Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Використання результатів аудиту замовниками перевірки та іншими користувачами звітності

В умовах ринкової економіки значно розширилося коло користувачів інформації, яку надає аудит. Саме користувач результатів аудиту буде в подальшому приймати відповідні рішення, ґрунтуючись на результатах аудиту, які буде вважати достовірними.

Так, потенційних користувачів інформації найбільше цікавить:

 • - управлінський персонал підприємства — оцінка ефективності господарських операцій;
 • - власників та акціонерів — прибутковість вкладених ними капіталів та ризик їх можливої втрати;
 • - інвесторів - ефективність праці вкладених ними коштів;
 • - кредиторів — можливість своєчасного погашення заборгованості;
 • - працівників підприємства — здатність підприємства забезпечити належний рівень оплати праці, пенсій та зайнятість;
 • - державу (державні органи) — повнота та вчасність розрахунків із бюджетом тощо.

Як відомо, у кожного користувача різні економічні інтереси, однак усі вони зацікавлені мати найбільш достовірну інформацію про реальний стан суб'єкта господарювання.

Звичайно, максимальні повноваження щодо результатів аудиту має власник (замовник аудиту та інших послуг).

Представники державних контролюючих органів та інші контрагенти мають використовувати інформацію аудиту лише у межах, наданих їм законодавством або визначених певними угодами (договорами).

У процесі перевірки аудитор повинен інформувати управлінський персонал або орган, який на це уповноважений, щодо питань аудиту і проходження перевірки. Форми та характер цих повідомлень розглядає МСА 260 "Повідомлення інформації з питань аудиту тим, кого наділено найвищими повноваженнями" [13], де сказано, що інформація може бути надана управлінському персоналу аудитором усно чи письмово, однак незалежно від цього, все повинно бути задокументовано у робочих документах аудитора.

Після закінчення аудиту керівництво аудиторської фірми та підприємства-клієнта повинні здійснити наступні дії щодо реалізації матеріалів перевірки:

 • - скласти Проект Рішення за матеріалами аудиту — підприємство-клієнт;
 • - розглянути його на Загальних зборах (акціонерів, учасників тощо) — підприємство-клієнт;
 • - скласти довідки, які необхідні для пояснення окремих питань користувачам аудиторського звіту — аудиторська фірма;
 • - передати матеріали аудиту:
 • • Звіт та рекомендації — замовнику — аудиторська фірма;
 • • Звіт аудитора — зацікавленим користувачам — підприємство-клієнт;
 • • опублікувати Звіт аудитора, в якому надано немодифікована чи модифікована думка аудитора щодо достовірності фінансової звітності у періодичній пресі — підприємство-клієнт.

Термінологічний словник за Темою 10

Адміністративна відповідальність — відповідальність осіб, які вчинили діяння, передбачені законодавством України про адміністративні правопорушення.

Викривлення факту (Misstatement of fact) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — інша інформація, не пов'язана з питаннями, розкритими в перевіреній аудитором фінансовій звітності, що викладена чи подана неправильно. Суттєве викривлення факту може зашкодити довірі до документа, що містить перевірену аудитором фінансову звітність.

Дисциплінарна відповідальність — відповідальність найманих працівників, яка настає внаслідок порушення дисципліни, зокрема трудової.

Допустиме викривлення (Tolerable misstatement) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — визначена аудитором грошова сума, стосовно якої аудитор прагне отримати належний рівень впевненості в тому, що фактичне викривлення у сукупності не перевищує грошову суму, яку він встановив.

Комерційна таємниця — право суб'єктів підприємницької діяльності не розголошувати, зберігати в таємниці відомості про власну діяльність чи діяльність з участю інших компаньйонів (виробничу, наукову, торговельну, фінансову та іншу діяльність), якщо ці відомості можуть нанести фінансові, матеріальні чи моральні збитки.

Конфіденційна інформація — це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Користувач результатів аудиту — юридична чи фізична особа, яка зацікавлена у достовірності інформації, що підлягала аудиту.

Кримінальна відповідальність — відповідальність осіб, які вчинили діяння, передбачені Кримінальним кодексом України (ККУ).

Матеріальна відповідальність — відповідальність, яка передбачає обов'язок відшкодувати шкоду, заподіяну підприємству (організації) внаслідок порушення покладених на неї трудових обов'язків.

Меморандум (від лат. memorandum — те, про що необхідно пам'ятати) — дипломатичний документ, у якому ґрунтовно викладається фактичний та юридичний зміст будь-якого питання і наводяться відповідні документи.

Недотримання вимог (у контексті МСА 250) (Non-compliance (in the context of ISA 250) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності") — дії або бездіяльність (навмисні та ненавмисні) з боку суб'єкта господарювання, які суперечать чинному законодавству або нормативним актам. Такі дії включають операції, які здійснює суб'єкт господарювання або від його імені чи за його дорученням ті, кого наділено найвищими повноваженнями, управлінський персонал та працівники суб'єкта господарювання. До недотримання вимог не належать особисті неправомірні дії (не пов'язані з діяльністю суб'єкта господарювання) тих, кого наділено найвищими повноваженнями, управлінського персоналу та працівників суб'єкта господарювання.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями (Those charged with governance) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — особа (особи) чи організація (організації) (наприклад, установа, що виконує функції довіреної особи), які відповідають за нагляд за стратегією суб'єкта господарювання і зобов'язаннями, пов'язаними із підзвітністю суб'єкта господарювання. Така відповідальність охоплює також нагляд за процесом складання фінансової звітності. Для деяких суб'єктів господарювання в деяких юрисдикціях до складу тих, кого наділено найвищими повноваженнями, можуть входити члени ради керуючих суб'єкта господарювання в приватному чи державному секторі або власник-менеджер.

Юридична відповідальність — обов'язок особи зазнати певних обмежень державно-владного характеру, що передбачені законом за скоєні правопорушення.

 
<<   ЗМІСТ   >>