Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аудит безготівкових розрахунків

На ознайомчому етапі аудиту безготівкових розрахунків необхідно встановити, які рахунки відкриті суб'єкту господарювання і в яких банках, ознайомитись із договорами на банківське обслуговування, з депозитними договорами, встановити наявність грошових коштів на момент перевірки.

Інформацію про наявність рахунків у банках необхідно відобразити в робочому документі, зразок якого наведений нижче.

Зразок

Аудиторська Фірма___________________________________

Підприємство________________________________________

Період перевірки_____________________________________

Термін перевірки_____________________________________

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ РАХУНКІВ У БАНКАХ

№ з/п Номер балансового рахунка Назва рахунка № рахунка в банку Банк, у якому відкрито рахунок Договір
Дата
1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5
і т. ін.

Виконав____________________________________________________

Перевірив __________________________________________________

Ознайомився________________________________________________

На подальшому етапі з метою встановлення кількості аудиторських процедур і складання робочої програми необхідно вивчити й оцінити систему внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку.

Аудит системи внутрішнього контролю безготівкових розрахунків повинен підтвердити або спростувати такі вимоги щодо здійснення безготівкових розрахунків:

♦ несумісні обов'язки розподілені;

♦ безготівкові операції здійснюються у відповідності з чинним законодавством;

♦ усі операції з витрачання грошових коштів із рахунків у банках санкціоновані відповідною особою;

♦ усі безготівкові операції за надходженням відображаються в обліку;

♦ усі бартерні операції відповідають чинному законодавству і санкціоновані відповідною особою.

При оцінці системи внутрішнього контролю і системи обліку слід пам'ятати, що більшість розрахунків здійснюється через банк, тому довіряти цій системі можна лише після ретельного її вивчення.

Для оцінки системи внутрішнього контролю пропонується виконати відповідне тестування, зміст якого наведений нижче.

Зразок

Аудиторська фірма______________________________

Підприємство___________________________________

Період перевірки________________________________

Термін перевірки________________________________

ТЕСТ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

з/п Зміст питання Варіант відповіді Примітки

так ні інф. відсутня

1 2 3 4 5 6
І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
1.1 Безготівкові розрахунки здійснюються:

- у національній валюті;

- в іноземній валюті;

- платіжними документами через банки;

- з використанням векселів;

- бартерні розрахунки
II. ПОТОЧНИЙ РАХУНОК У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ
2.1 Наявність договору на банківське обслуговування
2.2 Наявність у працівників бухгалтерії нормативних документів, що регулюють безготівкові розрахунки в національній валюті
2.3 Форми розрахунків у національній валюті:

- інкасова;

- акредитивна:

- вексельна;

- за розрахунковими чеками
2.4 Доручення на перерахування грошей із рахунка в національній валюті подаються: - на паперових носіях; в електронному вигляді за допомогою системи "Банк-клієнт"
2.5 Право підпису на банківських документах (електронного підпису) має:

- тільки керівник;

- керівник і головний бухгалтер;

- делеговано іншим посадовим особам
2.6 Наявність суцільної реєстрації платіжних доручень
2.7 Наявність пропусків у нумерації платіжних доручень
2.8 Регістри з обліку операцій на поточному рахунку в національній валюті формуються:

- автоматизовано;

- вручну
2.9 Банківські виписки з додатками групуються і підшиваються в хронологічному порядку
2.10 Доступ до комп'ютеризованого обліку операцій із руху коштів мають тільки особи яким він необхідний у межах службових обов'язків
2.11 Чи є в наявності акти (довідки) перевірок безготівкових розрахунків у національній валюті:

- внутрішніх контрольних органів;

- зовнішніх контрольних органів?
2.12 Чи були встановлені порушення в обліку безготівкових розрахунків у національній валюті:

- внутрішніми контролюючими органами;

- зовнішніми контролюючими органами?
III. ПОТОЧНИЙ РАХУНОК В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
3.1 Наявність договору на банківське обслуговування
3.2 Наявність у працівників бухгалтерії нормативних документів, що регулюють безготівкові розрахунки в іноземній валюті
3.3 Форми розрахунків в іноземній валюті:

- банківський переказ;

- документальне інкасо;

- розрахунковими чеками;

- документальний акредитив
3.4 Право підпису на банківських документах в іноземній валюті має:

- тільки керівник;

- керівник і головний бухгалтер;

- делеговано іншим посадовим особам
3.5 Наявність окремих синтетичних регістрів для обліку руху коштів у різних валютах
3.6 Наявність суцільної реєстрації платіжних доручень на перерахування коштів в інвалюті
3.7 Наявність пропусків у нумерації платіжних доручень на перерахування коштів в інвалюті
3.8 Регістри обліку операцій на поточному рахунку в іноземній валюті формуються:

- автоматизовано;

- вручну
3.9. Банківські виписки з додатками фіксуються і підшиваються в хронологічному порядку
3.10 Облік руху коштів в іноземній валюті ведеться у двох валютах: в іноземній валюті розрахунків і національній валюті
3.13 У звітному періоді здійснювалися операції з продажу іноземної валюти
3.14 Наявність замовлень на продаж іноземної валюти
3.15 Наявність замовлень на купівлю іноземної валюти
3.16 Наявність рахунків, відкритих в іноземних банках
3.17 Наявність кредитів в іноземній валюті
3.18 Наявність актів перевірок безготівкових розрахунків в іноземній валюті:

- внутрішніми контролюючими органами;

- зовнішніми контролюючими органами
3.19 Чи були встановлені порушення в обліку безготівкових розрахунків в іноземній валюті:

- внутрішніми контролюючими органами;

- зовнішніми контролюючими органами?

Виконав_______________________________

Перевірив______________________________

Ознайомився___________________________

Проведене тестування дає змогу дати оцінку системі внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку, встановити ризик контролю й обліку та ризик невиявлення.

При низькому рівні ризику невиявлення аудитор може покластися на результати роботи суб'єктів внутрішнього контролю і зменшити кількість аудиторських процедур, при високому - кількість аудиторських процедур планується за максимумом, і, за необхідності, може плануватися суцільна перевірка.

Перелік питань, які підлягають перевірці, визначається в Програмі аудиту безготівкових розрахунків.

Зразок

Аудиторська фірма_______________________________

Підприємство____________________________________

Період перевірки_________________________________

Термін перевірки_________________________________

ПРОГРАМА АУДИТУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

№ з/п Перелік аудиторських процедур Виконавець Термін перевірки Примітки
1 2 3 4 5
1. Рахунки в національній валюті
1.1 Перевірка наявності всіх прибуткових і видаткових документів, відображених у банківських виписках по рахунку
1.2 Перевірка наявності всіх банківських виписок
1.3 Перевірка відповідності дат платіжних доручень датам у банківських виписках
1.4 Перевірка повноти оприбуткування коштів, зданих із каси на поточний рахунок
1.5 Перевірка правильності заповнення платіжних доручень
1.6 Звірка відповідності контрагентів за платіжними документами і за журналом-ордером
1.7 Таксування оборотів у виписках банку
1.8 Розрахунок залишків по рахунку на кінець дня
1.9 Перевірка правильності застосовуваної кореспонденції рахунків і повноти відображення операцій по розрахунковому рахунку в журналі-ордері
1.10 Звірка оборотів і залишків у виписках банку та в Головній книзі
1.11 Зіставлення сум, відображених у фінансовій звітності, із залишком у регістрах бухгалтерського обліку й у Головній книзі
2. Рахунки в іноземній валюті
2.1 Перевірка наявності всіх банківських виписок
2.2 Перевірка наявності всіх прибуткових і видаткових документів, відображених у банківських виписках по рахунку
2.3 Перевірка відповідності даних виписок банку сумам, зазначеним у прикладених до них первинних документах
2.4 Звірка відповідності контрагентів за платіжними документами і за журна-ломордером
2.5 Перевірка своєчасності зарахування валютного виторгу на транзитний рахунок
2.6 Перевірка своєчасності відображення в обліку обов'язкового продажу валюти
2.7 Перевірка правильності відображення в обліку доходів і витрат від реалізації іноземної валюти
2.8 Перевірка правильності сплати банку комісійної винагороди за проведення розрахунків в іноземній валюті й здійснення конверсійних операцій
2.9 Перевірка правильності застосування курсу валюти при відображенні операцій у національній валюті
2.10 Перевірка правильності визначення курсових різниць на дату операції і на кінець звітного періоду
2.11 Звірка оборотів і залишків у виписках банку та в Головній книзі
2.12 Зіставлення сум, відображених у фінансовій звітності, із залишком у регістрах бухгалтерського обліку й у Головній книзі
2.13 Складання Переліку виявлених порушень
2.14 Направлення запиту на підтвердження залишків на рахунках

Склав _____________Перевірив _____________ Ознайомився_______________

Для підтвердження банками залишків на рахунках суб'єкта господарювання аудитор із відома керівника клієнта готує запит до банку про підтвердження залишків. Запит готується на бланку клієнта за двома підписами (клієнта й аудитора). Зразок запиту наведений нижче.

Зразок

Аудиторська фірма__________________________

Підприємство_______________________________

Період перевірки____________________________

Термін перевірки____________________________

ЗАПИТ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАЛИЦШВ НА ПОТОЧНИХ РАХУНКАХ

(друкований бланк клієнта)

______________________________________

(дата)

______________________________________

(назва та адреса фінансової установи)

На даний момент аудиторська фірма_____________________________________

проводить аудит нашої фінансової звітності. Просимо Вас затвердити точність цієї інформації або вказати на виявлені розбіжності.

Інформація про залишки грошових коштів на рахунках у ______________ банку.

У разі встановлення розбіжностей у залишках на певну дату проводиться глибинний тест, при якому аудитор проводить такі процедури:

  • 1) простежує, з якого часу спостерігаються розбіжності залишків по рахунку;
  • 2) у періоді, в якому встановлено розбіжності, проводить суцільну перевірку господарських операцій щодо руху грошових коштів;
  • 3) при встановленні господарських операцій, які не знайшли відображення в бухгалтерському обліку або відображені неправильно, аудитор вимагає пояснень у відповідальних осіб з метою встановлення абсолютної істини;
  • 4) готує інформацію клієнту про встановлені розбіжності та рекомендації про їх усунення (виправлення).

На наступному етапі аудитор перевіряє відповідність залишків і оборотів грошових коштів у національній валюті в синтетичних і аналітичних регістрах обліку і фіксує інформацію в робочому документі.

При перевірці банківських операцій, здійснених за поточним рахунком у національній валюті та рахунком у іноземній валюті, аудитори визначають, чи відповідають суми по банківських виписках сумам, вказаним у доданих до них первинних документах, а також чи правильно відображаються в бухгалтерському і податковому обліку здійснені операції. Залежно від оцінки системи внутрішнього контролю аудитор встановлює вибірку банківських виписок, за якими вивчає відповідність записів у банківських виписках і інших документах. Тест вибіркового контролю банківських документів на відповідність наведений нижче.

Зразок

Аудиторська фірма__________________

Підприємство_______________________

Період перевірки____________________

Термін перевірки____________________

ТЕСТ ВИБІРКОВОГО КОНТРОЛЮ БАНКІВСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ НА ВІДПОВІДНІСТЬ

№ з/п Елемент вибірки (дата) Відповідність дати

в банківській

виписці даті

додатка

ДО Неї
Відповідність суми в банківській виписці

сумі додатка до неї
Відповідність суми цифрами в платіжному дорученні

сумі прописом
Відповідність суми отриманих коштів у касовому звіті і виписці банку Відповідність суми зданого виторгу в касовому звіті і виписці банку Разом відхилень за елементом вибірки Примітки
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
і т. ін.
Разом відхилень за кожним рівнем контролю

Примітка: Якщо відхилень за одним елементом більше трьох, то варто провести тести по суті

Виконав__________________________

Перевірив_________________________

Ознайомився_______________________

Перевіряючи відповідність залишків у регістрах синтетичного й аналітичного обліку безготівкових коштів в іноземній валюті, необхідно пам'ятати, що, згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів",

монетарні статті в іноземній валюті на кожну дату балансу відображаються з використанням валютного курсу на дату балансу, а визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення розрахунків і на дату балансу.

Тому при перевірці достовірності інформації за господарськими операціями по розрахунках грошовими коштами в іноземній валюті необхідно перевірити правильність застосування валютного курсу, встановленого Національним банком України, та правильність відображення в бухгалтерському обліку курсових різниць.

Курсові різниці згідно з П(с)БО 21 "Вплив змін валютних курсів" відображаються у складі інших операційних доходів (витрат).

Нижче запропоновано робочі документи щодо відображення результатів перевірки правильності відображення в бухгалтерському обліку залишків коштів на валютних рахунках в іноземній валюті.

Зразок

ПЕРЕВІРКА ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЛИШКІВ КОШТІВ У ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ СИНТЕТИЧНИМ І АНАЛІТИЧНИМ РЕГІСТРАМ ОБЛІКУ

Рахунок 312 "Поточний валютний рахунок в іноземній валюті"

№ з/п Показники Значення на відповідну дату
1 Залишок по виписці банку:

а) в іноземній валюті;

б) у перерахунку на національну валюту
2 Залишок у журналі-ордері
3 Залишок у Головній книзі

Рахунок 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті"

№ з/н Показники Значення на відповідну дату
1 Залишок по виписці банку:

а) в іноземній валюті;

б) у перерахунку на національну валюту
2 Залишок у журналі-ордері
3 Залишок у Головній книзі

Виконав _________Перевірив ____________ Ознайомився______________

 
<<   ЗМІСТ   >>