Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні технології в агрономії

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Інформаційний ринок.

У ринкових умовах господарювання інформація стає товаром. Сільськогосподарська інформація має якісно-кількісні, вартісні виміри та характеристики, власних виробників і споживачів. Інформаційна потреба є підґрунтям для подальшого використання з метою виготовлення конкретного товару, здійснення конкретного виробничого процесу тощо. Залежно від призначення інформація набуває тієї чи іншої форми (книга, стаття, аналітична довідка, рекламний проспект, автоматизована база даних тощо).

Інформаційна потреба - потреба в отриманні додаткової інформації, що з'являється в процесі професійної діяльності з метою досягнення визначеної мети.

Інформаційний ринок - це ринок інформаційних продуктів та послуг (ІПП), де діють усі обов'язкові атрибути - закони попиту і пропозиції, життєвий цикл товару, ціна тощо.

Інформаційний розвиток та підтримка сільгоспвиробників полягає в формуванні та регулюванні національного інформаційного ринку. Формування останнього спирається на ринкові механізми, світовий досвід та рекомендації, які існують. Щодо виявлення труднощів і проблем створення та впровадження ринку ІПП визначають організаційні й економічні аспекти. До організаційних аспектів належать: розв'язання питань нормативно-законодавчої бази, правового захисту, структуризації за формами власності, підпорядкованістю та виробничими проектами інформаційних структур, розбудови інфраструктури. Економічні аспекти формування ринку ІПП розкриваються через закони попиту й пропозиції, які, у свою чергу, визначають життєвий цикл ІПП, ціни, джерела фінансування.

Інформаційний попит сільського господарства зумовлює сукупність характеристик ІПП (кількість, якість, обсяг, вид тощо), які необхідні під час закупівлі мінеральних добрив, насіннєвого матеріалу, техніки тощо.

Інформаційна потреба сільгоспвиробників дістає свій прояв у відбитті попиту та пропозиції, об'єктивних цін на с.-г. продукцію та продукти сировини на ринку товарів. Потреби визначають зміст, обсяг, структуру, динаміку попиту, тому потреба є первинною відносно попиту і підлягає вивченню в першу чергу (рис. 32). Розкриємо сутність інформаційної потреби:

  • - змістова спрямованість і характер інформаційної потреби (інформації);
  • - структура споживачів (регіональна, національна, світова);
  • - обсяги, якість, інші характеристики інформації;
  • - сфера використання інформації;
  • - шлях і вид отримання та передачі інформації.

Задовольняється інформаційна потреба відповідними шляхами (інформаційними послугами) і способами передачі інформації (на паперових, магнітних, оптичних носіях, через мережі зв'язку, Інтернет) на запит.

Інформаційні технології та агросервіс.

Поняття сервіс є похідним від англійського слова "service", спорідненого зі serve - служити, обслуговувати.

Аграрний сервіс - надання аграрним товаровиробникам виробничих послуг, що зумовлюють їх об'єктивну необхідність.

Складність виробництва аграрної сфери полягає в фізико-біологічних процесах, що відбуваються під час вирощування рослин та формуванні останніх у кінцевий аграрний продукт. Це, у свою чергу, зумовлює необхідність обертання в процесі виробництва величезної кількості як виробничих (технічного, хімічного, енергетичного, фізичного та біологічного планів), так і інформаційних ресурсів. Частина з них відтворюється в аграрних господарських структурах, а частина штучно створюється поза сільськогосподарською сферою, переважно в

Данні Міністерства сільського господарства США за звітом 2009-2010 року

Рис. 32. Данні Міністерства сільського господарства США за звітом 2009-2010 року

промисловій сфері. Технічні засоби, паливо і мастила, хімічні препарати є результатом не аграрної, а промислової праці. Проте під час планування, розробки технології вирощування, збору врожаю та його продажу, розрахунку рентабельності тієї чи іншої ділянки, визначення недоліку живильних речовин, ущільнення Грунту, проблеми з дренажем тощо виникає необхідність користування інформаційними ресурсами та отримання сторонньої допомоги фахівців.

Таким чином, основним завданням аграрного сервісу є надання аграрним товаровиробникам широкого спектра як виробничих, так і інформаційних послуг з метою забезпечення підвищення продуктивності праці і досягнення кращих економічних результатів.

Науковий та технічний прогрес дозволяє сьогодні широко застосовувати в землеробстві сучасні технології під час планування та використання агротехнологій. Сьогодні вже достатньо широко використовують бортові комп'ютерні системи, GPS-приймачі, засоби дистанційного зондування, геоінформаційні системи.

Системи точного землеробства набувають усе більшого застосування. Технології точного землеробства спрямовані на підвищення продуктивності, зменшення собівартості продукції та збереження навколишнього середовища.

Точне землеробство включає в себе велику кількість елементів, але всі їх можна розбити на три основні етапи:

  • - збір інформації про господарство, поле, культуру;
  • - аналіз інформації та прийняття рішень;
  • - виконання рішень - проведення агротехнологічних операцій. Розкриємо сутність послуг агросервісу, що мають підґрунтям використання ІТ:

Створення електронних карт полів (контурів) за допомогою GPS-приймача, спеціалізованого програмного забезпечення (TIC). Уточнення контурів та площ полів, що дозволяє точно визначити площу, точно розраховувати витрати добрив, насіннєвого матеріалу та враховувати врожайність.

Агрохімічне обстеження з використанням мобільного комплексу (ґрунтовий пробовідбірник, GPS-приймач, бортовий комп'ютер та спеціалізоване програмне забезпечення).

Розробка рекомендацій щодо вибору культур та систем землеробства, сівозмін на підставі типу ґрунту та ресурсів господарства. Розробка агротехнології.

За результатами агрохімічного обстеження створення рекомендацій та аплікаційної (технологічної) карти для внесення добрив за технологією точного землеробства диференційовано10. Варто зазначити, що диференційоване внесення мінеральних добрив на сьогоднішній час є основним елементом у точному землеробстві. Завдяки цьому досягається економія біля 20 % на добривах та підвищення врожайності на 15 % та більше.

Система комп'ютерного моніторингу врожайності - ефективний засіб визначення зміни рівня вологості та врожайності на полях господарства. З врахуванням даних про те, яка ділянка поля приносить більший врожай, виходячи з оптимізації витрат та отримання максимального прибутку, приймається рішення про диференційну обробку поля.

 
<<   ЗМІСТ   >>