Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Економіка туризму

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Цілі та види економічного аналізу діяльності туристичної компанії

Економічний аналіз господарської діяльності туристичних організацій - це комплексне вивчення їх роботи з метою об'єктивної оцінки досягнутих результатів, визначення шляхів підвищення ефективності виробництва туристичного продукту і поліпшення якості обслуговування клієнтів.

Необхідність економічного аналізу зумовлена бажанням суб'єктів підприємницької діяльності мати підтверджені об'єктивними розрахунками відомості про реальний фінансовий, майновий і інший стан справ на конкретній фірмі, а також найближчі і віддалені перспективи її розвитку. Важливу роль відіграє також бажання знати, яким чином можна удосконалити діяльність, щоб отримати максимально можливий прибуток.

Предметом економічного аналізу господарської діяльності туристично-екскурсійних організацій є господарські процеси, пов'язані з виробничою і комерційною діяльністю окремих фірм і з розвитком туристичної галузі загалом.

Основна мета економічного аналізу - отримання невеликої кількості параметрів (економічних показників), що об'єктивно і точно характеризують господарський стан підприємства, його прибутки і збитки, зміни у структурі основних і оборотних фондів, нематеріальних активів, в обсягах продажу та їх динаміці, а також в структурі управління підприємством, в розрахунках з дебіторами і кредиторами тощо. При цьому користувача може цікавити як поточний стан підприємства так і його проекція на найближчу або віддаленішу перспективу. Вид аналізу залежить і від цілей конкретних користувачів економічної інформації.

Економічний аналіз господарської діяльності туристичних підприємств поділяється на види за такими ознаками (критеріями):

 • o об'єкт аналізу (що аналізується);
 • o суб'єкт аналізу (хто аналізує);
 • o завдання аналізу;
 • o широта порівнянь;
 • o періодичність аналізу (повторюваність);
 • o час проведення;
 • o ступінь охоплення аналізованого об'єкта;
 • o зміст аналізу.

За об'єктами аналізу виокремлюють: галузь або підгалузь туристичної індустрії; регіон; підприємство (фірма); окремі підрозділи підприємства, окремих працівників.

За суб'єктами аналізу виділяють: органи державного управління; економічні служби всіх рівнів (включаючи туристичні організації, фінансові і статистичні організації, податкові інспекції і відділення Держкомстату). Головною ланкою в ланцюзі суб'єктів аналізу є керівник підприємства.

Завдання економічного аналізу:

 • o оцінка обґрунтованості і напруженості бізнес-плану;
 • o визначення базових показників для прогнозування майбутнього періоду;
 • o оцінка результатів господарської діяльності, перевірка виконання плану організації з виділенням причин невиконання (об'єктивних і суб'єктивних);
 • o підведення підсумків діяльності організацій на основі визначення впливу окремих підрозділів і працівників на загальні результати;
 • o виявлення резервів підвищення конкурентоспроможності організації;
 • o прогнозування очікуваних результатів, у тому числі від інноваційної діяльності;
 • o підготовка варіантів для вибору оптимальних управлінських рішень.

Крім того, економічний аналіз поділяють:

 • o за широтою порівняння - на внутрішньогосподарчий і міжгосподарський;
 • o за періодичністю - на періодичний (раз на три роки, на рік, на квартал, на місяць) і разовий (основні періоди - рік і квартал);
 • o за часом проведення щодо бізнес-плану - на попередній (для складання плану), оперативний (для складання плану), подальший (при підведенні підсумків виконання бізнес-плану);
 • o за ступенем охоплення аналізованого об'єкта - на суцільний і вибірковий;
 • o за змістом - на повний (комплексний) і тематичний (локальний).

Внутрішньогосподарчий аналіз - це аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства за даними бухгалтерського та управлінського обліку. Особливостями його є:

 • o орієнтація результатів аналізу на керівництво підприємством;
 • o використання всіх можливих джерел облікової інформації;
 • o комплексність, вивчення всіх сторін діяльності підприємства. Аналіз загальної ефективності господарської діяльності підприємства є прерогативою вищої ланки його управлінських структур.

Основні завдання внутрішнього аналізу:

 • o оцінка господарської ситуації;
 • o виявлення чинників і з'ясування причин досягнутого стану;
 • o підготовка та обґрунтування управлінських рішень.

Виходячи з особливостей і цілей внутрішньогосподарчого аналізу, в цій системі представлені такі його напрями:

 • o аналіз фінансових показників. Метою цього аналізу є докладніша характеристика, майнового і фінансового стану підприємства, результатів його діяльності в минулому періоді, а також можливостей на найближчу перспективу;
 • o аудит-аналіз - призначений для вироблення конкретних рекомендацій управлінському персоналу з підвищення ефективності економіки підприємства;
 • o аналіз руху товарів, проводиться з метою оцінки ефективності приватних управлінських рішень, пов'язаних із закупівлями товарів, маркетинговою політикою та ін. Він дає змогу оперативно проводити необхідні зміни, які збільшують обсяг продажу і прибутки;
 • o аналіз витрат звернення. Спрямований на виявлення можливостей підвищення ефективності роботи підприємства за рахунок раціональнішого використання ресурсів.

Залежно від рівня управління, об'єктами економічного аналізу можуть бути:

 • o економіка держави;
 • o економіка галузі;
 • o економіка регіону;
 • o економічні аспекти реалізації державних цільових програм;
 • o фінансово-господарська діяльність суб'єктів господарювання;
 • o фінансово-економічні аспекти їх окремих структур, сторін, напрямів чи проявів.

Фінансово-господарська діяльність суб'єктів господарювання як об'єкт аналізу деталізується за такими основними напрямами:

 • o ресурси (матеріальні, нематеріальні, трудові, фінансові);
 • o господарські процеси (постачання, виробництво, збут);
 • o різні види діяльності (звичайна, надзвичайна, основна, операційна, фінансова, інвестиційна);
 • o економічні результати (прибуток, собівартість тощо);
 • o організаційно-технічний рівень розвитку виробництва;
 • o структурний підрозділ, робоче місце, виріб;
 • o соціальна інфраструктура, соціальний захист;
 • o екологічне середовище.

Значенням, предметом економічного аналізу визначаються і завдання, які стоять перед ним. До найбільш загальних належать:

1) оцінка ефективності функціонування об'єкта через систему економічних показників.

Це завдання передбачає оцінку ситуації, яка склалася, а саме: вивчення рівня показників і їх динаміки, порівняння з показниками аналогічних підприємств, визначення місця, яке підприємство посідає на ринку, рівня використання ресурсів і виробничого потенціалу, тощо;

 • 2) вивчення причинно-наслідкових зв'язків об'єкта і побудова його факторної моделі;
 • 3) дослідження характеру причинно-наслідкових зв'язків і вибір методів їх кількісного виміру. За сучасних умов економічний аналіз володіє багатим арсеналом методів кількісного виміру причинно-наслідкових зв'язків, а саме: традиційними, математико-статистичними і евристичними;
 • 4) виявлення умов, що позитивно чи негативно впливають на результати діяльності об'єкта;
 • 5) пошук варіантів рішень, які б сприяли поліпшенню діяльності об'єкта аналізу;
 • 6) порівняння варіантів рішень;
 • 7) підготовка одного або кількох варіантів рішень для керівництва.

Завдання економічного аналізу не вичерпуються цим переліком. Багатогранність господарських ситуацій, специфічність окремих видів аналізу ставлять перед ним завдання автономного характеру.

У практиці економічного і фінансового аналізу, як правило, використовуються такі основні методики:

 • o горизонтальний (тимчасовий) аналіз - порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом або кількома попередніми періодами і визначення основної тенденції в динаміці показника;
 • o вертикальний (структурний) аналіз - визначення структури підсумкових фінансових показників з виявленням впливу кожної позиції звітності на загальний результат;
 • o аналіз відносних показників (коефіцієнтів) - розрахунок відносин між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв'язків показників.

Повний (комплексний) аналіз передбачає вивчення всіх видів діяльності туристичного підприємства і їх взаємозв'язків, загальну методику розрахунку основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства для оцінки загального положення справ шляхом порівняння розрахункових показників з деякими експертними значеннями; визначення динаміки його розвитку.

Результати комплексного аналізу оформляються у вигляді записки - пояснення до річного звіту.

Тематичний (локальний) аналіз обмежується вивченням окремих напрямів діяльності туристичного підприємства, тобто є лише частиною комплексного аналізу. Локальний аналіз - це перелік спеціалізованих методик, що дають змогу проаналізувати якийсь напрям діяльності підприємства з метою вступу з ним у конкретну форму партнерських відносин.

 
<<   ЗМІСТ   >>