Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія: Політекономія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Ринкова рівновага та рівновага підприємства на конкурентному ринку праці

Ринкова рівновага на ринку праці встановлюється в точці перетину кривих ринкового попиту на працю 2)£ та ринкової пропозиції праці 5£ (рис. 13.6а).

Із рис. 13.6а видно, що рівноважній точці Е відповідає рівноважна ставка заробітної плати со* та рівноважний рівень зайнятості в економіці Х#*.

Рівновага на рис .13.6а відображає стан повної та ефективної зайнятості.

Повна зайнятість - всі, хто бажає запропонувати за встановленою ринком праці рівноважною ціною (ставкою заробітної плати) певний обсяг праці, можуть реалізувати свої бажання. Навіть за умови перевищення чисельності робочої сили над рівноважним обсягом зайнятих Ь* в економіці матиме місце повна зайнятість. Пояснюється це тим, що надлишок чисельності робочої сили над І/ буде утворювати природний рівень безробіття, який означає, що те число трудових ресурсів, які за цих умов добровільно залишаються без роботи, не бажають за певної ставки заробітної плати (со*) пропонувати більше праці, ніж V.

Ефективною зайнятість в обсязі V є тому, що за такого рівня зайнятості граничний дохід від праці дорівнює граничним затратам на останню одиницю праці, тобто МНРЬ = МЛС£.

Звісно, що попит окремого підприємства на ринку праці досить незначний порівняно з ринковим. Тому у зв'язку з тим, що ні підприємство, ні працівник не можуть вплинути на рівноважну ставку зарплати а> підприємство і працівник мусять до неї пристосуватися.

Як було пояснено вище, на конкурентному ринку крива пропозиції праці І? для підприємства має вигляд горизонтальної лінії, яка проходить через рівноважну ставку заробітної плати, яка у свою чергу є результатом взаємодії кривих 5£ та Вь в економіці.

Рівноважний обсяг праці підприємства (рис. 13.66) визначається правилом оптимізації, яке для конкурентного ринку праці має вигляд: УМР1 - МНРЬ =* о*. Як видно з рис. 13.66, якщо крива виручки від реалізації граничного продукту праці (МЯР^ знаходиться вище кривої граничних витрат на працю, підприємство зацікавлене у збільшенні кількості найманої праці, це забезпечить їй зростання прибутку, оскільки кожна додаткова одиниця праці принесе більше доходів, ніж витрат.

Якщо ж крива 1)^ = МЯРІ знаходиться нижче кривої в,в = МЯС^ то витрати підприємства на кожну додаткову одиницю праці будуть перевищувати приріст доходу від використання додаткової одиниці праці. За цих умов підприємство буде звільняти працівників доти, доки не досягне рівноважного стану в точці перетину кривих 5, і И,, де МЯС. в МИР,,

Рівновага на галузевому ринку праці. Роль галузевих ринків праці в економіці

Рівновага на галузевих ринках праці встановлюється в точці перетину галузевих кривих попиту на працю X). та пропозиції праці ££.

У зв'язку з тим, що одні галузі стрімко розвиваються, інші- повільніше або ж занепадають, ми повинні розглянути механізм "переливання" найманих працівників з одних галузей в інші та зрозуміти наслідки таких змін у структурі зайнятості. Для цього на рис. 13.7 зобразимо вплив змін у попиті (13.7а) на рівновагу галузевого ринку праці.

Нарис. 13.7а зображено первинну рівновагу на ринку праці для вугільної галузі в точці Е0. Якщо попит на вугілля скоротиться, то скоротиться і попит на працівників вугільної галузі (шахтарів). Крива попиту зміститься з І)£0 до!)"; точка рівноваги - з точки Е0 в точку Ех,

В результаті ставка заробітної плати зменшиться з со0 до ю., відповідно зменшиться й чисельність зайнятих з Ь0 до

На рис. 13.76 зображено ситуацію, за якої крива попиту на працю залишається незмінною, але відбуваються зміни у про* позиції праці.

Для прикладу візьмемо умовні галузі "А" і "В*. Нехай графік 13.76 відображає первинну рівновагу на ринку праці для галузевого ринку "Вм. Припустимо, що в галузь "В" додаткові чисті інвестиції не здійснювались і тому гранична продуктивність праці, а тому й ставка заробітної плати, залишалась незмінною. А в галузь "А" здійснювались додаткові чисті інвестиції, внаслідок чого зросли МЯРЬ та заробітна плата. Яким чином відреагують на таку ситуацію працівники галузі "В"? Звісно, що працівники з галузі "В" почнуть переходити в галузь "А", в результаті чого крива пропозиції в галузі "В" зміститься з 5^ до 5, рівновага - з точки Е0 в точку Е1, заробітна плата зросте з со0 до соі9 а кількість запропонованої праці в цій галузі зменшиться з Ь0ДоЬ,.

Із розглянутих вище моделей рівноваги на галузевих ринках праці випливає, що:

по-перше у ринок праці поєднує і робить взаємозалежними навіть ті галузі економіки, які технологічно можуть не бути пов'язаними між собою;

по-друге, зростання заробітної плати в одних галузях зумовлює в короткостроковому періоді зменшення зайнятості та обсягів виробництва в інших галузях;

по-третє, перехід найманих працівників з одних галузей в інші стає можливим завдяки мобільності ресурсу "праця".

 
<<   ЗМІСТ   >>