Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Перевірка правильності віднесення активів суб'єкта господарюванні до основиних засобів і наявності прийнятих до обліку об'єктів основних засобів

Метою аудиту на даному етапі є підтвердження реальності статей балансу на підставі перевірки:

♦ прийнятого на підприємстві порядку проведення інвентаризації його результатів;

♦ первинних бухгалтерських документів;

♦ даних бухгалтерського обліку за об'єктами основних засобів.

Особливу увагу треба приділити правильності віднесення предметів до основних засобів.

Аудит здійснюється на підставі вивчення наказу в суб'єкта господарювання про проведення інвентаризації. Порядок проведення інвентаризації (кількість інвентаризацій у звітному році, дати їх проведення, перелік майна і т. ін.) визначається керівником суб'єкта господарювання, за винятком випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим.

При перевірці інвентаризаційних описів слід пам'ятати, що в них повинні міститися свідчення про всі об'єкти основних засобів: найменування та інвентарний номер об'єкта, його призначення, основні технічні й експлуатаційні характеристики.

Орендовані основні засоби відображаються в інвентаризаційних описах окремо по кожному орендодавцю.

Дані інвентаризаційних описів порівнюються з інвентарними картками обліку об'єктів основних засобів (форма ОЗ-6). з відповідною технічною і первинною документацією, а також із даними бухгалтерських регістрів на предмет тотожності даних аналітичного і синтетичного обліку.

Слід зазначити, що згідно з П(с)БО 7 одиницею бухгалтерського обліку основних засобів є інвентарний об'єкт. У разі наявності в одного об'єкта декількох частин, які мають різний строк корисного використання, кожна така частина враховується як самостійний інвентарний об'єкт.

Аудитору необхідно звернути увагу на виявлення в ході інвентаризації розходження між фактичною наявністю майна і даними бухгалтерського обліку, які на рахунках бухгалтерського обліку відображаються в такому порядку:

♦ надлишок майна оприбутковується за справедливою вартістю на дату проведення інвентаризації, і на цю суму збільшують доходи суб'єкта господарювання;

♦ нестача майна і Його псування в межах норми природного убутку відноситься на витрати виробництва або обігу (витрати), понад норму - за рахунок винних осіб. Якщо винних осіб не встановлено або суд відмовив у відшкодуванні збитків із них, то збитки від нестачі майна і його псування списуються на витрати суб'єкта господарювання.

Фактична перевірка

На етапі фактичної перевірки аудитор повинен оцінити достовірність наданих підприємством-клієнтом результатів проведеної інвентаризації основних засобів. Із цією метою аудитор або його асистент повинні спостерігати за ходом проведення інвентаризації, оцінити правильність її методики, документальне оформлення. Крім того, аудитору слід зробити вибіркову перевірку записів в інвентаризаційних відомостях (описах) шляхом самостійного підрахунку окремих видів основних засобів. Аудитор за необхідності проводить вибіркову інвентаризацію основних засобів. Результати розходжень оформлюють у робочому документі. При виявленні відхилень від наданих підприємством-клієнтом даних аудитор надсилає листа відповідного змісту керівнику підприємства з рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків.

Зразок

Аудиторська фірма_____________________________________

Підприємство__________________________________________

Період перевірки_______________________________________

Термін перевірки ______________________________________

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБІРКОВОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

№ з/п Матеріально відповідальна особа Об'єкт 03 Шифр

ОЗ
Наявність Відхилення Примітки
за даними аудиту за даними під-ва
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
і т. ін.

Виконав _____________Перевірив ____________ Ознайомився_______________

 
<<   ЗМІСТ   >>