Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка та фінанси підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ТА МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ТРАНСФОРМАЦІЯ В ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ

Поняття розвиток; його роль, місце і значення в господарській діяльності підприємства

Сучасний етап розвитку економічної наукової думки характеризується переосмисленням традиційних підходів і методик управління соціально-економічними системами різних рівнів. Якщо в минулому вимірювання досягнень підприємств здійснювалося за допомогою таких методів управління розвитком господарюючих суб'єктів, які базувалися на управлінні фінансовими показниками діяльності, то теперішні реалії сучасного ведення бізнесу вимагають переосмислення основних чинників економічного розвитку. Сьогодні існують чимало проблем теоретичного та прикладного характеру, що заважають ефективному й якісному розвитку підприємств.

Розвиток, як загальнонаукове поняття, характеризується кількома змістовними властивостями, що його визначають, серед яких:

  • 1) спрямованість;
  • 2) швидкість;
  • 3) результативність;
  • 4) причинність.

Традиційно виокремлюють дві форми розвитку будь-яких систем, явищ, процесів, тобто прогрес (розвиток від "нижчого" до "вищого" та регрес (розвиток від "вищого" до "нижчого"). Зазначимо, що в економічних відносинах розвитку притаманні усі перераховані риси.

В наукових публікаціях існує декілька поглядів на сутність терміну розвиток. Розвиток розглядається як вищий тип руху, зміни матерії і свідомості; перехід від одного якісного стану до іншого, від старого до нового. Розвиток являє собою не всяку зміну в структурі об'єкта, а тільки якісну зміну, зв'язану з перетвореннями у внутрішній будові об'єкта, у його структурі, що представляє собою сукупність функціонально пов'язаних між собою елементів, зв'язків і залежностей. Розвиток - філософська категорія, що виражає процес руху, зміну цілісних систем. До найбільш характерних рис даного процесу відносяться: виникнення якісного нового об'єкта (чи його стану), спрямованість, незворотність, закономірність, єдність кількісних і якісних змін, взаємозв'язок прогресу і регресу, суперечливість та розгортання в часі. Цього підходу дотримуються Гапоненко О. Л., Пакрухин А. П. "Розвиток - рух уперед, формування нових рис, становлення нових структурних характеристик об'єкта, його еволюцію, поліпшення, удосконалювання, прогрес, а також ріст і розширення". Маслеченков Ю.С. розглядає розвиток як перехід від одного якісного стану до іншого. Деякі вітчизняні вчені теж дотримуються ЦЬОГО підходу. Ільїн В.В., Кулагін Ю.І. вважають, що розвиток - це в першу чергу зміна, рух. Забродська Л.Д. трактує, що "розвиток можна визначити як просування від простого до більш складного та ефективного".

У загальнотеоретичному аспекті категорія розвиток розкриває характер змін, які відбуваються у такій системі як підприємство. Іншими словами, це послідовність переходів соціально-економічної системи підприємства з одного стану в інший від початку його створення до дати припинення його діяльності.

Розвиток підприємства є незворотнім процесом, який забезпечує спонтанні чи керовані переходи від одного неповторного стану до іншого через процеси змін. Незворотність кожного конкретного економічного стану підприємства забезпечується неможливістю повного повторення різноманітності, якості, кількості та сили впливу чинників, які його визначили.

Першоосновою розвитку підприємств слід вважати різноманітні зміни (внутрішнього та зовнішнього характеру), які виступають результатом взаємодії економічних предметів (об'єктів), їх різних властивостей, рис і параметрів. Соціально-економічні зміни у системі підприємства носять об'єктивний характер, тобто не залежать від волі та бажання людини (власників, менеджерів, працівників, інвесторів, кредиторів тощо).

З метою позиціонування поняття розвиток підприємства в системі економічних категорій, можна рекомендувати вивчення характеру його зв'язків з основними загальнонауковими суміжними термінами (рис. 15.1).

На основі проведеного формально-логічного аналізу категорії розвиток та поняття розвиток підприємства, слід відзначити, що джерелом розвитку підприємства є об'єктивно існуюча невизначеність і внутрішні протиріччя економічних систем.

Ключовим чинником у цьому процесі слід вважати протиріччя між обмеженими економічними ресурсами та необмеженістю економічних потреб людини. Таким чином, розвиток підприємств слід визначити на чотирьох рівнях, кожен з яких створює основу для наступних рівнів:

  • - науково-теоретичному рівні: розвиток - це сукупність внутрішньо та зовнішньо обумовлених послідовностей переходів підприємства (чи окремих його підсистем) з одного стану відносної стійкості у інший, починаючи від моменту його створення до повного припинення функціонування;
  • - методологічному рівні: розвиток підприємства - це постійні зміни структури, функцій, елементів, а також їх окремих властивостей, які дозволяють більш чи менш ефективно функціонувати соціально-економічній системі підприємства за умов динамічного середовища господарювання;
  • - методичному рівні: розвиток підприємства - це процес поступової зміни кількісних і якісних характеристик окремих бізнес-процесів і цільової ефективності підприємницької діяльності у цілому;
  • - прикладному рівні: розвиток підприємства - це постійні зміни (підвищення) цільової ефективності використання основних засобів, оборотних коштів, персоналу, земельних ділянок тощо у короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективах.

Логічний, генезис поняття розвиток підприємства

Рис. 15.1. Логічний, генезис поняття розвиток підприємства

 
<<   ЗМІСТ   >>