Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Взаємозв'язок внутрішнього та зовнішнього аудиту

Для аудитора, який проводить встановлений законом зовнішній аудит, досить важливо дослідити роль, яку відіграє в організації внутрішній аудит, з метою зменшення дублювання роботи. Це не залежить від того, чи охоплює внутрішній аудит фінансову систему або контролює такі сфери, як управління рухом товарно-матеріальних цінностей чи фінансовий менеджмент.

Внутрішній аудит здійснюється спеціальною службою підприємства або її працівниками (спеціалістами), безпосередньо підлеглими керівництву суб'єкта господарювання. Внутрішній аудит — це внутрішньогосподарський контроль, але за змістом і методами проведення він має багато спільного із зовнішнім аудитом.

При належній організації внутрішній аудит сприяє підвищенню відповідальності керівників структурних підрозділів і матеріально відповідальних осіб суб'єктів господарювання за виконання ними своїх обов'язків, попередженню негативних явищ при здійсненні господарських операцій, пов'язаних із рухом майна та обов'язками економічного суб'єкта. Крім того, внутрішній аудит значною мірою є інформаційною базою для зовнішнього аудиту, котрий проводиться в окремих суб'єктах господарювання в обов'язковому порядку згідно із законодавством.

Воднораз, між внутрішнім і зовнішнім аудитом є суттєві відмінності в рівнях незалежності, меті й часі проведення перевірок, про що свідчить інформація, наведена в таблиці 6.2. Потреба у внутрішньому аудиті дедалі частіше виникає в середніх і великих суб'єктів господарювання, що пов'язано з ускладненням законодавчих актів, які регулюють механізми економічних методів управління та економічні відносини суб'єктів підприємництва з їх сегментами й державою. Крім того, внутрішній аудит необхідний для попередження нераціональних витрат, втрат і розкрадань матеріальних і грошових цінностей організації, своєчасного попередження та своєчасної розробки рекомендацій щодо виходу з фінансової кризи. Іншими словами, внутрішній аудит — це постійний контроль за ефективністю управління діяльністю організації та її структурними підрозділами.

Таблиця 6.2

Порівняльна характеристика внутрішнього та зовнішнього аудиту

Елементи Внутрішній аудит Зовнішній аудит
1 2 3
Межі, об'єкт Визначається керівництвом. На початку розвитку метою було забезпечення збереженості активів і недопущення збитків. Сьогодні увага акцентується на функціональному аудиті інформаційних систем Визначається статутом. Домінує аудит фінансової звітності та достовірності інформації. У деяких країнах розвивається операційний аудит
Кваліфікація Визначається вимогами управлінської структури. Має менший ступінь незалежності та більш низький професійний рівень Суворо визначається Законом України "Про аудиторську діяльність'', має виший ступінь незалежності
Методи Методи, які використовуються, мають дуже багато схожого, особливо щодо аналізу систем внутрішньою контролю та застосування вибіркових перевірок при аудиторському тестуванні. Відмінність — у детальності й точності перевірок
Мета Визначається керівництвом або планами внутрішніх аудиторів Випливає із законоположень, інтерпретацій судових інстанцій, а також зовнішніх потреб
Об'єкт Активи, пасиви, господарські процеси та їх відображення в обліку, звітності Достовірність фінансової звітності при підтверджувальному аудиті
Суб'єкт Працівники відділів внутрішнього аудиту, підлеглі керівництву підприємства Незалежні аудитори, які мають сертифікат та свідоцтво про внесення до реєстру осіб, які мають право займатися аудиторською діяльністю
Постановка завдань Визначається керівництвом, виходячи з потреб управління Визначається договором між незалежними сторонами: суб'єктом господарювання й аудитором (аудиторською фірмою)
Інформаційна база аудиту Фінансова та не фінансова інформація про реальні процеси підприємства Фінансова звітність і дані поточного бухгалтерського обліку процесів господарювання
Організація роботи Виконання конкретних завдань керівництва Визначається аудитором самостійно, виходячи із загальноприйнятих норм і правил аудиту
Затвердження планів аудиту Керівництвом підприємства Керівництвом аудиторської фірми
Звітність Перед керівництвом підприємства у формі звітів, аналітичного огляду, експертиз стосовно об'єктів, що перевірялися. Аудиторський звіт передається клієнту, аудиторський висновок може бути оприлюднений.

Внутрішній аудит може бути здійснений спеціально створеним підрозділом апарату управління і бути підзвітним керівнику організації.

Порядок оцінки системи внутрішнього аудиту

Основна мета внутрішнього аудиту полягає в забезпеченні ефективності функціонування всіх видів діяльності на всіх рівнях управління, а також у захисті законних майнових прав суб'єкта господарювання та його власників (акціонерів).

Результати діяльності внутрішніх аудиторів використовуються зовнішніми аудиторами. Оцінка функції внутрішнього аудиту значно впливає на думку зовнішнього аудитора щодо можливого використання результатів роботи внутрішнього аудитора. Не слід забувати про те, що в усіх випадках незалежність внутрішнього аудиту є відносною, а рамки його діяльності багато в чому визначаються складом управлінських кадрів суб'єкта господарювання. Тому на різних підприємствах рівень внутрішнього аудиту неоднаковий, що і повинно стати предметом вивчення зовнішнього аудитора.

Алгоритм вивчення роботи внутрішнього аудитора, її оцінка та прийняття рішення зовнішнім аудитором щодо довіри до внутрішнього аудиту показаний на рис. 6.6.

Співпрацюючи з внутрішніми аудиторами, зовнішні аудитори можуть значно підвищити ефективність своїх перевірок. Незалежні аудитори, або аудиторські фірми, котрі здійснюють перевірку, повинні мати уявлення про діяльність внутрішніх аудиторів даного підприємства. У процесі щорічної аудиторської перевірки внутрішні аудитори під контролем незалежних аудиторів можуть виконувати окремі роботи. Але відповідальність за висновки, зроблені за результатами перевірки, повністю лежить на незалежних аудиторах.

Питання для самопідготовки

 • 1. Які системи внутрішнього контролю Вам відомі?
 • 2. Сформулюйте мету внутрішнього контролю.
 • 3. Як формується середовище внутрішнього контролю?
 • 4. Як впливає на організацію внутрішнього контролю загальний стан економіки?
 • 5. Наведіть складові системи бухгалтерського обліку як елемента структури внутрішнього контролю.
 • 6. На якому етапі аудитором вивчається система внутрішнього контролю?
 • 7. Наведіть основні методи вивчення системи внутрішнього контролю.
 • 8. Чи є обов'язковим документування результатів вивчення системи внутрішнього контролю?
 • 9. Які тести з вивчення й оцінки системи внутрішнього контролю Вам відомі?
 • 10. Дайте визначення внутрішнього аудиту.
 • 11. Яка роль внутрішнього аудиту в системі управління підприємством?
 • 12. Яка роль внутрішнього аудиту в забезпеченні збереження активів підприємства?
 • 13. Яким чином внутрішній аудитор проводить оцінку якості інформації, що видається управлінською системою?
 • 14. Які завдання внутрішнього аудиту?
 • 15. Що є спільним і відмінним між внутрішнім і зовнішнім аудитом?
 • 16. Який зв'язок між внутрішнім і зовнішнім аудитом?
 • 17. Наведіть об'єкти внутрішнього аудиту при проведенні операційного аудиту.
 • 18. За яких умов доцільно проводити внутрішній аудит?
 
<<   ЗМІСТ   >>