Повна версія

Головна arrow Право arrow Аграрне право України

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Правове становище Аграрної біржі

Крім мережі регіональних аграрних бірж, невід'ємним елементом біржового ринку сільськогосподарської продукції є Аграрна біржа, створена на підставі Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", який визначив порядок створення та функціонування цієї біржі. Зазначений Закон визначає, що Аграрна біржа - юридична особа, створена згідно із Законом України "Про товарну біржу", яка підпадає під регулювання норм такого закону і статей 279-282 ГК України (з урахуванням певних особливостей) та надає послуги суб'єктам господарювання з укладення біржових договорів (контрактів) щодо сільськогосподарської продукції, товарних деривативів, базовим активом яких є сільськогосподарська продукція, іпотечних сертифікатів та іпотечних закладних, а також з проведення розрахунково-клірингової діяльності за ними.

Стаття 17 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" визначає особливості правового становища Аграрної біржі.

 • 1. Аграрна біржа є неприбутковим (непідприємницьким) підприємством; засновником Аграрної біржі може бути Кабінет Міністрів України в особі Аграрного фонду. При цьому Кабінет Міністрів України здійснює засновницький внесок до статутного фонду (капіталу) такої Аграрної біржі у розмірі, що дорівнює мінімальним вимогам до статутного фонду банку-резидента, який має ліцензію для здійснення повного обсягу банківських операцій та здійснює управління майном в особі Аграрного фонду.
 • 2. Членами Аграрної біржі можуть бути виключно резиденти.
 • 3. Якщо засновником Аграрної біржі є Кабінет Міністрів України в особі Аграрного фонду, то інші, ніж Аграрний фонд, члени Аграрної біржі не мають права приймати рішення щодо: призначення або зміни керівництва Аграрної біржі; введення плати за здійснення Аграрним фондом будь-яких операцій, пов'язаних з державним ціновим регулюванням відповідно до цього Закону; будь-яких обмежень щодо торгівлі об'єктами державного цінового регулювання на Аграрній біржі; введення будь-яких застережень щодо обмеження права Аграрного фонду призупиняти або зупиняти торги об'єктами державного цінового регулювання у випадках, визначених цим Законом; зміни положень статутних документів Аграрної біржі, які звужують або обмежують компетенцію Аграрного фонду або Наглядової ради Аграрної біржі; зміни встановлених правил клірингово-розрахункового обслуговування членів Аграрної біржі; ліквідації або реорганізації Аграрної біржі; інших рішень, які відповідно до норм цього Закону перебувають у виключній компетенції Аграрного фонду або Кабінету Міністрів України.

Для проведення розрахунків за укладеними біржовими угодами (договорами) та надання (обліку та виплати) біржових гарантій Аграрна біржа створює розрахунково-кліринговий центр та систему гарантування виконання зареєстрованих нею біржових угод (контрактів). При створенні такої системи можуть використовуватися послуги одного з найбільших за сумою активів банків України.

Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України" став підставою для створення єдиної Аграрної біржі, яка фактично посідає монопольне становище на аграрному біржовому ринку. У нормативних актах, прийнятих після зазначеного Закону, вживається термін "аграрна біржа" виключно у розумінні біржі, засновником якої є Аграрний фонд України. Постановою Кабінету Міністрів України "Про створення Аграрної біржі" від 26 грудня 2005 р. № 1285 затверджено Статут Аграрної біржі, в якому зазначено офіційне найменування біржі: "Аграрна біржа". На наш погляд, для чіткого відокремлення Аграрної біржі від інших аграрних та товарних бірж (у тому числі Української аграрної біржі, яка була створена у 1995 р.), що спеціалізуються на сільськогосподарській продукції, у її назві необхідно зазначити індивідуальні ознаки.

Статут Аграрної біржі визначає мету діяльності біржі. Біржа створюється з метою підвищення рівня продовольчої безпеки країни, надання біржових послуг суб'єктам господарювання з укладення біржових договорів (контрактів) щодо сільськогосподарської продукції, продажу товарних деривативів, базовим активом яких є сільськогосподарська продукція, іпотечних сертифікатів та іпотечних закладних, а також з проведення та/або організації розрахунково-клірингової діяльності.

Предметом діяльності Аграрної біржі є:

 • 1) належна організація біржових торгів (аукціонів) товарами, товарними деривативами, іпотечними сертифікатами та іпотечними закладними, створення розрахунково-клірингових систем для обслуговування укладених біржових договорів (контрактів);
 • 2) формування ринкової ціни на сільськогосподарську продукцію (пов'язані з нею послуги) та інші біржові товари;
 • 3) дослідження кон'юнктури організованого аграрного ринку та вивчення суспільної думки щодо такого ринку, надання консультацій з питань комерційної діяльності;
 • 4) надання біржових послуг, необхідних для проведення Аграрним фондом товарних або фінансових інтервенцій з метою підтримання рівня мінімальних або недопущення перевищення рівня максимальних закупівельних цін об'єктів державного цінового регулювання;
 • 5) виконання рішень Аграрного фонду про запровадження режиму адміністративного регулювання ціни окремого об'єкта державного цінового регулювання у випадках, передбачених законом;
 • 6) організація біржових торгів з придбання та продажу об'єктів державного цінового регулювання для потреб державного продовольчого резерву, а також з продажу об'єктів державного цінового регулювання, що були конфісковані або підлягають продажу відповідно до Закону. Порядок продажу та придбання таких товарів підлягає узгодженню з Аграрним фондом;
 • 7) надання фінансових та інших консультацій, пов'язаних з розрахунково-кліринговою діяльністю;
 • 8) створення програмного забезпечення з питань біржової діяльності;
 • 9) надання послуг з поширення інформації про результати біржових торгів (аукціонів), рекламних послуг;
 • 10) провадження діяльності у сфері інформатизації, навчання та підвищення кваліфікації біржових брокерів (дилерів) та працівників Біржі;
 • 11) випуск біржових бюлетенів, довідників та інших інформаційних і рекламних видань з питань, пов'язаних з біржовою діяльністю.

Також Статутом визначається юридичний статус біржі, права та обов'язки біржі, правовий режим майна біржі, правовий статус засновників та членів біржі, компетенція органів управління біржі та інші питання діяльності біржі.

Окремої уваги потребує положення Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" щодо повноваження Аграрної біржі надавати право на участь у біржовій торгівлі іншим товарним біржам, створеним згідно із Законом України "Про товарну біржу", за умови попередньої їх сертифікації щодо стандартів продажу або поставки біржового товару відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Наказом директора Аграрної біржі від 11 липня 2007 р. № 48 затверджено Тимчасовий порядок проведення сертифікації акредитованих товарних бірж, який визначає механізм проведення сертифікації акредитованих товарних бірж з метою подальшого надання таким біржам права на участь у біржовій торгівлі з об'єктами державного цінового регулювання - сільськогосподарською продукцією для державних потреб на період формування державного продовольчого резерву поточного року.

 
<<   ЗМІСТ   >>