Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Контрольно-ревізійна діяльність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Оформлення результатів ревізій, проведених на вимогу правоохоронних органів

Під час проведення заходу може виникнути потреба внести зміни у погоджену керівництвом правоохоронного органу і органу ДКРС програму ревізії (перевірки). Це можливо за умови внесення однією із зазначених сторін письмового обґрунтування і ухвалення на його основі рішення керівництвом іншої сторони. Тобто внесені правоохоронним органом під час ревізії (перевірки) додаткові питання керівник ревізійної групи (ревізор) приймає до виконання лише за рішенням керівника органу ДКРС. Відповідно ініційовані ревізором зміни до програми ревізії (перевірки) мають бути погоджені з керівником правоохоронного органу.

Остаточні результати ревізії (перевірки) подають в акті (довідці) зазвичай відповідно до питань, порушених правоохоронним органом. У висвітленні кожного поставленого питання має бути зазначено:

  • o які документи перевірено, за який період, метод перевірки (суцільний, вибірковий), наявність наказу керівника об'єкта контролю або іншого відповідного документа щодо відповідальності посадових осіб за здійснення окремих операцій, внесених до переліку питань ревізії (перевірки);
  • o яке порушення допущено (назва, дата, номер нормативно-правового акта, номер статті чи пункту закону, вимоги яких були порушені); розміри виявлених збитків, причини (мірою можливості) їх виникнення; посади, прізвища та ініціали осіб, на яких покладено відповідальність за здійснення певних господарських і фінансових операцій і з вини яких допущено порушення;
  • o як відображено в бухгалтерському або складському обліку операції, здійснені з порушеннями.

У складеному акті чи довідці суб'єкти державного фінансового контролю самостійно визначають критерії формування структури офіційної документації, дотримуючись уніфікованого підходу, суть якого полягає в умовному поділі документа на такі частини:

  • - вступну, в якій повністю або часткового зазначають такі дані: підстава для здійснення контрольного заходу; тема контрольного заходу; назва суб'єкта господарювання, який підлягав контролю, місце його розташування та загальні відомості про нього; дати початку й закінчення контрольного заходу; період, який підлягав дослідженню під час контрольного заходу; перелік службових осіб, що його здійснювали;
  • - констатуючу (зміст, характер і результати контрольного заходу). Ця частина може бути розділена на тематичні розділи за окремими напрямами чи процесами контрольного заходу.

В акті (довідці) ревізії (перевірки) не можна давати оцінки дій окремих посадових осіб ("розкрав кошти", "привласнив державне майно", "сфабрикував", "злочинець", "шахрай"), а також у цілому висновків звинувачувального характеру.

Відображені в акті (довідці) дані про виявлені факти недостач готівки, цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей, незаконного, нецільового витрачання державних коштів, інші фінансові порушення підтверджуються відповідними документами, інвентаризаційними описами, актами контрольних обмірів і розрахунками, що додаються до акта (довідки) ревізії (перевірки).

Акт (довідку) складають у трьох примірниках, а на письмову вимогу правоохоронного органу - і в більшій кількості. Примірники акта (довідки) для унеможливлення його (її) підробки візують ревізор на кожній сторінці та належним чином скріплюють із зазначенням на останній сторінці кількості сторінок у ньому (у ній).

Додаткова документація, складена за результатами контрольних заходів, є невід'ємною частиною офіційних матеріалів контролю і становить оформлену як додатки (переважно у вигляді зведених реєстрів, розрахунків, пояснень тощо) інформацію, що підтверджує підсумки дослідження за окремими напрямами або процесами контрольного заходу, які зафіксовано в акті, довідці чи протоколі.

Супровідна документація - це передусім листи та інформація, складені за результатами контрольних заходів (листування з органами державної влади, зокрема з правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання і громадянами, з питань, які стосуються результатів контрольного заходу, інші офіційні документи, оформлені після закінчення контрольного заходу; внутрішні документи суб'єктів державного фінансового контролю щодо розгляду або оцінки результатів контрольних заходів).

У складанні офіційної та супровідної документації потрібно дотримуватися таких принципів викладення інформації:

  • - об'єктивність і обґрунтованість;
  • - чіткість, лаконічність і доступність;
  • - повнота, комплексність і системність.

За результатами контрольних заходів, здійснених органами ДКРС, здебільшого складають акт ревізії (довідка перевірки). Вимоги до їх змісту закріплено в Методичних рекомендаціях з питань документування органами державної контрольно-ревізійної служби ревізійних дій та їх результатів, затверджених наказом ГоловКРУ України від 29.12.2000 № 110. Зокрема, акт (довідка) обов'язково має складатися із вступної, описової, підсумкової частин.

У період проведення ревізії (перевірки) представники правоохоронного органу - ініціатора ревізії (перевірки) - за потреби сприяють отриманню в установленому порядку керівником ревізійної групи (ревізором) від Національного банку України та його установ, комерційних банків та інших кредитних установ потрібних відомостей про рахунки об'єктів, що перевіряються.

Зустрічні перевірки у суб'єктів господарювання, непідконтрольних органам ДКРС, під час ревізії (перевірки), що проводиться за постановою прокурора або слідчого, здійснюють органи ДКРС на підставі постанови про призначення таких зустрічних перевірок.

Доцільно, що зустрічні перевірки на непідконтрольних підприємствах за межами регіону (Автономної Республіки Крим, відповідної області, міст Києва, Севастополя), в якому з ініціативи правоохоронного органу проводиться ревізія чи перевірка, організовували правоохоронні органи адміністративних центрів, де вони мають бути проведені.

На вимогу правоохоронних органів для з'ясування додаткових питань фінансово-господарської діяльності об'єкта контролю, які не були порушені в попередній постанові або у зверненні під час здійснення ревізії (перевірки), може бути проведена додаткова ревізія (перевірка) на підставі окремо винесеної постанови (іншого поданого звернення) за підписом прокурора, слідчого чи керівника органу МВС або СБУ, в якій визначено додаткові питання або уточнено попередні. Проведення додаткової ревізії (перевірки) за зверненням правоохоронного органу здійснює той самий або інший ревізор (ревізори) винятково за рішенням керівника органу ДКРС.

 
<<   ЗМІСТ   >>