на основі об'єднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, які об'єдналися, з делегуванням ним окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації.

Тести

 • 1. Функціями банківської системи є:
  • а) емісія грошей, кредитування, акумуляція вільних грошових коштів;
  • б) трансформаційна, фіскальна, емісія національних грошових знаків;
  • в) трансформаційна, забезпечення стабільності банківської діяльності, створення грошей;
  • г) видача кредитів, облік векселів, купівля-продаж цінних паперів, грошові доручення.
 • 2. До небанківських фінансових посередників перш за все належать:
  • а) договірні та інвестиційні фінансово-кредитні установи;
  • б) комерційні банки;
  • в) фондові біржі та ринок цінних паперів.
 • 3. Банківська система – це:
  • а) законодавчо визначений структурний сектор економіки, діяльність якого спрямована на реалізацію грошово-кредитної політики;
  • б) фінансовий інститут, сутність якого полягає в акумуляції вільних грошових коштів з метою накопичення та подальшого обігу;
  • в) сектор економічної діяльності, який передбачає валютні та облікові операції на грошовому ринку з метою отримання прибутку;
  • г) сукупність фінансових посередників, які здійснюють кредитні і фінансові операції та функціонально пов'язані у самостійну економічну структуру.
 • 4. Якщо банк має величину активу від 50 млн до 100 млн грн, то він належить до банків:
  • а) малих;
  • б) середніх;
  • в) великих;
  • г) найбільших.
 • 5. Назвіть банки в Україні, які мають державну форму владності:
  • а) "Райффайзен Аваль";
  • б) Ощадбанк та Сбербанк;
  • в) Ощадбанк та Ексімбанк;
  • г) Приватбанк та Укрсоцбанк.
 • 6. До переваг фінансового посередництва можна віднести такі:
  • а) можливість концентрації капіталів, більш вільне їх переливання, і на цій основі оптимізація інвестиційного процесу;
  • б) розширення масштабів комерційної діяльності шляхом створення нових фірм і придбання контролю над ними;
  • в) можливості для кредитора оперативно розмістити вільні кошти у дохідні активи, а для позичальника – оперативно мобілізувати додаткові кошти;
  • г) диверсифікація виробництва, зниження ризику за виходу на ринок.
 • 7. Різновид інвестиційних фінансово-кредитних установ, що випускають і продають власні цінні папери, – це:
  • а) інвестиційні фонди;
  • б) фінансові компанії;
  • в) факторингові компанії;
  • г) кредитні спілки.
 • 8. Тимчасові банківські об'єднання, що виникли на договірній основі для спільної реалізації кредитних, гарантійних та інших банківських операцій і послуг, – це:
  • а) холдингові компанії;
  • б) кредитні спілки;
  • в) банківський картель;
  • г) консорціуми.
 • 9. Різновид фінансово-кредитних установ, що купують дебіторську заборгованість клієнтів, пов'язану з постачанням товарів або наданням послуг, – це:
  • а) лізингові компанії;
  • б) інвестиційні компанії;
  • в) факторингові компанії;
  • г) кредитні спілки.
 • 10. За оцінками експертів, сьогодні в Україні діє така кількість страхових компаній:
  • а) 360;
  • б) 237;
  • в) 268;
  • г) більше 400.
 • 11. Специфічний вид діяльності на грошовому ринку, що полягає в акумуляції його суб'єктами в обмін на свої зобов'язання вільних грошових капіталів і розміщення їх від свого імені в дохідні активи, – це:
  • а) фінансове посередництво;
  • б) трастові операції;
  • в) депозитні операції;
  • г) кумулятивна функція грошового ринку.
 • 12. Конкуренція за кредитні ресурси та кредитні вкладення між спеціалізованими кредитно-фінансовими інститутами, що виконують неоднакові операції, за якими не можна порівняти ціни, – це конкуренція:
  • а) цінова;
  • б) нецінова;
  • в) латентна;
  • г) нечесна.
 • 13. До спеціалізованих кредитно-фінансових інституцій належать:
  • а) інвестиційні компанії;
  • б) страхові компанії;
  • в) кредитні союзи;
  • г) фондові біржі.
 • 14. Характерним рисами банківської системи є:
  • а) трирівнева побудова;
  • б) дворівнева побудова;
  • в) централізований механізм контролю;
  • г) децентралізований механізм регулювання руху банківських резервів.
 • 15. До причин низької інвестиційної активності банків належать:
  • а) дефіцит ефективних інноваційних проектів;
  • б) недосконала законодавчо-правова база інвестиційного кредитування;
  • в) брак спеціалізованих інвестиційних банків;
  • г) стабільна ресурсна база банків.
 • 16. Юридична особа, що проводить одну або кілька операцій, які можуть виконувати банки, за винятком залучення вкладів від населення, – це:
  • а) небанківський фінансовий посередник;
  • б) фінансово-кредитна установа;
  • в) страхова компанія;
  • г) інвестиційна компанія.
 • 17. До інвестиційних фінансово-кредитних установ належать:
  • а) інвестиційні фонди;
  • б) фінансові компанії;
  • в) страхові компанії;
  • г) кредитні спілки.
 • 18. У скільки груп можна об'єднати трастові операції:
  • а) дві;
  • б) три;
  • в) чотири;
  • г) одну?
 • 19. До статутних інтегрованих структур бізнесу належать:
  • а) асоціації;
  • б) консорціуми;
  • в) корпорації;
  • г) концерни.
 • 20. До договірних фінансово-кредитних установ належать:
  • а) страхові компанії;
  • б) кредитні товариства;
  • в) лізингові компанії;
  • г) ломбарди.
 
<<   ЗМІСТ   >>