Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Особливості нормативної бази

Під кредитною операцією розуміють укладання кредитної угоди про надання позики або угоди про прийняте банком на себе зобов'язання щодо видачі кредиту, яке супроводжується записами у банківських рахунках із відповідним відображенням операції в балансі кредитора і позичальника. Параметри кредитної угоди зазначено на рис. 10.14

Видача кредитів регулюється Положенням "Про кредитування", розробленим НБУ. Нижче наведено перелік документів, що подаються позичальником з метою одержання кредиту в обов'язковому порядку:

♦ заявка на отримання кредиту за визначеною банком формою;

♦ анкета позичальника (стислі відомості про позичальника) за визначеною банком формою;

♦ копії установчих документів, а також інші документи, що підтверджують правоздатність (для юридичних осіб) і дієздатність (для фізичних осіб) клієнта;

Параметри кредитної угоди

♦ копія Статуту;

♦ копія свідоцтва про реєстрацію (перереєстрацію);

♦ копії ліцензій, передбачених законодавством.

♦ техніко-економічне обґрунтування одержання кредиту з розрахунком строку окупності та рентабельності об'єкта кредитування із зазначенням:

 • — спрямування позикових коштів;
 • — розрахунку затрат і надходжень на весь термін користування позикою;

♦ копії контрактів, угод та інших документів, що стосуються кредиту: угоди на придбання й реалізацію товарно-матеріальних цінностей, послуг, виконання робіт та ін., накладні, митні декларації тощо;

♦ засвідчений аудитором бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати та їх використання на останню звітну дату, а також річні баланси за весь період діяльності фірми, за необхідності — розшифровка окремих статей балансу;

♦ документи, що стосуються забезпечення кредиту:

 • — застава майна — опис закладеного майна, угоди на придбання заставлених товарно-матеріальних цінностей, накладні та інші документи, що підтверджують право власності (техпаспорти, техталони — у разі застави транспортних засобів);
 • — застава нерухомості — довідка-характеристика з Бюро технічної інвентаризації, довідка з міської нотаріальної контори, угода купівлі-продажу (передачі, дарування) чи свідоцтво про приватизацію;
 • — гарантія (поручительство) — угода гарантії (поручительства), а також документи по гаранту, зазначені в пп. 3-5, 9, 11-12.;
 • — страхування — страховий поліс, угода про страхування, умови страхування, а також документи по страховій компанії, перераховані у пп. 9, 11, 12;

♦ довідка з обслуговуючого банку про рахунки позичальника, наявність/відсутність заборгованості за кредитами.

♦ Відомості за кредитами, отриманими в інших банках.

У разі необхідності позичальник подає (до ухвалення рішення про надання кредиту або в процесі подальшого контролю) внутрішні фінансові та управлінські звіти, звіт про рух касових надходжень, дані про дебіторську й кредиторську заборгованості, податкові та митні декларації, документи про оренду приміщень та ін.

Бухгалтерський облік кредитів банків та їх відображення в звітності регламентуються П(с)БО 11 "Зобов'язання", за якими кредити поділяються на довгострокові і поточні.

У примітках надається інформація про види кредитів, їх суми, строки погашення. Для узагальнення інформації про рух позикових коштів у Плані рахунків передбачено такі рахунки:

50 "Довгострокові позики"; 60 "Короткострокові позики".

Рахунок 50 "Довгострокові позики " мас такі субрахунки:

 • 501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті";
 • 502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті";
 • 503 "Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті";
 • 504 "Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті";
 • 505 "Інші довгострокові позики в національній валюті";
 • 506 Інші довгострокові позики в іноземній валюті".

На субрахунках 501, 502 відображаються суми довгострокової заборгованості банком за надані кредити.

На субрахунках 503, 504 відображаються суми відстроченої заборгованості банкам за кредит, термін погашення якого відстрочено.

На субрахунках 505, 506 відображаються суми довгострокової заборгованості щодо зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків).

Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) по кожному кредиту (позиці) окремо та строками їх погашення.

Рахунок 60 "Короткострокові позики"

На рахунку 60 "Короткострокові позики" ведеться облік розрахунків у національній та іноземній валютах за кредитами банків, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув.

За кредитом рахунку відображаються суми одержаних кредитів (позик), за дебетом — сума ЇХ погашення та переведення до довгострокових зобов'язань у разі відстрочення кредитів (позик).

Рахунок 60 "Короткострокові позики'' має такі субрахунки:

 • 601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті";
 • 602 "Короткострокові кредити банків в іноземній валюті";
 • 603 "Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті";
 • 604 "Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті";
 • 605 "Прострочені позики в національній валюті";
 • 606 " Прострочені позики в іноземній валюті".

Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) по кожному кредиту (позиці) окремо та строками Їх погашення. Предметна область аудиторського дослідженні

До об'єктів дослідження належать види кредитів, які можуть одержувати позичальники (див. рис. 10.15); документи, необхідні для одержання кредиту (рис. 10.13); документи, шо підтверджують одержання кредиту, його цільове використання, оплату відсотків та погашення кредитів, регістри обліку та фінансову звітність.

Здійснення кредитних операцій супроводжується виконанням таких облікових операцій:

 • — реєстрація і відкриття особового позикового рахунка позичальника в кредитній установі;
 • — операції з видачі кредиту;
 • — операції з оформлення документів, які супроводжують кредитну операцію;
 • — операції з погашення кредиту;
 • — операції з оплатою за користування кредитом;
 • — відображення в бухгалтерському обліку одержання, використання та погашення кредитів;
 • — відображення кредитних операцій у балансі підприємства, викладення інформації у примітках до звітності.

Ці операції супроводжуються оформленням таких документів (див. рис. 10.16).

Класифікація кредитів

Із метою встановлення методу організації аудиторського дослідження зобов'язань перед банком та кількості необхідних аудиторських процедур для встановлення об'єктивної істини про інформацію, що піддягає підтвердженню аудиторським висновком, проводять тестування системи внутрішнього контролю.

Тести внутрішнього контролю повинні дати відповідь на такі запитання:

 • 1. Чи розподілено несумісні обов'язки?
 • 2. Чи здійснюються кредитні операції у відповідності з чинним законодавством?
 • 3. Чи всі кредитні операції за витратами санкціонуються відповідною особою?

Документи за розрахунками із банком за кредитами

Зразок тесту внутрішнього контролю зобов'язань перед банком наведено нижче.

Зразок

Аудиторська фірма_________________________________

Суб'єкт господарювання_____________________________

Період перевірки______________________________________

Термін перевірки______________________________________

ТЕСТ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПЕРЕД БАНКОМ

№ з/п Зміст питання Варіант відповіді Примітки
так ні інф. відсутня
1 2 3 4 5 6
1 У бухгалтерському обліку класифікація позик відображається відповідно до П(с)БО 11 "Зобов'язання"?
2 Чи були прострочені кредити?
3 Чи виявляли винних осіб у несвоєчасному погашенні кредитів?
4 Доручення на перерахування грошей із рахунка в національній валюті подаються:

- на паперових носіях:

- в електронному вигляді за допомогою системи "Банк-клієнт"?
5 Право підпису на банківських документах (електронного підпису) має:

- тільки керівник:

- делеговано іншим посадовим особам?
6 Наявність суцільної реєстрації платіжних доручень на перерахування кредитних коштів.
7 Наявність пропусків у нумерації платіжних доручень на перерахування кредитних коштів.
8 Регістри з обліку операцій на кредитних рахунках формуються:

- автоматизовано;

- вручну?
9 Банківські виписки по кредитних рахунках групуються і підшиваються у хронологічному порядку?
10 Наявність окремих синтетичних регістрів для обліку руху кредитних коштів у різних валютах.
11 Облік руху кредитних коштів в іноземній валюті ведеться у двох валютах: валюті розрахунків і національній валюті?
12 Перерахунок залишку кредитів в іноземній валюті для відображення в національній валюті здійснюється за курсом НБУ на дату звіту?

Виконав__________Перевірив ____________Ознайомився_________________

Залежно від обраного методу організації перевірки аудитор зосереджує свою увагу на таких питаннях:

♦ перевірка наявності договорів на одержання кредитів та позик, видачу позик іншим організаціям та своїм працівникам;

♦ перевірка наявності договорів на видачу позик іншим організаціям та своїм працівникам;

♦ перевірка правильності класифікації кредитів і позик на довгострокові та короткострокові;

♦ перевірка цільового використання кредитів;

♦ перевірка повноти і своєчасності погашення кредитів, позик;

♦ складання переліку несвоєчасно погашених кредитів і позик;

♦ перевірка правильності нарахування та списання процентів за кредит (період, сума);

♦ перевірка правильності складання кореспонденції за рахунками:

 • — 601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті";
 • — 602 " Короткострокові кредити банків в іноземній валюті";
 • — 603 "Відстрочені короткострокові кредити у національній валюті";
 • — 604 "Відстрочені короткострокові кредити в іноземній валюті";
 • — 605 "Прострочені позики у національній валюті";
 • — 606" Прострочені позики в іноземній валюті";
 • — 501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті";
 • — 502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті";
 • — 503 "Відстрочені довгострокові кредити у національній валюті";
 • — 504 "Відстрочені довгострокові кредити в іноземній валюті";
 • — 505 "Інші довгострокові позики у національній валюті";
 • — 506 "Інші довгострокові позики в іноземній валюті";

♦ відповідність записів аналітичного обліку за наведеними рахунками записам у Головній книзі та формах фінансової звітності;

♦ звірення оборотів і залишків у виписках банку, регістрах бухгалтерського обліку й у Головній книзі;

♦ зіставлення сум, відображених у фінансовій звітності, із залишком у Головній книзі;

♦ перевірка правильності застосування курсу валюти при відображенні у національній валюті одержання і погашення кредитів, наданих в іноземній валюті;

♦ перевірка правильності визначення курсових різниць на дату операції і на кінець звітного періоду.

При аудиті кредитних операцій на підприємстві необхідно впевнитись у відсутності помилок та порушень.

На рис. 10.17. наведено типові помилки та порушення, які зустрічаються в операціях із кредитами.

типові помилки та порушення, які зустрічаються в опера¬ціях із кредитами.

Питання для самопідготовки

 • 1. Що є метою аудиту безготівкових розрахунків?
 • 2. Які завдання стоять перед аудитом безготівкових розрахунків?
 • 3. Яким нормативним документом регулюється порядок відкриття рахунків у банках?
 • 4. Як суб'єкт господарювання обирає банк для зберігання своїх коштів і здійснення безготівкових розрахунків?
 • 5. Як регулюються відносини між суб'єктом господарювання і банком?
 • 6. Яким нормативним документом встановлено порядок проведення розрахунків у національній валюті?
 • 7. Які Ви знаєте форми розрахунків у національній валюті?
 • 8. За відсутності (недостатності) грошей на рахунку суб'єкта господарювання та за наявності одночасно кількох розрахункових документів які платежі є пріоритетними?
 • 9. Назвіть форми розрахунків в іноземній валюті.
 • 10. Які критерії визнання активом дебіторської заборгованості?
 • 11. Яка дебіторська заборгованість визначається оборотним активом?
 • 12. Які Ви знаєте форми безготівкових розрахунків?
 • 13. Які рахунки для суб'єктів господарювання можуть бути відкриті в банках?
 • 14. Які рахунки передбачені Планом рахунків для відображення бухгалтерського обліку наявності та руху грошових коштів?
 • 15. На яких рахунках відображаються вексельні операції?
 • 16. Перелічіть договори за Цивільним кодексом.
 • 17. Які види дебіторської заборгованості Ви знаєте?
 • 18. Які види зобов'язань Ви знаєте?
 • 19. Що вивчають на ознайомчому етапі аудиту безготівкових розрахунків?
 • 20. Які питання слід внести до тесту внутрішнього контролю безготівкових розрахунків?
 • 21. Як скласти програму аудиту безготівкових розрахунків?
 • 22. Як провести запит про підтвердження залишків на поточних рахунках?
 • 23. Які дії аудитора передбачені в разі встановлення розбіжностей у залишках на певну дату за даними банку і клієнта?
 • 24. Як провести тест вибіркового контролю банківських документів на відповідність?
 • 25. Як перевірити відповідність залишків коштів у іноземній валюті за синтетичними й аналітичними рахунками обліку?
 • 26. Які питання необхідно внести до тесту внутрішнього контролю дебіторської заборгованості та зобов'язань?
 • 27. Як скласти програму аудиту дебіторської заборгованості та зобов'язань?
 • 28. Охарактеризуйте балансовий підхід до оцінки безнадійної дебіторської заборгованості.
 • 29. Які Ви знаєте найтиповіші помилки та факти обману бухгалтерів щодо безготівкових розрахунків?
 • 30. Охарактеризуйте етапи аудиторської перевірки дебіторської заборгованості та зобов'язань.
 
<<   ЗМІСТ   >>