Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Методичні прийоми та процедури внутрішнього аудиту

Як уже наголошувалося у Темі 3 Модулю І, дослідження питання використання прийомів і методів аудиту знайшло своє відображення в працях багатьох науковців, але однозначна класифікація їх й до сьогодні відсутня. Одні фахівці поділяють їх на загальнонаукові та специфічні, а потім специфічні методи ділять на методи фактичного та документального контролю; інші ділять на загальнонаукові методи, методи документального та фактичного контролю. Разом з тим, виділяють методичні прийоми проведення (фактична перевірка, документальна перевірка, підтвердження, спостереження, опитування, зустрічні та спеціальні перевірки тощо) та методичні прийоми організації аудиту (суцільний, вибірковий, аналітичний, комбінований).

У зв'язку із цим, автори посібника звертають увагу на питання 1 Теми 3, де критично розглянуто існуючи підходи до класифікації методів зовнішнього аудиту та вважають, що для загального групування методичних прийомів внутрішнього аудиту також можна використовувати розподіл їх на дві групи — загальнонаукові та власні (специфічні) методи із подальшою деталізацію другою групи.

Крім того, при внутрішньому аудиті більш широко використовуються способи і прийоми економічного аналізу, зумовлені різноманітністю інформації та завдань внутрішнього аудиту, складністю та взаємопов'язаністю сторін і елементів фінансово-господарської діяльності підприємств. Всі їх умовно можна поділити на традиційні (порівняння, елімінування, балансовий, сальдовий, групування, експертне оцінювання, тематичне обстеження тощо) та математичні (лінійне та динамічне програмування, графічні, матричні тощо). Але застосування тих чи інших прийомів і методів проводиться залежно від поставлених завдань внутрішньому аудиторові та обумовлено тим, на якому етапі проводиться виконання тих чи інших завдань.

Крім того, на відміну від зовнішнього аудиту, внутрішні аудитори можуть використовувати методи фактичного контролю та безпосередньо приймати в цьому участь при постійному процесі контролю за виробництвом: контроль за відпуском сировини і матеріалів у виробництво, контроль за виробництвом конкретного виробу чи використанням робочого часу працівниками (фотографія робочого дня), контрольний запуск сировини і матеріалів, лабораторний аналіз, експертиза тощо.

З досвіду аудиторської діяльності, найчастіше застосовуваними процедурами (операціями) внутрішнього аудиту є:

 • - вивчення засновницьких документів підприємства;
 • - дослідження фінансової, податкової та статистичної звітності;
 • - перевірка регістрів бухгалтерського обліку;
 • - перевірка первинної документації;
 • - перевірка даних управлінського (внутрішньогосподарського) обліку;
 • - зустрічні перевірки документів і господарських операцій;
 • - встановлення адекватності даних синтетичного і аналітичного обліку;
 • - проведення інвентаризації майна та розрахунків;
 • - економічний та фінансовий аналіз;
 • - тестування, діагностика, надання консультацій тощо.

Планування внутрішнього аудиту

Відділ внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) на підприємстві може мати значний вплив на виявлення та попередження зловживань з боку управлінського персоналу та працівників підприємства. Діяльність внутрішнього аудиту залежить від мети власників та керівництва підприємства.

З метою ефективної організації аудиторської перевірки необхідно дотримуватись науково обґрунтованої послідовності виконання аудиторських робіт.

Діяльність внутрішніх аудиторів здійснюється залежно від затверджених планів і завдань, що покладаються на відділ чи на конкретного аудитора. Плани можуть бути загальними на весь відділ, індивідуальними на кожного працівника чи на окрему роботу. Ці плани затверджуються керівником підприємства чи керівником відділу. Види, форми планів, пріоритетність напрямів контролю визначаються відповідними структурами на самому підприємстві, виходячи з його потреб. У планах, як правило, розробляється загальна стратегія та детальний підхід щодо очікуваного характеру, часу та обсягу заходів, спрямованих на ефективне та своєчасне його проведення, узгоджуються конкретні завдання на проведення внутрішнього аудиту.

Як правило, у процесі планування внутрішнього аудиту розробляються:

 • - робочий (загальний) план аудиту;
 • - програми аудиту;
 • - бюджет робочого часу;
 • - відомості про кадровий склад працівників;
 • - фінансовий бюджет;
 • - звіти про результати діяльності служби тощо.

Вивчення практики внутрішнього аудиту дозволило визначити три етапи проведення перевірки (за назвою вони не відрізняються від етапів зовнішнього аудиту):

 • 1.Підготовчий:
  • - планування;
  • - оцінка аудиторського ризику;
  • - визначення рівня суттєвості;
  • - визначення аудиторського підходу та процедур;
 • 2. Основний:
  • - тестування засобів контролю;
  • - перевірка оборотів і сальдо за рахунками
  • - аналітичні процедури;
 • 3.Завершальний:
  • - формулювання думки аудитора;
  • - складання звіту аудитора.
 
<<   ЗМІСТ   >>