Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Внутрішньогосподарський контроль

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Служба внутрішнього аудиту, як суб'єкт внутрішньогосподарського контролю

Завдання здійснення постійного та пильного внутрішнього контролю за різноманітними параметрами внутрішньогосподарської діяльності не може повною мірою забезпечити незалежний (зовнішній) аудит, який є лише дискретним (періодичним) контролем.

Теж саме стосується стратегій діяльності підприємства, які потребують тривалої розробки, постійного коригування та своєчасної зміни. Підвищення ефективності функціонування внутрішньогосподарського контролю досягається роботою усіх його ланок, в тому числі й спеціалізованого підрозділу внутрішнього аудиту.

Внутрішній аудит є однією зі складових внутрішньогосподарського контролю та являється дієвим інструментом, який дає змогу виявляти можливості для підвищення ефективності бізнесу.

За міжнародними стандартами аудиту внутрішній аудит - діяльність з оцінювання, яка організована в межах суб'єкта господарювання і яку виконує окремий відділ.

Внутрішній аудит - це складова частина загального аудиту, організованого на економічному суб'єкті на користь його власників і регламентованого його внутрішніми документами щодо дотримання встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку, складання і подання звітності, внутрішнього її аналізу, та надійністю функціонування всієї системи внутрішньогосподарського контролю.

Служба внутрішнього аудиту виконує роль діагностичного засобу в процесі управління господарською діяльністю підприємства.

Метою внутрішнього аудиту є експертна оцінка реалізації внутрішньогосподарського контролю, а також розробка стратегій фінансового та виробничого розвитку підприємства, що здійснюється всіма його структурними підрозділами. Тобто внутрішньому аудиту притаманно виконання не лише контрольних функцій, а й функцій економічного діагностування, планування, здійснення управлінського консультування тощо.

Наведемо основні завдання служби внутрішнього аудиту у сфері господарської діяльності підприємства (Рис. 3.7).

Основні завдання служби внутрішнього аудиту

Рис. 3.7. Основні завдання служби внутрішнього аудиту

Наведені завдання є актуальними не тільки для служб внутрішнього аудиту великих підприємств, а й для структур середнього та малого бізнесу.

Створення служби внутрішнього аудиту на підприємстві дає змогу: 1. забезпечити ефективне функціонування, стабільність і відповідний визначеним цілям ринкової конкуренції;

  • 2. зберігати і продуктивно використовувати ресурси та потенціал підприємства;
  • 3. своєчасно виявляти та мінімізувати комерційні, фінансові та інші ризики в управлінні підприємством;
  • 4. сформувати адекватну сучасним умовам господарювання, які постійно змінюються, систему інформаційного забезпечення всіх рівнів управління, що дасть змогу миттєво реагувати на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища та своєчасно адаптувати функціонування підприємства до цих змін.
  • 5. уникнути суперечок між партнерами, особливо в ситуаціях з угодами про розподіл прибутку, можливо, якщо бухгалтерські рахунки будуть піддані об'єктивному аналізу зі сторони аудитора;
  • 6. усунути конфлікти між власниками, кредиторами та іншими групами людей, які представляють звітність, де може бути зроблено умисні помилки, можливо, якщо перед цим буде проведено незалежний аналіз аудитором чи аудиторською фірмою;
  • 7. у разі появи нового партнера вся процедура підписання договорів, контрактів значно полегшиться, якщо бухгалтерські рахунки, доступні для вивчення, будуть попередньо проаналізовані незалежною людиною-аудитором.

Інші суб'єкти внутрішньогосподарського контролю

В контролі беруть участь спеціалісти-технологи та організатори виробництва, а також очолювані ними служби, що здійснюють технологічне, технічне, організаційно-економічне керівництво відповідною галуззю виробництва.

Важливу роль відіграють і керівники структурних підрозділів, які систематично стежать за виконанням господарських завдань з виробництва продукції, робіт, послуг, якістю виробленої продукції, матеріальними та грошовими ресурсами та їх використанням за призначенням, дотриманням трудової дисципліни та збереженням власності.

Вказані суб'єкти систематично контролюють своєчасність та якість виконання основних технологічних операцій, дотримання правил з охорони праці, техніки безпеки, санітарної гігієни й протипожежного захисту, внутрішнього трудового розпорядку, дотримання вимог чинного законодавства тощо.

Особливими суб'єктами внутрішньогосподарського контролю й, перш за все, самоконтролю є трудові колективи підприємств.

До їх повноважень відносяться питання контролю за збереженням і раціональним використанням матеріальних, власних трудових і фінансових ресурсів, достовірністю відомостей щодо кількості та якості ресурсів і продукції, правильністю взаєморозрахунків з іншими підрозділами, повнотою й своєчасністю виконання адміністрацією та іншими підрозділами договірних зобов'язань. їм також надаються права контролю за ходом виробничих процесів у власних підрозділах.

Конкретні контрольні повноваження посадових і матеріально-відповідальних осіб визначаються розроблюваними на кожному підприємстві посадовими інструкціями.

 
<<   ЗМІСТ   >>