Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Торговельна логістика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Інформаційна логістика та ефективність торговельних логістичних систем

Інформаційна логістика організовує потік даних, що супроводжують матеріальний потік, і є тією істотною для підприємства ланкою, яка пов'язує постачання, виробництво і збут. Вона охоплює управління всіма процесами переміщення і складування реальних товарів на підприємстві, дозволяючи забезпечувати своєчасну доставку цих товарів у необхідних кількостях, комплектації, якості з точки їх виникнення в точку споживання з мінімальними витратами й оптимальним сервісом.

Інформація виступає рушієм діяльності торговельної логістичної системи і тримає її відкритою — здатною пристосовуватися до нових умов. У зв'язку з цим одним із ключових понять є поняття інформаційного потоку.

В загальному вигляді інформаційний потік є переміщенням у деякому середовищі даних, виражених у структурованому вигляді, це сукупність циркулюючих у торговельній логістичній системі, між логістичною системою і зовнішнім середовищем повідомлень, необхідних для управління і контролю за торговельними операціями.

Основні причини зростання ролі інформаційних потоків в торговельній діяльності.

Рис. 1.40. Основні причини зростання ролі інформаційних потоків в торговельній діяльності.

У торговельній логістиці виділяють такі види інформаційних потоків.

 • 1. Залежно від виду систем, які пов'язуються потоком:
  • - горизонтальний, який належить до одного рівня ієрархії логістичної системи;
  • - вертикальний — від верхнього рівня логістичної системи до нижнього.
 • 2. Залежно від місця проходження:
  • - зовнішній, що циркулює між логістичною системою і зовнішнім середовищем;
  • - внутрішній, що циркулює всередині логістичної системи або її окремого елемента.
 • 3. Залежно від напрямку по відношенню до логістичної системи:
  • - вхідний;
  • - вихідний.
 • 4. За видом носіїв інформації:
  • - на паперових носіях;
  • - на магнітних носіях;
  • - електронні;
  • - інші.
 • 5. Залежно від призначення:
  • - директивні (управляючі);
  • - нормативно-довідкові;
  • - обліково-аналітичні;
  • - допоміжні.

Взаємозв'язок матеріального та інформаційного потоків є очевидним, однак відповідність одного потоку іншому є умовною.

Векторна взаємовідповідність матеріальних та інформаційних потоків також має специфічну особливість, яка полягає в тому, що вони можуть бути як односпрямовані, так і різноспрямовані:

 • - випереджаючий інформаційний потік у зустрічному напрямку містить, як правило, відомості про замовлення;
 • - випереджаючий інформаційний потік у прямому напрямку — це попередні повідомлення про майбутнє прибуття вантажу;
 • - одночасно з матеріальним потоком йде інформація в прямому напрямку про кількісні та якісні параметри матеріального потоку;
 • - услід за матеріальним потоком в зустрічному напрямку може проходити інформація про результати приймання вантажу за кількістю або за якістю, різноманітні претензії, підтвердження.

Шлях, яким рухається інформаційний потік у загальному випадку може не збігатися з маршрутом переміщення матеріального потоку.

Управління інформаційним потоком можна здійснювати таким чином:

 • - змінюючи напрямок потоку;
 • - обмежуючи швидкість передачі до відповідної швидкості прийому;
 • - обмежуючи обсяг потоку до величини пропускної здатності окремого вузла або ділянки шляху.

Параметри інформаційного потоку

Рис. 1.41. Параметри інформаційного потоку

Принципи організації торговельної логістичної інформації

Рис. 1.42. Принципи організації торговельної логістичної інформації

Логістична інформаційна система (ЛІС) — це певним чином організована сукупність взаємопов'язаних засобів обчислювальної техніки, різних довідників і необхідних засобів програмування, що забезпечує вирішення тих або інших функціональних завдань з управління матеріальними потоками.

Найчастіше інформаційні системи поділяють на дві підсистеми: функціональну і забезпечувальну.

Функціональна підсистема складається із сукупності розв'язуваних завдань, згрупованих за ознакою спільності мети.

Забезпечувальна підсистема у свою чергу, включає такі елементи:

 • - технічне забезпечення, тобто сукупність технічних засобів, які забезпечують обробку і передачу інформаційних потоків;
 • - інформаційне забезпечення, яке містить у собі різні довідники, класифікатори, кодифікатори, засоби формалізованого опису даних;
 • - математичне забезпечення, тобто сукупність методів вирішення функціональних завдань.

На рівні окремого підприємства інформаційні системи, у свою чергу, поділяють на три групи:

 • - планові;
 • - диспозитивні (або диспетчерські);
 • - виконавчі (або оперативні).

Відповідно до концепції торговельної логістики інформаційні системи, які належать до різних груп, інтегруються в єдину інформаційну систему. Розрізняють вертикальну і горизонтальну інтеграцію.

Вертикальною інтеграцією вважається зв'язок між плановою, диспозитивною і виконавчою системами за допомогою вертикальних інформаційних потоків.

Горизонтальною інтеграцією вважається зв'язок між окремими комплексами завдань у диспозитивних і виконавчих системах за допомогою горизонтальних інформаційних потоків.

В цілому переваги інтегрованих інформаційних систем можна сформулювати так:

 • - зростає швидкість обміну інформацією;
 • - зменшується кількість помилок в обліку;
 • - зменшується обсяг непродуктивної, "паперової" роботи;
 • - поєднуються раніше розрізнені інформаційні блоки.

У сучасній економіці інформація придбала і нову якість: вона всі частіше генерує виникнення і рух матеріальних потоків. Тому особливу роль грає комплекс інформаційного забезпечення.

Оскільки якість планування підвищується разом з зростом повноти інформації і швидкості обробки даних, служби матеріального забезпечення виробничих підприємств повинні оснащуватися сучасною обчислювальною технікою, що утворить єдину мережу (локальну рис. 1.43), що безсумнівно значно спростить процес прийому й обробки даних, як вихідних, так і вхідних.

Приклад організації пункту зв'язку керування матеріальним забезпеченням виробництва з навколишнім середовищем

Рис. 1.43. Приклад організації пункту зв'язку керування матеріальним забезпеченням виробництва з навколишнім середовищем

Завдяки діяльності інформаційної логістики при обміні постачальницькими даними підвищується ефективність керування запасами. Обмін постачальницькими даними поширюється на ряд фірм — постачальників і транспортних компаній, дозволяє виробнику зменшити витрати, пов'язані з забезпеченням діяльності повного логістичного ланцюга в торгівлі. Підвищивши її ефективність — торговельна фірма безсумнівно одержує відчутну економію, що поділяється у визначених пропорціях між трьома сторонами: виробником, постачальником і транспортною компанією, компенсуючи витрати на створення і утримання сучасних інформаційних систем, що дозволяють отримувати додатковий прибуток від їхнього використання.

Слід зазначити, що для забезпечення інформаційного обслуговування всієї структури постачання повинні бути присутніми інформаційні елементи:

 • 1. тип предмету постачання
 • 2. кількість його чи обсяг
 • 3. походження предмету постачання
 • 4. його місце розташування (розміщення)
 • 5. час прибуття в пункт розміщення
 • 6. час відправлення з пункту розміщення
 • 7. система транспортування
 • 8. час транспортування
 • 9. резервування

Логічна система в торгівлі пред'являє до своєї вимірювальної мережі наступні вимоги:

 • - Швидкий і надійний, переважно автоматизований збір інформації і даних про транспортні засоби і виробників товарної продукції;
 • - Структурування внутріфірмової інформаційної системи підтримки прийняття рішень, що у кожен момент містить актуальну інформацію про хід торговельних процесів за кожною одиницею фірми.

В даний час широко поширюються технології безпаперового обміну інформацією.

Розроблено і застосовуються стандартні комп'ютерні протоколи оформлення угод при наступних операціях:

 • - замовленнях на покупку;
 • - замовленнях на відправлення партій вантажів;
 • - одержання консультацій для відправників вантажу;
 • - заповнення фактурних рахунків;
 • - різних виплатах;
 • - оформленні накладних;
 • - одержанні інформації про перевезені товари.

Функції інформаційної логістичної системи в торгівлі, які

повинні виконувати безліч специфічний функцій, у тому числі функцію обслуговування споживача, керування, планування, функцію координування.

Інформаційна піраміда торгової організації (фірми).

Рис. 1.44. Інформаційна піраміда торгової організації (фірми).

В інформаційній системі зі зворотним зв'язком існує строго визначений базис, на якому ґрунтується практика рішень, прийнятих керівниками підприємств, на основі рис. 1.45. Треба мати на увазі, що їхнє рішення не є вираженням "своєї волі", а є строго обумовлене навколишніми обставинами.

Інформаційні системи зі зворотним зв'язком.

Рис 1.44. Інформаційні системи зі зворотним зв'язком.

Розробку ж ланцюга постачань рекомендується починати з відповіді на одне принципово важливе питання: чи є продукт, що рухається по цьому ланцюгу, функціональним чи інноваційним?

Функціональні продукти служать задоволенню насущних потреб і купуються часто, у більшості випадків без оглядки на місце придбання (знадобилося — побачив — купив). На них існує більш-менш передбачуваний попит, а їхній життєвий цикл триває відносно довго. Конкурентам легко їх імітувати, а отже, їх важко зробити високорентабельними.

Інноваційні продукти, навпроти, являють собою останнє слово техніки чи моди, попит на них важко пророчити, а їхній життєвий цикл значно коротший. Як компенсацію за ризик і стислість існування такого товару його виробник одержує відносну свободу від конкуренції і пов'язану з цим можливість домогтися більш високої рентабельності.

Маршалл Фішер приводить наступні зразкові показники попиту на функціональні і інноваційні продукти:

Функціональні продукти

Інноваційні продукти

Життєвий цикл

понад 2 років

3-12 місяців

Перевищення ціни над перемінними витратами

5-20%

20-60%

Кількість видів чи варіантів

невелике (10-20)

значне (іноді — мільйони)

Діапазон помилки в оцінці величини попиту на момент початку підготовки виробництва

10%

40-100%

Частота відмов клієнту через відсутність товару в наявності

1-2%

10-40%

Середня, вимушено надана, знижка наприкінці сезону

0

10-25%

Час підготовки виробництва продуктів, виготовлених на замовлення

6-12 місяців

1-14 днів

Важливо пам'ятати, що ланцюг постачання виконує дві основні функції.

Фізична функція ланцюжка постачання помітна кожному: матеріали перетворюються в деталі, а ті — в готові вироби, і все це тим чи іншим способом переміщується в просторі.

Посередницька функція ланцюга постачання менш очевидна, але не менш важлива — на ринок повинне приходити те, що потрібно споживачам.

 
<<   ЗМІСТ   >>