Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи і технології на підприємствах

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Засоби створення і забезпечення інформаційних технологій на підприємствах

Інформаційні технології якісно змінюють ключові ресурси розвитку: це уже не простір із закріпленим на ньому виробництвом, а в першу чергу мобільні фінанси та інтелект.

М. Делягін

Інформаційні технології і процеси оброблення інформації

Слово технологія походить від грец. techne, що означає мистецтво, вміння, майстерність, та logos - поняття, вчення.

Технологія - це комплекс наукових та інженерних знань, реалізованих у матеріальних, технічних, трудових факторах виробництва, способах їх поєднання для створення товарів та послуг з певними визначеними вимогами.

Згідно з визначенням ЮНЕСКО інформаційні технології (ІТ) - це комплекс взаємопов'язаних наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці людей, зайнятих обробкою та зберіганням інформації, обчислювальну техніку, методи організації взаємодії

з людьми та виробничим обладнанням, їх практичне застосування, а також пов'язані з цим обробленням соціальні, економічні та культурні проблеми.

Інформаційна технологія - це цілеспрямована організована сукупність методів, процесів та програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюг, що забезпечує збір, зберігання, оброблення та передачу інформації з метою ефективної організації діяльності людей.

Інформаційна технологія тісно пов'язана з інформаційними системами, тобто її основним середовищем.

Неможливо використовувати ІС без знання відповідної ІТ. З появою персональних комп'ютерів ІТ отримали новий імпульс для розвитку, все більше задовольняючи інформаційні потреби людей у професійній та побутовій діяльності.

Властивості ІТ:

  • o цілеспрямованість;
  • o доцільність;
  • o наявність компонентів та структури;
  • o взаємодія з зовнішнім середовищем;
  • o системна повнота;
  • o регулярність процесів;
  • o динамічність.

Технологічний процес обробки Інформації - це комплекс взаємопов'язаних операцій перетворення інформації, виконаних у певній послідовності, від її виникнення до використання користувачами для досягнення поставленої мети.

Упродовж останнього десятиліття відбулося становлення нової науки, що вивчає ІТ, - ітології. її предмет - ІТ та процеси їх створення й застосування. Ітологія - це така сама фундаментальна наука, як філософія і математика.

ІТ поєднує об'єкти, дії, правила обробки інформації в індивідуальній та масовій виробничій діяльності. До складу ІТ входять мікроелектроніка, виробництво комп'ютерів та програмного забезпечення, зв'язок і телефонія, послуги мобільного зв'язку, забезпечення послуг Internet, автоматизація виробництва.

ІТ - це сукупність методів та способів розв'язання типових задач обробки інформації, їх програмна реалізація з детальним описом технології вирішення цих задач.

ІТ можна розглядати у концептуальному плані як методологічний базис формалізації, аналізу та синтезу знань, а в технологічному плані - як інструмент підвищення інтелектуальних можливостей людини.

Саме ІТ дають змогу перекинути міст між гуманітарними та природничими дисциплінами, здійснити інтеграцію різних галузей знань, духовного світу та матеріального виробництва.

Критерії якості ІТ

Аналізуючи ІТ, доцільно застосувати критерій відношення між витратами і тим, як задовольняються інформаційні потреби користувачів, що визначається за формулою

K = W-Z,

де W - вартісна оцінка задоволення інформаційних потреб користувачів; Z - витрати на розроблення і функціонування технології обробки даних:

Z = Z+Z +Z

rem,

де Z - одноразові витрати на розроблення, налагодження, впровадження технології, купівлю обладнання, навчання персоналу; Zb - експлуатаційні витрати, пов'язані з роботою щодо обраної технології; Zm - витрати на адаптацію обраної технології.

Показник своєчасної переробки інформації К визначається відношенням показників, що розроблені впродовж певного часу t для певного інформаційного продукту, до показників, отриманих за межами планового терміну їх подачі t:

jr,-(t-Af): At.

Показник надійності є також характеристикою якості ІТ. Розрізняють функціональну та адаптивну надійності.

Функціональна надійність - це здатність ІТ реалізувати функції програмно-технічного забезпечення.

Адаптивна надійність - це властивість IT реалізувати свої функції під час змін у допустимих межах під час проектуванні:

К "*:(*+*).

де *в - середній час між відмовами; *ви - середній час відновлення після відмов.

 
<<   ЗМІСТ   >>