Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Вексельна справа

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИКОРИСТАННЯ ПРОСТИХ ВЕКСЕЛІВДЛЯ ОПЛАТИ ВВІЗНОГО І ВИВІЗНОГО МИТА

Для оплати ввізного мита на давальницьку сировину в Україні використовуються прості векселі. Вони виписуються українським виконавцем замовлення, а першим векселетримачем стає орган митного контролю. При цьому діють такі правила:

 • • вексель не підлягає переданню іншій особі за індосаментом;
 • • місцем оплати векселя є місцезнаходження банку України, в якому відкрито розрахунковий рахунок векселедавця;
 • • вексель виписується тією валютою, якою визначена митна вартість давальницької сировини;
 • • термін векселя від дня складання до дня погашення визначається строком виконання операції з давальницькою сировиною, але не більше 90 днів. У разі невиконання цих умов або невивезення всієї готової продукції чи її частини у визначений термін виконавець зобов'язаний упродовж п'яти банківських робочих днів оплатити вексель. Відповідальним за точність визначення строку платежу є векселедавець;
 • • векселетримачем виступає Державна податкова адміністрація за місцем перебування суб'єкта підприємницької діяльності;
 • • оформлення векселя суб'єктом підприємницької діяльності здійснюється лише на вексельному бланку Національного банку України.

Якщо ввізна вантажна митна декларація на давальницьку сировину оформлюється пізніше від дня складання векселя, шо взятий на облік податковою адміністрацією, то за бажанням векселедавця складається новий вексель і з нього робиться одна копія, а датою його складання вважається дата оформлення ввізної вантажної митної декларації. Новий вексель разом з його копією і копією декларації подається до податкової адміністрації, яка взяла на облік первинний вексель і є підставою для погашення цього векселя і копії з нього.

Новий вексель, взятий на облік податковою адміністрацією, повертається тримачеві для пред'явлення органові митного контролю, а його копія і погашена копія первинного векселя залишаються у податковій адміністрації.

Погашення простих векселів, що видані для оплати операцій з давальницькою сировиною, здійснюється боржником шляхом подання до податкової адміністрації належних документів про оплату вексельної суми, копії вивізної вантажної митної декларації з позначкою "Давальницька сировина" і заяви, у якій містяться прохання погасити раніше складений вексель, реквізити векселя та інформація про повне або часткове вивезення готової продукції та про відповідну частину вексельної суми, що підлягає погашенню. Відповідальність за точність нарахування частини вексельної суми, яка має бути погашена, несе векселедавець, а його заява підлягає розглядові у день її надходження до податкової адміністрації. На основі цього на лицевому боці векселя робиться напис "Погашено", котрий засвідчується підписом начальника (заступника) Державної податкової адміністрації. Такий вексель погашаешь' ся у випадках:

 • • вивезення готової продукції за межі митної території України;
 • • оплати ввізного мита (вексельної суми);
 • • часткового вивезення готової продукції у визначений строк і оплати ввізного мита на частину продукції, що залишилася невивезеною в указаний строк (непогашеної вексельної суми);
 • • переоформлення нового векселя і погашення первинного.

У випадку невивезення всієї готової продукції чи її частини у строк, передбачений чинним законодавством, векселедавець здійснює заходи для повної оплати векселя (або оплати його частини на непогашену суму). Тоді у тексті платіжного доручення вказується: "За векселем для оплати ввізного мита від (дата складання векселя)".

Коли погашається лише частина векселя, за побажанням векселедавця можливі такі операції:

 • • відстрочення оплати векселя на термін не більше 90 днів. Далі за наявності об'єктивних причин цей термін може подовжуватися, але не перевищуючи 270 днів. Для відстрочення потрібно не пізніше п'яти робочих днів до настання терміну платежу подати письмову заяву, в якій належно обгрунтувати потребу відстрочення та підтвердити зобов'язання погасити вексель. Рішення податкової адміністрації приймається на основі висновків про фінансовий стан заявника, шо подаються Управлінням податків і зборів Державної податкової інспекції. Якщо ж суб'єкт підприємництва погасив вексель достроково, податкова адміністрація проводить перерахунок податкового кредиту, а різницю зараховує за відповідні платежі або повертає суб'єктові підприємницької діяльності на підставі його письмової заяви у п'ятиденний термін. Аналогічна технологія діє при сплаті податку на додану вартість іноземними замовниками. Тобто оплата простими векселями ввізного і вивізного мита є різновидом податкового кредиту, що покривається переважно після реалізації продукції.
 • • залишена непогашеною вексельна сума з метою наступної її оплати перераховується у національну валюту України на основі поточного курсу НБУ на момент пред'явлення до банку платіжного доручення для оплати векселя;
 • • якщо податкова адміністрація у передбачений строк не отримала повідомлення про вивезення готової продукції (чи її частини) за межі митної території України або про оплату вексельної суми (чи її непогашеної частини), то протягом двох робочих днів після настання строку платежу за векселем вона стягує з векселедавця непогашену

суму у безспірному порядку з нарахуванням пені за кожен прострочений день.

Варіанти операцій з простими векселями для оплати імпортного мита з давальницької сировини відображено в таблиці 5.10.

Тепер розглянемо процес використання простого векселя для оплати експортного мита з давальницької сировини, що вивозиться за межі митної території України. Він передбачає такі умови:

 • • вексель видається українським замовником, а векселетримачем виступає орган митного контролю;
 • • вексель не підлягає переданню індосаментом;
 • • місце платежу визначається місцезнаходженням векселедавця;
 • • вексель виписується в тій іноземній валюті, якою визначена митна вартість давальницької сировини;
 • • вексель видається строком "на такий-то час від складання", який охоплює термін виконання операції з давальницькою сировиною, але не більше як 90 днів від складання;
 • • у випадку невивезення всієї готової продукції або її частини виконавець протягом п'яти банківських робочих днів повинен оплатити вексель;
 • • відповідальність за правильність обчислення строку платежу несе векселедавець.

Із складеного векселя векселедавець знімає дві копії і передає все це до податкової адміністрації у місці свого перебування. На звороті векселя вона робить напис "Узято на облік" із зазначенням податкового номера за підписом начальника податкової адміністрації або його заступника і скріплює печаткою. Після цього вексель і одна копія з нього повертаються векселедавцеві для пред'явлення органам митного контролю, а друга копія залишається в податковій адміністрації.

Взяття векселя на облік здійснюється у день його подання до податкової адміністрації.

У разі оформлення вивізної вантажної митної декларації пізніше від дня складання векселя, що взятий на облік податковою адміністрацією, за побажанням векселедавця складається новий вексель і робиться одна копія з нього. При цьому датою складання цього векселя вважається день оформлення вивізної декларації. Він так само, як і у випадку із ввізним митом, подається до обліку, є основою для погашення первинного векселя та копії з нього, повертається векселедавцеві для пред'явлення органові митного контролю тощо.

Пред'явлення векселя в оплату експортного мита передбачає таке:

 • • протягом робочого дня, наступного за днем отримання векселя, митний орган передає його з копіями на інкасо свого обслуговуючого банку з дорученням одержати платіж до державного бюджету. Для цього на звороті векселя пишеться бланковий індосамент "На інкасо. Платіть наказові...", на копії векселя банк робить позначку про прийняття векселя на інкасо і повертає цю копію митному органові, а другу залишає у себе;
 • • банк, який обслуговує митний орган, не пізніше наступного робочого дня після отримання векселя передає його банкові векселедавця. Останній до настання терміну платежу інформує векселедавця про надходження векселя на інкасо.

Векселедавець, незалежно від того, було чи ні повідомлення банку, в зазначений у векселі термін сплачує вексельну суму, перераховану у валюту країни за обмінним курсом НБУ в день платежу. Сплата проводиться платіжним дорученням, у тексті якого додатково до встановленого зазначається: "У сплату експортного мита за векселем від ..." Митний орган у свою чергу перераховує цю суму до державного бюджету. Оплачений вексель із належною позначкою повертається векселедавцеві. Допускається і дострокова сплата вексельної суми.

У випадку неоплати векселя банк-векселетримач у наступний день після збігу терміну платежу, але не пізніше 12 годин наступного за цим терміном дня подає вексель до державної нотаріальної контори за місцезнаходженням платника для здійснення протесту в неплатежі. Опротестований вексель надсилається банкові векселедавця, який протягом двох наступних робочих днів передає його до банку митного органу, а той протягом ще двох днів — митному органові, котрий закреслює бланковий індосамент і видає розпорядження про безспірне стягнення. Банк, що обслуговує митний орган, не пізніше робочого дня, що настає після отримання розпорядження про безспірне стягнення, передає опротестований вексель із цим розпорядженням до банку векселедавця, який виконує дане розпорядження. Погашений вексель повертається векселедавцеві, який оплачує банкові витрати протесту та інші видатки щодо обробки векселя.

Сукупність дій учасників обігу простих векселів у сплату експортного мита відображається схемою 5.11.

СХЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОСТИХ ВЕКСЕЛІВ В УКРАЇНІ

Операції із здійсненням протесту і платежем особою, що заявила про своє посередництво, відображає схема 5.12.

Обіг простого векселя із здійсненням протесту в неплатежі і призначенням посередника для задоволення вимог показано на схемі 5.13.

Обіг простого векселя із здійсненням протесту в неплатежі і забезпеченням платежу за допомогою вексельного поручительства (авалю) відображає схема 5.14.

Дії з простим векселем із перепоручительством прав і призначенням особливого платника показано на схемі 5.15.

/нарешті, обіг простого векселя з відмовою від платежу, пред'явленням векселя до протесту і задоволенням платежу за нотаріальною вимогою відображає схема 5.16.

Контрольні запитання та завдання

► Дайте визначення переказного векселя. Як складаються та видаються переказні векселі?

► Яке значення мають такі реквізити переказного векселя, як "назва платника", "строк платежу", "місце платежу", "вексельна сума"?

► З'ясуйте механізм взаємодії чотирьох учасників видачі переказних векселів. Що таке трасування і реміту-вання переказних векселів?

► Хто має право виписувати переказні векселі?

► У випадку розбіжності написання вексельної суми яка з них визнається дійсною?

► Якщо на лицевому боці переказного векселя є підпис платника, то чиї дії відповідають нормам вексельного права: векселетримача, який вимагає від платника своєчасно оплатити вексель, чи платника, що відмовляється виконати платіж?

► Чи можна проставити кілька місць платежу для різних частин вексельної суми.

► Хто зобов'язаний сплатити за векселем із бланковим Індосаментом: Індосант, векселедавець, посередник; векселедавець простого векселя чи акцептант переказного?

► Дайте загальну характеристику суті й функцій простих векселів.

► Які вимоги, що пред'являються до учасників зобов'язань за переказним векселем, застосовуються і до простих векселів?

► Що зумовило переважне використання простих векселів для покриття взаємної заборгованості суб'єктів підприємницької діяльності?

► В яких сферах застосовуються прості векселі в Україні?

 
<<   ЗМІСТ   >>