Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Контрольно-ревізійна діяльність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Відмінності між аудитом, обліком, ревізією та судово-бухгалтерською експертизою

Ревізія та її зв'язок з аудитом, обліком, судовою (правовою) бухгалтерією та судово-бухгалтерською експертизою

Ревізія - це метод документального контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності; спосіб документального розкриття недостач, розтрат, привласнень та крадіжок коштів і матеріальних цінностей, запобігання фінансовим зловживанням. За наслідками ревізії складають акт.

Ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств проводять за допомогою:

 • o перевірки дотримання підприємством чинних законодавчих і нормативних актів;
 • o уважного і всебічного контролю за грошовими коштами і матеріальними цінностями;
 • o зустрічних перевірок в установах банку, постачальників і споживачів;
 • o контрольних запусків сировини і матеріалів у виробництво;
 • o контрольних аналізів готової продукції;
 • o перевірки правильності застосування норм витрат сировини і матеріалів, виходу готової продукції та природних втрат;
 • o перевірки зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей, організації їх інвентаризації;
 • o ретельної перевірки правильності віднесення витрат на виробництво і розрахунків з бюджетом;
 • o перевірки дотримання методики оцінювання майна під час реалізації та приватизації, проведення індексації.

Для професійної компетенції юриста у вирішенні питань щодо вивчення та усунення порушень і зловживань, пов'язаних з економічними злочинами, важливими є знання основ бухгалтерського обліку та економічного аналізу, документального аналізу, вміння правильно і вчасно призначати документальні ревізії, судово-бухгалтерські, планово-економічні, комплексні та інші експертизи, аналізувати результати інвентаризацій, ревізій, експертиз та використовувати економічну інформацію. Усі ці та інші питання розглядає і вивчає спеціальна дисципліна-судова бухгалтерія.

Судова бухгалтерія - це комплексна прикладна дисципліна, що вивчає елементи економічних та юридичних галузей знань. За визначенням В.М. Глібка і О.П. Бущана, це спеціальна комплексна дисципліна, яка досліджує теоретичні та практичні питання використання спеціальних економічних і бухгалтерських знань у конкретних галузях юридичної практики.

Конкретніше визначення судової бухгалтерії дають російські науковці А. А. Толкаченко та К. В. Харабет, вважаючи, що це спеціальна юридична дисципліна і комплексна галузь прикладних "примежових" знань, яка виникла в результаті природної міжнаукової інтеграції на межі теорії бухгалтерського обліку та юриспруденції.

Інвентаризація майна і зобов'язань як комплексний метод бухгалтерського обліку виконує захисну функцію, і тому має важливе юридичне значення. її матеріали використовують для встановлення вини матеріально відповідальних осіб у процесі проведення контрольних заходів та досудового слідства, для визначення сум збитків, завданих підприємству, та їх відшкодування. Згодом матеріали слугують доказом у процесуальних діях.

Оскільки бухгалтерський облік - це процес виявлення, зберігання та передавання інформації про діяльність користувачів, до яких належать юридичні й фізичні особи, то судова бухгалтерія - спеціальна комплексна дисципліна, яка досліджує теоретичні і практичні питання використання спеціальних економічних і бухгалтерських знань у конкретних галузях юридичної практики.

Розрізняють процесуальні й непроцесуальні форми (способи) використання спеціальних бухгалтерських знань у розкритті й розслідуванні правопорушень (рис. 10.1).

Форми використання спеціальних бухгалтерських знань

Рис. 10.1. Форми використання спеціальних бухгалтерських знань

Якщо бухгалтерський облік використовують для відображення проведених господарських операцій, то судова бухгалтерія призначена для вивчення і усунення деструктивних відхилень у господарській практиці, пов'язаних з економічними злочинами, господарськими правопорушеннями, недоліками у господарській діяльності тощо.

Особливості бухгалтерського обліку:

 • o відображує діяльність підприємства як систему різнорідних, але взаємопов'язаних об'єктів: ресурсів, власного капіталу, зобов'язань та всіх змін, що відбуваються з ними;
 • o має суто документальний характер, тобто кожний запис у ньому здійснюється тільки на підставі правильно складених і оформлених документів;
 • o дає постійне й безперервне уявлення про господарювання, що забезпечує йому перевагу перед дискретними (перервними) обліками - оперативним і статистичним.

Особливості судової (правової) бухгалтерії є такими:

 • o це дійовий важіль в оволодінні економічними та юридичними знаннями про розкриття злочинів;
 • o розробляє спеціальні прийоми виявлення негативних явищ;
 • o розробляє методику використання економічних і бухгалтерських знань.

На думку Г. Г. Мумінової-Савіної Судово-бухгалтерська експертиза, - це дослідження фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання, яке в межах чинного законодавства здійснюється особою, котра володіє спеціальними знаннями в галузі бухгалтерського обліку (експертом-бухгалтером), з мстою подання висновку стосовно кола питань, поставлених органами дізнання, попереднього слідства чи суду. Таким чином, судово-бухгалтерська експертиза - це процесуальна дія.

За нашим визначенням, судово-бухгалтерська експертиза - це процесуальна дія, що полягає у вивченні експертом-бухгалтером матеріалів справи в межах його спеціальних знань за завданням слідчого або суду з метою встановлення фактичних обставин кримінальної чи цивільної справи й надання експертного висновку. Судово-бухгалтерська експертиза призначена для:

 • - підтвердження або заперечення поданих документів;
 • - фіксації стану справ на підприємстві;
 • - забезпечення всебічного та об'єктивного вивчення спектра питань, які є предметом розслідування, здебільшого кримінальних справ, але вимагають не тільки юридичних знань, а і специфічних знань особливостей організації обліку, контролю й аналізу діяльності підприємств.

Слідчий призначає судово-бухгалтерську експертизу зазвичай при розслідуванні кримінальних справ, пов'язаних із завданою матеріальною шкодою.

Судову бухгалтерію поділяють на загальну та особливу частини. У загальній частині розглядаються питання бухгалтерського, економічного та документального аналізу господарської діяльності, а в особливій - питання вдосконалення та порядку призначення й використання у процесі правочинної діяльності матеріалів інвентаризації, аудиту, документальної ревізії, судово-бухгалтерської експертизи та інших економічних експертиз. Судову бухгалтерію як комплексну дисципліну структурно можна поділити на три частини: у першій - основні положення судової бухгалтерії і бухгалтерського обліку, у другій - галузеві методики використання документів та методологія їх дослідження, у третій - використання економічних та бухгалтерських знань при розслідуванні корисливих злочинів (М. І. Камлик), На нашу думку, третю частину слід доповнити вивченням методології викриття фіктивних фірм, конвертаційних центрів, схем "відмивання брудних коштів", незаконного поглинання, рейдерства та проведення фінансового моніторингу (рис. 10.2).

Взаємозв'язок судової бухгалтерії з іншими дисциплінами

Рис. 10.2. Взаємозв'язок судової бухгалтерії з іншими дисциплінами

Отже, судова бухгалтерія - це дисципліна, яка тісно по зв'язана з економічними, математичними та правовими дисциплінами, перебуває на межі економічних та правових наук, що використовує економічні й бухгалтерські знання при розслідуванні економічних злочинів, викритті фіктивних фірм, конвертацій них центрів, схем "відмивання брудних коштів", незаконного поглинання, рейдерства та проведення фінансового моніторингу.

 
<<   ЗМІСТ   >>