Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Перевірка Звіту про фінансові результати

У процесі підтвердження достовірності інформації звіту з фінансових результатів, який перевіряє аудитор, може виникнути три ситуації, коли:

♦ інформація, показана у звіті, відображає реальний результат фінансово-господарської діяльності;

♦ інформація у звіті викривлена ненавмисне, тобто через помилки в обліку, неправильне тлумачення законів, неправильну інтерпретацію господарських фактів та з інших причин;

♦ інформація у звіті викривлена через неправильне її відображення працівниками підприємства навмисне, тобто шляхом застосування дій, спеціально підготовлених для викривлення певної інформації.

Важливою якісною характеристикою інформації звітності про фінансові результати є повнота інформації, яка в Україні найчастіше стає причиною викривлення цієї звітності. Так, за даними численних публікацій та експертних опитувань, питома вага господарських операцій, здійснених у тіньовому секторі економіки, становить за оцінками різних фахівців від 40 до 55%.

Якщо йдеться про викривлення показників фінансових результатів, то слід визначити його мету — це заниження базових показників звітності, на основі яких визначається балансовий прибуток, чи їх завищення. У зв'язку з тим, що показники звітності з фінансових результатів пов'язані з податковою звітністю, мета заниження таких показників полягає в ухиленні від сплати податків. У разі, коли базові показники фінансових результатів завищені, й на їх основі балансовий прибуток, мета такого викривлення — покращання показників фінансової звітності для подання її користувачам.

Однак під час здійснення такої складної процедури як підтвердження достовірності й повноти показників звітності з фінансових результатів, не слід обмежуватися лише такими мотивами її викривлення.

Основними напрямами емпіричного дослідження є:

♦ визначення зовнішніх обставин, пов'язаних із діяльністю підприємства, під тиском яких не відображаються реальні результати фінансово-господарської діяльності;

♦ вивчення особистих мотивів, які спонукають посадових осіб, причетних до фінансової та податкової звітності, впливати на достовірність інформації у цій звітності;

♦ виявлення причин, які сприяють приховуванню фактів недостовірного відображення інформації про фінансові результати у фінансовій та податковій звітності;

♦ виявлення мотивацій (психоаналітичний підхід), які здатні виправдати факт недостовірного відображення інформації про фінансові результати у фінансовій та податковій звітності;

♦ виявлення способів приховування фактів про невідповідність реальних даних із фінансових результатів, наданих у фінансовій та податковій звітності;

♦ визначення заходів, які можуть сприяти більш достовірному відображенню результатів фінансово-господарської діяльності у фінансовій та податковій звітності.

Фінансовий облік виконує дві основні функції:

♦ вимірює і відображає фінансовий результат;

♦ відображає фінансовий стан підприємства: його активи, зобов'язання і власний капітал.

Бухгалтерський облік згідно з новими стандартами побудований на загальноприйнятих принципах бухгалтерського обліку і міжнародних стандартах обліку і звітності. Він спрямований на:

♦ об'єктивне визначення й відображення фінансового результату діяльності та фінансового стану;

♦ відображення ринкових ризиків;

♦ урахування впливу ринку на діяльність.

Тому вивчення показників звітності закінчується дослідженням правильності відображення господарських фактів у бухгалтерському обліку.

Питання для самопідготовки

 • 1. Що таке метод аудиту?
 • 2. Назвіть та охарактеризуйте методичні прийоми організації перевірки.
 • 3. Назвіть та охарактеризуйте методичні прийоми проведення перевірки.
 • 4. Дайте визначення методики аудиту й аудиторських процедур.
 • 5. З чого складається нормативна база аудиту?
 • 6. Наведіть загальну інформацію щодо нормативно-правових актів, якими керується у своїй діяльності аудитор.
 • 7. Дайте характеристику основоположних принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
 • 8. Визначіть основні вимоги до наказу про облікову політику як нормативного документа аудиту.
 • 9. Що являє собою "предметна область аудиту", які розділи можуть до неї входити?
 • 10. Назвіть та охарактеризуйте етапи аудиторської перевірки.
 • 11. Як у методиці аудиту застосовується метод стратифікації?
 • 12. Дайте характеристику окремих положень методики аудиту.
 • 13. Наведіть приклади критеріїв перевірки та охарактеризуйте їх.
 • 14. Перерахуйте форми річної фінансової звітності.
 • 15. Яка мета складання фінансової звітності?
 • 16. Охарактеризуйте призначення основних компонентів фінансової звітності.
 • 17. Дайте якісні характеристики фінансової звітності.
 • 18. Охарактеризуйте принципи підготовки фінансової звітності.
 • 19. З чого складається формальна перевірка звітності?
 • 20. Як Ви розумієте аналітичну перевірку звітності, її завдання?
 • 21. Для чого складають порівняльний баланс?
 • 22. Як провести аналіз платоспроможності та фінансової стійкості підприємства?
 • 23. Як провести аналіз кредитоспроможності й ліквідності балансу підприємства?
 • 24. Назвіть та охарактеризуйте етапи перевірки фінансової звітності.
 • 25. Як, користуючись Методичними рекомендаціями з перевірки порівнянності показників форм річної фінансової звітності, перевірити відповідність показників різних форм звітності?
 • 26. Як перевірити правильність показників балансу?
 • 27. Які робочі документи складають при перевірці показників балансу?
 • 28. Які ситуації можуть виникнути в результаті перевірки показників Звіту про фінансові результати?
 • 29. Які фактори впливають на мотиви викривлення показників звітності?
 • 30. Які викривлення звітності вважаються суттєвими?
 
<<   ЗМІСТ   >>