Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

План і програма аудиту витрат, доходів і фінансових результатів

Складіть план самостійно, використовуючи відображені нижче завдання та додаючи свої, а потім порівняти його з тим, який буде подано на лекції за цією підтемою. Відповідно до методики складіть план аудиту за конкретним об'єктом складається за таблицею, поданою в питанні 4 Теми 5 Модуля І.

Завдання аудиту витрат, доходів і фінансових результатів:

 • - перевірка правильності віднесення витрат і доходів до певних видів діяльності;
 • - перевірка правильності визначення фінансового результату від основної, операційної, фінансової, інвестиційної діяльності;
 • - перевірка правильності визначення чистого фінансового результату до оподаткування;
 • - перевірка правильності розрахунку суми витрат (доходу) з податку на прибуток;
 • - перевірка правильності визначення чистого фінансового результату після оподаткування;
 • - перевірка правильності відображення відстрочених податкових кредитів та зобов'язань;
 • - перевірка відповідності показників за витратами, доходами і фінансовими результатами Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) нормативним документам, які регламентують порядок його підготовки;
 • - перевірка достовірності показника прибутковості акцій;
 • - зіставлення показників за витратами, доходами і фінансовими результатами з відповідними показниками минулого року, з плановими завданнями;
 • - перевірка достовірності інформації щодо витрат за елементами;
 • - підтвердження або спростування інформації про витрати, доходи і фінансові результати діяльності, відображені у Звіті про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід);
 • - правильність відображення витрат, доходів і фінансових результатів у системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Програму (розширений план) аудиту доходів, витрат і фінансових результатів доцільно складати за окремими напрямами видів діяльності: основної, іншої операційної, фінансової та інвестиційної на основі завдань і плану, деталізуючи процедури та визначаючи джерела отримання доказів. Крім того, необхідно врахувати, скільки осіб будуть приймати участь у перевірці та термін перевірки, визначений завданням для проведення аудиту доходів, витрат і фінансових результатів.

Методика аудиту витрат, доходів і фінансових результатів

Аудит витрат, доходів і фінансових результатів аудитор повинен розпочинати з фінансової звітності, а саме з перевірки Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) для підтвердження достовірності його показників. Кожен аудитор при розробці методики проведення аудиту витрат і доходів повинен враховувати галузь діяльності підприємства та специфіку виробництва, наявність структурних підрозділів та інші умови. Методика аудиту витрат та доходів повинна бути розроблена для кожного підприємства окремо.

Загальні підходи при проведенні аудиту витрат, доходів і фінансових результатів необхідно поділити на наступні етапи:

 • - попереднє вивчення Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) щодо правильності складання та наявності можливих відхилень за даними регістрів обліку. Для цього необхідно скористатись даними Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Головної книги, Оборотної відомості за синтетичними рахунками, регістрами обліку за рахунками 79 "Фінансові результати", 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 90 "Собівартість реалізації", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 95 "Фінансові витрати", 96 "Втрати від участі в капіталі", 97 "Інші витрати", 98 "Податок на прибуток". Аудитор виявляє можливі чи явні зловживання при заповнені Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). При виявлені відхилень аудитор фіксує ці факти у своїх робочих документах. Якщо відхилень не виявлено, аудитор переходить до наступного етапу.
 • - перевірка витрат здійснюється за декількома напрямами, а саме: 1) Перевірка правильності списання на витрати прямих матеріальних, трудових, інших прямих та загальновиробничих витрат і формування виробничої собівартості (див. п. 5 підтеми 7.4 "Аудит запасів") — за рахунком 23 "Виробництво" та собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) — за рахунком 90 "Собівартість реалізації".

Відповідно до методики формування собівартості реалізації вітчизняними суб'єктами господарювання, вона накопичується за трьома напрямами: для промислових підприємств (тобто тих, які виготовляють уречевлену готову продукцію); для підприємств торгівлі (які не вносять суттєвих змін у предмет продажу при його реалізації, інакше — у товар) та для підприємств, що виконують роботи або надають послуги (у цьому випадку "готовою продукцією" є певні роботи/послуги, що не мають уречевленої форми). Таким чином, у дебет субрахунку 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" на промислових підприємствах собівартість реалізації списується з кредиту рахунку 26 "Готова продукція" у межах відвантаженої (реалізованої) продукції; у дебет субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" фактична собівартість реалізованих товарів (без торгових націнок) списується з кредиту рахунку 28 "Товари"; у дебет субрахунку 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг" собівартість реалізованих за звітний період робіт і послуг списується з кредиту рахунку 23 "Виробництво" у межах виконаних (реалізованих) робіт/послуг. Закриття рахунку 90 "Собівартість реалізації" здійснюється тільки у дебет рахунку 79 "Фінансові результати", а саме — субрахунку 791 "Результат операційної діяльності".

Необхідно пам'ятати, що за дебетом рахунку 91 "Загальновиробничі витрати" відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [4] накопичуються накладні виробничі витрати на організацію виробництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного й допоміжного виробництва (підприємствами торгівлі рахунок 91 не застосовується). За кредитом рахунку 91 загальновиробничі витрати щомісячно списуються (у частині змінних та постійних розподілених загальновиробничих витрат) у дебет рахунку 23 "Виробництво" за різними видами виробництв. При наявності існування у звітному місяці недовиконання нормальної виробничої потужності частина постійних загальновиробничих витрат у межах цього недовиконання між видами виробництв не розподіляється (тобто — вона не збільшує виробничу собівартість), а загальною сумою списується на собівартість реалізованої продукції, а саме — у дебет рахунку 901 "Собівартість реалізованої готової продукції". Таким чином, аудиторові необхідно пам'ятати, що рахунок 91 безпосередньо з рахунком 79 "Фінансові результати" не кореспондує.

2) Перевірка правильності відображення адміністративних витрат і витрат на збут, які не включаються до складу виробничої собівартості та собівартості реалізації.

При здійсненні аудиту даних видів витрат необхідно використовувати П(С)БО 16 "Витрати", перевіряти дані синтетичного і аналітичного обліку за рахунками 92 "Адміністративні витрати" та 93 "Витрати на збут", з'ясувати наявність розробленого та затвердженого Наказом про облікову політику підприємства склад статей означених витрат, первинні документи з правильності списання матеріальних витрат на потреби апарату управління підприємства та потреби збуту, правильність нарахування заробітної плати, а саме — перевірити віднесення нарахованої заробітної плати працівникам на певний вид витрат, при цьому з'ясувати правильність включення витрат із заробітної плати за демонтаж, ремонт чи монтаж основних засобів, а також витрати за обслуговування основних засобів, переданих у оренду. Крім цього, доцільно перевірити правильність нарахування зносу (амортизації) основних засобів і нематеріальних активів, відображення витрат за комунальні послуги, виявити можливі інші витрати, які відповідно до чинних нормативних документів не повинні бути включені до адміністративних витрат чи витрат на збут. Аудиторові необхідно пам'ятати, що закриття рахунків 92 та 93 здійснюється тільки у дебет субрахунку 791 "Результат операційної діяльності".

 • 3) Перевірка правильності відображення як в обліку, так і у звітності інших операційних витрат у розрізі субрахунків і в цілому за рахунком 94 "Інші витрати операційної діяльності". Закривається рахунок 94 у дебет субрахунку 791 "Результат операційної діяльності".
 • 4) Перевірка відображення у обліку та звітності фінансових витрат, втрат від участі в капіталі та інших витрат, а також витрат від надзвичайних подій (ці витрати виділялися окремо до звітності за 1-й квартал 2013 р.).

При аудиті цих видів витрат необхідно перевірити та порівняти дані синтетичного та аналітичного обліку за рахунками 95 "Фінансові витрати", 96 "Втрати від участі в капіталі", 97 "Інші витрати", з'ясовувати чинність кожної господарської операції, методику нарахування і списання витрат за кожним конкретним випадком. Закриття рахунків 95 та 96 здійснюється тільки у дебет субрахунку 792 "Результат фінансових операцій", рахунок 97 — у дебет субрахунку 793 "Результат іншої діяльності".

 • - перевірка доходів також здійснюється поетапно, а саме:
  • 1) Аудит доходів від реалізації.

Аудит доходів від реалізації (інакше — доходів від основної операційної діяльності) доцільно починати зі з'ясування галузевих особливостей та внутрішніх стандартів, а саме — з Наказу про облікову політику, з договорів продажу, їх реєстрації, ведення та оформлення.

Аудит починається з порівняння даних Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) з даними Оборотної відомості за синтетичними рахунками, даними Головної книги, регістрів аналітичного обліку за рахунком 70 "Доходи від реалізації". При проведені аудиту доцільно з'ясувати правильність документального оформлення всіх операцій, наявність окремого ведення обліку за різними видами діяльності, правильного відображенню в обліку розрахунків з використанням іноземної валюти, правильного відображення податкового зобов'язання з податку на додану вартість, чинного відображення в обліку доходів при повернені товарів та продукції, при наданні покупцям знижок тощо. При виявлені неправильного оформлення документів, помилок у веденні обліку та складанні звітності, аудитор повинен рекомендувати керівництву підприємства внести зміни, сплатити належні суми податків та вимагати дотримуватись діючого законодавства.

Аудитор повинен перевірити відповідність між реалізованою продукцією (товарами), виконаними роботами, наданими послугами та даними регістрів обліку за рахунками 30 "Готівка", 31 "Рахунки в банках", 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками". Особливо ретельно доцільно з'ясувати наявність простроченої дебіторської заборгованості та перевірити первинні документи, пов'язані з її виникненням: договір, рахунки, товарно-транспортні накладні, довіреності тощо.

Крім того, аудитор повинен перевірити правильність оформлення випуску продукції та його відповідність її реалізації. Закриття субрахунків 701 "Дохід від реалізації готової продукції", 702 "Дохід від реалізації товарів" та 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" здійснюється у кредит субрахунку 791 "Результат операційної діяльності".

 • 2) Аудит інших операційних доходів.
 • 3) Аудит доходу від участі в капіталі, аудит інших фінансових доходів, аудит інших доходів.

За цими етапами аудитор повинен перевірити правильність відображення доходів від оренди основних засобів, операцій з іноземною валютою, доходів від фінансових операцій, капітальних інвестицій тощо. Закриття рахунку 71 "Інший операційний дохід" здійснюється у кредит субрахунку 791 "Результат операційної діяльності", рахунків 72 "Дохід від участі в капіталі" та 73 "Інші фінансові доходи" — у дебет субрахунку 792 "Результат фінансових операцій", рахунку 74 "Інші доходи" — у дебет субрахунку 793 "Результат іншої діяльності".

- перевірка фінансових результатів.

Аудит фінансових результатів необхідно починати з порівняння даних Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Оборотної відомості за синтетичними рахунками, Головної книги, регістрів аналітичного обліку за рахунком 79 "Фінансові результати". У подальшому окремо перевіряються формування результату операційної діяльності, результату фінансових операцій, результатів іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій (виділення окремо звичайної діяльності та надзвичайних подій існувало до звітності за 1-й квартал 2013 року), результату іншої діяльності. Для цього можливо застосувати методики, описані окремо для певного виду доходів та витрат.

 
<<   ЗМІСТ   >>