Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Зовнішня політика України

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Із виступу Президента України Л. Кучми на засіданні керівного складу МЗС України

(15 липня 1996 р.)

Набуття Україною без'ядерного статусу створює політичне і моральне підґрунтя для заохочення світового співтовариства до загального ядерного роззброєння, а в європейському контексті — створення в регіоні Центрально-Східної Європи зони, вільної від ядерної зброї.

Нам треба активно працювати по забезпеченню своїх інтересів на просторі колишнього СРСР... На східному напрямку було багато втрачено...

Безумовно, перший пріоритет тут для нас — Росія.

...Слід подумати... про розширення мережі консульських представництв України... там, де проживають громади етнічних українців...

Завдання номер один... задіяння всіх внутрішніх і зовнішніх чинників для виведення економіки із кризового стану... Це питання виживання нашої держави.

Із Закону України "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України"

(22 лютого 2000 р.)

Цей Закон встановлює порядок допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України та умови їх перебування в Україні, а також порядок здійснення контролю за їх діяльністю під час перебування на території України.

Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1

Визначення термінів У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: підрозділ збройних сил іншої держави (далі — підрозділ збройних сил) — військове формування іноземної держави, що має постійну чи тимчасову організацію, належить до сухопутних (наземних), морських,

повітряних або спеціальних військ (сил) цієї держави, оснащене легкою зброєю чи важкою бойовою технікою, яка підпадає під дію Договору про звичайні збройні сили в Європі, перебуває під командуванням особи, відповідальної перед своєю державою і законами України за поведінку своїх підлеглих, які зобов'язані дотримуватися внутрішньої дисципліни, законів України, норм міжнародного права, та яке направляється в Україну з конкретною метою, визначеною міжнародним договором України; особи військового персоналу — військовослужбовці, які проходять військову службу в підрозділах збройних сил інших держав, що направляються в Україну; особи цивільного персоналу — особи, які працюють у підрозділах збройних сил інших держав, шо направляються в Україну, і не є громадянами України; члени сімей осіб військового і цивільного персоналу — члени сімей військовослужбовців чи осіб цивільного персоналу підрозділів збройних сил інших держав, які знаходяться на їх утриманні, разом з ними перебувають в Україні і не є її громадянами; місце дислокації підрозділів збройних сил інших держав — позначена в договорі територія, акваторія, на яких розмішуються підрозділи.

Стаття 2

Підстави для допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України

Допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України здійснюється на підставі міжнародних договорів України та в порядку і на умовах, визначених законодавством України.

Стаття З

Мета перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України

Підрозділи збройних сил інших держав можуть бути допущені на територію України з метою:

 • а) участі у спільних з підрозділами Збройних Сил України та інших
  утворених відповідно до законів України військових формувань військових навчаннях та інших заходах щодо вдосконалення бойової підготовки військ, обміну досвідом у рамках домовленостей (договорів) про міжнародне військове співробітництво, в тому числі
 • а) для підготовки спільних військових підрозділів, створюваних в рамках військового співробітництва за міжнародними договорами України;
 • б) транзитного переміщення підрозділів збройних сил інших держав через територію України. При цьому строки переміщення цих
  підрозділів через територію України не можуть перевищувати 10 діб, якщо інше не передбачене міжнародним договором України;
 • в) надання Україні, на її прохання, військової допомоги у відсічі (відверненні, припиненні) збройної агресії з боку третьої країни (третіх країн);
 • г) надання Україні, на її прохання, допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, викликаних природними і техногенними наслідками;
 • д) обслуговування тимчасово розмішених на території України відповідно до міжнародних договорів України військових частин.

Стаття 4

Обмеження допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України

 • 1. Забороняється допуск та перебування на території України
  підрозділів збройних сил інших держав, оснащених ядерною, хімічною,
  бактеріологічною та іншими видами зброї масового ураження, а також
  зброї, яка має складові частини ядерного, хімічного, бактеріологічного
  озброєння, та іншої зброї масового ураження.
 • 2. Потенційні носії ядерної зброї, інших видів масового ураження допускаються відповідно до міжнародного договору України для короткострокового розміщення на території України за умови належного реконструювання, що засвідчується відповідним документом.
 • 3. Забороняється допуск та перебування на території України підводних човнів та надводних суден, які обладнані ядерними енергетичними установками і є потенційними джерелами забруднення морських басейнів Чорного і Азовського морів.
 • 4. Забороняється допуск на територію України підрозділів збройних сил держав, які не визнали її незалежність та територіальну цілісність або висувають до неї територіальні претензії.
 • 5. У разі введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного стану в інтересах національної безпеки може бути встановлено додаткові обмеження або заборону на допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України.

Стаття 5

Вимоги до міжнародного договору України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України

 • 1. Необхідними умовами, яким має відповідати міжнародний договір України щодо порядку допуску і умов перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав, є:.
 • а) атимчасовість, тобто чітка визначеність та обмеженість у часі такого перебування,
 • б) відповідність такого перебування національним інтересам України;
 • в) не завдання таким перебуванням перешкод розвиткові відносин України з третіми державами та зміцненню міжнародної колективної безпеки;
 • г) додержання підрозділами збройних сил інших держав, особами військового і цивільного персоналу, які входять до їх складу, а також
  членами їх сімей законів України, утримання від будь-якої політичної діяльності в Україні, а також від іншої діяльності, не сумісної з її
  національними інтересами;
 • д) незастосування підрозділів збройних сил інших держав всупереч воєнно-політичним та іншим інтересам України, вимогам Статуту ООН щодо дій по підтриманню миру та безпеки, іншим нормам міжнародного права.
 • 2. Міжнародний договір про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України, згода на обов'язковість якого надається Верховною Радою України, має передбачати:
  • а) мету, строк та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України, види їх діяльності та підпорядкованість;
  • б) склад і структуру підрозділів збройних сил інших держав (іншої держави), чисельність осіб військового та цивільного персоналу, а також типи і кількість озброєння та військової техніки;
  • в) місце і межі дислокації підрозділів та обмеження щодо пересування осіб їх військового і цивільного персоналу;
  • г) порядок в'їзду на територію України і виїзду з України підрозділів, а
   також осіб їх військового і цивільного персоналу не в складі цих підрозділів;
  • д) маршрути транзиту підрозділів збройних сил інших держав через територію України;
  • е) порядок застосування підрозділів збройних сил інших держав під час їх перебування в Україні;
  • ж) умови та порядок використання підрозділами збройних сил інших держав баз, навчальних центрів, полігонів та інших об'єктів на території України;
  • з) вимоги щодо охорони довкілля, утилізації та вивезення відходів;
  • и) розміри і порядок внесення плати за оренду земельних ділянок, іншого нерухомого майна, в тому числі жилих та інших приміщень, а
   також плати за користування водами, використання повітряного простору України, за аеронавігаційне, навігаційно-гідрографічне та інформаційне забезпечення підрозділів, надання їм комунальних, побутових та інших послуг;
  • к) порядок визначення та відшкодування шкоди, завданої Україні, третім державам або фізичним чи юридичним особам на території України внаслідок дій або бездіяльності підрозділів, осіб їх військового і цивільного персоналу;
  • л) порядок реалізації права осіб військового персоналу підрозділів щодо носіння зброї та її застосування;
  • м) умови використання на території України державної символіки держав, підрозділи збройних сил яких допускаються в Україну;
  • н) порядок здійснення контролю за діяльністю підрозділів збройних сил інших держав на території України, включаючи можливість проведення раптових перевірок дотримання підрозділами збройних сил інших держав умов договору;
  • о) питання юрисдикції, пов'язані з перебуванням підрозділів на території України;
  • п) обов'язки інших держав перед Україною, що випливають з умов перебування підрозділів їх збройних сил на території України;
  • р) підстави для денонсації міжнародного договору України;
  • с) умови і порядок дострокового виведення підрозділів збройних сил інших держав з території України;
  • т) інші питання, пов'язані з перебуванням в Україні підрозділів збройних сил інших держав.

Стаття 6

 • 1. Підстави для денонсації міжнародних договорів України шодо тимчасового перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав Міжнародні договори України про тимчасове перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України підлягають денонсації в разі:
  • а) якщо подальше перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України загрожує національним інтересам України або
   якщо досягнуто визначену міжнародним договором України мету їх перебування;
  • б) недотримання або порушення підрозділами збройних сил інших держав вимог міжнародних договорів України, цього Закону та інших
   нормативно-правових актів;
  • в) втручання або загрози втручання підрозділів збройних сил інших держав у внутрішні справи України;
  • г) використання або загрози використання підрозділів збройних сил інших держав, які перебувають на території України, проти третіх держав;
  • д) якщо виникла загроза втрати іншою державою контролю за підрозділами її збройних сил на території України;
  • е) якщо держава, підрозділи збройних сил якої перебувають на території України, увійшла у воєнний конфлікт з третьою державою,
   внаслідок чого виникла загроза національним інтересам України.

Розділ II ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ПРО ДОПУСК ПІДРОЗДІЛІВ ЗБРОЙНИХ сил ІНШИХ ДЕРЖАВ В УКРАЇНУ

Стаття 8

 • 1. Прийняття рішень щодо допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України 1. Президент України на підставі зазначеної у частині другій статті 7 цього Закону пропозиції приймає рішення про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України.
 • 2. Рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України відповідно до пункту 23 статті 85 Конституції України ( 254к/96-ВР ) підлягає схваленню Верховною Радою України, яка розглядає питання про такс схвалення як невідкладне позачергово.

Рішення про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України не вноситься на схвалення Верховної Ради України, якщо такий допуск передбачений міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

...4. Рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України набирає чинності після його схвалення

Верховною Радою України.

Стаття 9

Реалізація рішень щодо дострокового виведення підрозділів збройних сил інших держав з території України Рішення щодо дострокового виведення підрозділів збройних сил інших держав з території України реалізуються органами виконавчої влади України після денонсації Україною відповідного міжнародного договору у встановленому законодавством України порядку.

Розділ III ЗАСАДИ ТА УМОВИ ПЕРЕБУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ ІНШИХ ДЕРЖАВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Стаття 10

Порядок в'їзду на територію України і виїзду за її межі підрозділів збройних сил інших держав <...>

Стаття 11

Умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України

 • 1. Підрозділи збройних сил інших держав, що перебувають на території України, особи військового і цивільного персоналу, які входять до їх складу, та члени їх сімей повинні:
  • а) додержуватися Конституції України і законів України;
  • б) шанувати традиції та звичаї українського народу і не завдавати шкоди національним інтересам України, не посягати на права, свободи
   та законні інтереси громадян України, а також іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.
 • 2. Особи військового і цивільного персоналу підрозділів збройних сил інших держав, що тимчасово перебувають на території України, не можуть претендувати на набуття будь-яких прав на постійне проживання на її території.

Стаття 12

Права, свободи, обов'язки і відповідальність осіб військового і цивільного персоналу підрозділів збройних сил інших держав

 • 1. Особи військового і цивільного персоналу підрозділів збройних сил інших держав та члени їх сімей, які перебувають на території України, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законом чи міжнародними договорами України.
 • 2. У разі, коли особа військового чи цивільного персоналу підрозділу збройних сил іншої держави, яка підозрюється у вчиненні злочину на території України, перебуває за її межами, питання про притягнення її до відповідальності вирішується згідно із законом та міжнародними договорами України.
 • 3. Особи військового персоналу підрозділів збройних сил інших держав під час перебування на території України мають право на носіння військової форми одягу своєї держави, на носіння та застосування зброї під час виконання у встановленому порядку обов'язків військової служби в межах місць дислокації цих підрозділів, а також у місцях проведення ними військових навчань і підготовки підрозділів відповідно до мети перебування в Україні. У разі порушення зазначених вимог зброя та боєприпаси, що належать особам військового персоналу, вилучаються відповідними органами України в установленому порядку.

Стаття 13 Санітарно-епідеміологічний нагляд, державний ветеринарний контроль та медичне забезпечення підрозділів збройних сил інших держав І. Заходи щодо запобігання поширенню захворювань і шкідників, які передаються людьми, тваринами і рослинами, в місцях дислокації підрозділів збройних сил інших держав та контроль за цим здійснюються згідно із законодавством України.

Стаття 14

Охорона довкілля

 • 1. Підрозділи збройних сил інших держав повинні додержуватися встановлених законом України вимог щодо охорони довкілля забезпечення екологічної безпеки, запобігання забрудненню довкілля, погіршенню якості природних ресурсів.
 • 4. Знищення боєприпасів, що не були використані підрозділами збройних сил інших держав під час перебування в Україні, провадиться відповідно до встановлених в Україні норм і правил за рахунок держав, яким належали боєприпаси, якщо інше не встановлене міжнародним договором.
 • 5. Радіоактивні речовини та джерела іонізуючого випромінювання, призначені для використання підрозділами збройних сил інших держав у мирних цілях, підлягають реєстрації та контролю за їх використанням, які здійснюються відповідними органами виконавчої влади України.
 • 6. У разі забруднення довкілля, погіршення якості природних ресурсів інша держава згідно з відповідним міжнародним договором України зобов'язана вжити заходів до відновлення попереднього стану довкілля або відшкодувати завдану шкоду, якщо забруднення довкілля чи погіршення якості природних ресурсів сталося з вини підрозділів ЇЇ збройних сил.

<...>

Стаття 16

Зв'язок та радіоелектронні засоби підрозділів збройних сил інших держав

 • 1. Присвоєння радіочастот і позивних сигналів, оформлення дозволів на використання радіоелектронних засобів на території України, а також на їх ввезення підрозділами збройних сил інших держав на територію України та державний нагляд за роботою цих засобів здійснюються відповідно до законодавства України.
 • 2. Підрозділи збройних сил інших держав використовують присвоєні радіочастоти для радіоелектронних засобів за наявності відповідних дозволів. Питання про зміну радіочастот вирішуються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 17

Обмеження права власності на окремі види майна та на користування надрами підрозділів збройних сил

інших держав

 • 1. У володінні і користуванні підрозділів збройних сил інших держав, які перебувають на території України, та у власності осіб військового і цивільного персоналу цих підрозділів і членів їх сімей не може перебувати майно, включене до переліку видів майна, що не може за законом України перебувати у власності громадян, громадських об'єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України, якщо інше не передбачено цим Законом чи відповідним міжнародним договором України.
 • 2. Підрозділам збройних сил інших держав на території України забороняється проводити геологічне вивчення надр і розробляти родовища корисних копалин. Особи військового та цивільного персоналу підрозділів збройних сил інших держав негайно сповіщають місцеві органи виконавчої влади про знайдені на територіях (в акваторіях) їх тимчасового перебування скарби, археологічні цінності, дорогоцінні метали та каміння тощо і передають їх уповноваженим для цього державним органам.
 • 3. Об'єкти та засоби систем водопостачання, енергозбереження, національної системи навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки судноплавства у територіальних водах України та Державної системи геодезичних знаків оренді не підлягають. Надання Україною послуг зазначених систем та відповідна оплата цих послуг заінтересованими сторонами здійснюються на договірних засадах згідно з законодавством України.

Стаття 19

Податки, збори та інші обов'язкові платежі Податки, збори та інші обов'язкові платежі, пов'язані з перебуванням підрозділів збройних сил іншої держави на території України, сплачуються відповідно до закону України, якщо міжнародним договором України не передбачене інше.

Стаття 20

Діяльність засобів масової інформації підрозділів збройних сил інших держав Діяльність засобів масової інформації підрозділів збройних сил інших держав провадиться на території України відповідно до законів України.

Стаття 21 Обов'язки інших держав перед Україною

 • 1. Інші держави у зв'язку з перебуванням їх на території України відповідно до міжнародних договорів України зобов'язані:
  • а) завчасно інформувати Кабінет Міністрів України про кожний випадок призначення на посаду чи звільнення з посади командира (начальника) підрозділу своїх збройних сил на території України не пізніше ніж через три доби після такого призначення на посаду або звільнення з посади;
  • б) забезпечити відшкодування в порядку, визначеному міжнародним договором України, шкоди, заподіяної Україні, третім державам або
   фізичним чи юридичним особам на території України та в її виключній (морській) економічній зоні діями підрозділів своїх збройних сил, у тому числі діями або бездіяльністю осіб військового і цивільного персоналу цих підрозділів під час виконання покладених на них обов'язків;
  • в) вивести у встановлений міжнародним договором строк підрозділи своїх збройних сил з території України у разі закінчення строку дії відповідного міжнародного договору або денонсації його Україною.
 • 2. Держави, чиї підрозділи збройних сил допущені в Україну, можуть мати й інші обов'язки перед Україною, передбачені цим Законом, а також міжнародними договорами України.

Стаття 22

Обов'язки командування підрозділів збройних сил інших держав, що перебувають на території України

 • 1. Командування підрозділів збройних сил інших держав, що перебувають на території України, зобов'язане:
  • а) завчасно узгоджувати в установленому порядку з Міністерством оборони України плани проведення маневрів і військових навчань своїх підрозділів;
  • б) інформувати щокварталу Міністерство оборони України про фактичну чисельність осіб військового і цивільного персоналу, тип і кількість озброєння та військової техніки, а також про кількість інших матеріально-технічних засобів, які знаходяться на території України (за переліком, що визначається Міністерством оборони України).

Розділ IV

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДРОЗДІЛІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ ІНШИХ ДЕРЖАВ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОТРИМАННЯ ВИМОГ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ І ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ЩОДО ДОПУСКУ ЦИХ ПІДРОЗДІЛІВ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ

Стаття 23

Контроль за діяльністю підрозділів збройних сил інших держав та нагляд за додержанням ними законів України

 • 1. Контроль за діяльністю підрозділів збройних сил інших держав на території України здійснюють у межах своїх повноважень Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Міністерство оборони України, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до Конституції України, законів та міжнародних договорів України.
 • 2. Нагляд за додержанням підрозділами збройних сил інших держав законів України та міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, здійснюється Генеральною прокуратурою України, підлеглими їй прокуратурами інших рівнів, військовою прокуратурою України.

Стаття 24 Вирішення спорів Спори, що виникають у зв'язку з тимчасовим перебуванням на території України підрозділів збройних сил інших держав, вирішуються шляхом проведення переговорів між Україною та іншими державами у порядку та на умовах, визначених відповідними міжнародними договорами. В разі відсутності таких договорів застосовуються інші взаємоприйнятні процедури врегулювання спорів.

Стаття 25

Відповідальність за порушення вимог Конституції і законів України щодо допуску підрозділів збройних сил

інших держав на територію України Посадові особи, які допустили порушення вимог Конституції і законів України щодо порядку допуску та умов перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України, притягаються до відповідальності згідно з законом України.

Стаття 26

Інформування про перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав

Міністерство оборони України щорічно подає Президенту України і Верховній Раді України інформацію про перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав.

Розділ V ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 • 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 • 2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить йому.
 • 3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади у відповідність з цим Законом їх нормативно-правових актів.

Запитання і завдання

 • 1. Розкрийте поняття: "українсько-російські відносини як домінанта зовнішньополітичного спрямування".
 • 2. Назвіть основні чинники і поясніть причини необхідності поглибленого українсько-російського співробітництва.
 • 3. Виокремте проблемні питання взаємовідносин України і Російської Федерації. Які їхні витоки та шляхи розв'язання?
 • 4. Висловіть свої міркування щодо перспектив співпраці України і Росії.
 • 5. Охарактеризуйте політику Російської Федерації щодо України.
 • 6. У чому, на Вашу думку, полягають причини періодичного погіршення українсько-російських відносин?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА — — —

Васильєва-Чекаленко Л. Д. Україна в міжнародних відносинах (1944-1996 pp.). К., 1998.

За длинным Кремлем // Коммерсантъ-Власть. 2005. № 51. 26 дек. Закон України "Про ратифікацію Договору між Україною і Російською Федерацією про українсько*російський державний кордон" // Урядовий кур'єр. 2004. 21 квіт.

Закон України "Про ратифікацію Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки" // Урядовий кур'єр. 2004. 21 квіт.

Зовнішня політика України в епоху глобалізації: Анотована історична хроніка міжнародних відносин (1991—2003). К., 2004.

Концепция внешней политики России // Внешняя политика и безопасность современной России. 1991—2002 гг.: В 4 т. М., 2003. Т. 4.

Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становите України у 2000 році. К., 2001. Стратегії розвитку України: теорія і практика / За ред. О. С. Вдасю-ка. К., 2002.


Стратегический курс России с государствам и-участника ми Содружества Независимых Государств //Дип. вестн. 1995. Ng 10. Торгово-экономические отношения России и Украины (справочная информация) // Информ. бюл. МИД РФ. 2002. 10 окт. Указ Президента Российской Федерации В. Путина "О проведении Года Украины в России" // Информ. бюл. МИД РФ. 2002. 20 янв. Указ Президента України Л. Кучми "Про проведення Року Російської Федерації в Україні** від 25 грудня 2002 // Голос України. 2002. 26 груд.

Україна — Росія: пошук оптимальної моделі відносин. К., 2004 р. Україна та Росія у системі міжнародних відносин: стратегічна перспектива К., 2001.

Чекаденко Л. Д. Політика Росії щодо "захисту співвітчизників за кордоном" та її можливі наслідки для України // Стратег, панорама. 2003. № 3.

Чекаленко Л. Д. Посилення гуманітарного чинника в українсько-російських відносинах // Стратег, панорама. 2004. № 2. Чекаленко Л. Д. Формування нової моделі українсько-російських відносин на сучасному етапі глобалізації // Наук. вісн. Дип. акад. України. 2004. Вип. 10.

Шульгин О. Без території. К., 1998.

 
<<   ЗМІСТ   >>