Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіко-правові основи капітального будівництва

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

За рахунок яких ресурсів забезпечується реалізація капіталовкладень?

Обсяги капітальних вкладень (інвестицій), у цілому і за їх окремими видами, підприємства визначають щорічно, виходячи з потреби в них і наявних джерел фінансування.

Капітальні вкладення підприємств-інвесторів забезпечуються фінансовими ресурсами з різних джерел. Фінансові ресурси, що спрямовуються на фінансування капітальних вкладень підприємств-інвесторів, можуть бути сформовані за рахунок таких джерел:

 • — власних джерел фінансових ресурсів інвесторів;
 • - позикових джерел фінансових ресурсів інвесторів;
 • - залучених джерел фінансових ресурсів інвесторів;
 • - бюджетних інвестиційних асигнувань;
 • - коштів позабюджетних фондів;
 • - інших власних джерел фінансових ресурсів інвесторів;
 • - коштів іноземних інвесторів.

Склад джерел фінансування, що спрямовуються на капітальні вкладення, залежить від рівня централізації здійснюваних капітальних

Вкладень від інвесторів, враховуючи форму власності.

Інвестор — юридична (фізична) особа, що приймає рішення про вкладення власних, позикових або залучених коштів у формі капітальних вкладень в об'єкти будівництва.

У випадках, коли інвесторами державних капітальних вкладень є органи державної влади всіх рівнів, джерелами фінансування таких капітальних вкладень є кошти відповідних бюджетів, позабюджетних фондів і позикових коштів. Бюджетні кошти на фінансування об'єктів виробничого призначення підприємствам виділяються в тих випадках, коли ці об'єкти включені до складу цільової комплексної програми, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Обсяги бюджетних коштів, які виділяються на фінансування відповідних видів державних капітальних вкладень, передбачаються в бюджетах відповідних рівнів.

Обсяги позабюджетних фондів, що спрямовуються на фінансування державних капітальних вкладень, встановлюються при розподілі коштів відповідних позабюджетних фондів. Обсяги позикових коштів, які спрямовуються на фінансування державних капітальних вкладень, визначаються у вигляді різниці між передбачуваним обсягом відповідного виду державних капітальних вкладень і наявних джерел їх фінансування.

Державні підприємства й організації, а також ті, які засновані на колективній формі власності, забезпечують капітальні вкладення власними, залученими і позиковими джерелами фінансових ресурсів. При цьому власні джерела фінансування капітальних вкладень підприємств складаються з внесків засновників (при створенні колективних підприємств), амортизаційних відрахувань, прибутку й інших джерел. Внески засновників формуються в обсягах, передбачених установчим договором. Внески засновників, що надійшли в грошовій формі, вкладаються спочатку, як правило, у придбання основних фондів, тобто використовуються у вигляді джерела фінансування створюваних основних фондів

Які джерела фінансування капітального будівництва?

Джерелами фінансування капітального будівництва відповідно до статті 10 Закону України "Про інвестиційну діяльність" можуть бути:

 • - власні фінансові ресурси інвестора (прибуток, амортизаційні відрахування, відшкодування збитків від аварій, стихійного лиха, грошові нагромадження і заощадження громадян, юридичних осіб тощо);
 • - позичкові фінансові кошти інвестора (облігаційні позики, банківські та бюджетні кредити);
 • - залучені фінансові кошти інвестора (кошти, одержані від продажу акцій, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб);
 • - бюджетні інвестиційні асигнування;
 • - безоплатні та благодійні внески, благодійні внески організацій, підприємств і громадян.

Зазвичай інвестор використовує власні, позичкові та залучені кошти. Водночас важливим джерелом фінансування є кошти державного та місцевого бюджетів.

У такій формі, як правило, здійснюється державних та комунальних підприємств або у разі реалізації інвестиційного проекту будівництва, визнаного пріоритетним.

Згідно з Порядком державного фінансування капітального будівництва (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року №1764), який є обов'язковим для підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що здійснюють капітальне будівництво, у разі його фінансування за рахунок державних і змішаних капітальних вкладень:

- державне фінансування капітального будівництва надається інвестиційним проектам, відібраним згідно з Порядком проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету, затвердженим постановою КМУ від 25.11.1999 р. № 2145;

Форми державного фінансування:

 • а) підприємствам державної та комунальної форми власності надаються на безповоротній основі;
 • б) підприємствам іншої форми власності на умовах кредиту для фінансування капітального будівництва, проектні терміни якого не перевищують трьох, а в окремих випадках — п'яти років;

Етапи забезпечення державного фінансування:

 • 1. Подання профільному міністерству на затвердження Кабінетом Міністрів України таких документів:
  • а) розподілу державних капітальних вкладень за головними розпорядниками коштів державного бюджету;
  • б) переліку об'єктів, що фінансуються за їх рахунок.
 • 2. Внесення Мінфіном на підставі розподілу державних капітальних вкладень змін до розпису державного бюджету України та доведення їх до Державного казначейства для здійснення платежів відповідно до порядку виконання Державного бюджету за видатками.
 • 3. Подання замовниками до відповідних органів Державного казначейства за місцем розташування таких документів:
  • - титул будови (об'єкта) або титул перехідної будови (об'єкта);
  • - внутрішньобудівельний титул будови (об'єкта);
  • - титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва;
  • - договір підряду (контракт) з визначенням вартості будівництва, форм розрахунків за виконані роботи та майнової відповідальності за порушення умов договору підряду (контракту). У разі здійснення будівництва об'єкта кількома генеральними підрядниками договір підряду (контракт) подається окремо щодо кожного виконавця, для перехідних об'єктів — додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році;
  • - наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об'єкт;
  • - інші документи згідно з нормативно-правовими актами Державного казначейства щодо касового виконання державного бюджету за видатками.
 • 4. Забезпечення державного фінансування у відповідній формі та з дотриманням встановленого порядку; так здійснення видатків на капітальне будівництво за рахунок державних капітальних вкладень на умовах кредиту здійснюється в такому порядку:
  • а) можливість надання державних капітальних вкладень на умовах кредиту — лише за наявності забезпечення виконання зобов'язань з його погашення заставою або поручительством;
  • б) за використання кредиту встановлюється річна відсоткова плата на рівні облікової ставки Національного банку із застосуванням коефіцієнта 1,2;
  • в) укладення між головним розпорядником коштів та замовником (позичальником) кредитного договору після перевірки вищезазначених документів; обов'язковою умовою договору є забезпечення виконання зобов'язань з погашення кредиту заставою або поручительством;
  • г) кредит погашається, а відсотки за його користування нараховуються і сплачуються замовником відповідно до умов кредитного договору щокварталу не пізніше ніж 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом, у якому здійснено перерахування суми кредиту, за рахунок власних коштів та інших джерел, крім коштів державного бюджету;
  • д) замовники (позичальники) подають в установленому порядку до відповідних органів Державного казначейства та головних розпорядників коштів державного бюджету звіт про використання державних капітальних вкладень, наданих на умовах кредиту та про їх повернення;
 
<<   ЗМІСТ   >>