Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Маркетинг туристичного бізнесу

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Орієнтація туроператорської діяльності

Профіль туроператорської діяльності - це домінуючі в асортименті туроператора види або географічні напрями турпродуктів:

 • - частка яких в об'ємі продажів туроператора максимальна;
 • - продаж яких забезпечує основну частку прибутку туроператору;
 • - у реалізації яких туроператор досяг найвищої майстерності і професіоналізму;
 • - з якими споживач ідентифікує оператора на ринку.

Кожен туроператор - фахівець в організації конкретного виду турпродуктів або в роботі з тим або іншим напрямом. Профіль діяльності оператора може бути як популяризований (тобто широко відомий на споживчому ринку), так і маловідомий споживачам.

Популяризація профілю діяльності туроператора може бути основою рекламних кампаній, що проводяться їм, оскільки добитися ідентифікації на ринку власної назви з переліком географічних напрямів або видів турпродуктів - прагнення практично будь-якого туроператора. З іншого боку, занадто популяризований профіль роботи оператора може негативно позначитися на його подальшій діяльності, пов'язаній з освоєнням нових напрямів або видів турів, оскільки громадську думку споживачів важко змінити.

Спеціалізуватися туроператор може залежно від географічного напряму, різних видів цілей турпоїздки, від продажу індивідуальних або групових турів, від ступеня концентрації: на сильно концентрованих (на роботі з обмеженою кількістю готелів на певному курорті); концентрованих, коли туроператор спеціалізується на роботі з багатьма готелями вузького переліку курортів; і розсіяних, коли туроператор у принципі пропонує великий перелік курортів в декількох країнах.

Передумови для вибору профілю:

 • - маркетингова стратегія;
 • - цінова стратегія на ринку;
 • - можливості туроператора;

конкурентна стратегія туроператора на ринку;

- чинники зовнішнього середовища туроператора або турагента (в першу чергу законодавство, політична і екологічна ситуація на курортах).

Залежно від профілю роботи туроператорів можна умовно розділити на монопрофільних і багатопрофільних. Монопрофільні туроператори практикують діяльність в певному географічному напрямі і пропонують тури одного виду. Переваги монопрофільних туроператорів:

 • - досягнення високого професіоналізму в роботі з певним напрямом або видом турів;
 • - максимальна інформованість працівників туроператора і висока якість їх роботи;
 • - можливість ідентифікації туроператора на ринку, як організатора певного виду турів або як такого, що працює саме в певному напрямі;
 • - можливість отримання акредитації в посольствах країн, на роботі з якими спеціалізується туроператор;
 • - можливість отримання допомоги властей туристичних ресурсів, з якими співпрацює оператор, і прояви і у рої і ораторського лобі:
 • - нижчий порівняно з багатопрофільними операторами розмір капіталовкладень.

З іншого боку, до недоліків монопрофільності можна віднести зростання залежності діяльності туроператора від постачальників туристичних продуктів, невисоку гнучкість пропонованих турів, необхідність постійно модифікувати пропоновані тури.

Монопрофільність туроператора може бути як стартовою, так і еволюційною. У першому випадку, менеджмент оператора ще до початку активної діяльності планував займатися обмеженим числом напрямів і видів турів, або ж. може з'явитися у разі, коли туроператор виходить на регіональний ринок з принципово новим турпродуктом, намагаючись зайняти певну ринкову нішу.

Багатопрофільні туроператори відрізняються одночасною роботою з декількома напрямами і видами турів. Позитивними рисами багатопрофільності є:

 • - великі можливості охоплення ринку;
 • - можливість комбінування турів;
 • - гнучкість в роботі, що визначається можливістю оператора акцентувати максимальні зусилля то на одному, то на іншому виді турів або напрямі залежно від зміни ринкової кон'юнктури;
 • - менша залежність туроператора від конкретного напряму або постачальника туристичних продуктів.

Проте багатопрофільність призводить до зниженням якості турів, що продаються, вимагає більшої чисельності персоналу, більш значних капіталовкладень і витрат.

Структура туроператора відображає виділення окремих підрозділів, що склалися в ньому, зв'язки між цими підрозділами і об'єднання підрозділів в єдине ціле.

Структура компанії - це логічні взаємовідносини рівнів управління і функціональних областей, побудовані в такій формі, яка дозволяє найефективніше досягати цілей туристичної компанії. Однієї з основних концепцій, що пов'язана з структурою є спеціалізований розподіл праці - закріплення даної роботи за фахівцями, тобто тими, хто здатні виконати її краще за інших з точки зору організації як єдиного цілого.

На даний момент у всіх туроператорів, за винятком найдрібніших, має місце горизонтальний розподіл праці по спеціалізованих лініях. Якщо туристична компанія достатньо велика за розміром, фахівців звичайно групують разом в межах функціональної області. Як саме здійснити розподіл праці в організації - одне з питань, що є істотним управлінським рішенням. На практиці найчастіше поширені дві організаційні схеми горизонтального розподілу праці: за туристичним напрямом і за змістом роботи.

Горизонтальний розподіл праці за туристичним напрямом застосовується крупними багатопрофільними туроператорах. Позитивними моментами такої організації праці є вузька спеціалізація працюючих в різних відділах менеджерів, які володітимуть більшою інформацією про курорти, що продаються, знайомі із специфікою різних видів відпочинку і можливостями туристичних ресурсів курортів. Проте при такому розподілі праці практично відсутня взаэмозамінюваність працівників, ніхто з працюючих не зможе тимчасово замінити відсутнього фахівця, що може призвести до простою цілого відділу. Крім того, клієнту, що звернувся за путівками, але так і не вибрав конкретне місце відпочинку, доводиться спілкуватися по черзі з менеджерами різних відділів, що може призвести не тільки до уповільнення обслуговування клієнтів, але і до зниження якості обслуговування. Аналогічна ситуація складається і у відношенні з агентствами, які змушені по декілька разів зв'язуватися з різними менеджерами для того, щоб з'ясувати ті або інші питання щодо пропозицій туроператора.

Якщо туроператор багатопрофільний або має незначні розміри більш відповідним є горизонтальний розподіл праці на підставі обсягу та специфіки роботи, що виконується тими або іншими менеджерами. Позитивними рисами такої організаційної структури є крім професіоналізму працюючих на вузькому напрямі діяльності менеджерів підхід працівників туроператору, що також є більш індивідуалізованим, до його партнерів і агентів. І готель, і авіакомпанія, і туристичне агентство співпрацюють з одним менеджером, який безпосередньо відповідає за ту або іншу сферу діяльності.

Також, розповсюджується і третя схема організації горизонтального розподілу праці, що має риси обох в и ще наведен их схем. Тобто в структурі туроператора можуть виділятися відділи, що відповідають як за певний туристичний напрям роботи, так і за певний вид поточної діяльності.

Істотний принцип вертикального розподілу праці, яка необхідна для успішної групової роботи: центральною характеристикою вертикальної ієрархії є формальна підлеглість осіб на кожному рівні; особа, що знаходиться на вищому ступені, може мати в своєму підпорядкуванні декількох керівників середньої ланки, що представляють різні функціональні області; ці керівники, у свою чергу, можуть мати в підпорядкуванні декілька лінійних керівників; а число осіб, підпорядкованих одному керівнику, представляє сферу контролю.

Необхідність в координації, що існує завжди, стає справді насущною, коли робота чітко ділиться і по горизонталі, і по вертикалі, як в крупних сучасних туроператорських структурах.

Іншим напрямом розподілу праці в туроператорі є формулювання завдань. Завдання - це наказана робота, серія робіт або частина роботи, яка повинна бути виконана наперед встановленим способом в наперед обумовлені терміни. З технічної точки зору завдання дають не працівнику, а його посаді. На основі рішення керівництва про структуру кожна посада включає ряд завдань, які розглядаються як необхідний внесок в досягнення мети організації. Вважається, що, якщо завдання виконається у такий спосіб і в такі терміни, як це наказано, організація діятиме успішно.

Технологія роботи туроператора означає не тільки ступінь механізованості і стандартизації повсякденної роботи. До технологій можна віднести також прийоми ведення роботи з клієнтами, агентами, постачальниками і т.п. Обрана туроператором схема співпраці з третіми особами може значно впливати на його ринкові і фінансові можливості. Оскільки схеми взаємної роботи багато в чому є інтелектуальною власністю туроператора, їх також можна з успіхом віднести до технологій, що є невід'ємним фактором внутрішнього середовища туроператора.

Діяльність сучасного туроператора перш за все направлена на ефективне виконання вищеперелічених функцій. Особливості туроператора як виду посередницької діяльності на туристичному ринку характеризуються наступними рисами:

 • - безпосередньо пов'язана з розробкою і складанням туристичних програм і їх апробацією;
 • - вимагає безпосередньої взаємодії оператора з постачальниками туристичних продуктів;
 • - обов'язково вимагає докладання зусиль оператора у формуванні кадрового забезпечення кожного турпакета;
 • - припускає наявність у оператора агентської мережі;
 • - вимагає безпосередньої участі оператора в організації туру і постійного контролю за якісним створенням туристичних продуктів.

Посередник (туроператор і турагент) складається з поєднання циклічних робіт, пов'язаних з розробкою і реалізацією кожного конкретного туру. Приблизно цикл робіт оператора можна розбити на наступні етапи:

 • 1) проектування туру;
 • 2) планування туру;
 • 3) просування і продаж турпродукту;

Цикл робіт по плануванню і організації кожного виду турів з асортименту оператора по-своєму унікальний, частково незалежний від інших сфер докладання зусиль персоналу туроператора. Це призводить до того, що багатопрофільні оператори, які одночасно пропонують декілька варіантів туристичних пакетів по різних географічних напрямах, організовують свою діяльність так, щоб якісно і ефективно вести роботу над кожним окремим туром. Такі особливості туроператора вимагають від топ-менеджменту компанії значних організаторських здібностей, умінь ефективно набудувати робочий процес у фірмі. Наприклад, якщо оператор займається літніми і зимовими напрямами, менеджер повинен організувати безперервний процес розробки (проектування і планування), наприклад, зимових програм, одночасно з просуванням і продажем турпродукту і реалізацією програм літніх туристичних напрямів. Для подібної організації потрібна наявність кола осіб, відповідальних за кожен напрям з числа працюючого персоналу.

Отже, діяльність туроператора - це закономірне (яке пояснюється факторами сезонності, динамікою ринкової кон'юнктури, специфікою роботи постачальників турпродукту) поєднання (яке має на увазі послідовну зміну і (або) паралельність) робочих циклів туроператора відносно конкретних турів або програм.

 
<<   ЗМІСТ   >>