Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка малого підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

Розвиток суб'єктів малого підприємництва є однією з необхідних умов демократизації суспільства, формування потужного середнього класу, а також однією з основних складових гарантування соціальної безпеки держави та її громадян.

Підприємницька активність населення у переважній більшості випадків супроводжується створенням суб'єктів малого бізнесу, а формування великого підприємства починається із заснування суб'єкта господарювання, що відповідає критеріям малого. Відтак частка малих підприємств в економічно розвинутих країнах перевищує 90 %.

Лише за умови ефективного управління мале підприємство переростає у середнє, а в подальшому - у велике. Разом з тим цей процес супроводжує чимало ризиків та ускладнень, унаслідок чого значна частина суб'єктів малого підприємництва припиняє діяльність, не спроможна реалізувати ресурсний та економічний потенціал, не капіталізується, не переростає у більш складні корпоративні структури.

Об'єктивно складніші умови господарювання, передусім через ресурсну обмеженість та менші обсяги господарської діяльності, спричиняють і потребу, й особливості врахування зовнішніх економічних умов функціонування і розвитку, внутрішнього економічного середовища діяльності, зокрема інформаційно-аналітичного та методичного підґрунть, планування, оцінки ефективності використання ресурсного забезпечення малих підприємств, фінансово-економічного стану, ліквідності й платоспроможності, бізнес-планування розвитку та гарантування економічної безпеки господарювання малих підприємств.

У навчальному посібнику зроблено спробу системно подати теоретико-методичні та прикладні аспекти економіки і управління діяльністю малого підприємства з урахуванням його домінантних особливостей, порівняно з більшими підприємницькими та господарськими утвореннями. Зокрема, акцентується увага на:

  • - визначенні концептуальних характеристик категорій підприємництва, підприємницької діяльності, суб'єкта малого підприємництва, сучасних інституціональних засад і критеріїв малих підприємств в Україні;
  • - особливостях державної підтримки та регулювання підприємницької діяльності, передусім з використанням організаційно-економічних, фінансово-кредитних, податкових механізмів;
  • - інформаційно-аналітичному забезпеченні функціонування малого підприємства
  • - ефективному управлінні доходами і витратами, раціональному використанні матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, інвестиційно-інноваційного потенціалу малого підприємства;
  • - забезпеченні планових фінансових результатів, належної економічної ефективності функціонування, ліквідності та платоспроможності малого підприємства;
  • - теоретико-прикладних засадах бізнес-планування діяльності малого підприємства, у тому числі з огляду гарантування його динамічної конкурентоспроможності та економічної безпеки.

Отже, у посібнику розроблено 16 тем відповідно до навчальної програми з дисципліни "Економіка малого підприємства". За структурою і змістом навчальний посібник відповідає вимогам ЕСТ в у кредитно-модульній системі організації навчального процесу і розрахований на три навчальних кредити.

Кожна з наведених тем завершується докладно розробленим комплексом методичних вказівок щодо вивчення та засвоєння викладеного матеріалу. Це передусім: запитання та завдання для самоконтролю знань, практичні завдання, питання для самостійного вивчення та дискусій, плани семінарських занять, теми рефератів, тестові завдання. У посібнику вміщено глосарій основних термінів і понять, перелік рекомендованої літератури.

Характерною рисою навчального посібника є його теоретична і практична спрямованість: запропоновані практичні завдання охоплюють комплекс робіт, які мають вирішальне значення для засвоєння тем. Він дає змогу студентам оволодіти не лише теоретичною, а й практичною частиною курсу з вирішенням типових підприємницьких задач. За результатами виконання таких завдань можна з'ясувати загальний рівень підготовки та здійснити комплексну оцінку знань студента відповідно до "Положення про неперервну оцінку знань студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання".

Незаперечною перевагою начального посібника е система тестів та комплекс практичних завдань, які виконуються у тому числі з використанням ПЕОМ. Методична доцільність таких завдань полягає у забезпеченні студентів знаннями, які в подальшому можуть застосовуватися на малих підприємствах.

У процесі вивчення курсу "Економіка малого підприємства" перед студентами постає завдання оволодіти знаннями з проблем підприємництва, створення, функціонування та забезпечення розвитку малого підприємства як суб'єкта господарювання. На думку авторів, у посібнику реалізується мета, яка полягає у формуванні у студентів теоретичних і практичних знань з економіки, управління та організації діяльності малого підприємства, основ ведення комерційної господарської діяльності, економічної ефективності використання ресурсного забезпечення та фінансово-господарської діяльності, визначення стратегічних орієнтирів і тактичних засобів розвитку й гарантування економічної безпеки малого підприємства в умовах становлення ринкових відносин.

Отже, навчальний посібник "Економіка малого підприємства", безперечно, допоможе студентам опанувати дисципліну, а також стане в пригоді під час підготовки індивідуальних і самостійних завдань. Він може бути корисним не лише студентам, що вивчають економічні та управлінські дисципліни, а й викладачам, які цікавляться проблемами створення та ефективного управління розвитком суб'єктів малого підприємництва.

 
<<   ЗМІСТ   >>