Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Попереднє обстеження

Для проведення попереднього обстеження аудиторська фірма направляє до потенційного клієнта групу спеціалістів на строк від декількох годин до одного-двох тижнів залежно від обсягів підприємства-клієнта. За результатами обстеження аудиторська фірма приймає рішення про роботу з клієнтом.

Для того, щоб оцінити можливість майбутньої роботи, слід простежити тенденцію в господарсько-фінансовій діяльності підприємства, а саме одержати інформацію про;

♦ організаційну структуру потенційного клієнта;

♦ особливості його виробничої діяльності;

♦ постачальників та покупців;

♦ дочірні й залежні організації;

♦ рентабельність і розподіл прибутків;

♦ систему внутрішнього контролю;

♦ курс акцій клієнта (якщо вони котируються на ринку цінних паперів);

♦ принципи формування оплати праці персоналу. Джерелами інформації в цьому разі можуть бути:

♦ установчі документи клієнта;

♦ бухгалтерська і статистична звітності;

♦ звіти аудиторів і акти податкових інспекцій;

♦ плани, кошториси, договори, контракти;

♦ протоколи зборів та засідань;

♦ інші документи;

♦ інформація, одержана під час бесіди з керівництвом клієнта та його персоналом;

♦ інформація, одержана під час огляду економічного суб'єкта, його відділів, складів.

При обстеженні підприємства слід проаналізувати його фінансовий стан і в першу чергу визначити відношення власного капіталу до залученого. Основою стабільності є власний капітал. Однак фінансування діяльності підприємства лише за рахунок власного капіталу не завжди вигідне, особливо при сезонному виробництві. При використанні тільки власного капіталу в одному періоді власні кошти будуть накопичуватися, а в іншому буде відчуватися їх нестача. При цьому також слід враховувати ціни на фінансові ресурси та віддачу капіталу. У випадках, коли віддача капіталу буде більшою за плату за кредитами, то, залучаючи позикові кошти, підприємство може підвищити рентабельність власного капіталу. Проте, якщо підприємство функціонує переважно за рахунок залученого капіталу, то його фінансовий стан нестабільний і потребує постійного контролю за своєчасним поверненням позик, швидким обігом позикових коштів та їх віддачею. Тому, здійснюючи перевірку, аудитор повинен оцінити фінансову стратегію підприємства.

Фінансовий стан підприємства визначається за певними коефіцієнтами, серед яких коефіцієнт фінансової автономності, коефіцієнт фінансової залежності та коефіцієнт фінансового ризику.

Аналізуючи ці показники, слід пам'ятати про користувачів інформації. Для банків та інвесторів більш надійною є ситуація, коли частина власного капіталу у клієнта вища. Це знижує їх фінансовий ризик. Самі ж підприємства зацікавлені в залученні позикових коштів. Це дає можливість при вмілому використанні залучених коштів розвивати виробництво, збільшувати дохідність власного капіталу.

У різних галузях склалися відповідні норми співвідношення залучених і власних коштів. У галузях із низьким коефіцієнтом обертання капіталу цей показник не по винен перевищувати 0,5, а там, де оборот капіталу високий, коефіцієнт фінансового ризику може перевищувати 1. А ще аудитору корисно проаналізувати структуру власного та залученого капіталів. Якщо в структурі власного капіталу помітна тенденція до збільшення нерозподіленого прибутку та фондів накопичення, це свідчить про розширене відтворення.

Залучення позикових коштів є нормальним явищем за умови, що ці кошти не заморожуються на довгий строк в обороті й своєчасно повертаються. Адже несвоєчасно повернені борги тягнуть за собою штрафи, санкції, а це, в свою чергу, призводить до погіршення фінансового стану підприємства. Тому недостатньо проаналізувати структуру позикових коштів, треба також вивчити склад, установити момент виникнення заборгованості, суми сплачених санкцій за прострочені зобов'язання. Якщо серед залучених коштів є довгострокові кредити, аудитору бажано знати строки повернення такої позики, оскільки від цього залежить фінансовий стан підприємства.

Здійснюючи аналіз кредиторської заборгованості, необхідно її порівняти суми з дебіторською заборгованістю. Якщо дебіторська заборгованість перевищує кредиторську, це свідчить про іммобілізацію власного капіталу в дебіторську заборгованість. Цей момент дуже важливий для зовнішніх користувачів інформації (банків, постачальників, інвесторів, власників, акціонерів) при вивченні ступеня фінансового ризику, а для керівництва клієнта — при встановленні перспективного варіанта організації фінансів.

Після проведення дослідження звітності клієнта одержані висновки за окремими показниками — аналіз фінансового ризику клієнта, динаміка структури власного капіталу, динаміка структури залученого капіталу, результативність експлуатації капіталу — узагальнюються в анкеті, на основі якої складається загальний висновок про досліджувану звітність.

До анкети можуть включатися й інші показники, які аудитор вважатиме за доцільне дослідити.

Лише після вивчення фінансового стану клієнта аудиторська фірма може зробити певні висновки стосовно підписання з ним договору. У разі, якщо в результаті такого аналізу аудитор бачить, що для проведення повноцінної перевірки клієнт повинен поновити свій бухгалтерський облік, або вже на стадії обстеження виявлено, що позитивного висновку аудитор дати не може, або виникають сумніви в тому, що клієнт готовий надати аудитору всю необхідну документацію, чи виникають сумніви у платоспроможності клієнта, то керівникові аудиторської фірми слід подумати, чи варто підписувати договір із таким клієнтом.

При роботі з постійним клієнтом інформацію про його економічну діяльність отримують із постійної документації клієнта, робочих документів за минулий рік, фінансових кошторисів за минулий рік, проміжної фінансової звітності клієнта за поточний рік, інформації аудиторської групи, яка протягом року працювала з клієнтом, інформації керівників клієнта. Як правило, вартість попереднього обстеження вноситься до загальної вартості проведення аудиту за умови, що договір із клієнтом буде підписаний.

Після того, як аудиторська фірма вирішила працювати з обраним клієнтом, вона повинна встановити трудомісткість роботи, визначитися з термінами її проведення, підібрати кадри для проведення аудиту з урахуванням знань галузі клієнта і досвіду персоналу.

Зразок листа клієнта з проханням про проведення аудиту

Просимо провести аудит річної звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності нашого підприємства за 200х рік із метою визначення достовірності звітності, обліку, його повноти, відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам та видачі відповідного висновку.

Ми гарантуємо аудитору доступ до будь-яких записів, документації та іншої інформації, необхідної для проведення аудиту.

Відповідальність за початкові залишки станом на 01.01.200x р. беремо на себе.

Питання про термін проведення аудиторської перевірки та її оплати буде обумовлено в договорі при позитивному вирішенні питання щодо співпраці.

Додатково повідомляємо, що за попередні роки аудит проводила фірма АФ "Аудит-Полісся".

Зразок листа аудиторської фірми про згоду на проведення аудиту

Згідно з чинним положенням і нормами аудиту вивченню підлягатимуть баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності, регістри бухгалтерського обліку, окремі первинні документи, інша документація, що містить необхідну інформацію про об'єкти, які перевіряються.

Аудит проводиться нами у відповідності з чинним законодавством України, зокрема Законом України "Про аудиторську діяльність", нормативними актами і положеннями.

Мета аудиту — оцінити ступінь повноти і достовірності обліку, визначення основних показників і результатів діяльності Вашої організації, показаних у бухгалтерській звітності за 200х рік.

Для обґрунтування своїх висновків ми використовуємо ряд тестів перевірки достовірності й достатності облікової інформації, в реалізації яких сподіваємося на участь службовців Вашої організації.

З огляду на вибірковий характер тестів та інших притаманних аудиту обмежень є певний ризик припуститися окремих помилок і неточностей. Ми зробимо все, щоб звести їх до мінімуму, але гарантувати абсолютної точності висновків ми не можемо. Усі виявлені відхилення в обліку і звітності від встановленого порядку, так само, як помилки і факти шахрайства, знайдуть відображення у звіті про перевірку, який призначається тільки замовнику.

Нагадуємо Вам про відповідальність керівництва за складання бухгалтерської та іншої фінансової звітності, включаючи відображення первинних даних обліку, забезпечення адекватних бухгалтерських записів і внутрішнього контролю, вибір і застосування облікових рішень. Ми просимо від керівництва організації письмового підтвердження достовірності й повноти наданої аудитору інформації. Сподіваємося на

всебічну співпрацю з Вашим персоналом і на те, що в наше розпорядження будуть надаватися будь-які записи, документація та інша інформація, необхідні для проведення аудиторської перевірки.

Наш гонорар буде визначений у міру виконання роботи, залежно від часу, який потрібен для проведення аудиту, від прямих поточних витрат. Оплата окремих видів робіт може змінюватися відповідно до ступеня відповідальності, досвіду і рівня кваліфікації аудиторів і асистентів.

Просимо Вас підписати і повернути одну копію листа із зазначенням її відповідності Вашому розумінню угод з аудиту бухгалтерської звітності.

Зразок листа аудиторської фірми про незгоду на проведення аудиту

Наша відмова грунтується на результатах відповіді попереднього аудитора щодо несвоєчасних розрахунків. Ваш попередній аудитор — фірма "Контроль" - була незадоволена строками оплати з Вашого боку. Тому ми вважаємо за неможливе проведення нами аудиту (можуть бути інші мотиви відмови від співпраці).

Зразок листа про можливість надання інформації нинішньому аудитору

Зразок листа про можливість надання інформації нинішньому аудитору

Зразок

Анкета опитуванні попереднього аудитора щодо клієнта_____

№ з/п
Питання Відповіді
1 2 3
1. Тривалість співпраці.
2. Види послуг, що надавалися.
3. Вид висновку, виданий попереднього року.
4. 3 чиєї ініціативи (клієнт, аудитор) відбулася зміна аудитора?
5. Причини зміни аудитора.
б. Чи була незгода між Вами і клієнтом? Якщо так, то вкажіть основні причини.
7. Який обсяг аудиту?
8. Який термін проведення попереднього аудиту?
9. Яка кількість аудиторів працювала?
10. Яка Ваша оцінка системи внутрішнього контролю? У т. ч.:

- постановки бухгалтерського обліку;

- організації роботи внутрішнього аудиту;

- процедур контролю при прийнятті управлінських рішень?
II. Чи були порушення з боку клієнта щодо виконання своїх зобов'язань?
12. Чи своєчасно проводилася оплата аудиторських послуг?
13. Інші питання, характерні для конкретного клієнта.

 
<<   ЗМІСТ   >>