Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Державний аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Глосарій

Аудит - перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно з вимогами користувачів.

Аудит ефективності діяльності (операційний аудит) - перевірка будь-якої частини процедур і методів функціонування господарської системи з метою оцінювання економічності та результативності.

Аудиторська документація - матеріали (робочі документи), підготовлені аудитором (і для аудитора) або одержані ним у зв'язку з проведенням аудиторської перевірки, які зберігаються у нього.

Аудиторський звіт - письмовий документ, у якому відображаються результати аудиторського дослідження.

Аудиторські дії - дії суб'єкта аудиторської діяльності, спрямовані на виконання програми державного аудиту.

Аудиторські операції - сукупність взаємопов'язаних аудиторських дій, спрямованих на досягнення цілей державного аудиту.

Аудиторські процедури - порядок і послідовність дій аудитора для одержання необхідних аудиторських доказів на конкретній ділянці аудиту.

Гіпотези аудиту - припущення аудитора (здогадка) щодо причини виникнення та наявності проблем, недосконалості певних позицій в організації виконання бюджетної програми.

Державна цільова програма - комплекс взаємопов'язаних завдань і заходів, спрямованих на розв'язання найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних одиниць, які здійснюються з використанням коштів державного бюджету та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням.

Державний аудит - перевірка та аналіз законності й ефективності використання державних та комунальних коштів, активів, майна, правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової звітності, а також доцільності управлінської діяльності з метою надання чинних рекомендацій щодо поліпшення стану справ на об'єкті дослідження.

Державний аудит діяльності бюджетної установи (фінансово-господарський аудит) - форма державного фінансового контролю, спрямована на попередження фінансових порушень у бюджетній установі та забезпечення достовірності її фінансової звітності.

Державний аудит ефективності виконання бюджетної програми - форма контролю, спрямована на визначення ефективності використання бюджетних коштів для реалізації запланованих цілей та встановлення факторів, які цьому перешкоджають.

Державний аудитор - посадова особа органу, який здійснює державний аудит (ДКРС чи Рахункової палати України), наділена повноваженнями на здійснення аудиту.

Державне майно - матеріальні цінності, речі, що перебувають у власності держави в особі державних підприємств.

Дивіденди - платіж, який провадиться юридичною особою на користь власників (довірених осіб власника) корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів, емітованих такою юридичною особою у зв'язку з розподілом частини її прибутку.

Ефективність - досягнення найкращого результату (ефекту) при використанні визначеного обсягу матеріальних і фінансових ресурсів.

Засоби державного аудиту - інформаційно-законодавча база, яка забезпечує досягнення необхідного результату при проведенні державного аудиту.

Камеральна перевірка - аудиторська процедура, яка здійснюється без виїзду до бюджетної установи з метою виявлення і аналізу відхилень між плановими і фактичними показниками фінансової звітності, неузгодженості між показниками, що містяться в різних формах звітності.

Комунальне майно - матеріальні цінності, речі, що перебувають у комунальній власності області, району чи іншої адміністративно-територіальної одиниці в особі комунальних підприємств.

Майно - матеріальні цінності, речі, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб.

Методика - сукупність методів, способів та прийомів доцільного виконання будь-якої роботи.

Методика аудиту - послідовність і порядок застосування прийомів (методів) аудиту з метою встановлення об'єктивної істини про інформацію, яка перевіряється, та доведення цієї істини через аудиторський висновок до користувачів фінансової звітності й аудиту.

Методика аудиту ефективності діяльності - послідовність застосування методів і прийомів аудиту ефективності, спрямована на оцінювання економічності, ефективності та результативності діяльності об'єкта перевірки.

Міжнародна федерація бухгалтерів (International Federation of Accountants - IFAC) - всесвітня організація бухгалтерів-професіоналів, заснована у 1977 p., з метою служіння інтересам суспільства, вдосконалення бухгалтерської професії на міжнародному рівні та розвитку потужної міжнародної економіки за допомогою впровадження й додержання високоякісних професійних стандартів, міжнародного зближення національних стандартів та висловлювання своїх думок у питаннях, що викликають широкий суспільний інтерес, де її професійні знання найбільш вагомі.

Моніторинг - аудиторська процедура, яка полягає в безперервному відстеженні операцій на рахунках бюджетної установи, відкритих в органах Державного казначейства України, і показників її фінансової звітності з метою виявлення ознак, які можуть свідчити про фінансові порушення.

Обстеження - аудиторська процедура, яка здійснюється безпосередньо в бюджетній установі і полягає в дослідженні планових і бухгалтерських (первинних і зведених) документів, господарських договорів, фінансової і статистичної звітності, інших документів, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю, бухгалтерським обліком і внутрішньогосподарським фінансовим контролем.

Організація - властивість усіх сфер управління, зокрема державою, діяльністю, технікою тощо. Вона стосується й діяльності об'єднання фахівців з обліку і контролю.

Організація аудиту ефективності діяльності - система комплексних заходів, спрямованих на координацію та функціонування дій взаємопов'язаних та взаємозалежних окремих елементів (частин) системи з метою оцінювання економічності, ефективності та результативності адміністративної діяльності.

Організація державного аудиту - система (комплекс) заходів, спрямованих на координацію та функціонування дій взаємопов'язаних та взаємозалежних окремих частин (елементів) системи з метою оцінювання законного й ефективного використання державних чи комунальних коштів та майна.

Паспорт бюджетної програми - документ, що визначає суму коштів, затверджену в державному бюджеті для виконання бюджетної програми, законодавчі підстави її реалізації, мету, завдання, напрями діяльності, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми. На його основі здійснюється контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів і аналіз виконання бюджетної програми.

Планування - один з методів управління, який полягає в розробці і практичному використанні планів, які визначають майбутній стан економічного суб'єкта, шляхи, способи і засоби його досягнення.

Приватизація - процес передачі об'єктів державної або муніципальної власності у колективну або особисту власність.

Принцип організації аудиту - основні керівні правила організації виконання аудиторських перевірок.

Проблема аудиту ефективності - невиконання запланованих результативних показників бюджетної програми шляхом неефективного використання бюджетних коштів.

Програма аудиту - перелік аудиторських процедур, що деталізується.

Ревізія (інспектування) - документальна і фактична перевірка певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності об'єкта контролю з метою забезпечення виявлення фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб.

Результат аудиторських дій - висновок державного аудитора, складений на підставі застосування суб'єктами державного аудиту комплексу способів і засобів державного аудиту.

Результативні показники бюджетної програми - кількісні і якісні показники, які дають змогу здійснити оцінку використання коштів на виконання бюджетної програми для досягнення визначених мети та завдань бюджетної програми на основі граничного обсягу взяття бюджетних зобов'язань у відповідному бюджетному періоді.

Ризик - характеристика можливих помилок, втрат і несприятливих впливів. У контексті аудиту ефективності діяльності він означає можливість того, що програма/проект підконтрольної організації не буде реалізована економічно, ефективно та результативно.

Рівень суттєвості - ступінь впливу виявленого порушення (недоліку) чи групи порушень (недоліків) на результати діяльності об'єкта аудиту, а також на достовірність фінансової звітності.

Способи державного аудиту - конкретні шляхи досягнення очікуваного результату державного аудиту за допомогою наявних засобів, зумовлених завданнями державного аудиту. Вони можуть бути прилюдні і неприлюдні, базуватися на наукових, професійних знаннях.

Стандартизація державного аудиту - встановлення норм, правил і характеристик, справедливих для всіх учасників аудиторської діяльності в державному секторі.

Стандарт державного фінансового контролю (аудиту) - база, зразок, еталон, повторюваність, стабільність, що забезпечують розуміння всіма його органами своєї діяльності та свого внеску в спільний результат.

Суб'єкти державного аудиту - державні аудитори, які мають певні повноваження на здійснення державного аудиту і відповідають певним вимогам.

Учасники державного аудиту - окремі особи або їх групи, які тією чи іншою мірою беруть участь у здійсненні державного аудиту.

Фактори ризику (ризикові операції) - можливі порушення, недоліки та проблеми, ризикові операції, які негативно вплинули або можуть вплинути на рівень управління фінансово-господарською діяльністю суб'єкта господарювання, досягнення ним поставлених цілей і завдань, ефективне використання ресурсів, результати фінансово-господарської діяльності, а також можливі резерви для підвищення ефективності та поліпшення фінансових і виробничих результатів діяльності об'єкта аудиту.

Фінансовий аудит - дослідження фінансової звітності, систем внутрішнього контролю і аудиту та окремих трансакцій у підконтрольних організаціях з метою встановлення порушень та розбіжностей між фактичними даними й законодавчими нормами.

INTOSAI - міжнародна організація вищих контрольних органів, що діє під егідою Організації Об'єднаних Націй або її спеціалізованих агенцій.

EUROSAI - міжнародна організація національних вищих органів фінансового контролю, що є однією з регіональних організацій INTOSAI.

 
<<   ЗМІСТ   >>