Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Економіка туризму

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Фінансове планування туристичної компанії

Фінансові відносини туристичних підприємств виникають при формуванні і використанні грошових фондів і при обігу грошових засобів. Завданням фінансів туристичної фірми є формування грошових фондів і використання їх на основі ефективного управління грошових потоків з метою провадження своєї виробничо-обслуговуючої і фінансової діяльності, отримання прибутку, забезпечення фінансової стійкості.

У процесі виробничо-обслуговуючої діяльності туристичних фірм виникають такі фінансові відносини:

 • - турагента з туроператором з розрахунків за придбані туристичні путівки;
 • - турагента з іншим турагентом при реалізації путівок даного турагента;
 • - туристичної фірми з органами житлово-комунального господарства з оплати оренди і комунальних послуг;
 • - туристичної фірми з органами муніципального управління при виплаті орендної плати за земельну ділянку, частину лісу та ін.;
 • - туристичного підприємства зі своїми працівниками стосовно виплати заробітної плати, премій, дивідендів за акціями;
 • - туристичної фірми з банківською системою при оформленні кредиту, купівлі валюти;
 • - туристичної фірми з бюджетом і позабюджетними фондами чи податковою службою при сплаті податків та інших платежів;
 • - туристичної фірми зі страховими компаніями з операцій страхування;
 • - туристичної фірми з недержавними пенсійними фондами;
 • - туристичної фірми з органами державного управління (митниця);
 • - туристичної фірми з фінансовими організаціями, небанківськими кредитними організаціями при здійсненні трастових, трансферних і заставних операцій, лізингу.

Фінансовий план фірми покликаний забезпечити виробничий план фінансовими ресурсами. Він суттєво впливає на економіку туристичної фірми, що зумовлено низкою обставин: по-перше, у фінансових планах порівнюються попередньо визначені витрати на туристичну діяльність з реальними можливостями туристичної фірми, а потім шляхом коригування досягається матеріально-фінансова збалансованість; по-друге, статті фінансового плану пов'язані з усіма економічними показниками діяльності туристичної фірми з основними розділами підприємницького плану: виробництвом туристичної продукції; вдосконаленням управління; підвищенням ефективності діяльності туристичної фірми, прибутку, рентабельності та економічного стимулювання.

Процес фінансового планування поділяється на два етапи. На першому етапі аналізуються фінансові показники попереднього періоду. Для цього використовуються основні фінансові документи туристичної фірми - бухгалтерський баланс, звіти про прибутки і збитки, про рух грошових коштів. Вони мають важливе значення для планування, оскільки містять відомості необхідні для аналізу і розрахунку фінансових показників діяльності туристичної фірми, а також служать основою для складання прогнозних документів.

Другий етап передбачає складання основних прогнозних документів, що перебувають між собою у взаємозв'язку через різні показники.

Існує декілька варіантів розробки фінансового плану. За одним з них. до складу документів входять такі прогнози:

 • o обсягів продажу;
 • o руху грошових коштів;
 • o звіту про прибутки і збитки;
 • o балансу.

Основною метою побудови перелічених фінансових документів є оцінка фінансового стану туристичної фірми на кінець планованого періоду.

Прогноз обсягів продажу не випадково увійшов до складу фінансового плану і стоїть в ньому на першому місці. Джерелом переважної частини фінансових ресурсів є виторг від реалізації туристичної продукції, до складу якої включають практично всі майбутні грошові витрати туристичної фірми. Підставою для розрахунку обсягу реалізації туристичної продукції служать результати маркетингових досліджень. Прогноз обсягів продажу дає уявлення про ту частку ринку, яку туристична фірма планує зайняти своєю продукцією.

Прогнози стосовно обсягів продажу виражаються як у грошових, так і у фізичних одиницях і допомагають визначити вплив ціни, обсягів виробництва, інфляції і зміни співвідношення валютного курсу гривні на потоки наявних грошових коштів туристичної фірми.

Зазвичай прогноз реалізації туристичної продукції складається на три роки наперед. Показники для першого року наводяться за місяцями і відрізняються великою точністю та надійністю, оскільки майбутні покупці добре відомі, з ними вже укладені договори на реалізацію туристичного продукту. Показники для другого року наводяться поквартально, а для третього - однією річною сумою.

Прогноз обсягів продажу конкретного виду туристичного продукту може бути представлений у формі таблиці (табл. 3.5).

Таблиця 3.5. ПРОГНОЗ ОБСЯГІВ ПРОДАЖУ НА 2015 р.

№ з/п

Показник

Фактичне значення, 2014 р.

Січень

Лютий

Грудень

Разом за 2015 р.

1

Обсяг продажу в натуральному вираженні, шт.

2

Ціна за одиницю продажу, грн

3

Рівень інфляції, %

4

Курс, дол/грн

5

Обсяг реалізації в грошовому вираженні, грн

Найважливішим документом фінансового плану вважається баланс грошових потоків, метою якого є домогтися синхронності надходження і витрачання грошових коштів або необхідного рівня ліквідності активів туристичної фірми в майбутньому. Ліквідність туристичного проекту, що реалізовується, може впливати на його прибутковість. Брак грошових коштів у конкретний момент часу може спричинити неплатежі і навіть загрозу неспроможності. Затримка в платежах призводить до необхідності сплачувати великі штрафи і пені, що зменшують балансовий прибуток туристичної фірми.

Баланс грошових потоків складається у формі таблиці, в якій відображаються відомості про наявність грошових коштів на початок періоду, їх надходження і витрачання протягом цього періоду. Завершується таблиця відомостями про наявність грошових коштів на кінець періоду.

Для прогнозного аналізу прибутку на практиці широко використовується метод "витрати- обсяг - прибуток", який називають аналізом беззбитковості. Він надає такі можливості:

 • o визначити обсяги виробництва і продажу туристичної продукції з метою їх беззбитковості;
 • o встановити розмір бажаного прибутку;
 • o збільшити гнучкість фінансових планів завдяки врахуванню різних варіантів зміни ситуації (нових цінових чинників, динаміки обсягів продажу тощо).

Цей метод планування прибутку базується на принципі розмежування витрат на умовно-постійні та умовно-змінні і розрахунку маржинального прибутку. Віднявши від виторгу з реалізації туристичної продукції (без ПДВ, акцизів, митних зборів) умовно-змінні витрати, отримуємо маржинальний прибуток. Потім відніманням від маржинального прибутку умовно-постійних витрат визначаємо фінансовий результат (прибуток або збиток). Точка беззбитковості - це такий обсяг виторгу, за якого туристична фірма не отримує ні прибутку, ні збитку.

Точка критичного обсягу виробництва відповідає такому обсягу виробництва, за якого виторг від реалізації дорівнює її повній собівартості.

Після визначення точки беззбитковості планування прибутку будується на основі ефекту операційного (фінансового) важеля, тобто того запасу фінансової міцності, за якого підприємство може дозволити собі зменшити обсяг реалізації, не зазнаючи збитків. Ефект операційного важеля полягає в тому, що будь-яка зміна виторгу від реалізації спричиняє ще більшу зміну прибутку.

Цей ефект пов'язаний з непропорційним впливом умовно-постійних і умовно-змінних витрат на фінансовий результат за зміни обсягів виробництва і реалізації: що вища частка умовно-постійних витрат у собівартості продукції, то сильніший вплив операційного важеля. І навпаки, із зростанням обсягів продажу частка умовно-постійних витрат у собівартості і вплив операційного важеля зменшуються.

Прогноз балансу має велике значення при перспективному фінансовому плануванні. Структура прогнозованого балансу відповідає загальноприйнятій структурі звітного балансу туристичної фірми, оскільки як початковий використовується звітний баланс на останню дату.

Фінансові відносини в туризмі мають свої особливості і регулюються системою фінансових планів. Фінансові плани складаються на підставі таких основних фінансових документів: річна балансова відомість, щомісячний рух готівки, прогноз обсягів продажу, оцінка прибутків і витрат, прогноз ключових фінансових показників.

Балансова відомість туристичної фірми складається за загальними стандартами. Баланс турфірми - це зведена таблиця, що містить інформацію про джерела капіталу і вартість їх на початок і кінець розрахункового періоду. В лівій частині балансової таблиці вносяться відомості про активи фірми (матеріально-грошові засоби, якими володіє підприємство і які активно зайняті в процесі виробництва). Права частина балансу - пасиви туристичного підприємства (різноманітні зобов'язання перед кредиторами та грошові засоби, що не беруть участі в процесі виробництва - акціонерний капітал, прибуток).

Аналіз готівки туристичної фірми проводиться в два етапи: на першому етапі прослідковується рух готівки, а на другому - складається прогноз бюджету готівки. Прогноз бюджету готівки складається з таких показників:

 • 1. Обсяг продажу - розраховується відповідно до ціни та обсягу реалізованої продукції.
 • 2. Загальне використання готівки - включає витрати на матеріали, оплату праці, амортизацію, енергію технологічну, експлуатацію та ремонт машин і механізмів, капітальні витрати, платежі в бюджет, дивіденди та інші загальновиробничі та позавиробничі витрати.
 • 3. "Кеш-флоу", або чистий потік готівки, - різниця на рахунку грошей, які надходять, та тих, що йдуть на оплату витрат.
 • 4. Початковий баланс готівки - кількість готівки, якою підприємство володіло до початку розрахункового періоду.
 • 5. Кінцевий баланс готівки - сума третього та четвертого рядків.
 • 6. Резерв підприємства, мінімально необхідний для започаткування власного бізнесу.
 
<<   ЗМІСТ   >>