Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АУДИТ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Мета, предмет і об'єкти аудиту грошових коштів

Мета аудиту грошових коштів — встановити достовірність даних щодо їхньої наявності та руху, повноти і своєчасності відображення інформації в первинних та зведених документах й облікових регістрах, правильності ведення обліку грошових коштів і розрахунків відповідно до прийнятої облікової політики, достовірності відображення залишків у звітності господарюючого суб'єкта.

Предмет аудиту грошових коштів — господарські процеси та операції, пов'язані з рухом грошових коштів та інших коштів, а також відносини, що виникають при цьому на підприємстві та за його межами.

Об'єктами аудиту грошових коштів можуть бути:

 • 1). Елементи облікової політики:
  • - П)БО, якими керується підприємство при веденні обліку грошових коштів;
  • - номенклатура робочих бухгалтерських рахунків, а також будова аналітичних рахунків з обліку грошових коштів;
  • - розподіл посадових обов'язків серед працівників і графік документообігу, графік здачі звітів касирів;
  • - порядок здачі виручки касирами підприємства;
  • - форми бланків документів, регістрів обліку та звітності;
  • - порядок укладання договору про повну матеріальну відповідальність;
  • - визначення ліміту центральної (головної) каси чи операційних кас у розрізі окремих підрозділів підприємства;
  • - порядок проведення інвентаризації коштів. 2). Операції з обліку коштів:
  • - грошові кошти (готівка) в касі чи операційних касах підприємства;
  • - грошові кошти на рахунках у банку;
  • - грошові кошти в національній валюті;
  • - грошові кошти в іноземній валюті;
  • - інші кошти.
 • 3). Записи в первинних та зведених документах, регістрах обліку та у звітності.
 • 4). Інформація про порушення ведення в обліку нестачі, зловживання, які знайшли документальне підтвердження в актах ревізії, перевірок, висновках аудиторів і постановах правоохоронних органів.

Нормативно-правове забезпечення аудиту грошових коштів

Необхідно нагадати, що нормативні документи щодо обліку будь-якого об'єкту чи групи об'єктів умовно можна розподілити на дві частини:

 • 1. Загальні документи, притаманні всім об'єктам або їх більшості (див. п. 2 Підтеми 7.1 Модуля II, їхній перелік включає 16 документів);
 • 2. Документи, де відображаються вимоги саме до визначеної групи об'єктів (нумерація документів цієї групи починається з 17-ї позиції).

Документами другої групи щодо грошових коштів є:

 • 17) Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті / Постанова Правління НБУ № 22 від 21.01.04;
 • 18) Інструкція про ведення касових операцій банками України / Постанова Правління НБУ № 174 від 01.06.11;
 • 19) Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах / Інструкція Правління НБУ № 492 від 12.11.03;
 • 20) Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні / Постанова Правління НБУ № 637 від 15.12.04;
 • 21) Про банки і банківську діяльність / Закон України № 2121-ІІІ від 07.12.2000;
 • 22) Про встановлення граничної суми розрахунку готівкою / Постанова Правління НБУ № 210 від 06.06.13;
 • 23) Положення про форму та зміст розрахункових документів / Наказ ДПА України № 614 від 01.12.2000;
 • 24) Порядок ведення Реєстру виданих та отриманих податкових накладних / Наказ Міністерства доходів і зборів України № 708 від
 • 25.11.13;
 • 25) Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки / Наказ Президента України № 436/95 від 12.06.95;
 • 26) Про затвердження змін у Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні / Постанова Правління НБУ № 252 від 29.04.09;
 • 27) Про платіжні системи та переказ коштів в Україні / Закон України № 2346-ІП від 05.04.01;
 • 28) П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів" (для звітності по 2012 рік включно) (Додаток С).
 
<<   ЗМІСТ   >>