Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Нормативні документи щодо формування фінансової звітності

Нормативні документи щодо обліку будь-якого об'єкту чи групи об'єктів умовно можна розподілити на дві частини:

 • 1. Загальні документи, притаманні всім об'єктам або їх більшості;
 • 2. Документи, де відображаються вимоги саме до визначеної групи об'єктів.

Так, до групи загальних нормативних документів можна віднести:

 • 1) Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, інших завдань з надання впевненості та супутніх послуг; видання 2010 та 2012 років [13; Додаток Ц] та [14; Додаток Ц.1];
 • 2) Господарський кодекс України [1];
 • 3) Закон України "Про аудиторську діяльність" [25; Додаток X];
 • 4) Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" [26];
 • 5) Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків [3];
 • 6) Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [4];
 • 7) Кодекс етики професійних бухгалтерів [5; Додаток ПІ];
 • 8) Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку [10];
 • 9) НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" (щодо звітності, починаючи з 1-го кварталу 2013 р.) [15];
 • 10) План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [16];
 • 11) Податковий кодекс України (щодо інформації після 01.01.2011 р.) [17];
 • 12) Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку [22];
 • 13) П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" (щодо звітності по 2012 р. включно) [18];
 • 14) П(С)БО 2 "Баланс" (щодо звітності по 2012 р. включно) [19];
 • 15) П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" (щодо звітності по 2012 р. включно) [20];
 • 16) Цивільний кодекс України [30].

Нормативними документами щодо формування саме фінансової звітності є:

 • 17) Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності: (щодо звітності, починаючи з 1-го кварталу 2013 р.) [12];
 • 18) Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України № 476 від 11.04.2013 р. (щодо звітності, починаючи з 1-го кварталу 2013 р.);
 • 19) НП(С)БО 2 "Консолідована фінансова звітність" : Наказ Міністерства фінансів України № 628 від 27.06.2013 р. (щодо звітності, починаючи з 1-го кварталу 2013 р.);
 • 20) Про примітки до річної фінансової звітності / Наказ Міністерства фінансів України № 302 від 29.11.2000 р. (зі змінами та доповненнями);
 • 21) П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів" (щодо звітності по 2012 р. включно) (Додаток C);
 • 22) П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал" (щодо звітності по 2012 р. включно) (Додаток C);
 • 23) П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" (Додаток C);
 • 24) П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств" (Додаток C);
 • 25) П(С)БО 20 "Консолідована фінансова звітність" (Додаток C);
 • 26) П(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін" (Додаток C);
 • 27) П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" (Додаток C);
 • 28) П(С)БО 29 "Фінансова звітність за сегментами" (Додаток C).

Завдання та загальні процедури аудиту фінансової звітності

Згідно з МСА 200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту" [13] метою аудиту є підвищення ступеня довіри визначених користувачів до фінансової звітності. її досягають через висловлення аудитором думки про те, чи складена фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності.

Аудит фінансових звітів є завданням з надання впевненості.

Завданнями аудиту фінансової звітності є:

 • 1. Дослідити достовірність та відповідність записів звітності даним Головної книги та регістрів синтетичного й аналітичного обліку.
 • 2. Вивчити взаємоузгодженість показників звітності господарюючого суб'єкта.
 • 3. Порівняти дані річної фінансової звітності з даними квартальної та поточної фінансової звітності.
 • 4. Оцінити можливість постійного функціонування господарюючого суб'єкта.
 • 5. Оцінити вплив подій, що відбулися, на фінансову звітність, та їх відображення у звітності.
 • 6. Сформувати думку аудитора про відповідність фінансової звітності таким критеріям: повнота, обґрунтованість, існування, права й обов'язки, подання, оцінка, розкриття.

Аудит фінансової звітності необхідно проводити, застосовуючи такі процедури:

 • 1. Перевірка тотожності показників, які повторюються в різних формах звітності згідно з рекомендаціями Міністерства фінансів України, НП(С)БО та П(С)БО.
 • 2. Перевірка правил складання Балансу(3віту про фінансовий стан), порівняння показників Головної книги з регістрами аналітичного обліку.
 • 3. Перевірка ув'язки регістрів обліку зі зведеними та первинними документами.
 • 4. Перевірка матеріалів інвентаризації (майна, запасів, заборгованості), проведеної до складання річного звіту (описи, акти, порівняльні відомості товарно-матеріальних цінностей, акт перевірки каси, виписки банку, акт інвентаризації розрахунків тощо).
 • 5. Проведення експрес-аудиту форм звітності.

Необхідно зауважити, що аудитор несе відповідальність за формування та висловлення думки стосовно фінансових звітів.

Відповідальність за складання та подання фінансових звітів покладається на управлінський персонал суб'єкта господарювання. Міру відповідності управлінського персоналу за складання фінансових звітів визначає МСА 200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту" [13].

 
<<   ЗМІСТ   >>