Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Об'єкти внутрішнього аудиту

Об'єкти внутрішнього аудиту можуть бути різними залежно від особливостей економічного суб'єкта і вимог його керівництва або власника.

До основних об'єктів внутрішнього аудиту відносяться:

 • - організація і методика ведення бухгалтерського обліку (облікова, податкова, амортизаційна та інші складові або види політики, план документообігу та інші додатки);
 • - дотримання якісних характеристик фінансової звітності;
 • - стан дотримання вимог законів, нормативних актів, розпоряджень адміністрації, технологій та норм, що регламентують діяльність підприємства;
 • - організація податкового обліку, складання податкової звітності, своєчасність сплати податків;
 • - система управління підприємством; господарські, в т.ч. технологічні процеси, що відбуваються на підприємстві; діяльність адміністративних, економічних і технічних служб та виконання службових обов'язків працівниками їхніх підрозділів щодо обліку і контролю;
 • - система і стан внутрішнього контролю (контрольна політика);
 • - організація фізичного захисту активів підприємства;
 • - фінансовий стан і платоспроможність підприємства, рівень забезпеченості ресурсами та їх використання;
 • - інші процеси господарської діяльності підприємства (використання робочого часу, продуктивність праці тощо).

Стандартизація внутрішнього аудиту

Наукове обґрунтування та професійна діяльність внутрішнього аудиту передбачає розробку положень етики та стандартів. Розробкою стандартів на міжнародному рівні займається Інститут внутрішніх аудиторів — IBA (Institute of Internal Auditors — IIA).

У 1978 році IBA видані та прийняті до застосування Стандарти професійної практики внутрішнього аудиту — СППВА (Standards for Professional Practice of Internal Auditing).

Стандарти професійної практики внутрішнього аудиту (СППВА) придатні для використання всіма суб'єктами господарювання, мають характер рекомендацій, змінюються і доповнюються у зв'язку із змінами в економічному середовищі підприємств, тобто — під впливом факторів як мікроекономічного, так і макроекономічного характеру. Метою СППВА є:

 • - встановити основні принципи практики внутрішнього аудиту;
 • - визначити концептуальну базу, що є основою широкого спектра послуг в галузі внутрішнього аудиту.
 • - сприяти вдосконаленню систем і процедур усередині організації.

СППВА складаються з трьох розділів:

 • - стандарти якісних характеристик (три стандарти);
 • - стандарти діяльності (сім стандартів);
 • - стандарти практичного застосування.

Стандарти якісних характеристик стосуються характеристики організацій та осіб, що виконують внутрішній аудит. Стандарти діяльності розкривають природу внутрішнього аудиту та надають якісні критерії, за якими можна вимірювати ефективність наданих послуг. Стандарти якісних характеристик і Стандарти діяльності поширюються на послуги внутрішнього аудиту в цілому. Стандарти практичного застосування застосовують Стандарти якісних характеристик і Стандарти діяльності для конкретних ситуацій (наприклад, аудит відповідності, розслідування шахрайства, або проект з самооцінки контролю).

Існує лише один набір Стандартів якісних характеристик і Стандартів діяльності, однак може бути кілька наборів Стандартів практичного застосування: по одному на кожен з основних видів внутрішньої аудиторської діяльності. Перш за все, Стандарти практичного застосування використовуються до послуг з надання впевненості (позначаються літерою "A", за якою слідує номер Стандарту, наприклад: 1130.A1) і консультаційних видів діяльності (позначаються літерою "С", за якою слідує номер Стандарту, наприклад: nnnn.C1).

Дані Стандарти є розділом Основ професійної діяльності. Ці основи були запропоновані цільовою групою з інструкцій і схвалені радою директорів Інституту Внутрішніх Аудиторів у червні 1999 року.

Основи включають Визначення внутрішнього аудиту, Кодекс етики, Стандарти та інші інструкції. Стандарти охоплюють інструкції, що раніше містилися у "Червоній книзі", але перероблені у новий формат, запропонований цільовою групою з інструкцій, та оновлені згідно до рекомендацій, вміщених у звіті "Бачення майбутнього", що належить цільовій групі.

Стандарти використовують терміни, яким були надані конкретні значення, що включені до Глосарію.

Розробка стандартів є безперервним процесом. Рада зі стандартів заохочує пропозиції від членів Інституту Внутрішніх Аудиторів та інших зацікавлених сторін для того, щоб визначити, які із проблем, що виникають, потребують нових стандартів або перегляду діючих стандартів.

Додаткові інструкції щодо того, як стандарти можуть бути реалізовані на практиці, можна знайти в Прикладних інструкціях, які видаються Комітетом з професійних питань.

СППВА існують тільки у англомовному варіанті. Авторами посібника було здійснено їх переклад українською мовою, їхню структуру та скорочений зміст надано у додатку АР посібника.

Термінологічний словник за Темою 12

Аудит на відповідність вимогам — аудит, який визначає, чи дотримуються на підприємстві вимоги законів, договорів, правил, норм тощо.

Аудит фінансової звітності — традиційний вид аудиту, який передбачає оцінку достовірності фінансової інформації підприємства.

Внутрішній аудит — незалежна діяльність усередині самого підприємства щодо перевірки й оцінки його роботи, визначення платоспроможності та запобігання банкрутству. За внутрішній аудит відповідає саме підприємство або один з його відділів. Мета внутрішнього аудиту — вдосконалення організації та управління виробництвом, виявлення і мобілізація резервів його зростання тощо. Його функції охоплюють, серед іншого, перевірку, оцінювання та моніторинг адекватності й ефективності внутрішнього контролю.

Внутрішні аудитори (Internal auditors) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — особи, обов'язком яких є виконання функцій внутрішнього аудиту. Внутрішні аудитори можуть працювати у структурному підрозділі внутрішнього аудиту або подібному підрозділі.

Державний сектор (Public sector) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — органи державного управління, регіональні органи самоврядування (наприклад, штатів, провінцій, територій), місцеві органи самоврядування (наприклад, міські, селищні) і відповідні державні установи (наприклад, агенції, ради, комісії та підприємства).

Діяльність внутрішнього аудиту (Internal audit function) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — діяльність з оцінки, яка організована як підрозділ суб'єкта господарювання або надається йому як послуга. її функції охоплюють серед іншого перевірку, оцінку та моніторинг адекватності й ефективності внутрішнього контролю.

Моніторинг заходів контролю (Monitoring of controls) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — процес, призначений оцінити ефективність діяльності з внутрішнього контролю в часі. Він охоплює вчасну оцінку структури і функціонування заходів контролю та вживання необхідних виправних заходів, модифікованих відповідно до змін в умовах. Моніторинг заходів контролю є компонентом внутрішнього контролю.

Операційний (управлінський) аудит — аудит, який передбачає вивчення аудиторами будь-якої частини процедур та операцій суб'єкта господарювання з метою оцінки їхньої продуктивності й ефективності та формулювання рекомендацій щодо економічного використання ресурсів, досягнення поставлених цілей.

 
<<   ЗМІСТ   >>